Programma 1: Bestuur en dienstverlening

Inhoud

Beoogd maatschappelijk effect

In Lansingerland is het goed wonen, werken, ondernemen en recreëren. De gemeente heeft een daadkrachtig bestuur, dat samenwerking hoog in het vaandel heeft, en biedt een uitstekende en betrouwbare dienstverlening. De gemeente speelt snel in op nieuwe ontwikkelingen en veranderingen, zodat ze de inwoners, ondernemers en instellingen optimaal van dienst kan zijn.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel worden de baten en lasten van het gehele programma gepresenteerd.

bedragen x €1000
Totaal Programma 1 Realisatie 2016 Raming 2017 voor wijziging Raming 2017 na wijziging Realisatie 2017 Afwijking 2017
Totaal lasten 9.781 4.548 5.258 5.447 -189
Totaal baten 1.426 921 1.103 1.340 237
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -8.355 -3.627 -4.156 -4.108 48
Toevoeging reserves - - - 0 0
Onttrekking reserves 6 - - - 0
Gerealiseerd resultaat -8.349 -3.627 -4.156 -4.108 48

Beleidsveld Gemeenteraad, college en griffie

Doelstelling

Wat hebben we bereikt?

Lansingerland streeft naar voldoende bestuurskracht en efficiënt en integer bestuur, waarbij openheid de norm is. Het college informeert de raadsleden adequaat en tijdig, zodat ze hun werk goed kunnen doen. Betrokkenheid bij en van de inwoners en ondernemers is essentieel voor een goed bestuur. Gezamenlijk werken we aan een goede balans tussen de representatieve en participatieve democratie. Het bestuur heeft vertrouwen in de kracht van de inwoners en andersom. test

Wat hebben we daarvoor in 2017 gedaan?

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel staan de kosten van dit beleidsveld:

Beleidsveld: Gemeenteraad, college en griffier bedragen x €1000
Realisatie 2016 Raming 2017 voor wijziging Raming 2017 na wijziging Realisatie 2017 Afwijking 2017
Directe lasten 2.640 1.926 2.226 2.482 -257
Doorbelasting 1.926 156 162 155 7
Kapitaallasten 11 5 5 5 0
Totaal lasten 4.576 2.086 2.393 2.642 -249
Totaal baten - - - - 0
Saldo -4.576 -2.086 -2.393 -2.642 -249

Beleidsveld Samenwerking

Doelstelling

Wat hebben we bereikt?

Ook in 2017 heeft de gemeente Lansingerland gebruik gemaakt van de kracht van de inwoners en bedrijven bij beleidsvorming en uitvoering. Inwoners weten wat er speelt in hun buurt, zijn ervaringsdeskundigen en willen ook bijdragen aan de samenleving. Dit kan onder andere via het Lansingerlands initiatief, wijkplannen, right to challenge en het aangaan van allianties.

Op bestuurlijk en ambtelijk niveau vindt op diverse onderwerpen samenwerking plaats met de ons omringende gemeenten en andere gemeenten binnen de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag (MRDH).

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel worden de kosten van dit beleidsveld gepresenteerd:

Beleidsveld: Samenwerking bedragen x €1000
Realisatie 2016 Raming 2017 voor wijziging Raming 2017 na wijziging Realisatie 2017 Afwijking 2017
Directe lasten 216 220 220 221 -1
Doorbelasting 137 124 126 119 7
Kapitaallasten - - - - 0
Totaal lasten 353 344 346 340 5
Totaal baten 277 - 0 2 2
Saldo -76 -344 -346 -339 7

Beleidsveld Dienstverlening

Doelstelling

Wat hebben we bereikt?

In 2017 zijn de eerste (interne en externe) processen ingevoerd in het zaaksysteem. Voor inwoners betekent dit dat zij inzage hebben in de status van hun (aan)vraag. Door een efficiencyslag over de producten, ontstaat een vlottere dienstverlening en zijn er minder telefonische vragen. Ook in 2017 is er weer een stijging te zien in het aantal huwelijken. We zien dat Lansingerland echt op de kaart staat en er steeds meer verzoeken komen vanuit inwoners uit andere gemeenten om hier te kunnen trouwen. Goede gebiedspromotie! De kwaliteit van de Basis Registratie Personen (BRP) is door het Rijk wederom als uitstekend beoordeeld. Het voorkomen van (identiteits)fraude en adreskwaliteit staan voorop.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel worden de kosten van dit beleidsveld gepresenteerd:

Beleidsveld: Dienstverlening bedragen x €1000
Realisatie 2016 Raming 2017 voor wijziging Raming 2017 na wijziging Realisatie 2017 Afwijking 2017
Directe lasten 728 668 1.008 1.006 2
Doorbelasting 4.117 1.444 1.506 1.453 53
Kapitaallasten 7 7 7 7 0
Totaal lasten 4.852 2.119 2.520 2.465 55
Totaal baten 1.149 921 1.103 1.337 235
Saldo -3.703 -1.198 -1.417 -1.128 290

Kengetallen programma 1

Kengetallen programma 1

Begroting 2017 Resultaat 2017
Gemeenteraad, college en griffier
Beantwoording van artikel 37 vragen binnen wettelijke termijn (30 dagen) 90% 96,50%
Samenwerking
Aantal inwoners lid digitaal burgerpanel 1800 1410
Aantal uitgezette enquêtes via het burgerpanel 4 3
Aantal verbonden partijen 16 14
Dienstverlening
Aantal uren balies geopend per week 34 34
Gemiddelde wachttijd aan de balie met afspraak minder dan 1 min. 3:21 min.
Gemiddelde wachttijd aan de balie zonder afspraak 15 min. 14:08 min.
Telefonische bereikbaarheid binnen 30 seconden minder dan 25 sec 22 sec
klachten 75 77
bezwaren 210 157
claims 90 74
ingebrekestellingen 2 4
Wob-verzoeken 75 32
Percentage van het binnen de termijn afgehandelde:
- klachten 90% 96%
- bezwaren 90% 93%
- ingebrekestellingen 100% 100%
- Wob-verzoeken 95% 100%
Betaalde dwangsommen per jaar 0 0
Publicatiedatum: 24-08-2018

Inhoud