Overzicht Overhead

Inhoud

Inleiding

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat de baten en lasten van overhead niet onder de afzonderlijke programma’s worden opgenomen. Daarom begroten we op een centrale begrotingspost het ‘overzicht overhead’. Overhead is hier gedefinieerd als 'alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van het primaire proces'. Om inzichtelijk te maken waar de overhead uit bestaat, is deze verdeeld in vier onderdelen: personeel, uitbestede bedrijfsvoering, huisvesting en automatisering.

Overzicht Overhead

Bedragen x € 1.000
Realisatie 2018 Primitief 2019 Begroot 2019 Realisatie 2019 Afwijking 2019
Huisvesting 1.947 572 1.849 2.099 251
Automatisering 1.820 2.987 1.717 1.732 14
Uitbestede bedrijfsvoering 686 712 712 684 -28
Personeel 11.124 10.880 11.533 11.526 -6
Grondexploitaties (dekking) -1.175 -780 -871 -833 38
Totaal lasten 14.402 14.371 14.939 15.208 269
Huisvesting 126 266 0 1 1
Automatisering 47 42 0 0 0
Uitbestede bedrijfsvoering 0 0 0 0 0
Personeel 3 22 29 30 1
Grondexploitaties (dekking) 0 0 0 0 0
Totaal baten 176 330 29 32 2
Gerealiseerd resultaat -14.226 -14.040 -14.910 -15.176 -267
Publicatiedatum: 16-07-2020

Inhoud