Sitemap

Sitemap

Jaarstukken 2017 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Algemeen Blz. 3  
Inleiding Blz. 4  
Beleidsinhoudelijk resultaat Blz. 5  
Financiële verschillen t.o.v. najaarsnota Blz. 6  
Financiële verschillen t.o.v. najaarsnota Blz. 7  
Toelichting per afwijking Blz. 8  
Programma 1: Bestuur en dienstverlening Blz. 9  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 10  
Wat heeft het gekost? Blz. 11  
Beleidsveld Gemeenteraad, college en griffie Blz. 12  
Doelstelling Blz. 13  
Wat hebben we bereikt? Blz. 14  
Bestuurlijke planning Blz. 15  
Wat heeft het gekost? Blz. 16  
Beleidsveld Samenwerking Blz. 17  
Doelstelling Blz. 18  
Wat hebben we bereikt? Blz. 19  
Het construeren en actief onderhouden van een regionaal netwerk Blz. 20  
Maatwerk leveren op en verbinding leggen tussen alle allianties, wijk- en participatie-initiatieven van inwoners, bedrijven of instellingen. Blz. 21  
Wijkgericht werken wordt verder ontwikkeld Blz. 22  
Wat heeft het gekost? Blz. 23  
Beleidsveld Dienstverlening Blz. 24  
Doelstelling Blz. 25  
Wat hebben we bereikt? Blz. 26  
Dienstverlening ingericht op de behoefte. Blz. 27  
Inwoners, bedrijven en instellingen kunnen op snelle en eenvoudige wijze zaken doen met hun gemeente. Blz. 28  
Onze dienstverlening is toekomstproof. Blz. 29  
We organiseren de Tweede Kamer verkiezingen rechtmatig, en klantgericht. Blz. 30  
Wij handelen klachten, bezwaren en (Wob)verzoeken tijdig en correct af en leren hiervan. Blz. 31  
Wat heeft het gekost? Blz. 32  
Kengetallen programma 1 Blz. 33  
Kengetallen programma 1 Blz. 34  
Programma 2: Sport, cultuur en onderwijs Blz. 35  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 36  
Wat heeft het gekost? Blz. 37  
Beleidsveld Sport Blz. 38  
Doelstellingen Blz. 39  
Wat hebben we bereikt? Blz. 40  
Aandacht voor doelgroepen Blz. 41  
Actualiseren tarievenbeleid 2019 e.v. Blz. 42  
Sport in de sportlight! Blz. 43  
Vitale verenigingen Blz. 44  
Wat heeft het gekost? Blz. 45  
Beleidsveld Cultuur Blz. 46  
Doelstelling Blz. 47  
Wat hebben we bereikt? Blz. 48  
We onderhouden de kunstobjecten in de openbare ruimte en geven er bekendheid aan. Blz. 49  
We stimuleren cultuur door subsidiëring van creatieve, kunstzinnige en muzikale vorming en de ontwikkeling van een cultuurhuis. Blz. 50  
We stimuleren gemeente brede activiteiten en evenementen die gericht zijn op het vergroten van de leefbaarheid en de identiteit van de gemeente Lansingerland. Blz. 51  
We stimuleren via het bibliotheekwerk de informatieve, educatieve en lees/literaire ontwikkeling van kinderen t/m 18 jaar, en kwetsbare inwoners. Blz. 52  
We voeren de Mediawet uit door het subsidiëren van een lokale omroep. Blz. 53  
Wat heeft het gekost? Blz. 54  
Beleidsveld Onderwijs en kinderopvang Blz. 55  
Doelstelling Blz. 56  
Wat hebben we bereikt? Blz. 57  
Activiteiten visie onderwijs Blz. 58  
Actualiseren integrale huisvestingsplannen Blz. 59  
We toetsen de kwaliteit van kindercentra en peuterspeelzalen Blz. 60  
Wat heeft het gekost? Blz. 61  
Kengetallen programma 2 Blz. 62  
Kengetallen programma 2 Blz. 63  
Programma 3: Maatschappelijke ondersteuning Blz. 64  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 65  
Onze uitgangspunten Blz. 66  
Resultaten Blz. 67  
Wat heeft het gekost? Blz. 68  
Beleidsveld Jeugd Blz. 69  
Doelstelling Blz. 70  
Wat hebben we bereikt? Blz. 71  
Intensieve ondersteuning/maatwerk: Wanneer lichte ondersteuning niet toereikend is bieden wij intensieve ondersteuning conform de Jeugdwet. Blz. 72  
Preventieve en lichte ondersteuning: We stimuleren een sterke samenleving en voorkomen problemen bij opgroeien en opvoeden door vroegtijdig ingrijpen en lokaal aangeboden lichte ondersteuning. Blz. 73  
Wat heeft het gekost? Blz. 74  
Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning Blz. 75  
Doelstelling Blz. 76  
Wat hebben we bereikt? Blz. 77  
Maatwerk: We ondersteunen minder zelfredzame en kwetsbare ouderen met een maatwerkvoorziening om hen (weer) zo zelfredzaam mogelijk te maken of hen te stabiliseren. Blz. 78  
Preventie en lichte ondersteuning: We bevorderen de sociale samenhang en voeren een preventief ondersteunings- en gezondheidsbeleid. We bieden lichte ondersteuning voor (oudere en) minder zelfredzame inwoners via vrij toegankelijke voorzieningen. Blz. 79  
Wat heeft het gekost? Blz. 80  
Beleidsveld Werk en Inkomen Blz. 81  
Doelstelling Blz. 82  
Wat hebben we bereikt? Blz. 83  
Met onze inkomensondersteuning staan we inwoners met een laag inkomen financieel bij en voorkomen of beperken we sociale uitsluiting. Daarnaast bieden we hulp bij het voorkomen of oplossen van schulden. Blz. 84  
Onze kandidaten zetten zich in voor een succesvolle re-integratie. Wij ondersteunen hen hierbij met een actieve werkgeversbenadering en de inzet van diverse re-integratie-instrumenten, waaronder onze groepsaanpak. Blz. 85  
We verstrekken alleen uitkeringen aan inwoners die hier recht op hebben. Hierbij hebben we oog voor fraudepreventie en fraudebestrijding. Blz. 86  
Wat heeft het gekost? Blz. 87  
Kengetallen programma 3 Blz. 88  
Kengetallen programma 3 Blz. 89  
Programma 4: Lansingerland schoon, heel en veilig Blz. 90  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 91  
Wat heeft het gekost? Blz. 92  
Beleidsveld Beheer Openbare ruimte Blz. 93  
Doelstelling Blz. 94  
Wat hebben we bereikt? Blz. 95  
We beheren en onderhouden de openbare ruimte en voeren de werkzaamheden op basis van de (geactualiseerde) beheerplannen uit. Blz. 96  
We beheren en onderhouden de openbare ruimte om te voldoen aan de behoeften van gebruikers van de buitenruimte. Blz. 97  
We dragen zorg voor een veilige buitenruimte Blz. 98  
We handelen storingsmeldingen in de buitenruimte snel en naar tevredenheid af. Blz. 99  
Wat heeft het gekost? Blz. 100  
Beleidsveld Veiligheid en leefbaarheid Blz. 101  
Doelstelling Blz. 102  
Wat hebben we bereikt? Blz. 103  
We stimuleren zelfredzaamheid en werken met inwoners aan het vergroten van veiligheid en leefbaarheid. Blz. 104  
We vergroten naleefgedrag, bestrijden overlast en criminaliteit. Blz. 105  
We voeren crisismanagement en incidentbestrijding professioneel, efficiënt en effectief uit. Blz. 106  
Wat heeft het gekost? Blz. 107  
Beleidsveld Afval- en afvalwatermanagement Blz. 108  
Doelstelling Blz. 109  
Wat hebben we bereikt? Blz. 110  
We handelen storingsmeldingen over het riool snel en naar tevredenheid af. Blz. 111  
We leveren een betrouwbaar rioleringssysteem om bij droog weer het aanbod van afvalwater te verwerken. Blz. 112  
We leveren een efficiënte huishoudelijke afvalinzameling. Blz. 113  
We leveren voldoende afvoercapaciteit voor hemelwater om wateroverlast te voorkomen, pas bij zwaardere buien blijft water op straat staan. Blz. 114  
We leveren, via de inzamelaars, een goede service en dienstverlening. Blz. 115  
Wat heeft het gekost? Blz. 116  
Kengetallen programma 4 Blz. 117  
Kengetallen programma 4 Blz. 118  
Programma 5: Lansingerland ontwikkelt Blz. 119  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 120  
Wat heeft het gekost? Blz. 121  
Beleidsveld Ruimtelijke ordening Blz. 122  
Doelstelling Blz. 123  
Wat hebben we bereikt? Blz. 124  
Ontwikkelen van de Groene Schil om Lansingerland. Blz. 125  
Vergroten van keuzevrijheid en een gevarieerd woningaanbod. Bieden van gevarieerde en veilige woonmilieus. Versterken van een duurzame woon- en leefomgeving. Blz. 126  
We faciliteren ontwikkelingen. Dit doen we door nieuwe bestemmingsplannen te maken, bestaande te actualiseren, visies en stedenbouwkundige randvoorwaarden op te stellen, aanvragen omgevingsvergunning te behandelen en waar nodig te handhaven. Blz. 127  
We gaan of blijven in overleg met andere overheden om de negatieve impact van externe ontwikkelingen op de kwaliteit van wonen, leven en werken te minimaliseren. Daarbij gaat bijzondere aandacht uit naar HSL, A13/A16 en RTHA. Blz. 128  
Wat heeft het gekost? Blz. 129  
Beleidsveld Infrastructuur en mobiliteit Blz. 130  
Doelstelling Blz. 131  
Wat hebben we bereikt? Blz. 132  
We werken aan de bevordering van fietsgebruik en de fietsveiligheid. Blz. 133  
We werken aan een adequate en vlotte verkeerscirculatie. Blz. 134  
We werken aan een toename van het aantal OV reizigers Blz. 135  
We zetten in op een actieve betrokkenheid bij de MRDH Blz. 136  
Wat heeft het gekost? Blz. 137  
Beleidsveld Economische ontwikkeling Blz. 138  
Doelstelling Blz. 139  
Wat hebben we bereikt? Blz. 140  
We stimuleren de glastuinbouwsector in Lansingerland. Blz. 141  
We stimuleren de lokale economie door nieuwe bedrijven en winkels aan te trekken en bestaande bedrijven te behouden. en de bezettingsgraad van de markt te behouden/verbeteren. Blz. 142  
We voeren het marktreglement en het standplaatsenbeleid uit. Blz. 143  
Wat heeft het gekost? Blz. 144  
Beleidsveld Duurzaamheid Blz. 145  
Doelstelling Blz. 146  
Wat hebben we bereikt? Blz. 147  
We voeren het actieprogramma Realistisch Duurzaam 2015-2016 uit. Blz. 148  
Wat heeft het gekost? Blz. 149  
Kengetallen programma 5 Blz. 150  
Kengetallen Programma 5 Blz. 151  
Programma 6: Grondzaken Blz. 152  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 153  
Wat heeft het gekost? Blz. 154  
Beleidsveld Vastgoedbeleid Blz. 155  
Doelstelling Blz. 156  
Wat hebben we bereikt? Blz. 157  
We geven uitvoering aan het vastgoedbeleid en voeren de toekomstvisie verder uit. Blz. 158  
We streven naar een efficiënt gebruik van onze maatschappelijke panden om te komen tot een gezonde exploitatie. Blz. 159  
Wat heeft het gekost? Blz. 160  
Beleidsveld: Grondexploitatie Blz. 161  
Doelstelling Blz. 162  
Wat hebben we bereikt? Blz. 163  
We beperken de negatieve effecten van de bestaande risico’s zo veel mogelijk. Blz. 164  
We leveren extra inspanningen op het gebied van marketing en acquisitie vooral voor bedrijfsterreinen om de geraamde omzet te kunnen halen. Blz. 165  
We verkopen bouwgronden voor een marktconforme prijs. Blz. 166  
We verkopen bouwgronden voor zowel woningbouw als bedrijfsterreinen in aansluiting op de marktvraag. Dit is verwerkt in de planning van de grondexploitaties. Blz. 167  
We zorgen ervoor dat grondexploitaties en de inschattingen van de risico’s actueel zijn. Blz. 168  
Wat heeft het gekost? Blz. 169  
Kengetallen programma 6 Blz. 170  
Kengetallen programma 6 Blz. 171  
Overzicht: Algemene dekkingsmiddelen Blz. 172  
Inleiding Blz. 173  
Overzicht baten en lasten algemene dekkingsmiddelen Blz. 174  
Lokale heffingen Blz. 175  
Algemene uitkering uit het gemeentefonds Blz. 176  
Dividend Blz. 177  
Saldo van de financieringsfunctie Blz. 178  
Algemene stelposten en post onvoorzien Blz. 179  
Overzicht: Overhead Blz. 180  
Inleiding Blz. 181  
Huisvesting Blz. 182  
Automatisering Blz. 183  
Uitbestede bedrijfsvoering Blz. 184  
Personeel ondersteunende afdelingen + Personeel uitvoerende afdelingen Blz. 185  
Grondexploitaties Blz. 186  
Paragrafen Blz. 187  
Inleiding Blz. 188  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 189  
Inleiding Blz. 190  
Overzicht opbrengst lokale heffingen Blz. 191  
Onroerende zaakbelasting (OZB) Blz. 192  
Opbrengsten onroerende zaakbelasting Blz. 193  
Waardering Onroerende zaken (WOZ) Blz. 194  
Hondenbelasting Blz. 195  
Afvalstoffenheffing Blz. 196  
Baten en lasten afvalstoffenheffing en dekkingspercentge Blz. 197  
Rioolheffing Blz. 198  
Baten en lasten rioolheffing en dekkingspercentage Blz. 199  
Leges burgerzaken Blz. 200  
Leges bouwzaken Blz. 201  
Lijkbezorgingsrechten Blz. 202  
Marktgelden Blz. 203  
Precariobelasting Blz. 204  
Kwijtschelding van belastingen en rechten Blz. 205  
Lasten kwijtschelding gemeentelijke belastingen Blz. 206  
Overzicht en vergelijking gemeentelijke woonlasten 2016 en 2017 Blz. 207  
Woonlasten 2016 en 2017 Lansingerland en omliggende gemeenten Blz. 208  
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 209  
Inleiding Blz. 210  
Risicobeheersing in de gemeente Lansingerland Blz. 211  
Inventarisatie risico’s Blz. 212  
Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 213  
Benodigde weerstandscapaciteit Blz. 214  
Beoordeling weerstandsvermogen Blz. 215  
Prognose ontwikkeling weerstandsvermogen en (risico) Vennootschapsbelasting Blz. 216  
Financiële kengetallen Blz. 217  
Netto schuldquote Blz. 218  
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Blz. 219  
Solvabiliteit Blz. 220  
Structurele exploitatieruimte Blz. 221  
Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonhuishouden Blz. 222  
Grondexploitatie Blz. 223  
Beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie Blz. 224  
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 225  
Algemeen Blz. 226  
Areaaluitbreiding Blz. 227  
Wegen, straten en pleinen Blz. 228  
Openbare verlichting Blz. 229  
Civiele kunstwerken en Water Blz. 230  
Groen Blz. 231  
Spelen Blz. 232  
Riolering Blz. 233  
Gebouwen Blz. 234  
Sportvelden Blz. 235  
Paragraaf Financiering en treasury Blz. 236  
Inleiding Blz. 237  
Treasurybeleid Blz. 238  
Risicobeheer Blz. 239  
Renterisico op vlottende schuld: de kasgeldlimiet Blz. 240  
Renterisico op vaste schuld: de renterisiconorm Blz. 241  
Liquiditeitsrisico Blz. 242  
Kredietrisico Blz. 243  
Renteschema Blz. 244  
Garantstellingen en borgstellingen Blz. 245  
Kasstroomoverzicht Blz. 246  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 247  
Planning en control Blz. 248  
Audit en AO/IC Blz. 249  
Organisatie en personeel Blz. 250  
Communicatie Blz. 251  
Informatievoorziening en ICT Blz. 252  
Inkoop en aanbestedingen Blz. 253  
Huisvesting, facilitaire zaken en DIV Blz. 254  
Burgerparticipatie Blz. 255  
Informatiebeveiliging en privacy Blz. 256  
Betalingsgedrag Gemeente Lansingerland Blz. 257  
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 258  
Inleiding Blz. 259  
Ontwikkelingen 2017 Blz. 260  
Overzicht Blz. 261  
BLEIZO Blz. 262  
Bedrijvenschap Hoefweg Blz. 263  
DCMR Milieudienst Rijnmond Blz. 264  
Jeugdhulp Rijnmond Blz. 265  
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Blz. 266  
Gemeenschappelijke Regeling GGD Rotterdam-Rijnmond Blz. 267  
Recreatieschap Rottemeren Blz. 268  
Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4 Blz. 269  
SVHW (Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffingen en Waardebepaling) Blz. 270  
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Blz. 271  
NV Duinwaterbedijf Zuid-Holland (Handelsnaam Dunea) Blz. 272  
Eneco Groep Blz. 273  
Stedin Groep Blz. 274  
Stichting Parkmanagement Bedrijvenpark Oudeland (PMBO) Blz. 275  
Bank Nederlandse Gemeenten Blz. 276  
Paragraaf Grondbeleid Blz. 277  
Grondbeleid Blz. 278  
Materiële vaste activa Blz. 279  
Grondexploitatie, risico’s en weerstandsvermogen Blz. 280  
Risico's Blz. 281  
FINANCIELE OVERZICHTEN Blz. 282  
Paragraaf Taakstelling en reserveringen Blz. 283  
Inleiding Blz. 284  
Openstaande stelposten en reservering Blz. 285  
Paragraaf Interbestuurlijk toezicht Blz. 286  
Inleiding Blz. 287  
Verantwoording Blz. 288  
Omgevingsrecht Blz. 289  
Huisvesting van verblijfsgerechtigden /vergunninghouders Blz. 290  
Overzicht van baten en lasten en toelichting Blz. 291  
Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar Blz. 292  
Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar Blz. 293  
Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar Blz. 294  
Apparaatslasten Blz. 295  
WNT-norm Blz. 296  
Verloop van het bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting Blz. 297  
Verloop van de post ‘Onvoorzien’ Blz. 298  
Rechtmatigheid Blz. 299  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 300  
Begrotingsrechtmatigheid en de programma's Blz. 301  
Rechtmatigheid financiële beheershandelingen in processen Blz. 302  
Verschillenanalyse per programma Blz. 303  
Verschillenanalyse per programma Blz. 304  
Programma 1 Bestuur en dienstverlening Blz. 305  
Programma 2 Sport, cultuur en onderwijs Blz. 306  
Programma 3 Maatschappelijke ondersteuning Blz. 307  
Programma 4 Lansingerland schoon, heel en veilig Blz. 308  
Programma 5 Lansingerland ontwikkelt Blz. 309  
Programma 6 Grondzaken Blz. 310  
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen Blz. 311  
Overzicht Overhead Blz. 312  
Balans en toelichting Blz. 313  
Balans Blz. 314  
Activa Blz. 315  
Passiva Blz. 316  
Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 317  
Inleiding Blz. 318  
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 319  
Immateriële vaste activa Blz. 320  
Materiële vaste activa Blz. 321  
Afschrijvingen Blz. 322  
Financiële vaste activa Blz. 323  
Vlottende activa Blz. 324  
Vaste passiva Blz. 325  
Vlottende passiva Blz. 326  
Grondslagen voor resultaatbepaling Blz. 327  
Toelichting op de balans: vaste activa Blz. 328  
Immateriële vaste activa Blz. 329  
Verloop immateriële vaste activa Blz. 330  
Materiële vaste activa Blz. 331  
Materiële vaste activa met economisch nut Blz. 332  
Verloop materiële vaste activa met economisch nut Blz. 333  
Grond, weg- en waterbouwkundige werken waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven Blz. 334  
Verloop grond, weg- en waterbouwkundige werken waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven Blz. 335  
Materiële vaste activa met maatschappelijk nut Blz. 336  
Verloop materiële vaste activa met maatschappelijk nut Blz. 337  
Financiële vaste activa Blz. 338  
Verloop financiële vaste activa Blz. 339  
Toelichting op de balans: vlottende activa Blz. 340  
Voorraden bouwgronden Blz. 341  
Bouwgronden in exploitatie Blz. 342  
Ramingen per complex Blz. 343  
Toelichting op de ramingen per complex Blz. 344  
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Blz. 345  
Vorderingen openbare lichamen Blz. 346  
Schatkistbankieren Blz. 347  
Overige vorderingen Blz. 348  
Debiteuren Sociale Zaken Blz. 349  
Liquide middelen Blz. 350  
Overlopende activa Blz. 351  
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel Blz. 352  
Verloop van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel Blz. 353  
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen Blz. 354  
Toelichting op de balans: vaste passiva Blz. 355  
Eigen vermogen Blz. 356  
Verloop reserves Blz. 357  
Algemene reserve Blz. 358  
Reserve rekenkamer Blz. 359  
Reserve afronding Overbuurtsepolder Blz. 360  
Reserve baggeren Blz. 361  
Reserve 1e inrichting OLP en meubilair Blz. 362  
Reserve tijdelijke huisvesting primair onderwijs Blz. 363  
Reserve A.M.G. Schmidtpark Blz. 364  
Reserve Participatiebudget Blz. 365  
Egalisatiereserve afvalstoffenheffing Blz. 366  
Reserve iav onderhoud begraafplaats Blz. 367  
Reserve bovenwijkse voorzieningen Blz. 368  
Reserve nog te maken kosten GREX Blz. 369  
Reserve Parkzoom Blz. 370  
Reserve personeel Blz. 371  
Reserve groot onderhoud gemeentelijke gebouwen Blz. 372  
Reserve nieuwbouw gemeentehuis Blz. 373  
Voorzieningen Blz. 374  
Verloop voorzieningen Blz. 375  
Voorzieningen wethouderspensioenen Blz. 376  
Voorziening afvloeiingsregelingen personeel Blz. 377  
Voorziening onderhoud gevel gemeentehuis Blz. 378  
Verliesvoorziening grondexploitaties Blz. 379  
Voorziening riolering met specifieke besteding Blz. 380  
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Blz. 381  
Specificatie vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar Blz. 382  
Toelichting op de balans: vlottende passiva Blz. 383  
Vlottende passiva Blz. 384  
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Blz. 385  
Overlopende passiva Blz. 386  
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume Blz. 387  
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen te dekking van lasten van voorgaande begrotingsjaren Blz. 388  
Specificatie van de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen te dekking van lasten van voorgaande begrotingsjaren Blz. 389  
Bijlagen Blz. 390  
Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen Blz. 391  
Waarborgen en garanties Blz. 392  
Toelichting juridische geschillen Blz. 393  
Langlopende financiële verplichtingen Blz. 394  
Verplichtingen uit hoofde van de overeenkomsten voor doordecentralisatie Blz. 395  
Single Information Single Audit (SiSa) Blz. 396  
Single Information Single Audit (SiSa) Blz. 397  
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 398  
Incidentele lasten en baten Blz. 399  
Overzicht structurele en incidentele stortingen en onttrekkingen in de reserve Blz. 400  
Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld Blz. 401  
Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld Blz. 402  
Toelichting Blz. 403  
Overheveling incidentele budgetten Blz. 404  
Budgetoverheveling 2017 Blz. 405  
Toename aantal aanvragen reisdocumenten Blz. 406  
Aanpassing aan wanden Sporthal Ackers en Oostmeer Blz. 407  
Kosten voor Mobiliteitsplan Blz. 408  
Omgevingsvisie Blz. 409  
Vernieuwing omgevingsrecht Blz. 410  
Programma organisatieontwikkeling Blz. 411  
Herstel dakkoepels gemeentehuis Blz. 412  
Verbouwing/kosten inzake verhuur gemeentehuis Blz. 413  
Website Blz. 414  
Implementatie P&C software Blz. 415  
Onderwijsvisie Blz. 416  
Groot onderhoud Zuidersingel West Blz. 417  
Informatiebeveiliging Blz. 418  
Implementatie zaaksysteem en TOP-werken Blz. 419  
Rapportage Interbestuurlijk Toezicht Blz. 420  
Uitleg criteria en toezichtkader voor de Rapportage Interbestuurlijk Toezicht Blz. 421  
Format Rapportage Interbestuurlijk Toezicht Blz. 422  
Verplichte BBV indicatoren Blz. 423  
Verplichte BBV indicatoren Blz. 424  
Publicatiedatum: 24-08-2018

Inhoud