Programma 2: Openbare Orde en Veiligheid

Inhoud

Beoogd maatschappelijk effect

Lansingerland is een veilige en leefbare gemeente om in te wonen, werken, ondernemen en ontspannen

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Primitief 2019 Begroot 2019 Realisatie 2019 Afwijking 2019
Lasten 4.652 5.000 5.355 5.133 -222
Baten 51 70 66 63 -3
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -4.601 -4.930 -5.289 -5.070 219

Beleidsveld Openbare Orde en Veiligheid

Wat wilden we bereiken?

Een veilig Lansingerland

We staan voor een veilig Lansingerland waarbij zowel de fysieke en de sociale veiligheid alsook de veiligheidsbeleving toeneemt. We pakten criminaliteit aan en legden daarbij de focus op de delicten met een grote impact en delicten die ondermijnend zijn aan de samenleving.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Primitief 2019 Begroot 2019 Realisatie 2019 Afwijking 2019
Lasten 4.652 5.000 5.355 5.133 -222
Baten 51 70 66 63 -3
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -4.601 -4.930 -5.289 -5.070 219

Waar zitten de financiële afwijkingen?

Lasten (€222.000 voordelig)

Het verschil wordt grotendeels veroorzaakt door resterend personeelsbudget. Door krapte op de arbeidsmarkt is het moeilijk functies in te vullen met kwalitatief passend personeel (+164.000). Tegelijkertijd overschrijden we op diverse posten. Dit komt door de inzet van juridische contraexpertise op het dossier rondom standplaatsenbeleid (-17.000). En door de aanschaf van applicaties voor de aanpak van ondermijning, een systeem voor toezicht en handhaving sociaal domein en door kosten aan stroomkasten (-37.000). Daarnaast zetten we op basis van integrale afweging passend cameratoezicht in, maar minder dan begroot (+36.000). Het resterende budget buurtpreventie komt door de veranderende invulling van de rol van buurttoezicht in Lansingerland (meer digitaal dan fysiek zichtbaar zijn) (+12.000). Daarnaast waren er onvoldoende initiatieven die in aanmerking kwamen voor ondersteuning in het kader van wijkgericht werken (+45.000). Tot slot schuiven we het budget en de uitvoering van een project uit de Vogelbuurt door naar 2020 (+22.000).

Kengetallen Openbare Orde en Veiligheid

Kengetal Begroot 2019 Realisatie 2019
Openbare Orde en Veiligheid
Aantal domeinen waarin BTL actief is 50 > 50
Aantal afstemmingsoverleggen 12 > 12
Aantal instructie- cq trainingsavonden 4 3
Aantal preventie acties boa’s op prioriteit en actualiteit 30 > 30
Aantal gecombineerde rondes boa’s en buurttoezicht 30 25
Aantal controles op vergunningsvoorwaarden 10 > 10
Aantal Beke-groepen 2 0
Percentage op minimaal niveau opgeleide en geoefende sleutelfunctionarissen 95% 100%
Aantal officieren van Dienst bevolkingszorg 2 2
Publicatiedatum: 16-07-2020

Inhoud