Overzicht: Algemene dekkingsmiddelen

Inhoud

Inleiding

In dit hoofdstuk worden de algemene dekkingsmiddelen toegelicht. Dit zijn inkomsten die niet specifiek toe te rekenen zijn aan een bepaald programma, maar waarmee uiteindelijk de saldi van de andere programma’s kunnen worden gedekt. In het overzicht van baten en lasten is de financiële samenhang tussen de programma’s en de algemene dekkingsmiddelen weergeven.

De voornaamste vrij besteedbare inkomensbronnen van de gemeente zijn de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de verschillende lokale heffingen, zoals de Onroerende Zaakbelasting (OZB), de hondenbelasting en de precariobelasting. Daarnaast maken financiering en uitvoering van de Wet WOZ deel uit van dit programma.

Overzicht baten en lasten algemene dekkingsmiddelen

Het overzicht van algemene dekkingsmiddelen en post onvoorzien is als volgt:

bedragen x € 1.000
Realisatie 2016 Raming 2017 voor wijziging Raming 2017 na wijziging Realisatie 2017 Afwijking 2017
Lasten
Lokale heffingen 470 390 390 439 -49
Algemene Uitkering gemeentefonds - - - - -
Dividend 19 8 56 74 -17
Financieringsfunctie 1 1 4.071 3.946 125
Algemene dekkingsmiddelen 3.356 2.571 1.593 978 616
Onvoorzien - 250 - - -
Subtotaal lasten 3.846 3.219 6.111 5.437 674
Baten
Lokale heffingen 14.872 15.438 15.638 15.345 -293
Algemene Uitkering gemeentefonds 57.274 56.949 57.741 57.747 6
Dividend 3.330 3.316 3.365 3.372 7
Financieringsfunctie 2.604 408 4.751 4.762 11
Algemene dekkingsmiddelen 1.994 1.197 1.491 1.478 -13
Onvoorzien - - - - -
Subtotaal baten 80.074 77.308 82.985 82.703 282
Resultaat voor bestemming 76.228 74.089 76.874 77.266 -392
Toevoeging reserves 5.045 65 736 770 34
Onttrekking reserves -5.409 -81 -1.084 -1.011 73
Resultaat na bestemming 75.865 74.074 76.527 77.025 -499

Lokale heffingen

Lokale heffingen (waarvan de besteding niet gebonden is) zijn heffingen waarbij geen sprake is van een één-op-één verband tussen de gemeentelijke dienstverlening en de belasting. Van de opbrengsten lokale heffingen Onroerende Zaakbelasting en hondenbelasting kan het volgende overzicht worden gegeven.

In 2017 is voor niet-woningen een aantal verminderingen en vernietigingen door SVHW verwerkt. Voor woningen is door het arrest Waterverdedigingswerkenvrijstelling eind 2017 de areaalwaarde naar beneden bijgesteld. Hierdoor is de netto-opbrengst van de onroerende zaakbelasting lager dan begroot.

bedragen x € 1.000
Rekening 2016 Begroting 2017 voor wijziging Begroting 2017 na wijziging Rekening 2017 Verschil t.o.v. begroting
Onroerende zaakbelasting 14.331 15.097 15.097 14.801 -296
Hondenbelasting 300 295 295 304 9
Precariobelasting, kabels en leidngen 202 0 200 201 1
Precariobelasting 40 45 45 39 -6
Totaal 14.873 15.437 15.637 15.345 -292

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Het gemeentefonds vormt de grootste inkomstenbron voor gemeenten. Twee factoren bepalen de uitkering aan een gemeente:

  • De totale omvang van het gemeentefonds. De omvang hangt met name af van de algemene groei en van taakmutaties. Het gemeentefonds is gekoppeld aan de rijksuitgaven. Als het Rijk meer uitgeeft, gaat het gemeentefonds ook omhoog en omgekeerd.
  • Het aandeel van een gemeente in de totale omvang van het gemeentefonds. Dit aandeel hangt af van de zogenaamde verdeelmaatstaven. Het aantal inwoners is een voorbeeld van een verdeelmaatstaf. In totaal zijn er circa 50 verdeelmaatstaven.

Op basis van de decembercirculaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is de opbrengst van de algemene uitkering 2017 berekend. Door middel van de raadsbrief U17.16573 op het Raadinformatiesysteem bent u geïnformeerd over dit effect van de decembercirculaire. Dit geeft het volgende overzicht:

bedragen x € 1.000
Realisatie 2016 Raming 2017 voor wijziging Raming 2017 na wijziging Realisatie 2017 Afwijking 2017
Algemene uitkering gemeentefonds en aanvullende bijdrage 57.274 56.949 57.741 -57.747 6
Totaal 57.274 56.949 57.741 57.747 6

Dividend

Jaarlijks ontvangt de gemeente dividend over haar deelnemingen. In 2017 ontvangen wij het dividend van het jaar 2016. In de jaarrekening 2017 is, op basis van het AB - besluit van Eneco, Stedin en de BNG, het dividend verantwoord dat betrekking heeft op het aan de aandeelhouders uit te keren deel van het rekeningresultaat 2016 van deze ondernemingen. Over het dividendjaar 2017 geeft dat het volgende overzicht:

bedragen x € 1.000
Realisatie 2016 Raming 2017 voor wijziging Raming 2017 na wijziging Realisatie 2017 Afwijking 2017
Dividend 3.311 3.309 3.309 3.298 11
Totaal 3.311 3.309 3.309 3.298 11

Saldo van de financieringsfunctie

Het saldo van de financieringsfunctie bestaat uit het renteresultaat. Het renteresultaat ontstaat door het verschil tussen de werkelijk betaalde rente en de doorbelaste rente. De systematiek achter het renteresultaat wordt toegelicht in de paragraaf Financiering en Treasury.

Algemene stelposten en post onvoorzien

Stelpost Formatiegroei en inhuurbudget

De stelpost formatiegroei en inhuurbudget geeft een saldo van € 215.000 tekort. Deze stelposten hebben een relatie met de formatie- en inhuurbudgetten van de individuele afdelingen. De ambtelijke organisatie stuurt op het totaal van deze budgetten. Individuele afdelingen kunnen een beroep doen op een budget uit het centraal budget wanneer er knelpunten zijn in de formatie. Ook kan eventuele ruimte in het budget van de ene afdeling worden ingezet bij een andere afdeling. Het ‘tekort’ in de stelposten wordt dan gecompenseerd door overschotten op andere formatie- en inhuurbudgetten in de begroting. Op totaalniveau is er in 2017 sprake van een ‘licht’ overschot op de formatie en inhuurbudgetten incl. deze stelposten. Dit ‘overschot’ komt tot uitdrukking op de beleidsvelden en het overzicht overhead (conform toepassing van het BBV).

Stelpost Areaaluitbreiding

De begrote stelpost areaaluitbreiding is bij de voorjaarsnota met één derde verlaagd. Het resterende begrotingsbudget (€ 245.000) is niet benut omdat de exploitatie toereikend was voor het onderhoud.

Stelpost Onvoorzien

Er is dit jaar geen aanspraak gedaan op de stelpost onvoorzien. Deze is afgeraamd bij de najaarsnota 2017.

Stelpost bezuinigingen Sociale panden

Bij de bezuinigingen in de kadernota 2015 is deze stelpost ingesteld door vier sociale panden af te stoten. Deze bezuinigingsstelpost is in 2017 nog niet geheel ingevuld wegens verschillende redenen (zoals lopende bestemmingsplanprocedure, verkoopprocedures of discussie omtrent de invulling van de panden). De Raad is lopende 2017 hierover geïnformeerd en zal in 2018 ook geïnformeerd blijven indien er ontwikkelingen zich voortdoen.

Overige algemene dekkingsmiddelen

Dit betreft de stelpost VPB. Deze is in 2017 niet ingezet. Daarnaast heeft de raad met de voorjaarsnota structureel een budget opgenomen voor het in dienst nemen van mensen met een arbeidshandicap. Uit onderzoek bleken slechts mogelijkheden te bestaan buiten de reguliere functies. Het plan van aanpak om deze functies duurzaam in te zetten binnen de gemeentelijke organisatie zal Q1 van 2018 gereed zijn en worden gedeeld met de raad. Hierdoor is het budget dat beschikbaar was voor 2017 incidenteel (nog) niet gebruikt.

bedragen x € 1.000
Raming 2017 Raming 2017
Rekening 2016 voor wijziging na wijziging Realisatie 2017 Afwijking 2017
Stelpost Formatiegroei en inhuur - 1.428 -215 - -215
Stelpost Areaaluitbreiding - 369 245 - 245
Stelpost bezuinigingen Sociale panden - -110 -110 - -110
Overige Algemene dekkingsmiddelen - 14 164 - 164
- 250 - - -
Totaal - 1.952 84 - 84
Publicatiedatum: 24-08-2018

Inhoud