Overzicht: Overhead

Inhoud

Inleiding

Na de vernieuwingen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wordt voorgeschreven dat de baten en lasten van overhead niet meer onder de afzonderlijke programma’s worden opgenomen. Overhead is gedefinieerd als 'alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van het primaire proces'. Met ingang van 2017 begroten we op een centrale begrotingspost: het ‘overzicht overhead’. In deze begrotingspost zijn de huisvestingslasten, de automatiseringslasten en diverse materiele overheadlasten (drukwerk, opleidingskosten, catering, etc.) opgenomen. Daarnaast zijn de personele lasten opgenomen van die functies die we op grond van de ‘notitie overhead’ van de commissie BBV kwalificeren als overhead. Om inzichtelijk te maken waar de overhead uit bestaat, is deze verdeeld in vier onderdelen: personeel, uitbestede bedrijfsvoering, huisvesting en automatisering. In de tabel hieronder geven wij inzicht in de realisatie van de overhead afgezet tegen de begroting 2017.

bedragen x €1000
Overzicht Overhead Realisatie 2016 Raming 2017 voor wijziging Raming 2017 na wijziging Realisatie 2017 Afwijking 2017
Lasten
Huisvesting 0 1.701 2.196 1.899 297
Automatisering 0 1.659 1.643 1.581 62
Uitbestede bedrijfsvoering 0 632 672 639 33
Personeel 0 9.801 10.192 10.049 143
Grondexploitaties (dekking) 0 -942 -857 -770 -87
Subtotaal lasten 0 12.850 13.847 13.398 449
Baten 0
Huisvesting** 0 0 -216 -160 -55
Automatisering 0 0 0 0 0
Uitbestede bedrijfsvoering 0 0 0 0 0
Personeel** 0 0 -22 -18 -4
Grondexploitaties (dekking) 0 0 0 0 0
Subtotaal baten 0 0 -238 -179 -59
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten 0 12.850 13.609 13.220 390
Toevoeging reserves 0 0 0 0 0
Onttrekking reserves 0 0 0 0 0
Gerealiseerd resultaat 0 12.850 13.609 13.220 390

Huisvesting

De huisvestingskosten bestaan uit alle kosten gerelateerd aan het gemeentekantoor en de gemeentewerf. Dit zijn onder andere de kapitaallasten, onderhoudskosten, diverse belastingen en heffingen, gas-, water- en elektriciteitskosten en verzekeringspremies. De opbrengsten die worden ontvangen voor de verhuur van delen van het gemeentekantoor aan derden zijn in mindering gebracht op deze kosten.

Automatisering

Tot de automatiseringskosten worden de kosten gerekend voor hard- en software voor algemeen gebruik (v.b. corsa en intranet) en de kosten voor hard- en software voor de ondersteunende afdelingen (v.b. Key2Financien en Centric). De hard- en software die direct toe te rekenen zijn aan activiteiten, zijn doorbelast naar de betreffende programma’s (v.b. Suite4Sociale regie, Key2Burgerzaken en Key2GBA).

Uitbestede bedrijfsvoering

Uitbestede bedrijfsvoering zijn werkzaamheden die tot de overhead worden gerekend volgens de BBV, maar die de gemeente Lansingerland heeft uitbesteed aan derden. Het gaat om kosten voor de catering voor zowel het bedrijfsrestaurant als ook voor de catering tijdens commissie- en raadsvergaderingen. De kosten voor het externe archief, schoonmaak, onderhoud van de elektrische fietsen en scooters, onderhoud van de planten in het gemeentekantoor en de beveiliging worden gerekend tot de uitbestede bedrijfsvoering.

Personeel ondersteunende afdelingen + Personeel uitvoerende afdelingen

De post personeel bestaat uit de medewerkers van de ondersteunende afdelingen en de medewerkers van de uitvoerende afdelingen die tot de overhead worden geteld conform de definitie ‘overhead’ van de BBV. Tot de ondersteunende afdelingen worden onder andere gerekend de directie, bestuurszaken, concern control, personeel en organisatie, automatisering, communicatie, facilitaire zaken en financiën. De overhead van de uitvoerende afdelingen bestaat uit de afdelingshoofden, teamleiders voor 50%, secretariaat en bedrijfsvoeringsfunctionarissen. Het personeel dat wordt toegerekend aan de overhead bedraagt ongeveer 1/3 van het totale personeelsbestand in FTE’s.

Grondexploitaties

De overheadkosten die betrekking hebben op de grondexploitaties mogen middels het integrale uurtarief en bijbehorende doorbelastingen toegerekend worden aan de grondexploitaties.

Publicatiedatum: 24-08-2018

Inhoud