Meer
Publicatiedatum: 28-08-2018

Inhoud

Programma onderdelen

Programma 6: Grondzaken

Beoogd maatschappelijk effect

Ontwikkelingen in ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en economische /maatschappelijke doelstellingen realiseerbaar maken.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel presenteren wij de baten en lasten van het gehele programma.

bedragen x €1000
Totaal Programma 6 Realisatie 2016 Raming 2017 voor wijziging Raming 2017 na wijziging Realisatie 2017 Afwijking 2017
Totaal lasten 66.131 25.004 33.054 29.842 3.212
Totaal baten 83.161 23.774 31.112 30.053 -1.059
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten 17.031 -1.231 -1.942 211 2.153
Toevoeging reserves 4.045 - - 5.933 -5.933
Onttrekking reserves 10.123 258 696 4.947 4.250
Gerealiseerd resultaat 23.109 -973 -1.246 -775 471

Beleidsveld Vastgoedbeleid

Doelstelling

Wat hebben we bereikt?

Doelstelling

In 2017 voerden we het vastgestelde vastgoedbeleid verder uit.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel worden de kosten van dit beleidsveld gepresenteerd:

Beleidsveld: Vastgoedbeleid bedragen x €1000
Realisatie 2016 Raming 2017 voor wijziging Raming 2017 na wijziging Realisatie 2017 Afwijking 2017
Directe lasten 3 2 83 49 34
Doorbelasting - - - - 0
Kapitaallasten 137 163 163 147 17
Totaal lasten 140 165 246 195 51
Totaal baten 156 254 5 5 0
Saldo 16 89 -241 -190 51

Beleidsveld: Grondexploitatie

Doelstelling

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel worden de kosten van dit beleidsveld gepresenteerd:

Beleidsveld: Grondexploitatie bedragen x €1000
Realisatie 2016 Raming 2017 voor wijziging Raming 2017 na wijziging Realisatie 2017 Afwijking 2017
Directe lasten 63.772 22.720 30.682 27.671 3.011
Doorbelasting 2.218 2.119 2.126 1.976 150
Kapitaallasten - - - - 0
Totaal lasten 65.991 24.839 32.808 29.647 3.161
Totaal baten 83.005 23.520 31.107 30.048 -1.059
Saldo 17.015 -1.319 1.701 401 2.102

Kengetallen programma 6

Kengetallen programma 6

* In de begroting stond hier 400 woningen. Dit is via de vaststelling van de Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2017 bijgesteld naar 360 woningen.

Begroting 2017 Resultaat 2017
Vastgoedbeleid
Aantal verkochte panden 2 3
Grondexploitatie
Aantal woningen (opgeleverd) 360* 334
Verkoop van bedrijventerreinen binnen eigen grexen (aantal hectare excl. GR) 1 ha Verkoopovk voor ca. 3,4 ha, waarvan ca. 0,5 ha geleverd
Aantal volledige actualisaties van de grexen, inclusief risico’s (excl. globale doorkijk bij de begroting) 1 1