Meer
Publicatiedatum: 24-08-2018

Inhoud

Terug

We gaan of blijven in overleg met andere overheden om de negatieve impact van externe ontwikkelingen op de kwaliteit van wonen, leven en werken te minimaliseren. Daarbij gaat bijzondere aandacht uit naar HSL, A13/A16 en RTHA.

We gaan of blijven in overleg met andere overheden om de negatieve impact van externe ontwikkelingen op de kwaliteit van wonen, leven en werken te minimaliseren. Daarbij gaat bijzondere aandacht uit naar HSL, A13/A16 en RTHA.

Wat hebben we daarvoor in 2017 gedaan?
We gaan of blijven in overleg met andere overheden om de negatieve impact van externe ontwikkelingen op de kwaliteit van wonen, leven en werken te minimaliseren. Daarbij gaat bijzondere aandacht uit naar HSL, A13/A16 en RTHA.

Toelichting

HSL

Lansingerland werkt in de Corealisatiegroep samen met ProRail, de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL en het ministerie van I&W aan het maatregelenpakket voor de HSL. In de periode 2017-2018 worden de voorbereidende onderzoeken uitgevoerd op basis waarvan de keuzes voor het maatregelenpakket worden gedaan. Deze werkzaamheden zijn nog in volle gang. In 2017 is gestart met intensivering van de communicatie over dit proces via de sociale media. Ook is met de deelnemende partijen een Memorandum of Understanding getekend waarin de samenwerking in het corealisatieproces bestuurlijk is bevestigd.

Rotterdam The Hague Airport

De verkenning naar het draagvlak voor nieuwe (groei)scenario’s voor RTHA is afgerond en heeft geresulteerd in een gezamenlijk advies van de Bestuurlijke Regiegroep RTHA aan de staatssecretaris van I&W. Vervolgens heeft de BRR een werkdocument opgesteld waarin aangegeven is op welke wijze de in het BRR-advies opgenomen regionale doelstellingen voor RTHA uitgewerkt gaan worden.

A16 Rotterdam

Met Rijkswaterstaat hebben wij drie overeenkomsten gesloten. In de Uitvoeringsovereenkomst (UVO) zijn afspraken gemaakt over de condities waaronder de directe omgeving van de nieuwe snelweg wordt aangelegd zoals bijv. de breedte van de diverse over te dragen fietspaden, type verlichting, aan te leggen ecologische voorzieningen etc., maar ook afspraken over het bouwverkeer en de bouwcommunicatie (uitvoeringsfase) en afspraken over nieuwe eigendoms- en beheergrenzen.

In de Bilaterale Overeenkomst zijn de voorwaarden vastgelegd voor de uitvoering van een aantal projecten die geen onderdeel vormen van het Tracébesluit A16 Rotterdam maar door de regio of de gemeente gewenst zijn. Bijvoorbeeld de door Lansingerland gewenste onderdoorgang N209/verbinding Park de Polder-Triangelpark en de inrichting van de kruising Bergweg-Zuid/Tunnelmond-Entree Lage Bergse Bos.

In de vastgoedovereenkomst is opgenomen onder welke condities de voor de aanleg van de rijksweg benodigde gronden worden overgedragen aan RWS.

In samenwerking met de gemeente Rotterdam is er een Welstandstandsparagraaf gemaakt. Daarin zijn de esthetische eisen ten aanzien van de snelweg vastgelegd.

Verstedelijkingsopgave

De vraag naar stedelijk wonen in de Zuidelijke Randstad met onderwijs, werk en voorzieningen binnen bereik blijft groot. Om aan de woningvraag te kunnen voldoen, moet in de Zuidelijke Randstad in de periode 2016 tot 2030 circa 230.000 woningen worden toegevoegd. Het afgelopen jaar is samengewerkt met de regiogemeenten, de provincie Zuid-Holland en de MRDH om de effecten en mogelijkheden verder te onderzoeken. In Lansingerland worden tot 2030 nog ruim 5.500 woningen gerealiseerd. Hiermee levert Lansingerland met haar huidige woningbouwopgave al een aanzienlijke bijdrage aan de verstedelijkingsopgave van de Zuidelijke Randstad. Ook na 2030 zijn er nog potentiële locaties waar woningbouw mogelijk is. Een aantal van deze locaties zijn benoemd in de Toekomstvisie 2040 en de Structuurvisie. Nieuwe inzichten en veranderende marktomstandigheden maken dat er op termijn eventueel nog andere locaties aan toegevoegd zouden kunnen worden.

Beoogd resultaat 2017

  1. ProRail werkt een maatregelenpakket voor de HSL uit;
  2. Lansingerland werkt mee aan draagvlakonderzoek voor een van de (groei)scenario’s voor de luchthaven;
  3. Om de belangen van Lansingerland te waarborgen blijft de gemeente ook na het Tracébesluit nauw bij het planproces A16 Rotterdam betrokken;
  4. Voorgesteld wordt een welstandsparagraaf A16 Rotterdam aan de welstandsnota toe te voegen.

Resultaat bereikt?

1: Deels

overige: Ja



Toelichting

--
Kwaliteit