Programma 4: Lansingerland schoon, heel en veilig

Inhoud

Beoogd maatschappelijk effect

De openbare ruimte van Lansingerland is duurzaam ingericht en draagt in belangrijke mate bij aan de leefbaarheid en de veiligheid van de gemeente. Inwoners zijn betrokken bij het beheer en bij het veilig houden van hun eigen wijk. Dit past bij de speerpunten ‘Anders besturen met wijkgericht werken’ en ‘Realistisch Duurzaam'.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel worden de baten en lasten van het gehele programma gepresenteerd.

bedragen x €1000
Totaal Programma 4 Realisatie 2016 Raming 2017 voor wijziging Raming 2017 na wijziging Realisatie 2017 Afwijking 2017
Totaal lasten 32.722 27.076 25.058 24.354 704
Totaal baten 13.533 13.176 13.436 13.522 86
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -19.189 -13.900 -11.621 -10.832 790
Toevoeging reserves 3.856 502 2.112 1.246 866
Onttrekking reserves 6.816 1.378 1.378 174 -1.204
Gerealiseerd resultaat -16.229 -13.024 -12.355 -11.903 452

Beleidsveld Beheer Openbare ruimte

Doelstelling

Wat hebben we bereikt?

We streven naar een duurzaam ingerichte en onderhouden leefomgeving, die technisch op orde is en aansluit op de behoeften van gebruikers. Om dit te bewerkstellingen werkten we in 2017 onder meer aan:

  • Diverse integrale reconstructies, bijvoorbeeld Zuidersingel Oost in Berkel en Rodenrijs en Anthuriumweg in Bleiswijk.
  • De organisatie van diverse buurtgesprekken en wijkschouwen in het kader van wijk- en buurtgericht werken.
  • De vervanging van conventionele openbare verlichting door energiezuinige en dimbare verlichting.
  • Het faciliteren van zelfbeheer van openbaar groen door bewoners. In totaal zijn er inmiddels ongeveer 170 initiatieven.
  • Het begeleiden van diverse burgerinitiatieven die in het kader van Het Lansingerlands Initiatief zijn ingediend.
  • De aanleg van de Bushalte Tobias Asserlaan aan de Boterdorpseweg.
  • Afsluiting van de Bonfut met een elektrische paal ter verbetering van de leefbaarheid en verkeersveiligheid.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel worden de kosten van dit beleidsveld gepresenteerd:

Beleidsveld: Beheer openbare ruimte bedragen x €1000
Realisatie 2016 Raming 2017 voor wijziging Raming 2017 na wijziging Realisatie 2017 Afwijking 2017
Directe lasten 7.384 8.104 6.543 5.926 617
Doorbelasting 4.608 3.096 3.255 3.120 135
Kapitaallasten 7.150 1.839 1.633 1.968 -335
Totaal lasten 19.142 13.039 11.431 11.014 417
Totaal baten 1.073 720 790 934 144
Saldo -18.068 -12.319 -10.641 -10.080 561

Beleidsveld Veiligheid en leefbaarheid

Doelstelling

Wat hebben we bereikt?

In 2017 werkten we hard aan het bevorderen van de veiligheid en de leefbaarheid. Onze inzet op het gebied van het tegengaan van woninginbraken, ondermijnende criminaliteit en jeugdproblematiek was intensief. De samenwerking met de ketenpartners op het gebied van jeugd verbeterde en onder de convenanten voor de jeugdgroepenaanpak werkten we samen met onze partners aan drie zorgwekkende jeugdgroepen. Voortdurend werkten we aan het verstevigen van de netwerken met onze partners. Die netwerken leveren ons nu, maar ook in de toekomst, meer slagkracht op. Doordat we ons instrumentarium op het gebied van bestuurlijke maatregelen sneller en beter benutten, waren we in staat om helder en zichtbaar overheidsoptreden te verzorgen. We sloten diverse woningen nadat we productie of bewerking van drugs constateerden. In 2017 kregen we ook te maken met motorclub gerelateerde problematiek, waarbij we scherp zijn op het tegengaan van vestiging van een chapter van OMG (Outlaw Motor Gangs) in de gemeente Lansingerland. We merken een toename aan inspanningen die het aantal grote evenementen vraagt van team veiligheid en APV.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel worden de kosten van dit beleidsveld gepresenteerd:

Beleidsveld: Veiligheid en leefbaarheid bedragen x €1000
Realisatie 2016 Raming 2017 voor wijziging Raming 2017 na wijziging Realisatie 2017 Afwijking 2017
Directe lasten 2.956 3.452 3.302 3.186 116
Doorbelasting 1.476 821 839 829 10
Kapitaallasten 7 5 4 4 0
Totaal lasten 4.439 4.278 4.146 4.019 126
Totaal baten 95 106 106 102 -4
Saldo -4.344 -4.172 -4.040 -3.918 122

Beleidsveld Afval- en afvalwatermanagement

Doelstelling

Wat hebben we bereikt?

In 2017 steeg het scheidingspercentage van het huishoudelijk afval verder. De dienstverlening aan de inwoners is uitgebreid, de inzameling Plastic is uitgebreid naar PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons) en de inzameling van de PMD-fractie vindt nu wekelijks plaats. Ook realiseerden we diverse mini-milieuparken voor grondstoffen door de hele gemeente.

Om uitvoering te geven aan het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) zijn er in 2017 raamovereenkomsten afgesloten voor rioolinspectie en –reiniging, grondwatermonitoring en gemalenbeer. Ook brachten we verbeteringen aan in de analyse van beheergegevens en namen we rioolprocessen op in het centrale zaaksysteem. De realisatie van het communicatieplan Water, samen met de organisatie van de “week van ons water”, vormden een andere mijlpaal.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel worden de kosten van dit beleidsveld gepresenteerd:

Beleidsveld: Afval- en afvalwatermanagement bedragen x €1000
Realisatie 2016 Raming 2017 voor wijziging Raming 2017 na wijziging Realisatie 2017 Afwijking 2017
Directe lasten 5.983 7.344 7.053 6.991 61
Doorbelasting 1.436 959 1.064 1.022 42
Kapitaallasten 1.723 1.457 1.364 1.307 57
Totaal lasten 9.142 9.759 9.481 9.320 160
Totaal baten 12.364 12.350 12.540 12.486 -54
Saldo 3.223 2.591 3.060 3.166 106

Kengetallen programma 4

Kengetallen programma 4

Begroting 2017 Resultaat 2017
Beheer openbare ruimte
Percentage areaal openbare ruimte met minimaal beeldkwaliteit C of het equivalent hiervan 100% 100%
Percentage van de wijken dat op beleving van behoefte van de gebruikers een 6,2 of hoger scoort 100% 100%
Aantal aansprakelijkheidsstellingen 10 5
Percentage afgehandelde storingsmeldingen openbare ruimte binnen gestelde afhandelingstermijn 85% 80%
Veiligheid en leefbaarheid
Aantal domeinen waarin BTL actief is 48 48
Aantal afstemmingsoverleggen 18 18
Aantal instructie- cq. trainingsavonden 10 4
Aantal preventie acties boa’s op prioriteit en actualiteit 30 30
Aantal gecombineerde rondes boa’s en buurttoezicht 40 12
Aantal controles op vergunningsvoorwaarden 10 10
Aantal Beke-groepen 1 3
Percentage op minimaal niveau opgeleide en geoefende sleutelfunctionarissen 95% 95%
Aantal officieren van Dienst bevolkingszorg 2 2
Afval- en afvalwatermanagement
Gemiddeld aantal keren wateroverlast bij regenval 2x/jr 0x/jr
Maximaal storingen per jaar van langer dan 24 uur aan rioolgemalen 1x/jr 0x/jr
Percentage afgehandelde storingsmeldingen riolering binnen gestelde afhandelingstermijn 85% 88%
Kg restafval per inwoner 195 212
Efficiënte huishoudelijke afvalinzameling met een afvalscheidingspercentage 57% 53%
Percentage afgehandelde servicemeldingen huishoudelijke afvalinzameling binnen gestelde afhandelingstermijn 85% 88%
Publicatiedatum: 24-08-2018

Inhoud