Bijlagen

Inhoud

Single Information Single Audit (SiSa)

Single Information Single Audit (SiSa)

Single information, single audit (SiSa) betekent eenmalige informatieverstrekking, eenmalige accountantscontrole, die voor alle belanghebbenden bruikbaar is. SiSa is de manier waarop medeoverheden (provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen) aan het Rijk of in enkele gevallen aan de provincie of aan gemeenten verantwoorden of en hoe ze de specifieke uitkeringen of het provinciaal middel hebben besteed.

Vóór 2006 moesten medeoverheden over iedere specifieke uitkering een aparte verantwoording en controleverklaring van de accountant inleveren. Nu worden specifieke uitkeringen verantwoord in de SiSa-verantwoording die onderdeel uitmaakt van de jaarrekening van de gemeente.

Een doelstelling van Single information en Single audit (SiSa) voor specifieke uitkeringen en vanaf 2015 in toenemende mate dus ook voor provinciale bijdragen, is het verminderen van de verantwoordings- en controlelasten voor gemeenten, provincies en hun samenwerkingsverbanden die zijn ingesteld op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Enerzijds door als Rijk en/of provincie per specifieke uitkering of financiële bijdrage minder verantwoordingsinformatie te eisen (door te sturen op hoofdlijnen) en anderzijds door minder diepgaande accountantscontrole op regelingniveau. SiSa gaat uit van de reguliere jaarrekening (inclusief controle) van gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen. Door de koppeling aan de jaarrekening(controle) zijn de afzonderlijke verantwoordingen per specifieke uitkering of relevante provinciale bijdrage en de controle daarop (met bijbehorende controleprotocollen) niet nodig.

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 27 januari 2020
OCW D8 Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB) Gemeenten Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: D8 / 01 Indicatornummer: D8 / 02 Indicatornummer: D8 / 03
€ 152.211 € 0 € 0
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid
Bedrag Bedrag
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicatornummer: D8 / 04 Indicatornummer: D8 / 05 Indicatornummer: D8 / 06 Indicatornummer: D8 / 07
1
OCW D9 Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2018 (OAB) Gemeenten Correctie besteding 2018 aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO). Bij een lagere besteding dient u voor het bedrag een minteken op te nemen. Correctie besteding 2018 aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO). Bij een lagere besteding dient u voor het bedrag een minteken op te nemen. Correctie besteding 2018 aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO). Bij een lagere besteding dient u voor het bedrag een minteken op te nemen. Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 01 Indicatornummer: D9 / 02 Indicatornummer: D9 / 03 Indicatornummer: D9 / 04
-€ 22.798 € 0 € 0 € 348.374
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Correctie besteding 2018 aan andere gemeenten overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid. Bij een lagere besteding dient u voor het bedrag een minteken op te nemen. Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Correctie besteding 2018 aan andere gemeenten overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid. Bij een lagere besteding dient u voor het bedrag een minteken op te nemen.
Bedrag Bedrag
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 05 Indicatornummer: D9 / 06 Indicatornummer: D9 / 07 Indicatornummer: D9 / 08
1
IenW E3 Subsidieregeling sanering verkeerslawaai Subsidieregeling sanering verkeerslawaai Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen Overige bestedingen (jaar T) Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt Correctie over besteding (t/m jaar T) Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: E3 / 01 Indicatornummer: E3 / 02 Indicatornummer: E3 / 03 Indicatornummer: E3 / 04 Indicatornummer: E3 / 05 Indicatornummer: E3 / 06
1 IenM/bsk-2015/204042 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
2 IenM/bsk-2015/204056 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Kopie beschikkingsnummer Cumulatieve bestedingen ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Cumulatieve Kosten ProRail tot en met (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T) Eindverantwoording Ja/Nee
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E3 / 07 Indicatornummer: E3 / 08 Indicatornummer: E3 / 09 Indicatornummer: E3 / 10 Indicatornummer: E3 / 11 Indicatornummer: E3 / 12
1 IenM/bsk-2015/204042 € 0 € 0 € 0 € 0 Nee
2 IenM/bsk-2015/204056 € 0 € 0 € 0 € 0 Nee
SZW G2 Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2019 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr. Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente I.1 Participatiewet (PW) Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente I.1 Participatiewet (PW) Besteding (jaar T) IOAW Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Besteding (jaar T) IOAZ Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 01 Indicatornummer: G2 / 02 Indicatornummer: G2 / 03 Indicatornummer: G2 / 04 Indicatornummer: G2 / 05 Indicatornummer: G2 / 06
€ 7.943.167 € 188.974 € 617.799 € 10.069 € 49.009 € 0
Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Gemeente I.7 Participatiewet (PW) Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Gemeente I.7 Participatiewet (PW) Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2 / 07 Indicatornummer: G2 / 08 Indicatornummer: G2 / 09 Indicatornummer: G2 / 10 Indicatornummer: G2 / 11 Indicatornummer: G2 / 12
€ 79.582 € 33.440 € 0 € 123.575 € 0 Ja
SZW G3 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2019 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr. Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob) Besteding (jaar T) Bob
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 01 Indicatornummer: G3 / 02 Indicatornummer: G3 / 03 Indicatornummer: G3 / 04 Indicatornummer: G3 / 05 Indicatornummer: G3 / 06
€ 22.538 € 9.800 € 8.046 € 231.537 € 16.095 € 0
Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G3 / 07 Indicatornummer: G3 / 08 Indicatornummer: G3 / 09
€ 0 € 0 Ja
VWS H4 Specifieke uitkering Sport Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) Projectnaam / nummer Totale aanvraag per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen (automatisch berekend) Verrekening (jaar T) Onroerende zaken (sportaccommodaties) per project ten laste van Rijksmiddelen Verrekening (jaar T) Roerende zaken sportbeoefening en sportstimulering per project ten laste van Rijksmiddelen Verrekening (jaar T) overige kosten per project ten laste van Rijksmiddelen
Gemeenten
Aard controle R. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: H4/ 01 Indicatornummer: H4 / 02 Indicatornummer: H4 / 03 Indicatornummer: H4 / 04 Indicatornummer: H4 / 05 Indicatornummer: H4 / 06
1 € 491.843 Nieuwbouw € 77.632 € 77.632 € 0 € 0
2 Onderhoud € 104.622 € 104.622 € 0 € 0
3 Aankoop € 3.933 € 0 € 3.933 € 0
4 Dienstverlening door derden € 87.167 € 0 € 0 € 87.167
5 Beheer en exploitatie € 56.921 € 56.921 € 0 € 0
6 Mengpercentage € 14.553 € 0 € 0 € 14.553
Kopie projectnaam / nummer Totale besteding (Jaar T) per project ten lasten van Rijksmiddelen (automatische berekening) Percentage besteed (Jaar T) per project tenopzichte van aanvraag ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening) Toelichting Overig (Jaar T) ten opzichte van ontvangen Rijksbijdrage - automatisch ingevuld
Hier eventueel opmerkingen of toelichtingen
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: H4 / 07 Indicatornummer: H4 / 08 Indicatornummer: H4 / 09 Indicatornummer: H4 / 10 Indicatornummer: H4 / 11
1 Nieuwbouw 77632 15,78% € 147.015
2 Onderhoud 104622 21,27%
3 Aankoop 3933 0,80%
4 Dienstverlening door derden 87167 17,72%
5 Beheer en exploitatie 56921 11,57%
6 Mengpercentage 14553 2,96%

Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Bedragen x € 1.000
Realisatie 2018 Begroting 2019 Realisatie 2019 Afwijking
(sub)taakvelden Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
0.1 Bestuur 2.481 194 2.695 0 3.456 0 760 0
0.2 Burgerzaken 2.643 1.227 2.823 732 2.907 883 84 152
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 222 338 318 6 323 806 5 800
0.4 Overhead 14.669 176 15.112 29 15.383 32 271 2
0.5 Treasury 5.608 8.772 4.603 7.811 4.557 8.387 -46 577
0.61 OZB woningen 390 8.946 387 8.367 388 8.362 2 -5
0.62 OZB niet-woningen 0 5.945 0 5.989 0 5.917 0 -72
0.64 Belastingen overig 0 536 0 544 0 537 0 -8
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 61.208 0 66.053 0 66.445 0 392
0.8 Overige baten en lasten 453 0 -179 264 343 270 522 6
0.9 Vennootschapsbelasting 0 0 0 0 5 0 5 0
0.10 Mutaties reserves 11.880 7.565 5.895 11.458 16.272 15.726 10.377 4.269
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 5.417 0 320 0 -1.843 0 -2.163 0
Hoofdtaakveld: 0 43.765 94.906 31.974 101.252 41.791 107.365 9.817 6.113
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 3.227 44 3.311 42 3.317 53 6 10
1.2 Openbare orde en veiligheid 1.189 50 1.710 66 1.553 62 -157 -3
Hoofdtaakveld: 1 4.415 94 5.021 108 4.870 115 -151 7
2.1 Verkeer en vervoer 8.529 1.070 9.477 634 9.618 786 141 152
2.2 Parkeren 78 2 78 0 79 0 1 0
2.5 Openbaar vervoer 5 0 65 0 12 0 -53 0
Hoofdtaakveld: 2 8.613 1.072 9.620 634 9.709 786 89 152
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 25.842 29.383 152 92 31.881 38.965 31.729 38.873
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 162 176 195 175 204 175 8 -1
3.4 Economische promotie 529 19 599 23 1.007 445 409 421
Hoofdtaakveld: 3 26.533 29.578 946 291 33.092 39.585 32.146 39.294
4.1 Openbaar basisonderwijs 404 7 360 0 328 1 -32 0
4.2 Onderwijshuisvesting 5.913 201 6.382 246 5.890 253 -491 8
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.503 369 1.596 317 1.411 207 -185 -110
Hoofdtaakveld: 4 7.819 577 8.337 563 7.629 461 -708 -102
5.1 Sportbeleid en activering 38 2 178 0 176 0 -3 0
5.2 Sportaccommodaties 4.953 2.675 5.048 2.572 5.272 3.028 224 457
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 398 3 482 0 435 1 -48 0
5.4 Musea 16 0 16 0 16 0 0 0
5.5 Cultureel erfgoed 55 0 73 0 66 0 -8 0
5.6 Media 749 0 848 0 852 0 3 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 4.818 259 5.689 229 5.464 154 -226 -76
Hoofdtaakveld: 5 11.026 2.939 12.336 2.801 12.280 3.183 -56 381
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 7.347 76 11.259 48 10.579 74 -680 25
6.2 Wijkteams 502 0 0 0 294 0 294 0
6.3 Inkomensregelingen 11.573 8.658 11.221 8.807 11.540 8.880 320 73
6.4 Begeleide participatie 274 0 275 0 304 0 29 0
6.5 Arbeidsparticipatie 1.120 70 1.471 1 1.390 2 -81 1
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 640 0 949 0 875 0 -74 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 4.926 315 5.177 229 5.442 238 265 9
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 9.777 0 11.477 1 12.992 1 1.515 0
Hoofdtaakveld: 6 36.159 9.119 41.828 9.086 43.415 9.195 1.588 109
7.1 Volksgezondheid 940 43 325 3 342 0 17 -3
7.2 Riolering 4.648 6.252 5.087 6.434 4.843 6.386 -245 -49
7.3 Afval 5.167 4.806 5.284 5.004 5.445 4.785 161 -220
7.4 Milieubeheer 2.361 144 2.677 243 2.489 103 -188 -140
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 226 247 219 212 272 244 54 32
Hoofdtaakveld: 7 13.342 11.491 13.592 11.896 13.391 11.517 -201 -379
8.1 Ruimtelijke ordening 3.842 74 1.991 72 3.068 638 1.077 566
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 45.279 48.351 26.614 25.462 29.028 25.352 2.414 -109
8.3 Wonen en bouwen 2.446 5.037 2.412 2.507 2.300 2.378 -112 -130
Hoofdtaakveld: 8 51.566 53.462 31.018 28.041 34.396 28.368 3.379 327
Eindtotaal 203.238 203.238 154.672 154.672 200.574 200.574 45.902 45.902

Toelichting

Vanaf 2017 zijn wij verplicht om een overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld op te nemen. Deze bijlage valt ook onder de accountantscontrole. Het BBV bevat geen artikelen waarin vorm en inhoud van dit in de jaarrekening op te nemen overzicht is uitgewerkt. Wel is in artikel 66 BBV aangegeven aan welke eisen de uitvoeringsinformatie ten aanzien van de taakvelden moet voldoen en wordt verwezen naar een ministeriële regeling. Deze ministeriële regeling is de Regeling vaststelling taakvelden en verstrekking Iv-3. In deze regeling is een overzicht van de voor de uitvoeringsinformatie te gebruiken taakvelden opgenomen. Hoewel de regels voor de uitvoeringsinformatie formeel niet van toepassing zijn op de jaarrekening, ligt het voor de hand om het overzicht taakvelden in de jaarrekening (zoals bedoeld in artikel 24 lid 3d BBV) op dezelfde wijze in te richten en toe te lichten als voorgeschreven in artikel 66 voor de uitvoeringsinformatie.

Toelichting verdelingsprincipe

In onze gemeente is de programma indeling leidend voor de opbouw van de begroting. De taakvelden zijn daardoor verdeeld over de programma’s conform de inhoud van het desbetreffende programma.

Overheveling incidentele budgetten

Budgetoverheveling 2019

In de Programmabegroting 2019 zijn, naast een groot aantal structurele jaarlijks terugkerende budgetten, ook budgetten opgenomen voor specifiek benoemde incidentele projecten naar aanleiding van opgelegd rijksbeleid en gemeentelijke politieke besluitvorming. Niet in alle gevallen worden deze incidentele budgetten geheel aangewend in het betreffende jaar. Bijvoorbeeld omdat de geplande activiteiten nog niet, of slechts gedeeltelijk, zijn gerealiseerd.

De geschetste situatie doet zich ieder begrotingsjaar in bepaalde mate voor. Het wordt van belang geacht om het niet bestede deel van de incidentele budgetten naar het volgende begrotingsjaar over te hevelen, zodat budget beschikbaar blijft om de noodzakelijk en urgent geachte activiteiten te kunnen uitvoeren. onderstaand zijn de budgetten weergegeven die na de reeds gedane budgetoverhevelingen bij de slotwijzigingen nog resteren. 

Bedragen x € 1,-
Budgetoverhevelingen 2019
Programma Nr. Omschrijving Bedrag
3. sport en cultuur 1 Wijkgericht werken Vogelbuurt 27.000
6. Lansingerland ontwikkelt 2 Vervangen dak Leeuwerik 58.000
6. Lansingerland ontwikkelt 3 Instellen reserve duurzaamheid 261.000
7. Grondzaken 3 Overdracht openbaar gebied Prisma 38.000
5
Totaal voorstel budgetoverhevelingen Jaarrekening 2019 384.000

X

X

Rapportage Interbestuurlijk Toezicht

Format Rapportage Interbestuurlijk Toezicht

Financiën Groen/Oranje/Rood TOELICHTING
Er is structureel en reëel begrotingsevenwicht De begroting 2020 is structureel in reëel in evenwicht. De begroting 2020 toont een begrotingsoverschot van 1,049 mio. Ook de meerjarenraming 2021-2024 is structureel en reëel in evenwicht. (2021 een overschot van 0,935 mio, 2022 een tekort van 0,567 mio en 2023 een overschot van 0,439 mio.
Is er reden voor extra aandacht? Nee
Ruimtelijke ordening Groen/Oranje/Rood TOELICHTING
De gemeentelijke bestemmingsplannen zijn aangepast aan de Omgevingsverordening Zuid-Holland (artikel 14.2 Omgevingsverordening) Al onze bestemmingsplannen voldoen aan de verordening ruimte
Is er reden voor extra aandacht? Nee
Omgevingsrecht Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Milieu, Bouwen en Wonen Groen/Oranje/Rood TOELICHTING
Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn tijdig een beleidsplan, een uitvoeringsprogramma en een evaluatie vastgesteld en met de jaarrapportage over de uitvoering bekend gemaakt aan de gemeenteraad. Binnen twee maanden na vaststelling wordt hierover mededeling gedaan aan de provincie Zuid-Holland. Op 2 juli 2019 heeft het college het Uitvoeringsprogramma VTH 2019 vastgesteld en de evaluatie over 2018. Daarnaast stelde zij tegelijkertijd geactualiseerd meerjarenbeleid vast voor de Toezicht- en handhavingstaken en voor Vergunningverlening. Op 8 juli zijn deze stukken ter kennisname aangeboden aan de Raad. Per abuis heeft de Provincie hier geen mededeling van ontvangen.
Is er reden voor extra aandacht? nee
Monumentenzorg Groen/Oranje/Rood TOELICHTING
De gemeente beschikt over een deskundige adviescommissie met betrekking tot de (rijks)monumenten We hebben een Erfgoedcommissie. Opgebouwd conrform de vastgestelde erfgoedverordening 2016 m.b.t. deskundigheid.
Is er reden voor extra aandacht? nee
Archief- en informatiebeheer TOELICHTING
Het archief- en informatiebeheer van de gemeente zijn op orde In mei vindt er de tweejaarlijkse inspectie van ons archief- en informatiebeheer plaats. De conceptrapportage geeft al aan dat de kwaliteit van voldoende niveau is. Naast het beheren van de informatie in het documentmanagementsysteem Corsa wordt momenteel ook de inrichting van het archief- en informatiebeheer in het Zaaksysteem geregeld. Andere nieuwe ontwikkelingen op dit gebied hebben in 2019 niet plaatsgevonden. Wel zijn de bouwvergunningen van de voormalige gemeente Bleiswijk, periode 1949-2006, bewerkt, waardoor deze volledig voldoet aan de eisen die de Archiefwet stelt aan de goede, geordende en toegankelijke staat. Daarna zijn deze aan het Stadsarchief in Rotterdam overgedragen.
Is er reden voor extra aandacht? Nee
Huisvesting Vergunninghouders Groen/Oranje/Rood TOELICHTING
De gemeente heeft volledig en tijdig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand Gevraagde informatie Stand van zaken
Voorsprong per 1 januari van het verantwoordingsjaar 25
Fase interventieladder op 1 januari informeren en valideren
Taakstelling eerste halfjaar van het verantwoordingsjaar 21
In het eerste halfjaar gehuisveste vergunninghouders 39
achterstand per 1 juli van het verantwoordingsjaar (doorhalen wat niet van toepassing is) 7
Fase interventieladder op 1 juli informeren en valideren
Taakstelling tweede halfjaar van het verantwoordingsjaar 21
In het tweede halfjaar gehuisveste vergunninghouders 29
Voorsprong per 31 december van het verantwoordingsjaar -1
Fase interventieladder op 31 december Taakstelling is gerealiseerd
Toelichting
2019 een succesvol jaar, vanuit een achterstand het jaar begonnen en omgebogen naar een voorsprong.
Is er reden voor extra aandacht? Nee

Verplichte BBV indicatoren

Verplichte BBV indicatoren

# Taakveld Indicator Waarde Periode
1. 0. Bestuur en ondersteuning Formatie 6,49 FTE per 1.000 inwoners 2019
2. 0. Bestuur en ondersteuning Bezetting 5,63 FTE per 1.000 inwoners 2019
3. 0. Bestuur en ondersteuning Apparaatskosten € 629,85 per inwoner 2019
4. 0. Bestuur en ondersteuning Externe inhuur 14,10% van totale loonsom + externe inhuur 2019
5. 0. Bestuur en ondersteuning Overhead 9,57% van de totale lasten 2019
6. 1. Veiligheid Verwijzingen Halt 91 per 10.000 inwoners 2019
7. 1. Veiligheid Winkeldiefstallen 1 per 1.000 inwoners 2018
8. 1. Veiligheid Geweldsmisdrijven 2,8 per 1.000 inwoners 2018
9. 1. Veiligheid Diefstallen uit woning 1,7 per 1.000 inwoners 2018
10. 1. Veiligheid Vernieling 3,6 per 1.000 inwoners 2018
11. 3. Economie Functiemenging 53,20% 2019
12. 3. Economie Vestigingen (van bedrijven) 139,7 per 1.000 inwoners (15-65 jr) 2019
13. 4. Onderwijs Absoluut verzuim 0,2 per 1.000 leerlingen 2017
14. 4. Onderwijs Relatief verzuim 31 per 1.000 leerlingen 2018
15. 4. Onderwijs Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) 1,10% 2018
16. 5. Sport, cultuur en recreatie Niet-sporters 40,10% 2016
17. 6. Sociaal domein Banen 693,5 per 1.000 inwoners (15-65 jr) 2019
18. 6. Sociaal domein Jongeren met een delict voor de rechter 1,00% 2018
19. 6. Sociaal domein Kinderen in uitkeringsgezin 3,00% 2018
20. 6. Sociaal domein Netto arbeidsparticipatie 72,70% 2018
21. 6. Sociaal domein Werkloze jongeren 1,00% 2018
22. 6. Sociaal domein Personen met een bijstandsuitkering 181,3 per 10.000 inwoners 2019
23. 6. Sociaal domein Lopende re-integratievoorzieningen 18,5 per 1.000 inwoners (15-65jr) 2018
24. 6. Sociaal domein Jongeren met jeugdhulp 8,6% van alle jongeren (tm 18 jr) 2019
25. 6. Sociaal domein Jongeren met jeugdbescherming 0,60% 2019
26. 6. Sociaal domein Jongeren met jeugdreclassering 0,20% 2019
27. 6. Sociaal domein Cliënten met een maatwerkarrangement WMO 34 per 1.000 inwoners (15-65jr) 2019
28. 7. Volksgezondheid en Milieu Omvang huishoudelijk restafval 186kg per inwoner 2018
29. 7. Volksgezondheid en Milieu Hernieuwbare elektriciteit 7,50% 2018
30. 8. Vhrosv Gemiddelde WOZ waarde 318.000 2019
31. 8. Vhrosv Nieuw gebouwde woningen 18,8 per 1.000 woningen 2019
32. 8. Vhrosv Demografische druk 76,60% 2019
33. 8. Vhrosv Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden 74300,00% 2019
34. 8. Vhrosv Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden 78000,00% 2019
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl (peildatum 3 september 2019)
Publicatiedatum: 16-07-2020

Inhoud