Meer
Publicatiedatum: 24-08-2018

Inhoud

Terug

We stimuleren de glastuinbouwsector in Lansingerland.

We stimuleren de glastuinbouwsector in Lansingerland.

Wat hebben we daarvoor in 2017 gedaan?
We stimuleren de glastuinbouwsector in Lansingerland.

Toelichting

Binnen de gemeente Lansingerland ligt een belangrijk deel van het belangrijkste glastuinbouwcomplex ter wereld. Als tweede glastuinbouwgemeente van Nederland zijn we erin geslaagd onze toppositie te behouden en te verstevigen. Ook in Lansingerland kwam de sector in algemene zin goed uit de economische crisis. De investeringsbereidheid nam in 2017 toe. Wij begeleidden diverse partijen bij hun uitbreiding. Zo realiseerde onder andere Solyco met begeleiding vanuit de gemeente 7 hectare aan nieuwe kassen.

Ook in 2017 merkten we dat de sector in onze gemeente van wereldformaat is. Diverse internationale delegaties uit zowel het westen als het verre oosten bezochten de gemeente. Doel daarvan is het aangaan van economische relaties. De gemeente faciliteert hierbij. Ook leidde Lansingerland een handelsdelegatie van Nederlandse (glas)tuinbouwbedrijven op de 18e Agri Expo van Shouguang en trad daar op als “guest of honour”. 30 Nederlandse bedrijven participeerden, waarvan 8 uit Lansingerland.

Om de toppositie te behouden sloot de gemeente zich aan bij het Valorisatienetwerk: de club van 100. Dit netwerk zorgt voor kennisontwikkeling in de sector. Dit is van vitaal belang om internationaal voorop te blijven lopen. Ook organiseerde wij twee bijeenkomsten met de koplopers uit de sector. We bespraken met hen de toekomst van de glastuinbouw. Dit heeft mede geleid tot de ‘mid-term evaluatie Position Paper Greenport Lansingerland’.

In 2017 promootten wij de glastuinbouw als aantrekkelijke sector om in te werken. Dit deden we door ondersteuning aan: (a) Kom in de Kas, (b) World Food Day en (c) Dutch Agri Food Week.

In de glastuinbouw speelt energie(besparing) een belangrijke rol en dat neemt in de toekomst alleen maar toe. Om die reden faciliteerden wij ondernemers bij de oprichting van drie warmtecoöperaties in Lansingerland. Zij verkennen in hoeverre een aftakking op de toekomstige warmterotonde Oost mogelijk is.

Ook op regionaal niveau (MRDH, Provincie en Rijk) zetten wij de verschillende innovatieve bedrijfsinitiatieven op de agenda, waardoor (financiële) steun ontstaat. Ook brachten wij verschillende subsidies - via netwerkbijeenkomsten en social media- onder de aandacht van greenportbedrijven. Dit resulteerde in diverse energiesubsidies voor de lokale greenportbedrijven.

 Regionaal beleid

Het Plan van aanpak voor een bovenlokale glastuinbouwvisie en -beleid op economisch en ruimtelijk gebied is opgesteld. In dit traject werken we samen met de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Pijnacker-Nootdorp, Zuidplas en Waddinxveen. In 2017 bepaalden we het traject, dat uit drie fasen bestaat. Fase 1 is het gestandaardiseerd verzamelen en bijhouden van voor de toekomst van het Oostland relevante data. Fase 2 is het onderzoeken van ambities en het ontwikkelen van in de visie en beleid voor een toekomstbestendig glastuinbouwgebied Oostland. Resultaten uit fase 2 worden in Q1 2019 verwacht. Fase 3 is de implementatie en het maken van regionale afspraken inzake de uitvoering van de ruimtelijke - economische visie en -beleid. Dit traject hangt samen met andere bovenlokale trajecten als de verstedelijkingsopgave, de samenwerking Corridor A12 (bedrijventerreinen & railterminal), energie & verduurzaming en het MIRT. Dit zal in de loop van 2018 plaatsvinden.

De meerwaarde van een warmterotonde Oostland is duidelijk en staat op vele gremia hoog op de agenda. De vraag hoe en wanneer we het beste een warmterotonde realiseren, was in 2017 en blijft nog volop onderwerp van onderzoek en gesprek. In 2017 intensiveerden wij de samenwerking met Pijnacker-Nootdorp op dit onderwerp, sloten we een energieakkoord met Greenport Holland af en namen deel aan overleggen hierover met Provincie, MRDH en andere gemeenten.

Beoogd resultaat 2017

  1. We zetten in op het behoud van het areaal duurzame glastuinbouw.
  2. Er is duidelijkheid over haalbaarheid van een warmterotonde Oostland.
  3. De mid-term evaluatie Position Paper Glastuinbouw Lansingerland is uitgevoerd.
  4. We organiseren 2 x Koplopersbijeenkomst
  5. Het Valorisatienetwerk WUR is opgericht.
  6. We ontvangen internationale delegaties.

Resultaat bereikt?

2: Deels

overige: JaToelichting

--
Kwaliteit