Programma 7: Grondzaken

Inhoud

Beoogd maatschappelijk effect

Met ons grondbeleid dragen we bij aan de realisatie van ruimtelijke doelstellingen op het gebied van wonen, werken, ondernemen en recreëren.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Primitief 2019 Begroot 2019 Realisatie 2019 Afwijking 2019
Lasten 70.870 30.474 26.506 60.658 34.152
Baten 77.519 29.782 25.314 64.128 38.814
Geraamde totaal saldo van baten en lasten 6.649 -692 -1.192 3.470 4.662
Onttrekkingen 1.929 936 3.466 9.063 5.597
Toevoegingen 9.837 0 2.599 12.900 10.300
Mutaties reserves -7.908 936 867 -3.837 -4.703

Beleidsveld Grondexploitatie

Wat wilden we bereiken?

Realiseren van gebiedsontwikkelingen binnen de financiële kaders en ruimtelijke randvoorwaarden

We produceerden en verkochten bouwgrond, hiermee gaven we invulling aan de doelstellingen op het gebied van wonen, werken en recreëren. We verkochten bouwgrond voor een marktconforme prijs en we beheersten de grondexploitaties en de hiermee samenhangende risico's.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Primitief 2019 Begroot 2019 Realisatie 2019 Afwijking 2019
Lasten 70.870 30.474 26.506 60.658 34.152
Baten 77.519 29.782 25.314 64.128 38.814
Geraamde totaal saldo van baten en lasten 6.649 -692 -1.192 3.470 4.662
Onttrekkingen 1.929 936 3.466 9.063 5.597
Toevoegingen 9.837 0 2.599 12.900 10.300
Mutaties reserves -7.908 936 867 -3.837 -4.703

Waar zitten de financiële afwijkingen?

Overschrijding lasten en baten gesaldeerd € 4,6 miljoen positief.

In de begroting 2019 zijn de lasten en baten, welke verband houden met de grondexploitatieprojecten Oudeland niet begroot. Dit leidt met name tot de overschrijdingen op zowel de baten als de lasten. Daarnaast worden de grondexploitaties budgettair neutraal begroot.. Het saldo van de projecten wordt, behoudens de winst of verliesname die in het boekjaar plaatsvindt, overgeboekt naar de balans. in 2019 behaalden wij de volgende resultaten op onze projecten:

Winstnames:

  • Project Oudeland: 7,1 miljoen
  • Project Rodenrijse Zoom, 0,2 miljoen
  • Project de tuinen 0,5 miljoen
  • Project Parzoom 2,1 miljoen

verliesnames:

  • Project Centrum 5,2 miljoen
  • Project Westpolder 0,2 miljoen

Per saldo leidde bovenstaande tot een positief resultaat van € 4,5 miljoen op onze projecten. Op basis van de Nota reserves en voorzieningen 2016 is besloten dat dit positieve resultaat direct wordt verrekend met de algemene reserve. derhalve wijken de reservemutaties voor een gelijk bedrag af ten opzichte van de begroting na wijziging.

Kengetallen Grondexploitatie

Kengetal Begroot 2019 Realisatie 2019
Grondexploitatie
Aantal woningen (opleveren) Gemiddeld 400-500 woningen per jaar 438
Verkoop van bedrijventerreinen binnen eigen grexen (aantal hectare excl. GR) 2,3 ha (o.b.v. MPG 2018) 12,6 ha
Aantal actualisaties van de grexen, inclusief risico’s 1 1
Publicatiedatum: 16-07-2020

Inhoud