Meer
Publicatiedatum: 24-08-2018

Inhoud

Terug

Ontwikkelen van de Groene Schil om Lansingerland.

Ontwikkelen van de Groene Schil om Lansingerland.

Wat hebben we daarvoor in 2017 gedaan?
Ontwikkelen van de Groene Schil om Lansingerland.

Toelichting

De Vlinderstrik en het Triangelpark verbinden de Ackerdijkse Plassen via het Hoeksepark en het Lage Bergse Bos met het Rottemerengebied. Het in Lansingerland gelegen deel van de Vlinderstrik (de Zuidpolder) nadert zijn voltooiing. In 2017 is gestart met het grondwerk, zoals het graven van de watergangen. Verder is er een start gemaakt met de aanplant van bomen en struiken. De gemeenten Rotterdam en Lansingerland hebben, in overleg met de bewoners van de Rodenrijseweg e.o. en belanghebbende partijen, een beplantingsplan gemaakt voor de reserveringszone tussen de Vlinderstrik en het tracé A16 Rotterdam. De inrichting van het Triangelpark kan niet los worden gezien van de aanleg van A16 Rotterdam. Het door Lansingerland gemaakte inrichtingsplan wordt uitgevoerd in combinatie met de A16 Rotterdam. Hiervoor is een Uitvoeringsovereenkomst met Rijkswaterstaat gesloten. Met het Gebruikersplatform voor de Groenzoom hebben wij regelmatig contact. Zowel ambtelijk, vanuit onze beheerverantwoordelijkheid, als bestuurlijk.

Door het uittreden van de provincie Zuid-Holland uit het Recreatieschap Rottemeren heeft een aanpassing van de governance van het Recreatieschap Rottemeren plaatsgevonden. Dit proces heeft eind 2017 geresulteerd in een door de drie deelnemende gemeenten (naast Lansingerland zijn dat Rotterdam en Zuidplas) vastgestelde collegeregeling. Staatsbosbeheer heeft alle taken van Groenservice Zuid-Holland overgenomen als uitvoerder van de taken van het Recreatieschap. De essentaksterfte is een groot probleem in Nederland en raakt ook het Rottemerengebied. Meer dan een kwart van de houtopstanden in het recreatiegebied, ruim 40 ha, heeft de es als hoofdboomsoort. Op dit moment wordt door Staatsbosbeheer geïnventariseerd in hoeverre de essen in het gebied al ziek zijn. Vooralsnog is de lijn die gehanteerd wordt dat alle risicobomen worden verwijderd. De werkzaamheden zullen op zo’n manier worden uitgevoerd dat er zo min mogelijk schade aan paden, onder beplanting en andere bomen ontstaat. Voor de overige aangetaste bomen zal een plan van aanpak worden opgesteld voor de komende jaren waarbij ook gekeken wordt naar de mogelijkheden die het planmatig beheer biedt. Hierbij wordt een goed communicatietraject opgestart om nut en noodzaak uit te leggen.

Beoogd resultaat 2017

  • In de Vlinderstrik worden watergangen gegraven, een speelveld aangelegd en bomen geplant;
  • Er vindt besluitvorming plaats over governance Recreatieschap Rottemeren.

Resultaat bereikt?

JaToelichting

--
Kwaliteit