Overzicht van baten en lasten en toelichting

Inhoud

Technische wijzigingen

Technische wijzigingen

In de Zomerrapportage 2019 hebben wij technische wijzigingen doorgevoerd op de primaire begroting.  Dit heeft er toe geleid dat wij ook in de jaarrekening de begroting na technische wijzigingen hebben gepresenteerd. In onderstaand verloopoverzicht geven wij u het inzicht in de doorgevoerde technische wijzigingen en hoe dit dan ook aansluit op de primaire begroting.

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar

Onderstaand treft u de staat van baten en lasten over het begrotingsjaar 2019 inclusief de vergelijkende cijfers 2018. 

Wijzigingen ten opzichte van de jaarstukken 2018: 

Doordat wij in 2019 de indeling van de begroting hebben gewijzigd waarbij het programma openbare orde en veiligheid is toegevoegd en het programma sociaal domein is vernieuwd heeft er eveneens een herverdeling plaatsgevonden van budgetten binnen de verscheidene programma's. Om het beste inzicht te behouden in de vergelijkende cijfers in 2018 hebben wij er dan ook voor gekozen om deze niet te presenteren conform de verdeling van de budgetten in 2018 en daarmee aansluiting te behouden met de jaarstukken 2018, maar hebben wij de realisatie op deze budgetten conform de verdeling 2019 gepresenteerd.

Bedragen x € 1.000
Primitief 2019 Begroot 2019 Realisatie 2019 Afwijking 2019
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
1. Bestuur en dienstverlening 5.501 732 -4.770 5.692 732 -4.961 6.538 883 -5.655 846 152 -695
2. Openbare orde en veiligheid 5.000 70 -4.930 5.355 66 -5.289 5.133 63 -5.070 -222 -3 219
3. Sport, cultuur en onderwijs 11.369 1.038 -10.332 12.027 1.115 -10.912 11.353 1.101 -10.251 -675 -13 661
4. Sociaal Domein 37.512 9.834 -27.678 39.133 9.046 -30.087 40.754 9.127 -31.627 1.621 81 -1.540
5. Kwaliteit openbare ruimte 23.825 13.209 -10.616 25.006 12.489 -12.518 24.846 12.209 -12.637 -160 -279 -119
6. Lansingerland ontwikkelt 11.912 3.816 -8.096 14.250 4.424 -9.826 15.142 5.192 -9.950 892 768 -124
7. Grondzaken 30.474 29.782 -692 26.506 25.314 -1.192 60.658 64.128 3.470 34.152 38.814 4.662
Subtotaal Programma's 125.594 58.480 -67.113 127.969 53.184 -74.786 164.424 92.703 -71.721 36.454 39.519 3.065
Lokale heffingen 387 15.160 14.773 387 14.900 14.513 388 14.815 14.427 2 -85 -86
Algemene uitkering gemeentefonds 0 65.554 65.554 0 66.053 66.053 0 66.445 66.445 0 392 392
Dividend 3 3.125 3.122 138 3.875 3.737 148 3.885 3.736 11 9 -1
Financieringsfunctie 4.342 4.396 54 4.465 3.936 -530 4.408 4.503 95 -57 567 624
Overige algemene dekkingsmiddelen 2.720 1.216 -1.505 560 1.238 678 1.569 2.465 897 1.009 1.227 218
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen 7.452 89.451 81.999 5.549 90.002 84.452 6.514 92.113 85.599 964 2.111 1.147
Stelpost onvoorzien 100 0 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overhead 14.371 330 -14.040 14.939 29 -14.910 15.208 32 -15.176 269 2 -267
Totaal saldo van baten en lasten 147.516 148.262 746 148.458 143.215 -5.243 186.145 184.848 -1.298 37.688 41.633 3.945
1. Bestuur en dienstverlening 0 0 0 88 0 -88 88 0 -87 0 0 0
2. Openbare orde en veiligheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Sport, cultuur en onderwijs 17 450 434 17 898 882 17 34 17 0 -865 -865
4. Sociaal Domein 13 5 -8 84 5 -79 84 0 -84 0 -5 -5
5. Kwaliteit openbare ruimte 502 1.598 1.096 241 2.046 1.805 241 1.898 1.657 0 -147 -147
6. Lansingerland ontwikkelt 374 1.097 722 2.445 4.483 2.038 2.445 4.177 1.732 0 -306 -306
7. Grondzaken 0 936 936 2.599 3.466 867 13.898 10.061 -3.837 10.300 5.597 -4.703
Algemene dekkingsmiddelen 0 0 0 340 237 -103 416 237 -179 76 0 -76
Overhead 66 77 12 82 322 240 82 317 235 0 -5 -5
Subtotaal Mutaties reserves 971 4.164 3.193 5.895 11.458 5.563 17.270 16.724 -545 10.377 4.269 -6.108
Gerealiseerd resultaat 148.487 152.426 3.939 154.352 154.672 320 203.415 201.572 -1.843 48.064 45.902 -2.163

Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar

Apparaatslasten

De apparaatslasten 2019 zijn €310.000 lager dan begroot. dit wordt met name veroorzaakt door een onderbesteding op de salarissen van € 2,3 miljoen. Deze onderbesteding wordt met name veroorzaakt door het niet kunnen invullen van bestaande vacatures. Hier tegenover staat dan ook een overschrijding van het inhuurbudget van € 1,8 miljoen. Deze overschrijding is dus volledig opgevangen binnen het huidige formatiebudget.

Bedragen x € 1.000
Apparaatskosten Begroot 2019 Realisatie 2019 Afwijking 2019
Salarissen en sociale lasten 26.068 23.717 -2.351
Belastingen 33 32 -2
Duurzame goederen -90 -117 -27
Ingeleend personeel 3.780 5.613 1.834
Uitgeleend personeel -28 -64 -35
Huren 0 0 0
Overige goederen en diensten 2.178 2.440 262
Afschrijvingen 94 94 0
Toegerekende rente en bespaarde rente 8 18 10
Totaal 32.044 31.734 -310

WNT-norm

De WNT stelt een maximum aan de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Gemeente Lansingerland van toepassing zijnde regelgeving: Het algemene WNT-maximum.

Het bezoldigingsmaximum in 2019 voor Gemeente Lansingerland is € 194.000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.

Bedragen x € 1,-
Gegevens 2019 L.P. Vokurka M.S. Walhout
Functiegegevens Gemeentesecretaris Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte) 1 1
Dienstbetrekking Ja Ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 126.415 93.102
Beloningen betaalbaar op termijn 19.854 16.954
Subtotaal 146.269 110.056
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 194.000 194.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0 0
Totale bezoldiging 146.269 110.056
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t.
Bedragen x € 1,-
Gegevens 2018 L.P. Vokurka M.S. Walhout
Functiegegevens Gemeentesecretaris Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2018 24/09 - 31/12 01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte) 1 1
Dienstbetrekking Ja Ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 33.533 88.242
Beloningen betaalbaar op termijn 4.925 15.168
Subtotaal 38.458 103.410
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 51.263 189.000
Totale bezoldiging 38.458 103.410

Verloop van de post ‘Onvoorzien’

De post onvoorzien was in 2019 opgenomen voor € 100.000. Bij de Zomerrapportage is € 100.000  afgeraamd.

Bedragen x € 1.000
Omschrijving Raadsbrief Bedrag
Stand post onvoorzien per 1/1 (conform begroting) 100
Afboeken post onvoorzien bij Zomerrapportage 2019 BR1900111 -100
Totaal 0

Rechtmatigheid

De gemeente ontvangt en besteedt publieke gelden. Daarom moet het handelen van de gemeente rechtmatig zijn. De accountant geeft zijn oordeel over de rechtmatigheid en gaat bij de controle van de jaarrekening na of de lasten, baten en balansmutaties tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en van toepassing zijnde wettelijke regelingen, waaronder verordeningen. Om over de rechtmatigheid te kunnen oordelen, stelt de accountant eisen aan het systeem van administratieve organisatie en de interne controle (ao/ic) en het interne systeem van risicoafwegingen.

De financiële rechtmatigheid wordt beoordeeld op basis van een tweetal onderdelen: Begrotingsrechtmatigheid (exploitatie en investeringen) en overige financiële beheershandelingen (werkprocessen). Per onderwerp zal hieronder worden toegelicht in hoeverre er sprake is van onrechtmatigheden in de jaarrekening 2019.

Begrotingsrechtmatigheid

Als blijkt dat de gerealiseerde lasten zoals weergegeven in de jaarrekening hoger zijn dan de geraamde bedragen met inbegrip van de laatste begrotingswijziging, is mogelijk sprake van onrechtmatige uitgaven. In het controle protocol 2019 heeft de gemeenteraad aangegeven welke typen begrotingsoverschrijding verwijtbaar zijn en daarom meetellen in het oordeel van de accountant:

Nr Bij de toesting van begrotingsafwijkingen kunnen de volgende 'soorten' begrotingsafwijkingen worden onderkend: Onrechtmatig, maar telt niet mee voor het oordeel Onrechtmatig, en telt mee voor het oordeel
1 Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend. x
2 Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die: - In de Zomerraportage verwerkt hadden kunnen worden; - Niet in Zomerraportage verwerkt hadden kunnen worden. x x
3 Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet. x
4 Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen. Vaak blijkt vanwege dit open karakter in het kader van het opmaken van de jaarrekening een (niet eerder geconstateerde) overschrijding. x
5 Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. Over de aanwending van deze extra inkomsten heeft de raad nog geen besluiten genomen. x
6 Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt (bijvoorbeeld een naheffing belasting). - Geconstateerd tijdens het verantwoordingsjaar; - Geconstateerd na verantwoordingsjaar. x x
7 Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren. - Jaar van investeren; - Afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren. x x
8 Kostenoverschrijdingen inzake de grondexploitatie die leiden tot aanpassing van de in de laatst vastgestelde exploitatieopzet totale uitgaven of inkomsten: - In de Zomerraportage verwerkt hadden kunnen worden; - Niet In Zomerraportage verwerkt hadden kunnen worden. x x

Begrotingsrechtmatigheid en de programma's

Het bedrag van de begrotingsonrechtmatigheid kan nooit de totale overschrijding op programmaniveau overstijgen. In onderstaand overzicht wordt van die programma's waar een overschrijding heeft plaatsgevonden groter dan € 100.000 de grootte van deze overschrijding gemeld en aangegeven in hoeverre deze overschrijding rechtmatig was. Daarbij wordt tevens de aard van de overschrijding kort toegelicht.

Bedragen x € 1.000
Programma Bedrag Onrechtmatigheid telt wel mee Onrechtmatigheid telt niet mee Toelichting
1. bestuur en dienstverlening 846 X De overschrijding wordt veroorzaakt door de extra benodigde dotatie aan de wethouderspensioenen (€ 821.000) op basis van de gewijzigde rekenrente. Deze rekenrente is pas in december 2019 gepubliceerd, waardoor wij deze overschrijding niet eerder konden melden.
4. sociaal domein 1.621 X De overschrijding op de lasten van het sociaal domein worden veroorzaakt door een overschrijding op jeugd met beperking van € 595.000, deze lasten zijn na het afsluiten van het boekjaar bekend geworden, evenals de hogere lasten met betrekking tot PGB jeugd ad € 743.000. Daarnaast bleek heet resultaat van de GRJR 8,5 miljoen nadeliger dan werd verwacht, hierdoor leidde dit tot een extra last voor de gemeente van € 255.000. het overige verschil is kleiner dan € 100.000. derhalve niet verder verklaard.
6. Lansingerland ontwikkeld 892 X De overschrijding wordt veroorzaakt door een doorbetaling van een ontvangen subsidie aan de provincie Zuid-Holland (€ 868.000). Hierdoor worden deze extra uitgaven direct gedekt door de extra hiervoor ontvangen inkomsten. Dit leidt er toe dat deze overschrijding onrechtmatig is, maar niet mee telt in het oordeel.
7. Grondzaken 34.152 X De overschrijding wordt veroorzaakt door het niet begroten van de lasten en baten in de actieve en faciliterende grondposities. Deze lasten worden gedekt door de gerealiseerde opbrengsten (€ 36.037). Hierdoor wordt deze overschrijding aangemerkt als onrechtmatig, maar telt deze niet mee in het oordeel.
algemene dekkingsmiddelen 964 X De overschrijding van 964 wordt direct gedekt door extra opbrengsten, welke hoger zijn dan begroot. Derhalve zijn deze overschrijding onrechtmatig, maar tellen deze niet mee in het oordeel.
Overhead 269 X Door de herberekening van het rentepercentage bij het opstellen van de jaarstukken, welke wij over onze activa toerekenen, zijn de lasten gestegen ten opzichte van begroot. Derhalve is deze overschrijding onrechtmatig, maar telt deze niet mee in het oordeel.
Totaal

Rechtmatigheid financiële beheershandelingen in processen

Op basis van de in 2019 uitgevoerde interne controles hebben wij vastgesteld dat niet alle transacties rechtmatig tot stand zijn gekomen of dat sprake is van onzekerheden omtrent de rechtmatige totstandkoming van de transactie. In volgende tabel nemen wij de geconstateerde fouten en onzekerheden op. Deze tabel is opgesteld na overleg en afstemming met de extern accountant.

Bedragen x € 1.000.000
Proces Aard tekortkoming/fout Financiële omvang
Inkoop Onjuistheden m.b.t. naleving van de Europese aanbestedingswetgeving 0,90
Grondexploitatie Te lage verantwoording van winstname project Groenzoom 0,30
sociaal domein Foutieve vestrekking voorzieningen 0,10
Totaal tekortkoming 1,30
Proces Aard onzekerheid Financiële omvang
WMO en Jeugd Onvoldoende zekerheid inzake de prestatielevering 2,00
Totaal onzekerheden 2,00

Begrotingsrechtmatigheid en de kredieten

Naast het budgetrecht dat de raad heeft op programmaniveau. Dienen ook de investeringskredieten door de raad te worden gevoteerd en dienen de kosten van de investeringen binnen dit vastgestelde krediet te blijven. Op basis van de gemaakte analyse is geconstateerd dat het krediet met betrekking tot de overbuurtse polder is overschreden in 2019 met een bedrag van €981.000. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door de gedane terugbetaling van ontvangen gelden in 2020, op last van een gerechtelijke uitspraak. Gezien wij in eerdere uitspraak in het gelijk waren gesteld, waren deze kosten niet meer begroot. Hierdoor konden wij deze overschrijding niet eerder melden, waardoor de overschrijding onrechtmatig is, maar niet meetelt in het oordeel van de accountant. De financiële efecten die hieruit voortvloeien zullen wij in de slotwijziging 2020 meenemen.

Verschillenanalyse per programma

Verschillenanalyse per programma

Belangrijke verschillen tussen de programmabegroting (na wijziging) en de realisatie worden systematisch toegelicht voor ieder afzonderlijk deel van de programmarekening.

Hieronder een samenvatting van deze verschillen. In de kolom 'Verschil 2019 na mutaties reserves' staat het resultaat per product ten opzichte van de begroting. Daarachter in de volgende kolommen staat welk aandeel hiervan incidenteel en welk aandeel structureel is.

In deze paragraaf lichten wij per beleidsveld toe hoe dit resultaat is samengesteld. De afwijkingen vanaf € 100.000 tussen de begroting en de realisatie worden voor zowel baten als lasten toegelicht. De afwijking kan daarnaast zowel incidenteel als structureel van aard zijn. Dit wordt bij de toelichting aangegeven.

Bedragen x € 1.000
Programma Verschil 2019 voor mutaties reserves Verschil 2019 na mutaties reserves
1. Bestuur en dienstverlening -695 -694
2. Openbare orde en veiligheid 219 219
3. Sport, cultuur en onderwijs 661 -203
4. Sociaal Domein -1.540 -1.546
5. Kwaliteit openbare ruimte -119 -266
6. Lansingerland ontwikkelt -124 -430
7. Grondzaken 4.662 -41
Algemene dekkingsmiddelen 1.147 1.071
Overhead -267 -272
Bedrag van de heffing voor de VPB 0 0
Post onvoorzien 0 0
Totaal 3.945 -2.163

Programma 1 Bestuur en dienstverlening

Bedragen x € 1.000
Toelichting Afwijking Lasten Afwijking Baten Incidenteel/structureel
B1.1 Gemeenteraad, college en griffier
Extra dotatie aan de voorziening wethouderspensioenen door daling van de rekenrente 821 0 Incidenteel
Niet nader toegelichte verschillen < € 100.000 56 Incidenteel
Totaal 821 56
B1.2 Samenwerking
Niet nader toegelichte verschillen < € 100.000 17 Incidenteel
Totaal 0 17
B1.3 Dienstverlening
Niet nader toegelichte verschillen < € 100.000 98 1 Incidenteel
Hogere legesopbrengsten 2019 151 Incidenteel
Totaal 98 152
Programma totaal voor mutaties reserves 919 225
Onttrekkingen reserves 0
Toevoegingen reserves 0
Programma totaal na mutaties reserves 919 225

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid

Bedragen x € 1.000
Toelichting Afwijking Lasten Afwijking Baten Incidenteel/structureel
B2.1 Openbare orde en veiligheid
Niet nader toegelichte verschillen < € 100.000 -58 -3 incidenteel
Lagere lasten door lagere formatie dan begroot -164 incidenteel
Totaal -222 -3
Programma totaal voor mutaties reserves -222 -3
Onttrekkingen reserves 0
Toevoegingen reserves 0
Programma totaal na mutaties reserves -222 -3

Programma 3 Sport, Cultuur en Onderwijs

Bedragen x € 1.000
Toelichting Afwijking Lasten Afwijking Baten Incidenteel/structureel
B3.1 Sport
Niet nader toegelichte verschillen < € 100.000 74 89 incidenteel
Totaal 74 89
B3.2 Cultuur
Niet nader toegelichte verschillen < € 100.000 -38 -3 incidenteel
Totaal -38 -3
B3.3 Onderwijs en kinderopvang
Niet nader toegelichte verschillen < € 100.000 25 -99 incidenteel
Lagere uitgaven voor Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB 111 incidenteel
Lagere uitgaven voor onderhoud schoolgebouwen 784 incidenteel
Hogere kosten voor kapitaallasten -222 incidenteel
Afrekeningen leerlingenvervoer -78
Niet uitgegeven budget voor combinatiefunctionaris 90 incidenteel
Totaal 710 -99
Programma totaal voor mutaties reserves 746 -13
Onttrekkingen reserves 865 incidenteel
Toevoegingen reserves 0
Programma totaal na mutaties reserves 746 852

Programma 4 Sociaal Domein

Bedragen x € 1.000
Toelichting Afwijking Lasten Afwijking Baten Incidenteel/structureel
B4.1 Samenleving
Niet nader toegelichte verschillen < € 100.000 21 -2 incidenteel
Onderbesteding bij de uitvoering van de beleidsaccenten sociaal domein 200 incidenteel
Totaal 221 0
B4.2 Jeugd
Niet nader toegelichte verschillen < € 100.000 -52 incidenteel
Hogere lasten in het kader van vestrekte PGB's -528 Structureel
Hogere lasten in het kader van vestrekte zorg in Natura -596 Structureel
Hogere lasten voor de samenwerking met GR Jeugdhulp Rijnmond -203 Structureel
Totaal -1.379 0
B4.3 Participatie
Niet nader toegelichte verschillen < € 100.000 76 74 incidenteel
Hogere lasten voor uitkeringen participatiewet -505 Structureel
Hogere lasten voor uitkeringen participatiewet -50 incidenteel
Lagere lasten voor de uitkeringen in het kader van de BBZ 250 incidenteel
Totaal -229 74
B4.4 Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
Niet nader toegelichte verschillen < € 100.000 -77 9
Totaal -77 9
Programma totaal voor mutaties reserves -1.464 83
Onttrekkingen reserves 5
Toevoegingen reserves 0
Programma totaal na mutaties reserves -1.464 88

Programma 5 Kwaliteit Openbare Ruimte

Bedragen x € 1.000
Toelichting Afwijking Lasten Afwijking Baten Incidenteel/structureel
B5.1 Beheer openbare ruimte
Niet nader toegelichte verschillen < € 100.000 77 -11 incidenteel
Totaal 77 -11
B5.2 Afval- en afvalwatermanagement
Niet nader toegelichte verschillen < € 100.000 -235 23 incidenteel
Lagere dotatie aan de voorziening riolering 863 incidenteel
hogere kapitaallasten door verhoging rentepercentage -221 incidenteel
Hogere kosten voor uitgevoerd onderhoud -231 incidenteel
Hogere lasten voor inspectie riolering -50 incidenteel
Lager opbrengsten afvalstofheffing -115 incidenteel
Lagere opbrengsten door verlenen restituties -227 incidenteel
Hogere opbrengsten rioolbelasting 51 incidenteel
Totaal 126 -268
Programma totaal voor mutaties reserves 203 -279
Onttrekkingen reserves 147 incidenteel
Toevoegingen reserves 0
Programma totaal na mutaties reserves 203 -132

Programma 6 Lansingerland Ontwikkelt

Bedragen x € 1.000
Toelichting Afwijking Lasten Afwijking Baten Incidenteel/structureel
B6.1 Ruimtelijke ordening
Niet nader toegelichte verschillen < € 100.000 346 -47 incidenteel
Hogere lasten voor geluidschermen N209/ Kruisweg -868 0 incidenteel
verantwoorden van de anterieure overeenkomsten in de exploitatie -482 482 incidenteel
Lagere doorbelasting van uren medewerkers 120 incidenteel
Lagere besteding aan geluidsschermen 107 -140 incidenteel
Totaal -777 295
B6.2 Infrastructuur en mobiliteit
Niet nader toegelichte verschillen < € 100.000 -11 2 incidenteel
Realisatie uitwegen voor derden 120 incidenteel
Totaal -11 122
B6.3 Economische ontwikkeling
Niet nader toegelichte verschillen < € 100.000 -12 1 incidenteel
Extra kosten gemaakt voor project Toekomstbestendig glastuinbouwcluster Greenport West-Holland welke zijn betaald door MRDH 420 420 incidenteel
Totaal 408 421
B6.4 Duurzaamheid
Niet nader toegelichte verschillen < € 100.000 -24 1 incidenteel
Totaal -24 1
B6.5 Vastgoedbeleid
Niet nader toegelichte verschillen < € 100.000 35 -50 incidenteel
Niet uitvoeren van groot onderhoud 408 incidenteel
hogere kapitaallasten door verhoging rentepercentage -152 incidenteel
Niet uitvoeren van dakrenovatie Leeuwerik 54 incidenteel
Lagere opbrengst spuk -65 incidenteel
Totaal 345 -115
Programma totaal voor mutaties reserves -59 724
Onttrekkingen reserves 306 incidenteel
Toevoegingen reserves 0
Programma totaal na mutaties reserves -59 1.030

Programma 7 Grondzaken

Bedragen x € 1.000
Toelichting Afwijking Lasten Afwijking Baten Incidenteel/structureel
B7.1 Grondzaken
Niet begrote kosten en opbrengsten grondexploitaties 34.152 38.814 Incidenteel
X
Totaal 34.152 38.814
Programma totaal voor mutaties reserves 34.152 38.814
Onttrekkingen reserves -5.597 incidenteel
Toevoegingen reserves -10.300 incidenteel
Programma totaal na mutaties reserves 44.452 33.217

Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000
Toelichting Afwijking Lasten Afwijking Baten Incidenteel/structureel
B8.1 Lokale heffingen
Niet nader toegelichte verschillen < € 100.000 -85 2 incidenteel
Totaal -85 2
B8.2 Algemene uitkering gemeentefonds
Niet nader toegelichte verschillen < € 100.000 0 99 incidenteel
Totaal 0 99
BB08.3 Dividend
Niet nader toegelichte verschillen < € 100.000 11 9 incidenteel
Totaal 11 9
B8.4 Financieringsfunctie
Niet nader toegelichte verschillen < € 100.000 -57 incidenteel
Hogere doorbelasting naar kostenplaatsen 567 incidenteel
Totaal 567 -57
Programma totaal voor mutaties reserves 493 53
Onttrekkingen reserves 1.057 incidenteel
Toevoegingen reserves
Programma totaal na mutaties reserves 493 1.110

Overzicht Overhead

Bedragen x € 1.000
Toelichting Afwijking Lasten Afwijking Baten Incidenteel/structureel
B10.1 Overhead
Lager toegerekende loonkosten aan overhead -225 incidenteel
Hogere kapitaallasten door verhoging rentepercentage 225 incidenteel
Totaal 0 0
Programma totaal voor mutaties reserves 0 0
Onttrekkingen reserves 5.382 incidenteel
Toevoegingen reserves 0
Programma totaal na mutaties reserves 0 5.382

Overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele lasten en baten

In dit overzicht worden de incidentele baten en lasten weergegeven voor het boekjaar 2019. Het opnemen van het overzicht van incidentele baten en lasten is gebaseerd op artikel 19 van het BBV. Het opnemen van dit overzicht is relevant voor de vraag: in welke mate wordt het rekeningsaldo in de jaarrekening beïnvloed door incidentele baten en lasten?

Het overzicht van de incidentele baten en lasten van de gemeente Lansingerland ziet er als volgt uit:

Realisatie 2019
INCIDENTELE LASTEN
Programma 1 - Bestuur en dienstverlening 863
CP 2018-2022: Uitbreiding Dienstverlening 98
Dotatie voorziening wethouders 765
Programma 4 - Sociaal domein 1474
SW 2019: Hulp bij huishouden 743
ZR 2019: Afrekening PGB jeugd 528
ZR 2019: GR Jeugd 203
Programma 5 - Kwaliteit openbare ruimte 1466
SW 2019: hogere kosten voor onderhoud riolering 231
SW 2019: Korting op afvalstofheffing 1235
Programma 6 - Lansingerland ontwikkelt 3051
Doorbetalen van subsidie aan de provincie voor aanleg geluidschermen N209 868
Opbrengst uit anterieure overeenkomsten 54
Uitvoering subsidieproject met Wageningen University 420
Afboeking de Snip 1709
Programma 7 - Grondzaken 60246
ZR 2019: Afboeken boekwaarde Laan van Koot 180
Lasten met betrekking tot grondexploitaties 60.066
Totaal incidentele lasten 67.100
INCIDENTELE BATEN
Programma 5 - Kwaliteit openbare ruimte 1.235
SW 2019: korting op afvalstofheffing 1.235
Programma 6 - Lansingerland ontwikkelt 2.129
ontvangs gelden voor subsidieproject met Wageningen University 420
ZR 2019: Verkoop de Snip 1.709
Programma 7 - Grondzaken 64.816
Projectresultaten op grondexploitatie 4.750
baten geboekt t.g.v. grondexploitatie 60.066
Totaal incidentele baten 68.180
Saldo incidentele baten en lasten 1.080

Overzicht structurele en incidentele stortingen en onttrekkingen in de reserve

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de structurele en incidentele stortingen en onttrekkingen in de reserve. Per saldo is er € 465.000 toegevoegd aan de reserves. Begroot was een onttrekking van circa € 1,5 miljoen.

bedrag x € 1.000
Toevoegingen/onttrekkingen reserves Begroot Incidenteel Structureel Realisatie Incidenteel Structureel
Toevoegingen aan de reserves 3.411 2.440 971 8.552 7.580 972
Onttrekkingen aan de reserves -4.921 -3.576 -1.345 -7.347 -6.922 -425
Totaal -1.510 -1.136 -373 1.204 658 546

Overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Bedragen x € 1.000
Begroot primair begroot na wijziging afwijking
Realisatie
Structurele toevoegingen
Reserve baggeren 225 225 225 0
Reserve GO gemeentelijke gebouwen 485 2306 2.306 0
Reserve afvalstofheffing 261 0 0 0
Totaal toevoegingen 971 2.531 2.531 0
Structurele onttrekkingen
Reserve baggeren 1077 600 538 -62
Reserve bovenwijkse voorzieningen 71 0 0 0
Reserve GO gemeentelijke gebouwen 1195 434 434 0
Reserve afvalstofheffing 334 1236 1.236 0
Totaal onttrekkingen 2.677 2.270 2.208 -62
Publicatiedatum: 16-07-2020

Inhoud