Programma 2: Sport, cultuur en onderwijs

Inhoud

Beoogd maatschappelijk effect

Lansingerland is een gezonde, krachtige en zorgzame samenleving (een van de speerpunten van het collegeprogramma) met een ruim aanbod van onderwijs en een mooi voorzieningenniveau. De voorzieningen zorgen voor sociale samenhang en onderlinge betrokkenheid in onze kernen. In Lansingerland dagen we de inwoners - jong en oud - uit om een gezonde en actieve leefstijl te hebben en actief mee te doen op allerlei terreinen. Wij gaan daarbij uit van de eigen kracht en zelfredzaamheid van onze inwoners. Het zelf organiserend vermogen is kenmerkend voor onze wijken, buurten en verenigingen.

In het programma onderwijs, sport en cultuur betekent dit dat wij een basisinfrastructuur bieden van algemene voorzieningen, zoals scholen, sportaccommodaties, kinderopvang en een bibliotheek. Op deze plekken kunnen mensen elkaar ontmoeten en sociale contacten opdoen. Zo ontstaan (informele) netwerken.

Verenigingen, evenementen en culturele activiteiten zorgen voor binding en samenhang. We zijn actief met de verenigingen op zoek naar mogelijkheden om het verenigingsleven in Lansingerland op peil te houden en nieuw elan te geven. Dat betekent dat we tijd steken in onze relatie met de (sport)verenigingen. In dialoog met het onderwijs, de kinderopvang, leerlingen en ouders kwam in 2017 een integrale visie op onderwijs tot stand, met daarin onder meer het doorontwikkelen naar brede schoolconcepten of integrale kindcentra.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel worden de baten en lasten van het gehele programma gepresenteerd.

Totaal Programma 2 Realisatie 2016 Raming 2017 voor wijziging Raming 2017 na wijziging Realisatie 2017 Afwijking 2017
Totaal lasten 15.893 14.209 14.646 14.217 429
Totaal baten 1.675 1.661 1.665 1.729 64
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -14.218 -12.548 -12.980 -12.487 493
Toevoeging reserves 602 409 509 509 0
Onttrekking reserves 858 844 1.019 648 -370
Gerealiseerd resultaat -13.961 -12.113 -12.471 -12.348 123

Beleidsveld Sport

Doelstellingen

Wat hebben we bereikt?

Expeditie Lansingerland – stimulerende rol gemeente

De stimulerende rol die de gemeente heeft op het gebied van sport is in 2017 mede opgepakt door het organiseren van Expeditie Lansingerland in het kader van 10 jaar Lansingerland. In samenwerking met sportverenigingen, cultuurverenigingen en middelbare scholen hebben we een groot evenement georganiseerd ter promotie van de sport (en cultuur) in Lansingerland. We hebben de sport en cultuur onder de aandacht gebracht bij de scholieren en hen laten zien hoe leuk het is om te sporten.

Keuze opvulmateriaal kunstgrasvelden

Wij willen dat onze inwoners kunnen voetballen op duurzame velden. De recente maatschappelijke onrust over SBR leidde tot een evaluatie van het opvulmateriaal. Conclusie van deze evaluatie is dat SBR geen gezondheidsrisico’s vormt, maar wel een milieurisico. Bij renovatie of nieuwbouw van kunstgrasvelden past het opnieuw gebruiken van SBR daarmee niet bij de ambitie van het college: realistisch duurzaam. In april 2017 hebben we daarom besloten dat we bij renovatie van kunstgrasvoetbalvelden een ander opvulmateriaal gebruiken dan SBR-rubbergranulaat. Het alternatieve opvulmateriaal is schoner, beter voor het milieu en duurzamer.

Uitbreiding Sportparken Het Hoge Land en Sporthoek

Daarnaast is Lansingerland een groeigemeente en dit betekent dat niet alleen het aantal inwoners maar ook het aantal sporters groeit. Om iedereen de mogelijkheid te geven om te sporten, is in 2017 besloten de capaciteit op sportpark Het Hoge Land uit te breiden. In 2017 heeft de gemeenteraad besloten dat in 2018 en 2019 een natuurgrasvoetbalveld wordt omgebouwd tot kunstgrasvoetbalveld en een nieuw hockeyveld wordt aangelegd. Voor in Bergschenhoek is in 2017 besloten dat in 2018 een tennisveld wordt omgebouwd tot kunstgrasvoetbalveld om sportvraag en -aanbod in de gemeente beter te matchen.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel worden de kosten van dit beleidsveld gepresenteerd:

Beleidsveld: Sport bedragen x €1000
Realisatie 2016 Raming 2017 voor wijziging Raming 2017 na wijziging Realisatie 2017 Afwijking 2017
Directe lasten 1.754 2.106 2.193 1.890 303
Doorbelasting 460 307 314 299 14
Kapitaallasten 2.863 2.156 2.133 2.136 -3
Totaal lasten 5.077 4.570 4.639 4.325 314
Totaal baten 1.086 1.103 1.104 1.108 4
Saldo -3.991 -3.466 -3.535 -3.217 318

Beleidsveld Cultuur

Doelstelling

Wat hebben we bereikt?

In 2017 hebben verschillende verenigingen en instellingen subsidie gekregen voor muziek-, dans– en theaterlessen voor de jeugd. We bevorderen de cultuureducatie en –participatie van onze inwoners en schenken daarbij met name aandacht aan kwetsbare groepen. Hiermee tonen wij aan dat culturele activiteiten een duidelijke meerwaarde opleveren voor de participatie en de zelfredzaamheid van onze inwoners.

In samenspraak met de inwoners en culturele organisaties hebben we een beleidskader ontwikkeld waarmee we het beleidsterrein Cultuur nadrukkelijker dan voorheen op de kaart hebben gezet. In het voortraject hebben we raadsleden en de verengingen meegenomen in een verkenning van het werkveld door een bezoek aan een aantal eigentijdse voorzieningen. De raad heeft in een BOB traject intensief geparticipeerd en gecommuniceerd met de samenleving en in een enquête zijn de inwoners diverse keuzes voorgelegd. De bevindingen daarvan en de uitkomst van twee inspraakbijeenkomsten zijn verwerkt in Bruisen – binden – boeien, de Cultuurnota Lansingerland.

In de Cultuurnota hebben we een inhoudelijk kader vastgesteld en hiermee een belangrijke impuls gegeven aan het culturele leven in onze gemeente. Door het vaststellen van de deelnotities Cultuurhuizen in Lansingerland en de Bibliotheeknota hebben we vervolgens een aanvang gemaakt met de verdere uitwerking.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel worden de kosten van dit beleidsveld gepresenteerd:

Beleidsveld: Cultuur bedragen x €1000
Realisatie 2016 Raming 2017 voor wijziging Raming 2017 na wijziging Realisatie 2017 Afwijking 2017
Directe lasten 1.073 986 986 998 -11
Doorbelasting 140 168 170 161 9
Kapitaallasten 2 0 0 - 0
Totaal lasten 1.215 1.154 1.157 1.158 -2
Totaal baten 8 8 8 11 3
Saldo -1.207 -1.147 -1.149 -1.148 1

Beleidsveld Onderwijs en kinderopvang

Doelstelling

Wat hebben we bereikt?

We kiezen voor samenhang in het beleid en in de uitvoering van onze wettelijke taken rond onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer, leerplicht, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en de voor- en vroegschoolse educatie (taalkundige ontwikkeling).

We hebben voorzien in onze wettelijke taak voor voldoende en adequate onderwijshuisvesting door:

  • De uitvoering van Programma Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2017 en de vaststelling van 2018.
  • We hebben uitvoering gegeven aan het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2013 voor het huisvestingsvraagstuk vervangende nieuwbouw Prins Willem Alexander / De Kwakel (werknaam: Kindcentrum Rodenrijs). De gemeenteraad heeft een aanvullend investeringskrediet beschikbaar gesteld voor de realisatie van buitenschoolse en peuteropvang, we hebben een architect geselecteerd en zijn gestart met de ontwerpfase.
  • We hebben het gebruik beëindigd van een gehuurd schoolgebouw aan Groeneweg 81-83 in Bergschenhoek.
  • Afgelopen periode zijn wij in gesprek/onderhandeling geweest met drie schoolbesturen: Laurentius, Spectrum en Scholengroep Holland. Onderwerp van gesprek is het formeel in gebruik geven of in eigendom overdragen van de vier resterende schoolgebouwen: Startpunt, Mozaiek, Westpolder 1 school en Meerpolder 1 school. In totaal is € 600.000,-  noodzakelijk om twee van deze schoolgebouwen in goede staat in gebruik te kunnen geven.
  • Het nieuwe schoolgebouw van de Melanchthon Businessschool is feestelijk geopend.
  • Er is een grondovereenkomst afgesloten voor de nieuwbouw van Wolfert Lansing. Deze nieuwbouw is op dit moment in de ontwerpfase.
  • Er is een overeenkomst tot doordecentralisatie afgesloten voor de Melanchthon Blesewic. Hiermee zijn alle Lansingerlandse scholen in het voortgezet onderwijs succesvol gedoordecentraliseerd.

Sinds augustus 2016 wordt het leerlingenvervoer in Lansingerland uitgevoerd door RMC uit Rotterdam. Aan dit bedrijf is het leerlingenvervoer gegund na een Europese aanbesteding. Direct na de start van het schooljaar 2016-2017 constateerden we problemen in de uitvoering van het leerlingenvervoer. Rond de jaarwisseling was naar onze mening sprake van een stabiele situatie. In het voorjaar van 2017 is vervolgens het plan opgevat om aan het einde van het schooljaar een KTO uit te voeren, waarmee we zicht konden krijgen op het oordeel van de gebruikers (of hun ouders) van het leerlingenvervoer. Uit het Rapport Klanttevredenheidsonderzoek leerlingenvervoer blijkt dat het algemeen oordeel over het leerlingenvervoer over de periode augustus 2016 t/m december 2016 het rapportcijfer 6,03 krijgt. Over de periode januari 2017 t/m juni 2017 is dit rapportcijfer een 7,55. Hieruit blijkt dat het beeld van de ouders overeenkomt met onze eigen indruk. In het eerste helft van het schooljaar liet de kwaliteit van het leerlingenvervoer te wensen over; het laatste gedeelte van het schooljaar 2016-2017 wordt een ruime voldoende gescoord.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel worden de kosten van dit beleidsveld gepresenteerd:

Beleidsveld: Onderwijs en kinderopvang bedragen x €1000
Realisatie 2016 Raming 2017 voor wijziging Raming 2017 na wijziging Realisatie 2017 Afwijking 2017
Directe lasten 5.338 5.566 5.948 5.810 139
Doorbelasting 838 532 556 521 35
Kapitaallasten 3.425 2.388 2.346 2.402 -56
Totaal lasten 9.601 8.485 8.850 8.733 118
Totaal baten 581 550 553 610 57
Saldo -9.019 -7.935 -8.297 -8.122 175

Kengetallen programma 2

Kengetallen programma 2

* Inschatting, definitieve cijfers volgen in gemeentelijk jaarverslag Wet Kinderopvang (WKO) 2017

Begroting 2017 Resultaat 2017
Sport
Aantal binnensportaccommodaties (zaaldelen) 28 28
Aantal buitensportaccommodaties (velden) 75 75
Cultuur
Aantal jongeren t/m 18 jaar verenigingsleven (met subsidie) 1.000 Circa 1.000
Aantal jeugd- en volwassen leden van de bibliotheek Ca. 12.500 11.986
Lokale omroep 1 1
Aantal onderhouden kunstobjecten 29 34
Aantal evenementen per jaar 3 10
Onderwijs en kinderopvang
Aantal basisscholen 22 22
Aantal scholen voortgezet onderwijs 6 6
Aantal Integrale Huisvestings Projecten 5 2
Totaal aantal leerlingen dat gebruik maakt van leerlingenvervoer 230 255
Aantal uitgevoerde reguliere inspecties bij:
- kindercentra 71 63*
- peuterspeelzalen 1 1
- gastouders 25 27
Het aantal gesubsidieerde kindplaatsen voor:
- regulier peuterspeelzaalwerk 190 235
- waarvan voorschoolse educatie 39 19
- waarvan kindplaatsen VVE in kinderdagverblijven 48 NB
Percentage leerplichtige kinderen dat naar school gaat 100% 99,9% (10 langdurig thuiszitters 14607 leerplichtigen)
Percentage voortijdig schoolverlaters 1,30% 1,30%
Publicatiedatum: 24-08-2018

Inhoud