Programma 6: Grondzaken

Inhoud

Beoogd maatschappelijk effect

Ontwikkelingen in ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en economische /maatschappelijke doelstellingen realiseerbaar maken.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel presenteren wij de baten en lasten van het gehele programma.

bedragen x €1000
Totaal Programma 6 Realisatie 2016 Raming 2017 voor wijziging Raming 2017 na wijziging Realisatie 2017 Afwijking 2017
Totaal lasten 66.131 25.004 33.054 29.842 3.212
Totaal baten 83.161 23.774 31.112 30.053 -1.059
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten 17.031 -1.231 -1.942 211 2.153
Toevoeging reserves 4.045 - - 5.933 -5.933
Onttrekking reserves 10.123 258 696 4.947 4.250
Gerealiseerd resultaat 23.109 -973 -1.246 -775 471

Beleidsveld Vastgoedbeleid

Doelstelling

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel worden de kosten van dit beleidsveld gepresenteerd:

Beleidsveld: Vastgoedbeleid bedragen x €1000
Realisatie 2016 Raming 2017 voor wijziging Raming 2017 na wijziging Realisatie 2017 Afwijking 2017
Directe lasten 3 2 83 49 34
Doorbelasting - - - - 0
Kapitaallasten 137 163 163 147 17
Totaal lasten 140 165 246 195 51
Totaal baten 156 254 5 5 0
Saldo 16 89 -241 -190 51

Beleidsveld: Grondexploitatie

Doelstelling

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel worden de kosten van dit beleidsveld gepresenteerd:

Beleidsveld: Grondexploitatie bedragen x €1000
Realisatie 2016 Raming 2017 voor wijziging Raming 2017 na wijziging Realisatie 2017 Afwijking 2017
Directe lasten 63.772 22.720 30.682 27.671 3.011
Doorbelasting 2.218 2.119 2.126 1.976 150
Kapitaallasten - - - - 0
Totaal lasten 65.991 24.839 32.808 29.647 3.161
Totaal baten 83.005 23.520 31.107 30.048 -1.059
Saldo 17.015 -1.319 1.701 401 2.102

Kengetallen programma 6

Kengetallen programma 6

* In de begroting stond hier 400 woningen. Dit is via de vaststelling van de Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2017 bijgesteld naar 360 woningen.

Begroting 2017 Resultaat 2017
Vastgoedbeleid
Aantal verkochte panden 2 3
Grondexploitatie
Aantal woningen (opgeleverd) 360* 334
Verkoop van bedrijventerreinen binnen eigen grexen (aantal hectare excl. GR) 1 ha Verkoopovk voor ca. 3,4 ha, waarvan ca. 0,5 ha geleverd
Aantal volledige actualisaties van de grexen, inclusief risico’s (excl. globale doorkijk bij de begroting) 1 1
Publicatiedatum: 24-08-2018

Inhoud