Programma 5: Kwaliteit Openbare Ruimte

Inhoud

Beoogd maatschappelijk effect

Onze ambitie is dat de inwoner van Lansingerland zijn leef- en woonomgeving ervaart als veilig en aantrekkelijk om te wonen, werken, ontmoeten en ontspannen

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Primitief 2019 Begroot 2019 Realisatie 2019 Afwijking 2019
Lasten 22.399 23.825 25.006 24.846 -160
Baten 12.545 13.209 12.489 12.209 -279
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -9.854 -10.616 -12.518 -12.637 -119
Onttrekkingen 2.726 1.598 2.046 1.898 -147
Toevoegingen 501 502 241 241 0
Mutaties reserves 2.224 1.096 1.805 1.657 -147

Beleidsveld Beheer Openbare ruimte

Wat wilden we bereiken?

Een duurzaam ingerichte en onderhouden leefomgeving, die technisch op orde is en aansluit op de behoeften van de gebruikers

We behaalden het afgesproken onderhoudsniveau C uit de begroting. In het collegeprogramma is een hoger onderhoudsniveau afgesproken dan in de begroting 2019. Met het vastgestelde collegeprogramma gaat het onderhoudsniveau stapsgewijs omhoog van C naar B voor het reguliere areaal en naar A voor de centrumgebieden en de stationsgebieden. We behaalden in 2019 ook de (stapsgewijze) doelen uit het collegeprogramma.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Primitief 2019 Begroot 2019 Realisatie 2019 Afwijking 2019
Lasten 12.583 13.891 14.635 14.558 -76
Baten 1.487 750 1.050 1.039 -11
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -11.096 -13.141 -13.585 -13.520 65
Onttrekkingen 822 1.264 800 663 -137
Toevoegingen 486 226 226 226 0
Mutaties reserves 336 1.038 574 437 -137

Waar zitten de financiële afwijkingen?

Onttrekking reserves (€ 137.000 voordelig)


Baggerwerk dat in 2019 was voorzien is na overleg met de Hoogheemraadschappen van Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard uitgesteld. Hierdoor wordt er € 137.000 minder onttrokken aan de reserve Baggeren.
De overige afwijkingen zijn kleiner dan €100.000 derhalve zijn deze niet verder toegelicht.

Kengetallen Beheer Openbare Ruimte

Kengetal Begroot 2019 Realisatie 2019
Beheer Openbare Ruimte
Percentage areaal openbare ruimte met minimaal beeldkwaliteit C of het equivalent hiervan 100% 100%
Percentage producten onkruidbestrijding, zwerfvuil, vegen en maaien op minimaal beeldkwaliteitsniveau B 100% 100%
Uitvoeren tevredenheidsonderzoek openbare ruimte via burgerpanel Uitgevoerd Uitgevoerd
Aantal aansprakelijkheidsstellingen 10 8
Opleveren leidraad Duurzame Inrichting Openbare Ruimte (DIOR) Uitgevoerd Uitgevoerd

Beleidsveld Afval- en Afvalwatermanagement

Wat wilden we bereiken?

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Primitief 2019 Begroot 2019 Realisatie 2019 Afwijking 2019
Lasten 9.816 9.934 10.372 10.288 -84
Baten 11.058 12.459 11.439 11.171 -268
Geraamde totaal saldo van baten en lasten 1.242 2.525 1.067 883 -184
Onttrekkingen 1.903 334 1.246 1.236 -10
Toevoegingen 15 276 15 15 0
Mutaties reserves 1.888 58 1.230 1.220 -10

Waar zitten de financiële afwijkingen?

Lasten (€ 126.000 Voordelig)

In 2019 heeft een lagere dotatie aan de voorziening riolering plaatsgevonden van € 863.000. Daarnaast zijn er meer kosten gemaakt voor kapitaallasten van € 221.000 door de wijziging van de door te berekenen omslagrente. Daarnaast heeft er voor € 231.000 extra onderhoud plaatsgevonden aan de rioleringen en zijn er voor €50.000 aan extra kosten gemaakt voor de inspectie van rioleringen. 

De overige mutatie van € 235.000 bestaat uit geringe posten kleiner dan €100.000 en is derhalve niet toegelicht.

Baten ( €268.000 nadelig) 

Er zijn minder woningen gebouwd dan vooraf ingeschat. Dit betekent dat we € 115.000 minder opbrengsten aan afvalstoffenheffing hebben ontvangen. In 2019 is er voor € 72.000 restitutie verleend. In 2019 hebben we € 51.000 meer aan rioolrechten ontvangen en is er € 155.000 aan restitutie verstrekt.

het restant verschil van € 23.000 is niet verder verklaard.

Kengetallen Afval- en Afvalwatermanagement

Kengetal Begroot 2019 Realisatie 2019
Afval- en Afvalwatermanagement
Maximaal aantal storingen per jaar van langer dan 24 uur aan rioolgemalen 1x/jr 0x
Aantal minuten waarbij tijdens bijzonder intensieve buien water op straat mag staan 30 min 15 min
Aantal aansprakelijkheidsstellingen n.a.v. grondwaterstand 1 0
Vaststellen nieuw afvalbeleid Vastgesteld Uitgesteld
Onderzoeken meest effectieve methode afvalinzameling, -scheiding en -verwerking Uitgevoerd Uitgevoerd
Uitvoeren tevredenheidsonderzoek afvalwater via burgerpanel Uitgevoerd Uitgevoerd
Uitvoeren tevredenheidsonderzoek afvalscheiding via burgerpanel Uitgevoerd Uitgevoerd
Publicatiedatum: 16-07-2020

Inhoud