Sitemap

Sitemap

Jaarstukken 2019 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Managementsamenvatting Blz. 3  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 4  
Beleidsinhoudelijk resultaat Blz. 5  
Financiële verschillen t.o.v. Slotwijziging 2019 Blz. 6  
Financiële verschillen t.o.v. Slotwijziging 2019 Blz. 7  
Toelichting per afwijking Blz. 8  
Goede financiële uitgangspositie voor de komende jaren Blz. 9  
Financieel resultaat Blz. 10  
Programma 1: Bestuur en Dienstverlening Blz. 11  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 12  
Wat heeft het gekost? Blz. 13  
Beleidsveld Gemeenteraad, College en Griffie Blz. 14  
Wat wilden we bereiken? Blz. 15  
Lansingerland is een bestuurskrachtige gemeente met een efficiënt en integer bestuur, waarbij openheid de norm is Blz. 16  
Gewoon Doen Blz. 17  
Wat heeft het gekost? Blz. 18  
Waar zitten de financiële afwijkingen? Blz. 19  
Kengetallen Gemeenteraad, College en Griffie Blz. 20  
Beleidsveld Samenwerking Blz. 21  
Wat wilden we bereiken? Blz. 22  
Effectievere samenwerking en participatie Blz. 23  
Governance Blz. 24  
Regionale positionering en gebiedspromotie Blz. 25  
Flexibel investeren in verbinding door participatie Blz. 26  
Wat heeft het gekost? Blz. 27  
Waar zitten de financiële afwijkingen? Blz. 28  
Kengetallen Samenwerking Blz. 29  
Beleidsveld Dienstverlening Blz. 30  
Wat wilden we bereiken? Blz. 31  
Een optimale dienstverlening voor onze inwoners, ondernemers en organisaties! Blz. 32  
De Lansingerlander centraal Blz. 33  
Het (t)huis van de gemeente Blz. 34  
Dicht bij de inwoners Blz. 35  
Klachten, bezwaren en Wob-verzoeken Blz. 36  
Wat heeft het gekost? Blz. 37  
Waar zitten de financiële afwijkingen? Blz. 38  
Kengetallen Dienstverlening Blz. 39  
Programma 2: Openbare Orde en Veiligheid Blz. 40  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 41  
Wat heeft het gekost? Blz. 42  
Beleidsveld Openbare Orde en Veiligheid Blz. 43  
Wat wilden we bereiken? Blz. 44  
Een veilig Lansingerland Blz. 45  
Criminaliteit, overlast en leefbaarheid Blz. 46  
Veiligheidsbeleving en burgerparticipatie Blz. 47  
Crisisorganisatie Blz. 48  
Wat heeft het gekost? Blz. 49  
Waar zitten de financiële afwijkingen? Blz. 50  
Kengetallen Openbare Orde en Veiligheid Blz. 51  
Programma 3: Sport, Cultuur en Onderwijs Blz. 52  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 53  
Wat heeft het gekost? Blz. 54  
Beleidsveld Sport Blz. 55  
Wat wilden we bereiken? Blz. 56  
Sporten is voor iedereen toegankelijk en we hebben voldoende, adequate en zo duurzaam mogelijke sportaccommodaties Blz. 57  
Sport- en beweegnota Blz. 58  
LED-verlichting sportvelden Blz. 59  
Optimalisatie sportpark Hoge Land Blz. 60  
Wat heeft het gekost? Blz. 61  
Waar zitten de financiële afwijkingen? Blz. 62  
Kengetallen Sport Blz. 63  
Beleidsveld Cultuur Blz. 64  
Wat wilden we bereiken? Blz. 65  
Voldoende en verbindend cultuuraanbod dat toegankelijk is voor iedereen Blz. 66  
Cultuureducatie en cultuurparticipatie Blz. 67  
Cultuurhuizen Blz. 68  
Bibliotheek Blz. 69  
Wat heeft het gekost? Blz. 70  
Waar zitten de financiële afwijkingen? Blz. 71  
Kengetallen Cultuur Blz. 72  
Beleidsveld Onderwijs en Kinderopvang Blz. 73  
Wat wilden we bereiken? Blz. 74  
Goed en passend toekomstgericht onderwijs voor iedereen dichtbij Blz. 75  
Nieuw beleid onderwijsachterstanden en Voor- en Vroegschoolse Educatie Blz. 76  
Uitvoering Visienota Onderwijs Blz. 77  
Opstellen Integraal Huisvestingsplan primair onderwijs Blz. 78  
Vervangende nieuwbouw basisscholen PWA en Kwakel Blz. 79  
Heronderhandeling doordecentralisatievergoedingen Blz. 80  
Wat heeft het gekost? Blz. 81  
Waar zitten de financiële afwijkingen? Blz. 82  
Kengetallen Onderwijs en Kinderopvang Blz. 83  
Programma 4: Sociaal Domein Blz. 84  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 85  
Wat heeft het gekost? Blz. 86  
Beleidsveld Samenleving Blz. 87  
Wat wilden we bereiken? Blz. 88  
Een sterke en verbonden samenleving waaraan iedereen naar vermogen meedoet Blz. 89  
We ondersteunen een gezonde samenleving Blz. 90  
We zetten in op doorontwikkeling van het sociaal domein Blz. 91  
Wat heeft het gekost? Blz. 92  
Waar zitten de financiële afwijkingen? Blz. 93  
Kengetallen Samenleving Blz. 94  
Beleidsveld Jeugd Blz. 95  
Wat wilden we bereiken? Blz. 96  
Kinderen en jongeren groeien veilig en gezond op en ontwikkelen zich tot zelfredzame inwoners Blz. 97  
We benutten de eigen kracht van jeugdigen en hun ouders/verzorgers Blz. 98  
We voorkomen problemen bij risicogroepen en zetten in op preventie (Jeugd) Blz. 99  
We verbeteren of stabiliseren de probleemsituatie (Jeugd) Blz. 100  
Wat heeft het gekost? Blz. 101  
Waar zitten de financiële afwijkingen? Blz. 102  
Kengetallen Jeugd Blz. 103  
Beleidsveld Participatie Blz. 104  
Wat wilden we bereiken? Blz. 105  
Financieel zelfredzame, betrokken volwassenen die geen beroep hoeven te doen op de gemeente Blz. 106  
Inwoners zijn financieel zelfredzaam Blz. 107  
We voorkomen problemen bij risicogroepen en zetten in op preventie (Participatie) Blz. 108  
We verbeteren of stabiliseren de probleemsituatie (Participatie) Blz. 109  
Wat heeft het gekost? Blz. 110  
Waar zitten de financiële afwijkingen? Blz. 111  
Kengetallen Participatie Blz. 112  
Beleidsveld Maatschappelijke Ondersteuning Blz. 113  
Wat wilden we bereiken? Blz. 114  
Zelfredzame, betrokken en vitale inwoners Blz. 115  
We benutten de eigen kracht van de samenleving, volwassenen en ouderen Blz. 116  
We voorkomen problemen bij risicogroepen en zetten in op preventie (Wmo) Blz. 117  
We verbeteren of stabiliseren de probleemsituatie (Wmo) Blz. 118  
Wat heeft het gekost? Blz. 119  
Waar zitten de financiële afwijkingen? Blz. 120  
Kengetallen Maatschappelijke Ondersteuning Blz. 121  
Programma 5: Kwaliteit Openbare Ruimte Blz. 122  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 123  
Wat heeft het gekost? Blz. 124  
Beleidsveld Beheer Openbare ruimte Blz. 125  
Wat wilden we bereiken? Blz. 126  
Een duurzaam ingerichte en onderhouden leefomgeving, die technisch op orde is en aansluit op de behoeften van de gebruikers Blz. 127  
We beheren en onderhouden de openbare ruimte en voeren de werkzaamheden op basis van de beheerplannen uit Blz. 128  
We betrekken inwoners bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en meten de mate van tevredenheid Blz. 129  
We zorgen voor een veilige buitenruimte Blz. 130  
We maken wijken toekomstbestendig door bij renovaties aandacht te hebben voor klimaatadaptatie Blz. 131  
Samen met onze partners werken we aan de verbetering van de waterkwaliteit Blz. 132  
Wat heeft het gekost? Blz. 133  
Waar zitten de financiële afwijkingen? Blz. 134  
Kengetallen Beheer Openbare Ruimte Blz. 135  
Beleidsveld Afval- en Afvalwatermanagement Blz. 136  
Wat wilden we bereiken? Blz. 137  
Het duurzaam en kostenbewust inzamelen en transporteren van (afval)water en huishoudelijk afval Blz. 138  
We zorgen voor de inzameling en transport van stedelijk afvalwater Blz. 139  
We zorgen voor inzameling en verwerking van het hemelwater Blz. 140  
We zorgen voor een optimale grondwaterstand in het openbaar gebied Blz. 141  
We zijn ambitieus in onze doelstellingen en leggen deze vast in nieuw beleid Blz. 142  
We doen onderzoek naar de voor- en nadelen van diverse inzamel- en verwerkingsmethoden Blz. 143  
Tevredenheid over inzameling en verwerking van afvalwater beter in beeld Blz. 144  
Tevredenheid over afvalinzameling beter in beeld Blz. 145  
Wat heeft het gekost? Blz. 146  
Waar zitten de financiële afwijkingen? Blz. 147  
Kengetallen Afval- en Afvalwatermanagement Blz. 148  
Programma 6: Lansingerland ontwikkelt Blz. 149  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 150  
Wat heeft het gekost? Blz. 151  
Beleidsveld Ruimtelijke Ordening Blz. 152  
Wat wilden we bereiken? Blz. 153  
Ruimtelijke ontwikkelingen die bij dragen aan goed wonen, ondernemen, werken en recreëren Blz. 154  
Bestemmingsplannen Blz. 155  
Randstadrailhalte Rodenrijs Blz. 156  
Vergunningverlening, toezicht en handhaving Blz. 157  
Nieuwbouw starterswoningen Blz. 158  
Kader Recreatieschap Rottemeren Blz. 159  
Actualiseren gemeentelijke Woonvisie Blz. 160  
A16 Rotterdam Blz. 161  
Rotterdam The Hague Airport Blz. 162  
Nieuwbouw sociale woningen Blz. 163  
Visie Middengebied/Alliantie Middengebied Blz. 164  
Corridor A12 Blz. 165  
HSL Blz. 166  
Voorbereiden op Omgevingswet 2021 Blz. 167  
Wat heeft het gekost? Blz. 168  
Waar zitten de financiële afwijkingen? Blz. 169  
Kengetallen Ruimtelijke Ordening Blz. 170  
Beleidsveld Infrastructuur en Mobiliteit Blz. 171  
Wat wilden we bereiken? Blz. 172  
De inwoners van Lansingerland kunnen zich op een snelle, adequate en veilige manier verplaatsen Blz. 173  
Verkeersveiligheid Blz. 174  
Regionale opgaven Blz. 175  
Bereikbaarheid dorpskernen Blz. 176  
Mobiliteitsplan Berkel Blz. 177  
Vraaggestuurd openbaar vervoer Blz. 178  
Wat heeft het gekost? Blz. 179  
Waar zitten de financiële afwijkingen? Blz. 180  
Kengetallen Infrastructuur en Mobiliteit Blz. 181  
Beleidsveld Economische Ontwikkeling Blz. 182  
Wat wilden we bereiken? Blz. 183  
Een economisch succesvolle gemeente met een aantrekkelijk ondernemersklimaat Blz. 184  
We voeren de Economische Agenda Lansingerland 2018-2025 uit Blz. 185  
We werken in regionaal verband aan het economisch vestigingsklimaat Blz. 186  
We stimuleren de glastuinbouwsector in Lansingerland Blz. 187  
Markt- en standplaatsenbeleid Blz. 188  
Wat heeft het gekost? Blz. 189  
Waar zitten de financiële afwijkingen? Blz. 190  
Kengetallen Economische Ontwikkeling Blz. 191  
Beleidsveld Duurzaamheid Blz. 192  
Wat wilden we bereiken? Blz. 193  
Een duurzamer Lansingerland Blz. 194  
Energietransitie Blz. 195  
Circulaire economie Blz. 196  
Klimaatadaptatie Blz. 197  
Wat heeft het gekost? Blz. 198  
Waar zitten de financiële afwijkingen? Blz. 199  
Kengetallen Duurzaamheid Blz. 200  
Beleidsveld Vastgoedbeleid Blz. 201  
Wat wilden we bereiken? Blz. 202  
Gemeentelijk vastgoed zetten we in om onze maatschappelijke doelstellingen te realiseren Blz. 203  
Financieel rendement Blz. 204  
Sociaal rendement Blz. 205  
Veiligheid Blz. 206  
Duurzaamheid Blz. 207  
Wat heeft het gekost? Blz. 208  
Waar zitten de financiële afwijkingen? Blz. 209  
Kengetallen Vastgoedbeleid Blz. 210  
Programma 7: Grondzaken Blz. 211  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 212  
Wat heeft het gekost? Blz. 213  
Beleidsveld Grondexploitatie Blz. 214  
Wat wilden we bereiken? Blz. 215  
Realiseren van gebiedsontwikkelingen binnen de financiële kaders en ruimtelijke randvoorwaarden Blz. 216  
Verkoop bouwgrond voor woningbouw en bedrijven Blz. 217  
Verkoop gronden voor marktconforme prijs Blz. 218  
Extra inspanningen marketing en acquisitie Blz. 219  
Actualiseren grondexploitaties en inschattingen risico's Blz. 220  
Risicomanagement Blz. 221  
Wat heeft het gekost? Blz. 222  
Waar zitten de financiële afwijkingen? Blz. 223  
Kengetallen Grondexploitatie Blz. 224  
Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen Blz. 225  
Inleiding Blz. 226  
Overzicht Overhead Blz. 227  
Inleiding Blz. 228  
Overzicht Overhead Blz. 229  
Paragrafen Blz. 230  
Inleiding Blz. 231  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 232  
Inleiding Blz. 233  
Overzicht opbrengst lokale heffingen Blz. 234  
COELO 2019 en woonlasten en tarieven regio Blz. 235  
Woonlasten en de tarieven in de regio Blz. 236  
Onroerende zaakbelasting (ozb) Blz. 237  
Opbrengsten onroerende zaakbelasting Blz. 238  
Waardering Onroerende zaken (WOZ) Blz. 239  
Afvalstoffenheffing Blz. 240  
Baten en lasten afvalstoffenheffing en dekkingspercentage Blz. 241  
Rioolheffing Blz. 242  
Baten en lasten rioolheffing en dekkingspercentage Blz. 243  
Lijkbezorgingsrechten Blz. 244  
Leges Bouwvergunningen Blz. 245  
Hondenbelasting Blz. 246  
Marktgelden en precariobelasting (uitstallingen) Blz. 247  
Precario op kabels en leidingen Blz. 248  
Leges burgerzaken Blz. 249  
Kwijtscheldingen Blz. 250  
Lasten kwijtscheldingen Blz. 251  
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 252  
Inleiding Blz. 253  
Risicobeheersing in de gemeente Lansingerland Blz. 254  
Inventarisatie risico’s Blz. 255  
toelichting risico's Blz. 256  
Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 257  
Benodigde weerstandscapaciteit Blz. 258  
Beoordeling weerstandsvermogen Blz. 259  
Prognose ontwikkeling weerstandsvermogen en (risico) Vennootschapsbelasting Blz. 260  
Financiële kengetallen Blz. 261  
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 262  
Algemeen Blz. 263  
Groen Blz. 264  
Civiele Kunstwerken (water) Blz. 265  
Wegen Blz. 266  
Riolering Blz. 267  
Gebouwen Blz. 268  
Paragraaf Financiering en treasury Blz. 269  
Inleiding Blz. 270  
Treasurybeleid Blz. 271  
Risicobeheer Blz. 272  
Renteschema Blz. 273  
Financieringsbehoefte Blz. 274  
Garantstellingen en borgstellingen Blz. 275  
Kasstroomoverzicht Blz. 276  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 277  
Inleiding Blz. 278  
Programma organisatie ontwikkeling en versterking formatie in 2019 Blz. 279  
Informatievoorziening en ICT Blz. 280  
Planning & control Blz. 281  
Audit en AO/IC Blz. 282  
Organisatie en personeel Blz. 283  
Communicatie Blz. 284  
Inkoop en aanbesteding Blz. 285  
Huisvesting, facilitaire zaken en DIV Blz. 286  
Burgerparticipatie Blz. 287  
Juridische zaken Blz. 288  
Betalingsgedrag Gemeente Lansingerland Blz. 289  
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 290  
Inleiding Blz. 291  
Overzicht Blz. 292  
Bedrijvenschap Hoefweg Blz. 293  
BLEIZO Blz. 294  
DCMR Milieudienst Rijnmond Blz. 295  
Jeugdhulp Rijnmond Blz. 296  
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Blz. 297  
Gemeenschappelijke Regeling GGD Rotterdam-Rijnmond Blz. 298  
Recreatieschap Rottemeren Blz. 299  
Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4 Blz. 300  
SVHW (Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffingen en Waardebepaling) Blz. 301  
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Blz. 302  
NV Duinwaterbedijf Zuid-Holland (Handelsnaam Dunea) Blz. 303  
Eneco Groep Blz. 304  
Stedin Groep Blz. 305  
Stichting Parkmanagement Bedrijvenpark Oudeland (PMBO) Blz. 306  
Bank Nederlandse Gemeenten Blz. 307  
Paragraaf Grondbeleid Blz. 308  
Grondbeleid Blz. 309  
Strategische aankopen Blz. 310  
Grondexploitatie, risico’s en weerstandsvermogen Blz. 311  
Toekomst Blz. 312  
. Blz. 313  
Overzicht van baten en lasten en toelichting Blz. 314  
Technische wijzigingen Blz. 315  
Technische wijzigingen Blz. 316  
Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar Blz. 317  
Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar Blz. 318  
Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar Blz. 319  
Apparaatslasten Blz. 320  
WNT-norm Blz. 321  
Verloop van de post ‘Onvoorzien’ Blz. 322  
Rechtmatigheid Blz. 323  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 324  
Begrotingsrechtmatigheid en de programma's Blz. 325  
Rechtmatigheid financiële beheershandelingen in processen Blz. 326  
Begrotingsrechtmatigheid en de kredieten Blz. 327  
Verschillenanalyse per programma Blz. 328  
Verschillenanalyse per programma Blz. 329  
Programma 1 Bestuur en dienstverlening Blz. 330  
Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid Blz. 331  
Programma 3 Sport, Cultuur en Onderwijs Blz. 332  
Programma 4 Sociaal Domein Blz. 333  
Programma 5 Kwaliteit Openbare Ruimte Blz. 334  
Programma 6 Lansingerland Ontwikkelt Blz. 335  
Programma 7 Grondzaken Blz. 336  
Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen Blz. 337  
Overzicht Overhead Blz. 338  
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 339  
Incidentele lasten en baten Blz. 340  
Overzicht structurele en incidentele stortingen en onttrekkingen in de reserve Blz. 341  
Overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 342  
Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 343  
Balans en toelichting Blz. 344  
Balans Blz. 345  
Activa Blz. 346  
Passiva Blz. 347  
Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 348  
Inleiding Blz. 349  
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 350  
Immateriële vaste activa Blz. 351  
Materiële vaste activa Blz. 352  
Afschrijvingen Blz. 353  
Financiële vaste activa Blz. 354  
Vlottende activa Blz. 355  
Vaste passiva Blz. 356  
Vlottende passiva Blz. 357  
Grondslagen voor resultaatbepaling Blz. 358  
Toelichting op de balans: vaste activa Blz. 359  
Immateriële vaste activa Blz. 360  
Materiële vaste activa Blz. 361  
Materiële vaste activa met economisch nut Blz. 362  
Materiële vaste activa waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven Blz. 363  
Materiële vaste activa met maatschappelijk nut Blz. 364  
Financiële vaste activa Blz. 365  
Toelichting op de balans: vlottende activa Blz. 366  
Voorraden bouwgronden Blz. 367  
Bouwgronden in exploitatie Blz. 368  
Ramingen per complex Blz. 369  
Toelichting op de ramingen per complex Blz. 370  
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Blz. 371  
Vorderingen openbare lichamen Blz. 372  
Schatkistbankieren Blz. 373  
Overige vorderingen Blz. 374  
Debiteuren Sociale Zaken Blz. 375  
Liquide middelen Blz. 376  
Overlopende activa Blz. 377  
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen Blz. 378  
Toelichting op de balans: vaste passiva Blz. 379  
Eigen vermogen Blz. 380  
Verloop reserves Blz. 381  
Algemene reserve Blz. 382  
Reserve rekenkamer Blz. 383  
Reserve afronding Overbuurtsepolder Blz. 384  
Reserve baggeren Blz. 385  
Reserve tijdelijke huisvesting primair onderwijs Blz. 386  
Reserve overdracht schoolgebouwen Blz. 387  
Reserve A.M.G. Schmidtpark Blz. 388  
Egalisatiereserve afvalstoffenheffing Blz. 389  
Reserve iav onderhoud begraafplaats Blz. 390  
Reserve bovenwijkse voorzieningen Blz. 391  
Reserve nog te maken kosten GREX Blz. 392  
Reserve groot onderhoud gemeentelijke gebouwen Blz. 393  
Verloop voorzieningen Blz. 394  
Voorziening Wethouders Blz. 395  
Voorziening Afvloeiingsregeling personeel Blz. 396  
Voorziening Planschade Blz. 397  
Voorziening BIE verliezen grondexploitaties Blz. 398  
Voorziening riolering met specifieke besteding Blz. 399  
Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar Blz. 400  
Toelichting op de balans: vlottende passiva Blz. 401  
Vlottende passiva Blz. 402  
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Blz. 403  
Overlopende passiva Blz. 404  
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume Blz. 405  
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen te dekking van lasten van voorgaande begrotingsjaren Blz. 406  
Overige vooruitontvangen bedragen Blz. 407  
Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen Blz. 408  
Waarborgen en garanties Blz. 409  
Toelichting juridische geschillen Blz. 410  
Langlopende financiële verplichtingen Blz. 411  
Verplichtingen uit hoofde van de overeenkomsten voor doordecentralisatie Blz. 412  
Europese aanbestedingen Blz. 413  
Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 414  
Verkoop aandelen Eneco Blz. 415  
Corona Blz. 416  
Bijlagen Blz. 417  
Single Information Single Audit (SiSa) Blz. 418  
Single Information Single Audit (SiSa) Blz. 419  
Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld Blz. 420  
Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld Blz. 421  
Toelichting Blz. 422  
Overheveling incidentele budgetten Blz. 423  
Budgetoverheveling 2019 Blz. 424  
X Blz. 425  
Rapportage Interbestuurlijk Toezicht Blz. 426  
Format Rapportage Interbestuurlijk Toezicht Blz. 427  
Verplichte BBV indicatoren Blz. 428  
Verplichte BBV indicatoren Blz. 429  
Publicatiedatum: 16-07-2020

Inhoud