Programma 1: Bestuur en Dienstverlening

Inhoud

Beoogd maatschappelijk effect

Daadkrachtig, integer en transparant besturen met regionale invloed, lokale participatie en een optimale dienstverlening voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Primitief 2019 Begroot 2019 Realisatie 2019 Afwijking 2019
Lasten 5.392 5.501 5.692 6.538 846
Baten 1.421 732 732 883 152
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -3.971 -4.770 -4.961 -5.655 -695
Onttrekkingen 51 0 0 0 0
Toevoegingen 22 0 88 88 0
Mutaties reserves 29 0 -88 -87 0

Beleidsveld Gemeenteraad, College en Griffie

Wat wilden we bereiken?

Lansingerland is een bestuurskrachtige gemeente met een efficiënt en integer bestuur, waarbij openheid de norm is

Het College werkte in 2019 verder aan goed, efficiënt en ordentelijk bestuur. Doordat we breder en vaker actief meningen en beelden hebben opgehaald bij onze inwoners en ondernemers hebben we beleid gemaakt dat beter aansluit op hun behoeften. Hiermee werkten we aan het vertrouwen van inwoners en ondernemers in het bestuur.

Wat hebben we daarvoor in 2019 gedaan?

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Primitief 2019 Begroot 2019 Realisatie 2019 Afwijking 2019
Lasten 2.362 2.484 2.689 3.455 765
Baten 192 0 0 0 0
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -2.170 -2.484 -2.689 -3.455 -765
Onttrekkingen 0 0 0 0 0
Toevoegingen 22 0 3 3 0
Mutaties reserves -22 0 -3 -3 0

Waar zitten de financiële afwijkingen?

Lasten ( €765.000 nadelig)

Voor de voorziening Wethouderspensioenen is in de begroting 2019 gerekend met een rente van 1,577%.  Door de renteverlaging naar 0,29%, welke in december 2019 is gecommuniceerd, zijn er minder rente-inkomsten. Hierdoor was een extra storting van € 821.000 in de voorziening nodig.

Overige afwijkingen zijn < €100.000 derhalve zijn deze niet verder toegelicht.

Kengetallen Gemeenteraad, College en Griffie

Kengetal Begroot 2019 Realisatie 2019
Gemeenteraad, College en Griffie
Beantwoording van artikel 37 vragen binnen wettelijke termijn (30 dagen) 90% 89%

Beleidsveld Samenwerking

Wat wilden we bereiken?

Effectievere samenwerking en participatie

Door effectiever samen te werken en onze regionale en landelijke invloed te vergroten werkten we in 2019 aan het realiseren van de stevige ambities van Lansingerland.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Primitief 2019 Begroot 2019 Realisatie 2019 Afwijking 2019
Lasten 512 411 411 394 -17
Baten 2 0 0 0 0
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -510 -411 -411 -394 17

Waar zitten de financiële afwijkingen?

De afwijking is kleiner dan €100.000 derhalve is deze niet verder toegelicht.

Kengetallen Samenwerking

Kengetal Begroot 2019 Realisatie 2019
Samenwerking

Beleidsveld Dienstverlening

Wat wilden we bereiken?

Een optimale dienstverlening voor onze inwoners, ondernemers en organisaties!

In 2019 speelden we in op de veranderende samenleving als het om dienstverlening gaat. De informatievoorziening brachten we verder op orde. Dit leidde ertoe dat onze inwoners steeds meer online kunnen regelen, zoals het melden van een huwelijk, maken van een afspraak en aanvragen van een uittreksel. Ook voor het offline contact hielden we aandacht door het verruimen van de openingstijden en inzetten van gastheren en -vrouwen.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Primitief 2019 Begroot 2019 Realisatie 2019 Afwijking 2019
Lasten 2.518 2.606 2.592 2.690 98
Baten 1.227 732 732 883 152
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -1.292 -1.875 -1.860 -1.807 54
Onttrekkingen 51 0 0 0 0
Toevoegingen 0 0 84 84 0
Mutaties reserves 51 0 -84 -84 0

Waar zitten de financiële afwijkingen?

Baten (€ 152.000 voordeel)

De rijksleges en gemeentelijke leges burgerzaken zijn € 151.000 hoger dan begroot. Dit voordeel komt door een stijging van het aantal reisdocumenten, rijbewijzen naturalisaties en opbrengsten uit de burgerlijke stand.

Overige afwijkingen zijn kleiner dan €100.000 derhalve zijn deze niet verder toegelicht.

Kengetallen Dienstverlening

Kengetal Begroot 2019 Realisatie 2019
Dienstverlening
Gemiddelde wachttijd aan de balie met afspraak < 1 min. 24 sec.
Gemiddelde wachttijd aan de balie zonder afspraak 15 min. 3 min. 2 sec
Maximale wachttijd aan de balie zonder afspraak 30 min. > 30 min.
Telefonische bereikbaarheid binnen 30 seconden < 30 sec 1 min. 35 sec.
Maken van een afspraak < 2 weken < 1 week
Percentage van het binnen de termijn afgehandelde:
- klachten 90% 95%
- bezwaren 85% 89%
- ingebrekestellingen 100% 100%
- Wob-verzoeken 95% 95%
- Recht op Inzage (privacy) 90% 100%
Publicatiedatum: 16-07-2020

Inhoud