Programma 6: Lansingerland ontwikkelt

Inhoud

Beoogd maatschappelijk effect

Ook in een groeiend Lansingerland blijft het goed wonen, werken, ondernemen en recreëren

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Primitief 2019 Begroot 2019 Realisatie 2019 Afwijking 2019
Lasten 13.752 11.912 14.250 15.142 892
Baten 6.747 3.816 4.424 5.192 768
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -7.005 -8.096 -9.826 -9.950 -124
Onttrekkingen 705 1.097 4.483 4.177 -306
Toevoegingen 128 374 2.445 2.445 0
Mutaties reserves 577 722 2.038 1.732 -306

Beleidsveld Ruimtelijke Ordening

Wat wilden we bereiken?

Ruimtelijke ontwikkelingen die bij dragen aan goed wonen, ondernemen, werken en recreëren

We faciliteerden en schiepen randvoorwaarden voor ontwikkeling op het gebied van wonen, werken, recreëren en infrastructuur.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Primitief 2019 Begroot 2019 Realisatie 2019 Afwijking 2019
Lasten 7.513 5.670 6.015 6.792 777
Baten 5.230 2.719 2.816 3.110 295
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -2.283 -2.951 -3.199 -3.681 -482
Onttrekkingen 631 62 340 240 -100
Toevoegingen 128 41 41 28 -12
Mutaties reserves 503 21 299 212 -88

Waar zitten de financiële afwijkingen?

Lasten (€ 777.000 nadeel)

Van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben wij een bijdrage ontvangen voor de realisatie van geluidsschermen aan de N209/Kruisweg. Dit bedrag hebben wij doorbetaald aan de Provincie Zuid-Holland aangezien zij het werk gaan aanbesteden (€ 868.000 lasten).

Voor onderzoeks- en advieskosten samenwerkingsverbanden houden we € 70.000 over. De kosten hiervoor worden begroot op basis van een globale inschatting, zodat we snel kunnen inspelen op ontwikkelingen of onderzoeken die we samen met de regio of samenwerkende gemeenten oppakken. In 2019 zijn bijv. onderzoeken gedaan op het gebied van verkeer, duurzaamheid, wonen en economie. De kosten hiervan zijn uiteindelijk lager dan begroot of zijn door andere partijen gedragen.

Dit jaar hebben we minder (juridische) adviezen ingewonnen en (extra) onderzoeken gedaan in het kader van het opstellen van bestemmingsplannen. We zien hier structureel een voordeel van € 40.000. Dit ramen we af in de zomerrapportage 2020 en de begroting 2021 ten gunste van het jaarlijks behoefteonderzoek wonen.

Bij de zomerrapportage 2019 gaven wij aan te verwachten in 2019 een aantal anterieure overeenkomsten af te ronden met een positief resultaat. Naast dit voordeel zien we in de jaarrekening nog een extra voordeel van € 54.000. Deze overeenkomsten lopen over meerdere jaren, waardoor de lasten in voorgaande jaren voor de baten in 2019 zijn uitgaan.  Conform de nieuwe Notitie Grondbeleid in Begroting en Jaarstukken moeten de baten en lasten van anterieure overeenkomsten apart worden geboekt en niet enkel het saldo. Dit leidt tot een totale last van € 482.000. 

De doorbelasting naar dit beleidsveld is € 120.000 lager (voordeel) dan begroot aangezien meer uren zijn besteed aan de realisatie van de anterieure overeenkomsten, waardoor minder uren zijn besteed aan de werkzaamheden op dit beleidsveld.

Voor de implementatie van de omgevingswet hanteren wij een reserve om de kosten voor de komende jaren uit te dekken. Er was een onttrekking begroot van € 130.000 in 2019, maar de werkelijke kosten bleken lager te zijn (€ 91.000). Het restant van € 39.000 vloeit terug naar de reserve en zal in 2020 of 2021 worden uitgegeven (voordeel).

In de Zomerrapportage 2019 is € 210.000 opgenomen voor de te maken kosten die verband houden met de overdracht van openbaar gebied in Prisma. De overdracht vindt in twee tranches plaats. De eerste en grootste overdracht heeft in 2019 plaatsgevonden (€ 170.000). De tweede en laatste overdracht is in 2020 voorzien. We vragen een budgetoverheveling aan om het restant in 2020 in te zetten (€ 40.000 voordeel).

In 2019 is de post voor het werkplan verhoogd door een groter werkaanbod van de DCMR. Van deze verhoging is € 42.000 niet uitgegeven. Vanwege is vertraagde start voor de Bodemkwaliteitskaart hebben we € 17.500 niet uitgegeven. De DCMR is pas in oktober begonnen met de astbesttaken. Hierdoor is er € 38.000 minder uitgegeven dan begroot.

Voor de geluidsschermen langs de N209 is er door vertraagde werkzaamheden € 107.000 minder aan onderzoeks- en advieskosten uitgegeven dan begroot.

Het overige voordeel van € 60.000 bestaat uit diverse kleine afwijkingen.

Baten (€295.000 voordeel)

In 2019 hebben wij een bijdrage ontvangen van Bedrijvenschap Hoefweg voor de realisatie van de  Corridor A12 (€ 25.000). 

Conform de nieuwe Notitie Grondbeleid in Begroting en Jaarstukken moeten de baten en lasten van anterieure overeenkomsten apart worden geboekt en niet enkel het saldo. Dit leidt tot een bate van € 537.000. 

Voor de aanleg van de geluidsschermen langs de N209 hebben we subsidies ontvangen die op de balans zijn verwerkt als vooruitontvangen subsidiegelden. De werkelijk gemaakt kosten met betrekking tot de aanleg van de geluidsschermen worden van de vooruitontvangen subsidies afgeboekt. In 2019 zijn de werkelijk gemaakte kosten € 140.000 lager dan ingeschat.

De legesopbrengsten waren in 2019 lager dan begroot. Dit werd ten eerste veroorzaakt door een te hoge inschatting van legesopbrengsten van reeds bekende projecten. Daarnaast kwamen de aanvragen voor 2019 later binnen dan verwacht, waardoor opbrengsten pas later gefactureerd konden worden. Dit in combinatie met lagere bouwkosten per aanvraag dan geraamd leidde tot een totaal lagere opbrengst van € 127.000.

Reservemutaties

Baten (€ 100.000 nadeel)

De begrote onttrekking uit de Reserve Actieplan Omgevingswet was € 130.000. De werkelijke uitgave was € 92.000. Dit resulteert in een lagere onttrekking dan begroot (€ 40.000). Er staat op beleidsveld 6.1 een onttrekking van € 60.000 geraamd voor groot onderhoud gebouwen, maar deze hoort bij beleidsveld 6.5 waar ook de gerealiseerde kosten zijn geboekt. Dit wordt bij de Zomerrapportage 2020 en Begroting 2021 gecorrigeerd.

Lasten (€ 12.000 voordeel)

Er staat op beleidsveld 6.1 een dotatie van € 12.000 geraamd voor groot onderhoud gebouwen, maar deze hoort bij beleidsveld 6.5 waar ook de gerealiseerde kosten zijn geboekt. Dit wordt bij de Zomerrapportage 2020 en Begroting 2021 gecorrigeerd.

Kengetallen Ruimtelijke Ordening

Kengetal Begroot 2019 Realisatie 2019
Ruimtelijke Ordening
Aantal sociale woningen (vanaf 2019) Ca. 130 (eigen grondexploitaties) en 100 (particuliere initiatieven) in de periode 2019-2022 18 (eigen grondexploitatie)
Aantal starterswoningen Ca. 180 in de periode 2019-2022 10
Aantal gehuisveste statushouders (taakstelling) PM (vaststelling 1e helft 2019) 42
Aantal nieuwbouwwoningen Gemiddeld ca. 400-500 per jaar 438
% aanvragen voor omgevingsvergunning binnen wettelijke termijn afgehandeld 98% 99%
Aantal aanvragen 600 612
Aantal handhavingszaken 50 115
Aantal handhavingszaken uitmondend in last onder dwangsom, resp. last onder bestuursdwang 10, resp. 1 7, resp. 1

Beleidsveld Infrastructuur en Mobiliteit

Wat wilden we bereiken?

De inwoners van Lansingerland kunnen zich op een snelle, adequate en veilige manier verplaatsen

Fietsers moeten zich zeker voelen op onze wegen en fietspaden. OV-gebruikers reizen gemakkelijk met betrouwbare en snelle OV-lijnen van en naar goede knooppunten. Automobilisten kunnen rekenen op een vlotte doorstroming en voldoende parkeerplaatsen.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Primitief 2019 Begroot 2019 Realisatie 2019 Afwijking 2019
Lasten 813 633 765 754 -11
Baten 82 12 12 134 122
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -730 -621 -753 -620 133
Onttrekkingen 74 0 0 0 0
Mutaties reserves 74 0 0 0 0

Waar zitten de financiële afwijkingen?

Lasten (€ 11.000 nadeel)

Niet nader toegelichte verschillen < € 100.000.

Baten (€ 122.000 voordeel) 

Op diverse locaties hebben we uitwegen voor derden gerealiseerd. Hiervoor hebben we leges en de aanlegkosten vergoed gekregen. Dit resulteert in circa € 120.000 hogere baten en evenredig hogere lasten.

Kengetallen Infrastructuur en Mobiliteit

Kengetal Begroot 2019 Realisatie 2019
Infrastructuur en Mobiliteit
Klanten-rapportcijfer busvervoer Rotterdam e.o. (RET) 7,8 7,8
Verkeersslachtoffers 0 vermijdbare ongevallen 0 vermijdbare ongevallen
Aantal Ov-reizigers 15.000 13.001,0

Beleidsveld Economische Ontwikkeling

Wat wilden we bereiken?

Een economisch succesvolle gemeente met een aantrekkelijk ondernemersklimaat

Een aantrekkelijk ondernemersklimaat in Lansingerland trok nieuwe bedrijven aan, zorgde ervoor dat gevestigde bedrijven behouden bleven en faciliteerde de lokale economie om vitale, levendige en aantrekkelijke kernen te stimuleren.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Primitief 2019 Begroot 2019 Realisatie 2019 Afwijking 2019
Lasten 836 797 946 1.354 408
Baten 262 234 272 693 421
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -573 -563 -674 -661 13
Onttrekkingen 0 0 0 0 0
Toevoegingen 0 0 250 250 0
Mutaties reserves 0 0 -250 -250 0

Waar zitten de financiële afwijkingen?

Baten (€ 421.000 nadeel) 

Voor het project Toekomstbestendig glastuinbouwcluster Greenport West-Holland hebben wij een bedrag ontvangen van de MRDH (€ 420.000 baten). Dit bedrag hebben wij doorbetaald aan de Wageningen University & Research die de opdracht gaat uitvoeren. Het overige verschil (€ 1.000) bestaat uit diverse kleine afwijkingen. 

Lasten (€ 408.000 nadeel) 

Voor het project Toekomstbestendig glastuinbouwcluster Greenport West-Holland hebben wij een bedrag ontvangen van de MRDH. Dit bedrag hebben wij doorbetaald aan de Wageningen University & Research die de opdracht gaat uitvoeren (€ 420.000 lasten). Het overige verschil (€ 12.000 voordeel) bestaat uit diverse kleine mutaties.

Reservemutaties

Lasten (€ 250.000 voordeel)

In de Slotwijziging 2019 is besloten om het incidentele budget voor de Holland Rail Terminal over te hevelen naar 2020 (€ 250.000). Dit leidt in 2019 tot een toevoeging aan de algemene reserve. 

Kengetallen Economische Ontwikkeling

Kengetal Begroot 2019 Realisatie 2019
Economische Ontwikkeling
Aantal bedrijven 3.100 5.724*
Vloeroppervlak winkels 80.000 80.483
Aantal verkochte kavels op bedrijventerrein 6 9
Bezettingsgraad markt 95% 95%
Aantal parkmanagementorganisaties 6 6
Aantal bijeenkomsten met bedrijfsleven 3 4
Aantal Bedrijven InvesteringsZones (BIZ) 3 2**
* Deze stijging komt doordat de gegevens sinds dit jaar door de Kamer van Koophandel worden aangeleverd inclusief bedrijven die een non-mailing-indicator (NMI) hebben terwijl voorheen alleen bedrijven exclusief NMI bekend waren. ** Er bleek onder de gevestigde ondernemers op bedrijventerrein Weg en Land onvoldoende draagvlak om een BIZ te kunnen realiseren.

Beleidsveld Duurzaamheid

Wat wilden we bereiken?

Een duurzamer Lansingerland

Wij zetten in op de energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie. Onze duurzaamheidsvisie ‘Lansingerland Duurzaam’ diende als uitgangspunt voor nieuw te ontwikkelen routekaarten en activiteiten binnen het programma duurzaamheid. Om de visie nader te concretiseren stelden we in  2019 de ‘Lansingerland duurzaam – uitvoeringsagenda 2019-2022’ op en deelden deze met de raad. Dit document bevat een overzicht van de duurzaamheidsprojecten waar wij ons voor inspannen.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Primitief 2019 Begroot 2019 Realisatie 2019 Afwijking 2019
Lasten 835 885 760 784 24
Baten 18 0 1 2 1
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -817 -885 -759 -782 -23
Onttrekkingen 0 0 30 30 0
Mutaties reserves 0 0 30 30 0

Waar zitten de financiële afwijkingen?

De afwijkingen zijn kleiner dan €100.000 derhalve zijn deze niet verder toegelicht.

Kengetallen Duurzaamheid

Kengetal Begroot 2019 Realisatie 2019
Duurzaamheid
Aantal laadpalen geplaatst 60 26
Aantal zakelijke gemeente kilometers verduurzaamd (Ton CO2 bespaard) 44.000 (9,7 ton) 60.042 (13,21 ton)
Aantal schoolpleinen klimaatadaptief 2 0*
Aantal verstrekte subsidies Tuin van de Toekomst n.v.t. 60
* Op eigen initiatief van een school is een schoolplein wel klimaatadaptief ingericht.

Beleidsveld Vastgoedbeleid

Wat wilden we bereiken?

Gemeentelijk vastgoed zetten we in om onze maatschappelijke doelstellingen te realiseren

We zetten ons gemeentelijk vastgoed zo efficiënt mogelijk in met als doel gewenste voorzieningen te huisvesten. We streefden naar een zo goed mogelijk financieel en sociaal rendement en een duurzaam en veilig beheer.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Primitief 2019 Begroot 2019 Realisatie 2019 Afwijking 2019
Lasten 3.756 3.927 5.765 5.459 -306
Baten 1.154 851 1.323 1.253 -71
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -2.602 -3.076 -4.442 -4.206 235
Onttrekkingen 0 1.035 4.113 3.907 -206
Toevoegingen 0 334 2.154 2.167 12
Mutaties reserves 0 701 1.958 1.740 -218

Waar zitten de financiële afwijkingen?

Lasten (€ 345.000 voordeel)

Halverwege het jaar is besloten om panden uit onze portefeuille te verduurzamen. Hierdoor zijn de reguliere plannen voor groot onderhoud tijdens de rit aangepast. Ook heeft het duurzaamheidsaspect invloed op de doorlooptijd van enkele aanbestedingen gehad. Zodoende zijn enkele uitgaven voor groot onderhoud doorgeschoven naar de toekomst. Dit leidt in totaal tot een voordeel van € 408.000. De lagere uitgaven in 2019 worden verrekend met de reserve Groot Onderhoud.

Het werkelijke omslagrentepercentage is hoger dan begroot (1,0 % versus 0,45%). Dit leidt tot hogere rentelasten (€ 152.000 nadeel). 

Met de zomerrapportage 2018 is een budget van € 53.857 aangevraagd voor een bijdrage aan Woonzorg Nederland t.b.v. vervanging van het dak boven de binnentuin van de Leeuwerik. In 2018 waren de kosten nog niet gemaakt (€ 54.000 voordeel), omdat het perceel nog niet overgedragen was. In 2019 heeft de overdracht plaatsgevonden, de bijdrage wordt na oplevering voldaan. Oplevering is nu gepland in 2020. In de Jaarrekening 2019 vragen we een budgetoverheveling aan voor dit bedrag.

Bij Het Sportpalet is een nieuw spoelsysteem geplaatst welke resulteert in minder gas- en waterverbruik. Dit duurzame systeem leidde tot hogere uitgaven voor groot onderhoud (€ 21.000 nadeel).

Bij Welzijnsvoorziening Leeuwerik moest een nieuwe brandmeldcentrale worden geplaatst en dit leidde tot hogere kosten (€ 23.000 nadeel).

Het overige verschil komt door diverse kleine afwijkingen (€ 79.000 voordeel). 

Baten (€ 115.000 nadeel)

Inkomsten uit de SPUK-subsidie worden begroot op basis van de plannen voor groot onderhoud. De uitgaven voor groot onderhoud zijn in 2019 lager dan begroot, waardoor de SPUK-subsidie inkomsten ook lager zijn (€ 65.000 nadeel). In de Zomerrapportage 2019 zijn de huurinkomsten voor Bosland dubbel begroot (€ 50.000 nadeel). Deze stonden niet opgenomen als kosten in programma 5, maar wel reeds als inkomsten in programma 6. Dit wordt in de Zomerrapportage 2020 gecorrigeerd.

Reservemutaties

Baten (€ 206.000 nadeel)

De onttrekking aan de reserve Groot Onderhoud gebouwen is lager dan begroot i.v.m. uitstel van werkzaamheden (€ 206.000 nadeel).

Kengetallen Vastgoedbeleid

Kengetal Begroot 2019 Realisatie 2019
Vastgoedbeleid
Aantal verkochte panden 2 1
Publicatiedatum: 16-07-2020

Inhoud