Programma 4: Sociaal Domein

Inhoud

Beoogd maatschappelijk effect

Een gezonde, energieke samenleving met veerkrachtige individuen

Een gezonde energieke samenleving

Onze samenleving is ondernemend, neemt verantwoordelijkheid, heeft oog voor kwetsbaren en kan tegen een stootje. Wij zien deze kracht in onze samenleving en we stimuleren dat iedereen meedoet en erbij hoort: jong en oud, arm en rijk, ongeacht afkomst, geaardheid of geloofsovertuiging. Die kracht is van grote waarde voor de gezondheid en het welbevinden van onze inwoners.

Veerkracht van het individu en van de samenleving

Veerkracht staat centraal in onze visie. Mensen komen het meest tot hun recht wanneer ze meedoen in de samenleving. De grootste groep inwoners is in staat om hun eigen problemen op te lossen. Waar mogelijk lossen we problemen samen op, zodat mensen weer op eigen kracht verder kunnen. Als dat niet mogelijk is, zetten we in op het leren omgaan met de situatie en op het investeren in het netwerk. Daarmee versterken we de veerkracht van het individu en van de samenleving.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Primitief 2019 Begroot 2019 Realisatie 2019 Afwijking 2019
Lasten 35.816 37.512 39.133 40.754 1.621
Baten 9.092 9.834 9.046 9.127 81
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -26.724 -27.678 -30.087 -31.627 -1.540
Onttrekkingen 99 5 5 0 -5
Toevoegingen 13 13 84 84 0
Mutaties reserves 86 -8 -79 -84 -5

Beleidsveld Samenleving

Wat wilden we bereiken?

Een sterke en verbonden samenleving waaraan iedereen naar vermogen meedoet

We zetten ons in voor een samenleving waarin iedereen meedoet, vanuit de gedachte dat de onderlinge verbondenheid bijdraagt aan het individuele welzijn en welbevinden. Met de inzet van de beleidsaccenten zochten we de verbinding met wonen, sport, onderwijs en cultuur.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Primitief 2019 Begroot 2019 Realisatie 2019 Afwijking 2019
Lasten 742 1.962 1.743 1.522 -221
Baten 5 38 5 3 -2
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -737 -1.924 -1.738 -1.518 219
Onttrekkingen 0 0 0 0 0
Toevoegingen 0 0 71 71 0
Mutaties reserves 0 0 -71 -71 0

Waar zitten de financiële afwijkingen?

Lasten ( €221.000 voordelig)

Er is sprake van een onderbesteding bij de uitvoering van de beleidsaccenten sociaal domein van circa € 2 ton. Dit is lager dan de onderbesteding in 2018, toen bedroeg deze ruim 4 ton.

De onderbesteding op de accenten ligt voornamelijk binnen het accent 'Elk kind een kans' (€ 114.000). Het blijkt lastig om binnen dit accent nieuwe initiatieven tot uitvoering te laten komen en er is meer tijd nodig om de beoogde doelgroep daadwerkelijk te kunnen bereiken.

Andere onderbestedingen bestonden op 'Pubers in de Spotlights'  (€ 28.000) waar naar aanleiding van de resultaten van een zienswijzetraject in het najaar van 2019 geen nieuwe chillplekken zijn ingericht, op 'Eenzamen aan boord’ (Anders dan geraamd richtten wij in 2019 geen meldpunt eenzaamheid op, omdat deze constructie te zwaar was voor het door ons ingeschatte aantal meldingen (€ 21.000), op ‘De leraar trekt aan de bel’ (€ 27.000) waar voorbereidende werkzaamheden hebben plaatsgevonden voor de jeugdcoach op school die vanaf 2020 van start gaat en op ‘Intergenerationeel wonen’ (€ 27.000) waar de activiteiten in 2019 door eigen medewerkers zijn uitgevoerd.

Daarnaast vertoont de restpost op het product Samenleving een onderschrijding van € 4.000. Voor een nadere inhoudelijke onderbouwing van de stand van zaken en de uitgevoerde activiteiten verwijzen wij u naar de Jaarrapportage Sociaal domein 2019.

Kengetallen Samenleving

Kengetal Begroot 2019 Realisatie 2019
Samenleving
Percentage inwoners dat maatwerkondersteuning ontvangt 7% 7%
Aantal geregistreerde vrijwilligers 240 279*
Aantal geregistreerde mantelzorgers 700 900

Beleidsveld Jeugd

Wat wilden we bereiken?

Kinderen en jongeren groeien veilig en gezond op en ontwikkelen zich tot zelfredzame inwoners

Om veilig en gezond te kunnen ontwikkelen tot een zelfredzame inwoner is een goede basis belangrijk. Die stevige basis wordt in de eerste plaats gelegd door de ouders en/of verzorgers. Zij hebben daarvoor voldoende opvoedvaardigheden nodig en moeten een veilig thuis kunnen bieden. Naarmate het kind ouder wordt, bouwen onder andere de opvang, school, sportclubs, vrienden en vakantiebaantjes mee aan de basis. De ruimte die kinderen krijgen om de eigen talenten te benutten en te ontplooien bepaalt in belangrijke mate hun kansen om volledig en volwaardig mee te kunnen draaien in de maatschappij en daar een bijdrage aan te kunnen leveren.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Primitief 2019 Begroot 2019 Realisatie 2019 Afwijking 2019
Lasten 13.375 12.716 14.670 16.196 1.526
Baten 20 2 2 2 0
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -13.355 -12.714 -14.668 -16.194 -1.525

Waar zitten de financiële afwijkingen?

Lasten ( €1.526 nadelig)

De uitgaven voor jeugdhulp zijn gestegen door een toenemend aantal kinderen dat gebruik maakt van hulp die valt onder de jeugdwet. De stijging komt vooral door een sterke toename van het aantal PGB's (€ 528.000), waarbij het aantal is gestegen ( 193 in 2019 en 159 in 2018) en  ook de gemiddelde besteding is toegekomen van € 7.534  in 2018 naar € 8.795 in 2019. Ook zijn er een hoger aantal kinderen met beperkingen (zorg in natura € 743.000) die ondersteuning ontvangen . In 2018 werd zorg verleend aan 255 kinderen met een beperking, in 2019 aan 413 kinderen met een beperking. Daarnaast zijn de lasten voor de zorg die is geleverd via de Gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond hoger uitgevallen dan begroot(€ 203.000). Bijsturing van deze kostenstijgingen is een van de centrale onderdelen van de bestuursopdracht transformatie jeugdzorg waarvan de omvang bij de Zomerrapportage 2019 nog niet goed kon worden ingeschat. Daarnaast vertoont de restpost op het product Jeugd een overschrijding van €52.000.

Kengetallen Jeugd

Kengetal Begroot 2019 Realisatie 2019
Jeugd
Aantal unieke cliënten dat gebruik maakt van een maatwerkvoorziening Jeugdwet (2e half jaar) 1.400 1.461
Gemiddeld aantal indicaties per cliënt 1,5 1,6**
Gemiddelde wachttijd JGGZ Q4 (specialistisch) 7 weken 4,2 weken
Gemiddelde tijd tussen contact met consulent en ondersteuningsplan (bron: GWS) 20 dagen 22 dagen
% met een positieve gedragsverbetering door hulp (bron: CEO Jeugd) 80% 78%
% uitval en voortijdig afgesloten trajecten (lokaal) 8% 6%

Beleidsveld Participatie

Wat wilden we bereiken?

Financieel zelfredzame, betrokken volwassenen die geen beroep hoeven te doen op de gemeente

Inwoners die in aanmerking komen voor een uitkering boden we ondersteuning met als doel om ze zo snel mogelijk weer financieel zelfredzaam te laten zijn. Onze hulp en ondersteuning was afhankelijk van de specifieke behoeften van de betreffende inwoner (maatwerk). De inwoners met een korte afstand tot de arbeidsmarkt begeleidden we relatief snel naar werk. Voor inwoners met een lange afstand tot de arbeidsmarkt boden we vaak ondersteuning gericht op maatschappelijke participatie. Afhankelijk van de vraag was dit gericht op maatschappelijk participatie vanuit de Wmo of begeleiding naar re-integratie vanuit de Participatiewet.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Primitief 2019 Begroot 2019 Realisatie 2019 Afwijking 2019
Lasten 13.132 14.407 13.184 13.413 229
Baten 8.727 9.464 8.808 8.882 74
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -4.404 -4.943 -4.376 -4.532 -156
Onttrekkingen 91 0 0 0 0
Mutaties reserves 91 0 0 0 0

Waar zitten de financiële afwijkingen?

Lasten ( €229.000 nadelig)

De hogere uitgaven voor Participatie van in totaal ongeveer € 229.000 worden vooral veroorzaakt door € 555.000 aan hogere kosten (waarvan €505.000 structureel), doordat er meer bijstandsgerechtigden waren dan wij in de bijgestelde begroting bij de Zomernota hadden opgenomen (584 in plaats van 557). Ook waren er structurele hogere kosten voor inkomensondersteunende voorzieningen (€ 53.000), omdat steeds meer inwoners met een laag inkomen hier gebruik van maken.

Hiertegenover staan een aantal incidentele financiële voordelen. De kosten voor bijzondere bijstand voor zelfstandigen waren lager (€ 250.000) door een lager aantal verstrekte Bbz-uitkeringen en lagere kosten voor dubieuze debiteuren. Hiernaast waren er ook incidentele lagere kosten voor participatie-voorzieningen (€ 58.000), schuldhulpverlening (€ 38.000) en kwijtschelding (€ 30.000). Ten slotte was er een klein bedrag aan overige lagere kosten (€ 3.000).

Kengetallen Participatie

Kengetal Begroot 2019 Realisatie 2019
Participatie
Aantal unieke cliënten dat gebruik maakt van een voorziening i.h.k.v. de Participatiewet (2e half jaar) 860 805
Aantal lopende bijstandsuitkeringen op 31 december 615** 584
% inwoners met een bijstandsuitkering 2% 1,4%
Aantal kandidaten dat is uitgestroomd naar betaald werk 110 101
Aantal formele en informele schuldhulptrajecten 340 382
Gebruik JCF, JSF en Stichting Leergeld 1.700 1.696
** Dit cijfer is in de Zomerrapportage bijgesteld naar: 565. Hierdoor waren er aan het einde van 2019 31 uitkeringen minder dan we oorspronkelijk begrootten (615) en 19 uitkeringen meer dan we in de Zomerrapportage inschatten (565). In 2019 hebben we veel voorbereidingen getroffen gericht op de ambitie om zoveel mogelijk inwoners aan het werk te krijgen. De effecten hiervan waren nog niet zichtbaar in 2019.

Beleidsveld Maatschappelijke Ondersteuning

Wat wilden we bereiken?

Zelfredzame, betrokken en vitale inwoners

We willen dat volwassenen financieel onafhankelijk zijn, voor zichzelf kunnen zorgen en investeren in hun eigen netwerken en in de samenleving. Voor ouderen willen wij dat zij zo zelfstandig als mogelijk functioneren, wonen en participeren.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Primitief 2019 Begroot 2019 Realisatie 2019 Afwijking 2019
Lasten 8.565 8.428 9.536 9.623 88
Baten 339 330 231 240 9
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -8.226 -8.097 -9.305 -9.384 -78
Onttrekkingen 8 5 5 0 -5
Toevoegingen 13 13 13 13 0
Mutaties reserves -5 -8 -8 -13 -5

Waar zitten de financiële afwijkingen?

De afwijking is kleiner dan €100.000 derhalve is deze niet verder toegelicht.

Kengetallen Maatschappelijke Ondersteuning

Kengetal Begroot 2019 Realisatie 2019
Maatschappelijke Ondersteuning
Aantal unieke cliënten (jeugd, volwassenen en ouderen) dat gebruik maakt van een maatwerkvoorziening Wmo (2e half jaar) 1.800 2.109
Gemiddeld aantal indicaties per cliënt (jeugd, volwassenen en ouderen) 1,7 1,82
Tevredenheid kwaliteit ondersteuning (bron: CEO) 85% 84%
% door hulp een betere kwaliteit van leven heeft (bron: CEO) 78% 84%
Publicatiedatum: 16-07-2020

Inhoud