Meer
Publicatiedatum: 24-08-2018

Inhoud

Terug

We voeren het actieprogramma Realistisch Duurzaam 2015-2016 uit.

We voeren het actieprogramma Realistisch Duurzaam 2015-2016 uit.

Wat hebben we daarvoor in 2017 gedaan?
We voeren het actieprogramma Realistisch Duurzaam 2015-2016 uit.

Toelichting

In 2017 zagen wij een toename van het aantal duurzame initiatieven door inwoners. Zo professionaliseerde de energiecoöperatie NLS zich met de start diverse werkgroepen op gebied van energiebesparing, windenergie en zonne-energie, het regelmatig uitbrengen van een nieuwsbrief en de organisatie van meerdere energiemarkten. Het Platform Duurzaam Lansingerland lanceerde een website waarop allerlei duurzame initiatieven gedeeld worden ter lering en stimulering van nieuwe initiatieven. Het kweekstation voor bijen is operationeel. De prijsvraag van de Stichting Innovatieve Topsectoren is gestopt vanwege een combinatie van redenen. Bij de bestaande woningen organiseerden we een energiemarkt waarbij lokale ondernemers en inwoners elkaar ontmoetten en tips uitwisselden over de manieren waarop een woning verduurzaamd kan worden. Ook voerden we twee wijkacties uit waarbij middels energiecafé’s inwoners informatie kregen over dit onderwerp. We participeerden in mei 2017 in de collectieve aankoop van zonnepanelen waarbij 164 inwoners 1876 zonnepanelen aanschaften voor hun woning. We voerden overleg met 3B wonen over de wijze waarop we beide duurzaamheidsagenda’s op elkaar af gaan stemmen. In elk nieuwbouwproject was duurzaamheid een vast onderdeel van de onderhandelingen. Ook stelden we eind 2017 een visie op duurzaam bouwen op, die begin 2018 in de raad besproken wordt. ‘Van gas los’ is daar en belangrijk onderdeel van. Eind 2017 stelde de raad de legesverordening vast waarmee we een pilot uitvoeren met betrekking tot ‘groene leges’. Hierbij verstrekken we korting op de legeskosten aan particulieren en ontwikkelaars als deze meer dan de vereisten uit het Bouwbesluit (ver-)bouwen, zoals bijvoorbeeld een nul-op-de-meter woning. Duurzaamheid staat in de hele organisatie hoog op de agenda en is steeds meer onderdeel van het dagelijkse afwegingkader. Zo houden we bij renovatie van wijken rekening met duurzame verbeteringen en infrastructuur van laadpalen en vindt onderhoud aan gemeentelelijke gebouwen zo duurzaam mogelijk plaats. We bereiden de aanbesteding voor de vervanging van veldverlichting door ledverlichting bij de sportverenigingen en het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke daken. Er zijn in 2017 44 nieuwe openbare laadpalen geplaatst en/of in behandeling, waarvan 3 strategische laadpalen en 41 vraaggestuurde laadpalen. Met betrekking tot windenergie sloten we een overeenkomst met de provincie voor de overdracht van de vergunningverlenende bevoegdheden en stelden we een beleids- en toetskader windenergie op. We intensiveerden de samenwerking met Pijnacker-Nootdorp en andere overheden over de kansen van een warmterotonde en sloten een energieakkoord met de Greenport over de verduurzaming van de glastuinbouw. In de zomer van 2017 zijn we gestart met het opstellen van een visie op duurzaamheid. Deze visie, die we in 2018 ter vaststelling aan de raad voorleggen, leidt tot het opstellen van een nieuw 4-jarig actieprogramma met uitvoeringsplannen. Tot slot leidde de vaststelling van de gemeentelijke meerjarenbegroting tot een forse uitbreiding van mensen en middelen bij duurzaamheid. Wij zijn daarom eind 2017 meteen gestart met de werving van deze nieuwe collega’s.

Beoogd resultaat 2017

 1. Eind 2017 is er een toename van het aantal duurzame initiatieven door bewoners. Daartoe stimuleren en faciliteren we in ieder geval het Platform Duurzaam Lansingerland en de op te zetten energie coöperatie(s) van inwoners;
 2. Het kweekstation voor bijen en wilgen is operationeel;
 3. De winnaar van de prijsvraag van Ondernemend Lansingerland voor emissieloos vervoer is bekend en bezig met de uitvoering van zijn idee;
 4. We voerden minimaal twee keer een wijkgerichte aanpak voor energiebesparing bestaande woningvoorraad uit;
 5. De, eind 2016 gestarte, aanpak om sportverenigingen en maatschappelijke instellingen te verduurzamen leidt tot concrete resultaten;
 6. Duurzaamheid is eind 2017 onderdeel van de standaardwerkwijze van de gemeente, binnen alle afdelingen en projecten;
 7. We hanteren een aanpak voor het verduurzamen van de gemeentelijk infrastructuur, zoals gemeentelijke gebouwen en openbare verlichting;
 8. Zowel in nieuwbouw als bij renovatie houden we standaard rekening met het aanleggen van een infrastructuur voor elektrisch rijden en andere duurzame aspecten;
 9. In de nieuwbouw benutten we openliggende kansen voor verdere verduurzaming;
 10. Er zijn aanzienlijk meer openbare laadpalen in de gemeente;
 11. Tot slot verwachten we dat we eind 2017 uitvoering geven aan een raadsbesluit over de komst van windenergie en over de ontwikkeling van een warmterotonde.

Resultaat bereikt?

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

3 Nee

11 Deels: wel opgesteld, besluitvorming was op 1-2-2018Toelichting

--
Kwaliteit