Sitemap

Sitemap

Begroting 2021-2024 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Algemeen Blz. 3  
Algemene inleiding Begroting 2021-2024 Blz. 4  
Financiële samenvatting Blz. 5  
Het financiële beeld van de Begroting 2021-2024 Blz. 6  
Voldoende weerstand om gezond te blijven Blz. 7  
Tot slot Blz. 8  
Programma 1: Bestuur en dienstverlening Blz. 9  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 10  
Wat gaat het kosten? Blz. 11  
Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld Blz. 12  
Beleidsveld Gemeenteraad, college en griffie Blz. 13  
Doelstelling Blz. 14  
Wat willen we bereiken? Blz. 15  
We zorgen voor adequate en actieve informatieverstrekking aan de gemeenteraad Blz. 16  
We behouden en monitoren de kwaliteitsslag van de politiek-bestuurlijke besluitvorming Blz. 17  
We voeren het waarstaatjegemeente-onderzoek uit Blz. 18  
Wat gaat het kosten? Blz. 19  
Beleidsveld Samenwerking en Participatie Blz. 20  
Doelstelling Blz. 21  
Wat willen we bereiken? Blz. 22  
We zorgen voor regionale positionering en bestuurlijke profilering Blz. 23  
We gaan aan de slag met de nieuwe Nota Verbonden Partijen Blz. 24  
We passen de (Toolkit) Burgerparticipatie toe en ontwikkelen deze door Blz. 25  
Wat gaat het kosten? Blz. 26  
Beleidsveld Dienstverlening Blz. 27  
Doelstelling Blz. 28  
Wat willen we bereiken? Blz. 29  
We geven de inrichting van de digitale dienstverlening een extra impuls Blz. 30  
We bouwen verder aan een effectief dienstverleningsproces Blz. 31  
We organiseren de Tweede Kamerverkiezingen naar de richtlijnen van het nieuwe normaal Blz. 32  
Wat gaat het kosten? Blz. 33  
Kengetallen Bestuur en dienstverlening Blz. 34  
Programma 2: Openbare Orde en Veiligheid Blz. 35  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 36  
Wat gaat het kosten? Blz. 37  
Toelichting (grote) mutaties in het meerjarenbeeld Blz. 38  
Beleidsveld Openbare Orde en Veiligheid Blz. 39  
Doelstelling Blz. 40  
Wat willen we bereiken? Blz. 41  
We hebben een compacte en slagvaardige crisisorganisatie Blz. 42  
We voeren regie op de integrale aanpak van ondermijning Blz. 43  
We voorkomen onveiligheid en criminaliteit door preventieve inzet Blz. 44  
We zetten in op het voorkomen van overlast gevend en crimineel gedrag bij jongeren Blz. 45  
Wat gaat het kosten? Blz. 46  
Kengetallen Openbare orde en veiligheid Blz. 47  
Programma 3: Sport, cultuur en onderwijs Blz. 48  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 49  
Wat gaat het kosten? Blz. 50  
Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld Blz. 51  
Beleidsveld Sport Blz. 52  
Doelstelling Blz. 53  
Wat willen we bereiken? Blz. 54  
We stellen een nieuw speelbeleid en een plan voor het realiseren van een beweegvriendelijke(r) openbare ruimte vast Blz. 55  
We zorgen dat sportbeoefening bereikbaar is voor al onze inwoners Blz. 56  
We bundelen de krachten van sportverenigingen, bedrijfsleven en gemeente in het Pact van Lansingerland Blz. 57  
Wat gaat het kosten? Blz. 58  
Beleidsveld Cultuur Blz. 59  
Doelstelling Blz. 60  
Wat willen we bereiken? Blz. 61  
We starten met de realisatie van Blok B Blz. 62  
We stimuleren, verbinden en presenteren het culturele aanbod Blz. 63  
We subsidiëren en bestendigen het bibliotheekwerk Blz. 64  
Wat gaat het kosten? Blz. 65  
Beleidsveld Onderwijs en kinderopvang Blz. 66  
Doelstelling Blz. 67  
Wat willen we bereiken? Blz. 68  
We starten met de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs Blz. 69  
We zorgen voor een toegankelijk aanbod aan voorzieningen van voor- en vroegschoolse educatie Blz. 70  
We zorgen voor goede uitvoering van leerlingenvervoer Blz. 71  
Wat gaat het kosten? Blz. 72  
Kengetallen Sport, cultuur en onderwijs Blz. 73  
Programma 4: Sociaal Domein Blz. 74  
Beoogd maatschappelijk effect: Blz. 75  
Wat gaat het kosten? Blz. 76  
Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld Blz. 77  
Beleidsveld Samenleving Blz. 78  
Doelstelling Blz. 79  
Wat willen we bereiken? Blz. 80  
We versterken de Lansingerlandse standaard door de uitvoering van beleidsaccenten Blz. 81  
We garanderen de publieke gezondheidszorg in onze gemeente door onze afspraken met de GGD en stellen een preventieakkoord op Blz. 82  
We ronden de voorbereidingen op de nieuwe Wet inburgering af en voeren deze uit vanaf 1 juli 2021 Blz. 83  
Wat gaat het kosten? Blz. 84  
Beleidsveld Jeugd Blz. 85  
Doelstelling Blz. 86  
Wat willen we bereiken? Blz. 87  
We benutten de eigen kracht van jeugdigen en hun ouders/verzorgers Blz. 88  
We voorkomen problemen bij risicogroepen en zetten in op preventie Blz. 89  
We verbeteren of stabiliseren de probleemsituatie van jeugdigen en gezinnen Blz. 90  
We verstevigen onze grip op het gebruik en de kosten van jeugdhulp Blz. 91  
Wat gaat het kosten? Blz. 92  
Beleidsveld Participatie Blz. 93  
Doelstelling Blz. 94  
Wat willen we bereiken? Blz. 95  
We voorkomen dat inwoners een bijstandsuitkering nodig hebben Blz. 96  
We werken samen met werkgevers om duurzame matches te bereiken Blz. 97  
We leveren maatwerk aan bijstandsgerechtigde inwoners Blz. 98  
We voorkomen schuldenproblematiek bij kwetsbare inwoners Blz. 99  
Wat gaat het kosten? Blz. 100  
Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning Blz. 101  
Doelstelling Blz. 102  
Wat willen we bereiken? Blz. 103  
We benutten de eigen kracht van de samenleving, volwassenen en ouderen Blz. 104  
We voorkomen problemen bij risicogroepen en zetten in op preventie Blz. 105  
We voorzien in passende ondersteuning bij probleemsituaties Blz. 106  
Wat gaat het kosten? Blz. 107  
Kengetallen Sociaal Domein Blz. 108  
Programma 5: Kwaliteit openbare ruimte Blz. 109  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 110  
Wat gaat het kosten? Blz. 111  
Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld Blz. 112  
Beleidsveld Beheer Openbare ruimte Blz. 113  
Doelstelling Blz. 114  
Wat willen we bereiken? Blz. 115  
We beheren en onderhouden de openbare ruimte en voeren de werkzaamheden op basis van de beheerplannen uit Blz. 116  
We betrekken inwoners bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en meten de mate van tevredenheid Blz. 117  
We zorgen voor een veilige buitenruimte Blz. 118  
We maken wijken toekomstbestendig door bij renovaties aandacht te hebben voor duurzaamheid Blz. 119  
Wat gaat het kosten? Blz. 120  
Beleidsveld Afval- en afvalwatermanagement Blz. 121  
Doelstelling Blz. 122  
Wat willen we bereiken? Blz. 123  
We zorgen voor de inzameling en transport van stedelijk afvalwater Blz. 124  
We faciliteren de inzameling en verwerking van het hemelwater Blz. 125  
We meten de tevredenheid van inwoners over de inzameling en verwerking van afvalwater Blz. 126  
We stellen een nieuw Afvalbeleid vast Blz. 127  
We realiseren een hoger scheidingspercentage dan in 2020 Blz. 128  
We meten de tevredenheid van inwoners over de inzameling van huishoudelijk afval Blz. 129  
Wat gaat het kosten? Blz. 130  
Beleidsveld Vastgoed Blz. 131  
Doelstelling Blz. 132  
Wat willen we bereiken? Blz. 133  
We optimaliseren het maatschappelijk en financieel rendement van de panden Blz. 134  
We verduurzamen het gemeentelijk vastgoed Blz. 135  
We herbeoordelen inefficiënt vastgoed Blz. 136  
Wat gaat het kosten? Blz. 137  
Kengetallen Kwaliteit openbare ruimte Blz. 138  
Programma 6: Lansingerland ontwikkelt Blz. 139  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 140  
Wat mag het kosten? Blz. 141  
Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld Blz. 142  
Beleidsveld Ruimtelijke ordening Blz. 143  
Doelstelling Blz. 144  
Wat willen we bereiken? Blz. 145  
We werken samen met onze partners aan de verbetering van de waterkwaliteit Blz. 146  
We werken samen met onze partners aan de uitvoering van het milieubeleidsplan Blz. 147  
We werken aan een sterke woonomgeving midden in de metropool Blz. 148  
We bereiden voor en implementeren werkprocessen Omgevingswet en verwerken hierbij de visie dienstverlening Blz. 149  
Wat gaat het kosten? Blz. 150  
Beleidsveld Infrastructuur en mobiliteit Blz. 151  
Doelstelling Blz. 152  
Wat willen we bereiken? Blz. 153  
We werken aan een duurzame en veilige bereikbaarheid Blz. 154  
Wat gaat het kosten? Blz. 155  
Beleidsveld Economische ontwikkeling Blz. 156  
Doelstelling Blz. 157  
Wat willen we bereiken? Blz. 158  
We versterken onze positie als innovatieve glastuinbouwgemeente samen met partners Blz. 159  
We stellen een visiedocument op voor een duurzame en toekomstbestendige economie Blz. 160  
We werken het plan van aanpak voor het arbeidsmarktoffensief verder uit Blz. 161  
We hanteren een gebiedsgerichte aanpak voor de bedrijventerreinen Blz. 162  
Wat gaat het kosten? Blz. 163  
Beleidsveld Duurzaamheid Blz. 164  
Doelstelling Blz. 165  
Wat willen we bereiken? Blz. 166  
We brengen nadere focus aan Blz. 167  
We passen duurzaamheid in de praktijk toe Blz. 168  
We benutten de kracht van samenwerking met belangrijkste stakeholders binnen en buiten onze gemeentegrens Blz. 169  
Wat gaat het kosten? Blz. 170  
Kengetallen Lansingerland ontwikkelt Blz. 171  
Programma 7: Grondzaken Blz. 172  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 173  
Wat gaat het kosten? Blz. 174  
Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld Blz. 175  
Beleidsveld: Grondexploitatie Blz. 176  
Doelstelling Blz. 177  
Wat willen we bereiken? Blz. 178  
We actualiseren de grondexploitaties en risicoanalyse Blz. 179  
We verkopen bouwgrond voor woningbouw en bedrijven Blz. 180  
We verkopen gronden conform de Nota Grondbeleid Blz. 181  
Wat gaat het kosten? Blz. 182  
Kengetallen Grondzaken Blz. 183  
Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen Blz. 184  
Inleiding Blz. 185  
Overzicht: Algemene dekkingsmiddelen Blz. 186  
Overzicht baten en lasten algemene dekkingsmiddelen Blz. 187  
Lokale heffingen Blz. 188  
Algemene uitkering uit het gemeentefonds Blz. 189  
Dividend Blz. 190  
Saldo van de financieringsfunctie Blz. 191  
Algemene stelposten en post onvoorzien Blz. 192  
Wat gaat het kosten? Blz. 193  
Overzicht Overhead Blz. 194  
Inleiding Blz. 195  
Overzicht Overhead Blz. 196  
Onderdelen Overhead Blz. 197  
Personeel Blz. 198  
Uitbestede bedrijfsvoering Blz. 199  
Huisvesting Blz. 200  
Automatisering Blz. 201  
Grondexploitaties Blz. 202  
Paragrafen Blz. 203  
Inleiding Blz. 204  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 205  
Inleiding Blz. 206  
Overzicht opbrengst lokale heffingen Blz. 207  
Gemeentelijke woonlasten 2020 en (concept) 2021 Blz. 208  
COELO 2020 en woonlasten en tarieven regio Blz. 209  
OZB en woonlasten 2020 in relatie tot de WOZ-waarde 2020 Blz. 210  
Onroerend zaakbelastingen (ozb) Blz. 211  
Effect stijging OZB-tarieven niet-woningen Blz. 212  
Afvalstoffenheffing Blz. 213  
Rioolheffing Blz. 214  
Lijkbezorgingrechten Blz. 215  
Leges Bouwvergunningen Blz. 216  
Hondenbelasting Blz. 217  
Marktgelden en precariobelasting (uitstallingen) Blz. 218  
Precario op kabels en leidingen Blz. 219  
Kwijtscheldingen Blz. 220  
Verordening Bedrijven Investeringszone (BIZ) Bedrijvenpark Rodenrijs Blz. 221  
Overzicht kostendekkendheid rechten en leges Blz. 222  
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 223  
Inleiding Blz. 224  
Risicobeheersing in de gemeente Lansingerland Blz. 225  
Inventarisatie risico’s Blz. 226  
Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 227  
Benodigde weerstandscapaciteit Blz. 228  
Scenario’s risico op structurele tegenvallers – mogelijke impact onzekere gebeurtenissen Blz. 229  
Financiële kengetallen Blz. 230  
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 231  
Algemeen Blz. 232  
Groen Blz. 233  
Civiele Kunstwerken (water) Blz. 234  
Wegen Blz. 235  
Riolering Blz. 236  
Gebouwen Blz. 237  
Paragraaf Financiering Blz. 238  
Inleiding Blz. 239  
Treasurybeleid Blz. 240  
Toegang tot financiële markten Blz. 241  
Financiële risico's Blz. 242  
Rentelasten Blz. 243  
Financiering Blz. 244  
Netto schuldquote en vaste schulden Blz. 245  
EMU-saldo Blz. 246  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 247  
Inleiding Blz. 248  
Personeel en Organisatie Blz. 249  
Financiën en planning & control Blz. 250  
Audit en AO/IC Blz. 251  
Informatievoorziening en automatisering Blz. 252  
Juridische zaken Blz. 253  
Dienstverlening Blz. 254  
Inkoop Blz. 255  
Communicatie Blz. 256  
Privacy en informatiebeveiliging Blz. 257  
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 258  
Inleiding Blz. 259  
Overzicht Blz. 260  
Bedrijvenschap Hoefweg Blz. 261  
BLEIZO Blz. 262  
DCMR Milieudienst Rijnmond Blz. 263  
Jeugdhulp Rijnmond Blz. 264  
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Blz. 265  
Gemeenschappelijke Regeling GGD Rotterdam-Rijnmond Blz. 266  
Recreatieschap Rottemeren Blz. 267  
Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4 Blz. 268  
SVHW (Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffingen en Waardebepaling) Blz. 269  
Veiligheidsregio Rotterdam - Rijnmond Blz. 270  
NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland Handelsnaam Dunea Blz. 271  
Stedin Holding N.V. Blz. 272  
Stichting Parkmanagement Bedrijvenpark Oudeland (PMBO) Blz. 273  
Bank Nederlandse Gemeenten Blz. 274  
Paragraaf Grondbeleid Blz. 275  
Grondbeleid Blz. 276  
Strategische aankopen Blz. 277  
Grondexploitaties, risico’s en weerstandsvermogen (MPG 2020) Blz. 278  
Tussenstand en doorkijk grondexploitaties en risico's (t-MPG 2020) Blz. 279  
Financiële overzichten Blz. 280  
Paragraaf Interbestuurlijk toezicht Blz. 281  
Inleiding Blz. 282  
Financiën Blz. 283  
Ruimtelijke ordening Blz. 284  
Omgevingsrecht Blz. 285  
Monumentenzorg Blz. 286  
Archief- en informatiebeheer Blz. 287  
Huisvesting van verblijfsgerechtigden /vergunninghouders Blz. 288  
Meerjarenbegroting Blz. 289  
Overzicht van baten en lasten Blz. 290  
Staat van baten en lasten Blz. 291  
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 292  
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 293  
Recapitulatie begrotingsevenwicht Blz. 294  
Geprognosticeerde balans Blz. 295  
Geprognosticeerde balans Blz. 296  
Uitgangspunten Begroting 2021-2024 Blz. 297  
Inwoner- en woningaantallen / groei gerelateerde baten en lasten Blz. 298  
Prijscorrectie (inflatie) - en loonontwikkeling Blz. 299  
Tarievenbeleid met betrekking tot belastingen Blz. 300  
Rente Blz. 301  
BBV: Begroting 2021 naar taakvelden Blz. 302  
BBV: Begroting 2020 naar taakvelden Blz. 303  
BBV: Beleidsindicatoren Blz. 304  
BBV: Beleidsindicatoren Blz. 305  
Bijlagen Blz. 306  
Reserves en voorzieningen Blz. 307  
Reserves en voorzieningen Blz. 308  
Toelichting op het overzicht van reserves en voorzieningen Blz. 309  
Structurele mutaties op reserves en voorzieningen Blz. 310  
Investeringen Blz. 311  
Inleiding Blz. 312  
Investeringsprogramma 2021-2024 Blz. 313  
Investeringsvolume Blz. 314  
Investeringen 2021 Blz. 315  
Toelichting op de Meerjaren Investerings Planning (MIP), jaarschijf 2021 Blz. 316  
Stand van zaken Collegeprogramma Blz. 317  
Stand van zaken Collegeprogramma Blz. 318  
Publicatiedatum: 30-11-2020

Inhoud