Meer
Publicatiedatum: 24-08-2018

Inhoud

Terug

We leveren een efficiënte huishoudelijke afvalinzameling.

We leveren een efficiënte huishoudelijke afvalinzameling.

Wat hebben we daarvoor in 2017 gedaan?
We leveren een efficiënte huishoudelijke afvalinzameling.

Toelichting

In 2017 realiseerden we scheidingsresultaat van 53%, daarmee bleven we iets achter op de doelstelling. Dit geldt ook voor de hoeveelheid restafval per inwoner (212 kg in plaats van de beoogde 195 kg). In vergelijking met 2016 nam het scheidingsresultaat wel toe. Zie ook onderstaande tabel.

Scheidingsresultaten

2015

2016

2017

45%

51%

53%

Bovenstaande cijfers wijken af van hetgeen in de jaarrekening 2016 is gemeld over het behaalde resultaat. Dit komt doordat de door hoofdinzamelaar (Renewi) geleverde cijfers nauwkeuriger zijn bepaald aan de hand van een nieuwe berekeningsmethode. Uit de actuele cijfers blijkt wel dat er de afgelopen jaren duidelijk sprake is van een opgaande trend. Om deze opgaande trend vast te houden en te versnellen zijn de komende jaren meer inspanningen nodig.

 Om een beter scheidingsresultaat te realiseren is er in 2017 ingezet op het verhogen van het serviceniveau. Op 16 locaties in de gemeente plaatsten we ondergrondse mini-milieuparken voor het gescheiden inzamelen van de grondstoffen PMD, glas, textiel en papier. In 2017 ging een grootschalige voorlichtingscampagne van start om bij inwoners het kennisniveau en bewustwording rondom afvalscheiding te vergroten.

Beoogd resultaat 2017

Minimaal afvalscheidingspercentage van 57% in 2017 en maximaal 195 kg restafval per inwoner.

Resultaat bereikt?

NeeToelichting

--
Kwaliteit