Programma 5: Lansingerland ontwikkelt

Inhoud

Beoogd maatschappelijk effect

Lansingerland ontwikkelt zich als gemeente waarin inwoners en ondernemers op een aantrekkelijk en op duurzame wijze kunnen wonen, werken en recreëren. Hiermee geven we invulling aan de speerpunten van het college ‘Kansen creëren en benutten bij de verkoop van gronden voor bedrijven van gronden en woningen’ en Realistisch Duurzaam’. We bieden gevarieerde woonmilieus en woningen en goed geoutilleerde bedrijventerreinen. Onze gemeente is goed bereikbaar per auto, fiets en openbaar vervoer.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel worden de baten en lasten van het gehele programma gepresenteerd.

bedragen x €1000
Totaal Programma 5 Realisatie 2016 Raming 2017 voor wijziging Raming 2017 na wijziging Realisatie 2017 Afwijking 2017
Totaal lasten 8.412 6.631 8.023 7.154 870
Totaal baten 2.077 1.809 2.903 8.460 5.557
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -6.336 -4.822 -5.120 1.306 6.426
Toevoeging reserves 112 41 41 80 -39
Onttrekking reserves 14 71 241 170 -71
Gerealiseerd resultaat -6.434 -4.792 -4.920 1.397 6.317

Beleidsveld Ruimtelijke ordening

Doelstelling

Wat hebben we bereikt?

Diverse bestemmings- en uitwerkingsplannen zijn afgerond of in procedure genomen. Voor het tuinbouwgebied van Bleiswijk is het bestemmingsplan geactualiseerd (bestemmingsplan Buitengebied Bleiswijk). Voor belangrijke ontwikkelingen als die van Berkel Centrum is een bestemmingsplan in procedure gebracht. Het bestemmingsplan voor Hoefweg Zuid stagneert. Met name over de bedrijvenbestemming voor het gedeelte ten westen van de HSL is in regionaal verband discussie. Wilderzijde werkt aan een ambitiedocument.

Wij zijn volop bezig ons voor te bereiden op de Omgevingswet. Aan de pilot Omgevingsplan Lint Zuid wordt gewerkt. Voor een Omgevingsvisie voor de kern Bleiswijk is een startnotitie en plan van aanpak gemaakt.

De corridor A12 wordt ontwikkeld tot een logistieke hotspot. Ontwikkelingen als die van bedrijfsterreinen en de railterminal kunnen daarvan profiteren.

De externe oriëntatie van Lansingerland verbreedt en verdiept. De samenwerking in het verband van de A12 corridor is daarvan een voorbeeld. Betrokkenheid bij ontwikkelingen en studie gericht op openbaar vervoer en verstedelijking zijn andere voorbeelden.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel worden de kosten van dit beleidsveld gepresenteerd:

Beleidsveld: Ruimtelijke ordening bedragen x €1000
Realisatie 2016 Raming 2017 voor wijziging Raming 2017 na wijziging Realisatie 2017 Afwijking 2017
Directe lasten 1.883 2.461 2.803 2.128 675
Doorbelasting 3.676 2.378 2.543 2.471 73
Kapitaallasten 906 342 984 927 57
Totaal lasten 6.465 5.181 6.331 5.526 805
Totaal baten 1.880 1.672 2.683 8.213 5.530
Saldo -4.585 -3.509 -3.648 2.687 6.335

Beleidsveld Infrastructuur en mobiliteit

Doelstelling

Wat hebben we bereikt?

De inzet in 2017 was onverminderd gericht op een verkeersveilige gemeente, die goed bereikbaar is per fiets, openbaar vervoer en de auto.

Via het Burgerpanel zijn 1700 meldingen binnengekomen van verkeersonveilige locaties voor fietsers. Na analyse en prioritering hebben deze meldingen een plek gekregen in het Fietsveiligheidsplan.

De groei van het aantal reizigers in metrolijn E zette zich ook in 2017 door. Dat heeft geleid tot een regionaal besluit om de metrofrequentie te verhogen. In het weekend is –als proef- de nachtmetro gaan rijden.

De bouw van station Lansingerland vordert gestaag.

Met de minister zijn (vervolg)afspraken gemaakt over het aanpakken van regionale bereikbaarheidsopgaven, gericht op openbaar vervoer in samenhang met gebiedsontwikkelingsopgaven.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel worden de kosten van dit beleidsveld gepresenteerd:

Beleidsveld: Infrastructuur en mobiliteit bedragen x €1000
Realisatie 2016 Raming 2017 voor wijziging Raming 2017 na wijziging Realisatie 2017 Afwijking 2017
Directe lasten 120 339 344 249 95
Doorbelasting 612 392 468 448 20
Kapitaallasten 83 76 78 70 9
Totaal lasten 814 807 890 767 123
Totaal baten 13 15 15 31 15
Saldo -801 -792 -875 -736 139

Beleidsveld Economische ontwikkeling

Doelstelling

Wat hebben we bereikt?

In Lansingerland nam de bedrijvigheid in 2017 toe. Ook in de belangstelling voor het kopen van kavels op onze bedrijventerreinen zagen wij dat terug. De marketing- en acquisitieactiviteiten leidde tot verkoop van in totaal bijna 11 hectare bedrijventerrein, ruim het drievoudige van de jaardoelstelling.

De planvorming voor de uitbreiding van Berkel Centrum is ver gevorderd en voor de centra van Bergschenhoek en Bleiswijk stelden we actieplannen op. De gemeente Lansingerland werkt - samen met winkeliers, vastgoedeigenaren, BIZ en omwonenden in de kern Bergschenhoek – aan de verbetering van de vitaliteit van het centrum. Vitale horeca en detailhandel zijn belangrijk voor een levendig woon- en leefklimaat in onze kernen. Deze bedrijvigheid vormt bovendien een belangrijke pijler van onze lokale economie.

Het multimodaal vervoer staat door de verdere onderzoeken naar de mogelijkheden van de Holland Railterminal steviger op het netvlies van alle actoren.

De investeringsbereidheid in de glastuinbouw groeide in 2017. Het glasareaal nam met 7 hectare aan nieuw glas toe.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel worden de kosten van dit beleidsveld gepresenteerd:

Beleidsveld: Economische ontwikkeling bedragen x €1000
Realisatie 2016 Raming 2017 voor wijziging Raming 2017 na wijziging Realisatie 2017 Afwijking 2017
Directe lasten 154 118 199 279 -79
Doorbelasting 648 414 423 400 23
Kapitaallasten - - - - 0
Totaal lasten 802 533 622 679 -57
Totaal baten 183 121 205 217 12
Saldo -619 -411 -417 -462 -45

Beleidsveld Duurzaamheid

Doelstelling

Wat hebben we bereikt?

Het voeren van duurzaam beleid is niet alleen beter voor de toekomst van mens en milieu, maar levert ook een belangrijk economisch voordeel op. Daarom is de ontwikkeling van Lansingerland tot een duurzame, energie neutrale gemeente, met een klimaatbestendig, leefbaar en gezond bedrijfsleven één van de speerpunten van dit college. Ook in 2017 bereikten we, zoals hieronder beschreven, diverse resultaten die bijdragen aan deze doelstelling.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel worden de kosten van dit beleidsveld gepresenteerd.

Beleidsveld: Duurzaamheid bedragen x €1000
Realisatie 2016 Raming 2017 voor wijziging Raming 2017 na wijziging Realisatie 2017 Afwijking 2017
Directe lasten 136 110 180 182 -2
Doorbelasting 194 - - - 0
Kapitaallasten - - - - 0
Totaal lasten 330 110 180 182 -2
Totaal baten - - - - 0
Saldo -330 -110 -180 -182 -2

Kengetallen programma 5

Kengetallen Programma 5

N.b.: Zoals vermeld in de evaluatie 2016-2017 van het actieprogramma Realistisch Duurzaam dekken deze indicatoren niet de lading en onderzoeken we de mogelijkheid om aan te sluiten bij bestaande (landelijke) monitoring zoals klimaatmonitor.nl of waarstaatjegemeente.nl.

Begroting 2017 Resultaat 2017
Ruimtelijke ontwikkeling
Aantal starterswoningen Ca 220 in voorbereiding 13 opgeleverd, circa 200 in voorbereiding
Aantal zorgeenheden 20 Westpolder Bolwerk + 24 brandweerkazerne BenR 20 opgeleverd, 24 in voorbereiding
Aantal zorgwoningen (Ds. Koetsveldstraat) Nvt. NVT
Aantal gehuisveste statushouders (taakstelling) Pm. 124
Aantal nieuwbouwwoningen Ca 400 334
% aanvragen voor omgevingsvergunning binnen wettelijke termijn afgehandeld 95% 100%
Aantal aanvragen 500 556
Aantal ingetrokken vergunningen 15 49
Aantal handhavingszaken 50 47
-waarvan verzoek om handhaving afgehandeld 15 9
-uitmondend in last onder dwangsom, resp. last onder bestuursdwang 15, resp. 1 4, resp. 1
Aantal geactualiseerde bestemmingsplannen 2 2
Aantal planuitwerkingen 5 6
Aantal beoordeelde principe verzoeken 40 112 (VH)
Aantal bestemmingsplannen nieuwe ontwikkelingen 6 7
Infrastructuur en mobiliteit
Ontwikkeling slachtofferongevallen 48 ntb
Aantal Ov-reizigers 8700
Gemiddelde snelheid Lansingerland-ring (NB: = 95% provinciale infrastructuur) 55 km/u 55 km/h
Economische ontwikkeling
Aantal bedrijven 2.900 3.000
Vloeroppervlak winkels 77.500 79.771
Aantal verkochte kavels op bedrijventerrein 6 15
Bezettingsgraad markt 95% 95%
Aantal parkmanagementorganisaties 6 6
Aantal bijeenkomsten met bedrijfsleven 3 3
Duurzaamheid
De hoeveelheid vermeden CO2 uitstoot 150 ton CO2 Niet bekend
De hoeveelheid duurzaam opgewekte energie 35.000 Kwh Idem
Het aantal opgestarte initiatieven en projecten 30 >30
Publicatiedatum: 24-08-2018

Inhoud