Programma 3: Sport, Cultuur en Onderwijs

Inhoud

Beoogd maatschappelijk effect

Iedereen kan actief meedoen op allerlei terreinen

Het realiseren van een vitale samenleving waarin alle inwoners van Lansingerland, jong en oud, een actieve leefstijl (kunnen) hebben en actief mee (kunnen) doen op allerlei sportieve en culturele terreinen. Het bieden van goede voorzieningen op het gebied van onderwijs en kinderopvang. Een actief verenigingsleven, aansprekende en voldoende evenementen en culturele activiteiten die zorgen voor binding en samenhang, wat een bijdrage levert aan een gezonde en sociaal weerbare samenleving.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Primitief 2019 Begroot 2019 Realisatie 2019 Afwijking 2019
Lasten 11.048 11.369 12.027 11.353 -675
Baten 1.076 1.038 1.115 1.101 -13
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -9.973 -10.332 -10.912 -10.251 661
Onttrekkingen 660 450 898 34 -865
Toevoegingen 409 17 17 17 0
Mutaties reserves 251 434 882 17 -865

Beleidsveld Sport

Wat wilden we bereiken?

Sporten is voor iedereen toegankelijk en we hebben voldoende, adequate en zo duurzaam mogelijke sportaccommodaties

Wij stimuleerden (o.a. via subsidies) sportbeoefening voor alle doelgroepen in Lansingerland. We zetten instrumenten in om sport voor iedereen toegankelijk te maken waarbij we in het bijzonder aandacht hadden voor kinderen, mensen met een beperking, senioren en sociale minima. Daarnaast voerden wij onze faciliterende rol uit op het gebied van sport en bewegen. Deze rol bestond uit het realiseren, exploiteren en aan gebruikers ter beschikking stellen van sportaccommodaties. Het grootste deel van het sportbudget bestemden wij voor de sportaccommodaties. Ook dachten wij met de sportverenigingen mee over de veranderende sportbehoefte en het stijgende aantal inwoners dat moet kunnen sporten in Lansingerland.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Primitief 2019 Begroot 2019 Realisatie 2019 Afwijking 2019
Lasten 1.528 1.641 1.859 1.933 74
Baten 474 465 528 617 89
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -1.054 -1.176 -1.331 -1.316 15
Onttrekkingen 319 0 0 0 0
Toevoegingen 334 0 0 0 0
Mutaties reserves -14 0 0 0 0

Waar zitten de financiële afwijkingen?

De afwijking zijn kleiner dan €100.000 derhalve zijn deze niet verder toegelicht.

Kengetallen Sport

Kengetal Begroot 2019 Realisatie 2019
Sport
Aantal binnensportaccommodaties (zaaldelen) 28 28
Aantal buitensportaccommodaties (velden) 75 75

Beleidsveld Cultuur

Wat wilden we bereiken?

Voldoende en verbindend cultuuraanbod dat toegankelijk is voor iedereen

We zochten naar nieuwe verbindingen met andere sectoren zoals onderwijs, economie, ruimtelijke ordening, zorg en welzijn voor voldoende en uiteenlopende culturele activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Primitief 2019 Begroot 2019 Realisatie 2019 Afwijking 2019
Lasten 1.464 1.491 1.546 1.508 -38
Baten 11 8 14 11 -2
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -1.452 -1.483 -1.533 -1.497 36

Waar zitten de financiële afwijkingen?

De afwijkingen zijn kleiner dan €100.000 derhalve zijn deze niet toegelicht.

Kengetallen Cultuur

Kengetal Begroot 2019 Realisatie 2019
Cultuur
Aantal jongeren t/m 18 jaar verenigingsleven (met subsidie) Circa 1.000 Circa 1.000
Aantal jeugd- en volwassen leden van de bibliotheek Circa 12.500 10.597
Lokale omroep 1 1
Aantal onderhouden kunstobjecten 34 34
Scholen die meedoen met Cultuureducatie 12 9
Initiatieven cultureel platform 15 12
Cultuurhuizen in Lansingerland 2 2

Beleidsveld Onderwijs en Kinderopvang

Wat wilden we bereiken?

Goed en passend toekomstgericht onderwijs voor iedereen dichtbij

In 2019 voerden wij de Visienota Onderwijs 2017 – 2025 verder uit. Wij zorgden ervoor dat leerlingen en ouders goed basis- en voortgezet onderwijs dichtbij huis tot hun beschikking hadden. Daarnaast zetten wij ons in om het onderwijs in de gemeente aan te sluiten bij de veranderende behoefte en wensen van de samenleving in onderwijsconcepten. Samen met het onderwijs zorgden wij voor een sluitende ondersteuning voor kinderen die een extra zetje in de rug nodig hebben. En waar we kinderen, ook diegenen die meer aankonden, uitdaagden om het maximale uit zichzelf te halen. Achterstanden en leerproblemen pakten we snel en adequaat aan. Jongeren hadden toegang tot de beste onderwijsinstellingen, ook buiten Lansingerland. Daarnaast hadden zij, door een sterke samenwerking tussen VMBO, MBO en het lokale bedrijfsleven, duidelijke carrièremogelijkheden in de regio. Wij faciliteerden het onderwijs om steeds meer aan te sluiten bij de snel veranderende wereld door (technologische) innovatie en het voorbereiden van onze jongeren op een toekomst in deze wereld. Naast de doelstellingen uit de visienota bleven we voldoen aan onze wettelijke verplichtingen voor onderwijshuisvesting. We zorgden daarnaast voor een tegemoetkoming in het leerlingenvervoer voor de beoogde doelgroep en we hielden toezicht op het openbaar primair onderwijs. Met de uitvoering van onze activiteiten op het gebied van leerplicht zorgden we voor zo min mogelijk voortijdige schoolverlaters. Tot slot hielden we toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang en zorgden we voor een toegankelijk aanbod van voorschoolse voorzieningen (met voorschoolse educatie).


Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Primitief 2019 Begroot 2019 Realisatie 2019 Afwijking 2019
Lasten 8.057 8.237 8.622 7.912 -710
Baten 590 565 573 473 -99
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -7.467 -7.672 -8.049 -7.439 610
Onttrekkingen 340 450 898 34 -865
Toevoegingen 76 17 17 17 0
Mutaties reserves 265 434 882 17 -865

Waar zitten de financiële afwijkingen?

Lasten (€710.000 positief)

In 2019 startte de nieuwe regeling van het Rijk voor het Onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Deze beleidsperiode loopt van 2019 - 2022. Gedurende deze periode kunnen wij niet-bestede OAB-middelen doorschuiven naar het volgende kalenderjaar. in 2019 gaven wij  € 111.000 minder uit dan was begroot. Wij verwachten in 2020 hogere uitgaven voor VVE vanwege een wettelijke uitbreiding van het aanbod. Om deze hogere uitgaven op te vangen, putten wij het bedrag van 2019 niet volledig uit.

Door het ruimtetekort van de Pius X in Bergschenhoek stelden wij in 2019 de locatie Noorderparklaan beschikbaar als onderwijslocatie. Om het gebouw beschikbaar te maken als onderwijslocatie waren enkele onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk. Hierdoor gaven wij € 37.672 meer uit dan begroot. Ook is de rente op investeringen herrekend van 0,45% naar 1 %. Dit resulteerde in hogere kapitaallasten van € 222.940.

Voor het project 'overdracht schoolgebouwen' gaven wij € 784.000 minder uit dan begroot door uitloop van de herstelwerkzaamheden.

Met de combinatiefunctionarissen dragen wij bij aan het verbinden van verschillende voorzieningen in een wijk met de basisschool. Wij doorliepen in 2019 een aanbesteding voor een werkgever voor de nieuw in te zetten combinatiefunctionarissen. Hierdoor is het hiervoor gereserveerde budget van € 90.000 niet besteed. De nieuwe combinatiefunctionarissen zijn gestart in maart 2020.

Onttrekking reserves ( €865.000 positief)

Voor het project overdracht schoolgebouwen is een bestemmingsreserve gevormd. Door uitloop van de herstelwerkzaamheden is in 2019 € 784.000 minder onttrokken dan begroot. 

De overige afwijkingen zijn kleiner dan €100.000 derhalve zijn deze niet verder toegelicht.

 

Kengetallen Onderwijs en Kinderopvang

Kengetal Begroot 2019 Realisatie 2019
Onderwijs en Kinderopvang
Aantal basisscholen 22 22
Aantal scholen voortgezet onderwijs 6 6
Aantal Integrale Huisvestings Projecten 1 1
Totaal aantal beschikkingen leerlingenvervoer 262 270
Percentage leerplichtige kinderen dat naar school gaat 100% 100%
Percentage voortijdig schoolverlaters 1,26% 1,26%*
Kinderopvang:
Aantal jaarlijkse GGD onderzoeken 77 68
Aantal GGD onderzoeken voor registratie 20 22
Aantal nader onderzoeken bij overtredingen 12 12
Aantal kindplaatsen peuteropvang bij gesubsidieerde instellingen 250 250**
Aantal kindplaatsen in gesubsidieerde VVE groepen 112 112**
* De jaarrapportage voortijdig schoolverlaters schooljaar 2018/ 2019 is nog niet beschikbaar. Wij verwachten dat het percentage nieuwe voortijdig schoolverlaters ongewijzigd blijft. ** Nog niet bekend
Publicatiedatum: 16-07-2020

Inhoud