Programma 5: Kwaliteit openbare ruimte

Inhoud

Beoogd maatschappelijk effect

Onze ambitie is dat de inwoner van Lansingerland zijn leef- en woonomgeving ervaart als veilig en aantrekkelijk om te wonen, werken, ontmoeten en ontspannen

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroot 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024
Lasten 31.192 32.660 30.565 30.490 31.040 31.981
Baten 15.101 16.880 17.405 17.646 17.846 18.134
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -16.091 -15.780 -13.160 -12.844 -13.195 -13.847
Onttrekkingen 5.805 3.190 1.360 1.040 1.106 1.349
Toevoegingen 2.407 1.485 576 591 573 579
Mutaties reserves 3.398 1.705 784 450 532 770

Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld

In 2021 zien we dat de lasten voor het programma in totaal € 2.161.000 lager zijn dan in 2020. Daarnaast zijn de baten in 2021 € 492.000 hoger dan in 2020. Hiernaast onttrekken we in 2021 € 2.169.000 minder aan diverse reserves en wordt er € 909.000 minder aan diverse reserves toegevoegd. De bovenstaande wijzigingen worden verklaard door de volgende ontwikkelingen:

 

Beheer openbare ruimte

Baggerwerkzaamheden: € 210.000 lagere lasten 
In vergelijking met 2020 voorzien we een daling van de lasten van € 210.000. Baggerwerk wordt nu conform planning uitgevoerd. Hierdoor dalen de lasten voor groot onderhoud met € 210.000.

Areaaluitbreiding: € 140.000 hogere lasten 
In 2020 is er nieuwe openbare ruimte in beheer genomen. Dit betreft onder andere delen van Parkzoom, Westpolder en industrieterrein Prisma. Om het nieuwe areaal te kunnen onderhouden worden de onderhoudsbudgetten verhoogd.

Groen: € 267.000 lagere lasten 
Zwerfvuil op verharding en in het groen wordt uitgevoerd door de aannemers die het volledige groenonderhoud verzorgen. Deze kosten horen eigenlijk onder het product Afval en Schoon (beleidsveld 5.2), onder dit product vallen alle overige kosten voor zwerfafval.
Dit resulteert in een budget overheveling tussen deze producten met ingang van 01-01-2021 voor een totaal van € 267.000,-

Integraal Beheer Plan: € 117.500 lagere lasten 
De werkzaamheden worden conform het Integraal Beheer Plan (IBP) uitgevoerd. Ten opzichte van 2020 zijn de lasten € 117.500 lager.

Baggerwerkzaamheden: € 175.000 hogere baten 
Vanaf 2021 worden er kosten voor baggerwerkzaamheden doorberekend aan riolering (5.2). Dit heeft € 175.000 hogere inkomsten tot gevolg.

Snippergroen: € 110.000 lagere baten
Op basis van de realisatie in de afgelopen jaren hebben wij vastgesteld dat de baten welke voortvloeien uit het snippergroen lager uitvielen dan begroot. Op basis van deze realisatie is besloten om de opbrengsten lager bij te stellen op basis van een reële inschatting van de verwachte opbrengsten.

 

Afval- en afvalwatermanagement

Inzamelen en verwerken huishoudelijk afval: € 172.000 hogere lasten 

Zwerfvuil op verharding en in het groen wordt uitgevoerd door de aannemers die het volledige groenonderhoud verzorgen. Deze kosten horen eigenlijk onder het product Afval en Schoon, onder dit product vallen alle overige kosten voor zwerfafval.  Dit resulteert in een budget overheveling tussen deze producten met ingang van 01-01-2021 voor een totaal van € 267.000.
De lasten voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval nemen met € 145.000 af mede vanwege het afsluiten van een nieuw contract voor de sortering en verwerking van het PMD afval.
Door mondiale ontwikkelingen nemen de opbrengsten van diverse afvalstromen af. Waar wij bijvoorbeeld als gemeente enkele jaren geleden nog tientallen euro’s per ton (1.000 kg) papier ontvingen zijn er nu maanden waarin de opbrengst nihil is. In de nieuw afgesloten contracten voor zowel glas als textiel zijn de opbrengsten ook lager dan voorheen (€ 50.000).

Onderhoud riolering en rioolgemalen: € 180.000 lagere lasten 
Vanaf 2021 worden er kosten voor baggerwerkzaamheden (5.1) doorberekend aan riolering. Dit heeft € 175.000 hogere lasten tot gevolg. De kosten voor het onderhoud stijgen met € 110.000.
In 2021 moeten we € 465.000 minder toevoegen aan de voorziening Riolering als het gevolg van hogere lasten voor onderhoud.

Afvalstoffenheffing: € 297.000 hogere baten 
Doordat de kosten voor het inzamelen en verwerken van het afval stijgen nemen de baten toe met € 297.000.

Rioolheffing: € 155.000 hogere baten 
De baten van de rioolheffing nemen in vergelijking met 2020 toe met € 155.000. De toename is voornamelijk te verklaren door een stijging van het tarief (1,7%) conform het gemeentelijk rioleringsplan (GRP).

 

Vastgoed

Groot onderhoud vastgoed: € 1.226.000 lagere lasten 
De kosten van het groot onderhoud baseren we op de jaarlijkse werkzaamheden uit de meerjaren-onderhoudsplannen die we voor elk afzonderlijk pand opstellen. De hoeveelheid en type werkzaamheden lopen jaarlijks sterk uiteen, hierdoor ontstaat een variatie in de jaarlijkse lasten. De lasten kunnen lager of hoger uitvallen dan het voorgaande jaar. Voor 2021 is sprake van lagere lasten, deze passen in het beeld van de meerjarenplanning.

 

Doorbelasting kostenplaatsen: € 519.000 lagere lasten
Ten opzichte van 2020 is er een andere toerekening van interne uren toegepast, waardoor er in dit programma € 519.000 lagere lasten worden verantwoord.

Kapitaallasten en overige verschillen: € 53.500 hogere lasten
Afgeronde en verschoven investeringen en actualisatie van de nota activabeleid leiden tot een mutatie van de kapitaallasten. Ook zijn er kleine overige mutaties die dit saldo verklaren.

 

Reservemutaties

Reservemutaties: € 1.226.000 lagere onttrekking reserves
De onttrekkingen uit de reserves zijn gebaseerd op meerjarige plannen waarbij de werkzaamheden per jaar verschillen. Ten opzichte van 2020 wordt er per saldo € 1.226.000 minder onttrokken aan de bestemmingsreserves.

 

Beleidsveld Beheer Openbare ruimte

Doelstelling

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroot 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024
Lasten 14.502 16.104 15.622 15.334 15.910 16.377
Baten 1.039 931 1.104 1.098 1.098 1.098
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -13.463 -15.173 -14.517 -14.237 -14.812 -15.279
Onttrekkingen 663 806 749 484 730 736
Toevoegingen 226 220 220 220 220 226
Mutaties reserves 437 586 529 264 510 511

Beleidsveld Afval- en afvalwatermanagement

Doelstelling

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroot 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024
Lasten 10.288 11.415 11.343 11.537 11.756 11.960
Baten 11.171 13.587 13.990 14.204 14.444 14.706
Geraamde totaal saldo van baten en lasten 883 2.172 2.647 2.668 2.688 2.745
Onttrekkingen 1.236 83 28 60 135 135
Toevoegingen 15 33 15 15 15 15
Mutaties reserves 1.220 50 13 45 120 120

Beleidsveld Vastgoed

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Gemeentelijk vastgoed zetten we in om onze maatschappelijke doelstellingen te realiseren

Het bezit van vastgoed is geen doel op zich. We zetten ons gemeentelijk vastgoed zo efficiënt mogelijk in met als doel de gewenste maatschappelijke voorzieningen te huisvesten. We streven naar sociaal en financieel rendement binnen een duurzame vastgoedportefeuille.

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroot 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024
Lasten 6.402 5.141 3.600 3.618 3.374 3.643
Baten 2.892 2.362 2.311 2.344 2.304 2.331
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -3.510 -2.779 -1.289 -1.275 -1.070 -1.312
Onttrekkingen 3.907 2.301 583 497 241 477
Toevoegingen 2.167 1.232 341 356 338 338
Mutaties reserves 1.740 1.069 242 141 -97 139

Kengetallen Kwaliteit openbare ruimte

Kengetal Realisatie 2019 Begr 2020 Begr 2021
Beheer openbare ruimte
Percentage areaal openbare ruimte met minimaal beeldkwaliteit C of het equivalent hiervan 100% n.v.t. n.v.t.
Percentage producten onkruidbestrijding, zwerfvuil, vegen en maaien op minimaal beeldkwaliteitsniveau B 100% n.v.t. n.v.t.
Percentage Groen & Spelen, Onkruidbestrijding, Zwerfvuil, Bebording, Belijning & Straatmeubilair voor regulier beheergebied op minimaal onderhoudsniveau B 100% 100%
Percentage Groen & Spelen, Onkruidbestrijding, Zwerfvuil, Bebording, Belijning & Straatmeubilair voor centra en stationsgebieden op minimaal onderhoudsniveau A 100% 100%
Uitvoeren tevredenheidsonderzoek openbare ruimte via burgerpanel Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd
Aantal aansprakelijkheidsstellingen 8 10 10
Opleveren leidraad Duurzame Inrichting Openbare Ruimte (DIOR) Uitgevoerd n.v.t. n.v.t.
Afval- en afvalwater management
Maximaal aantal storingen per jaar van langer dan 24 uur aan rioolgemalen 0x 1x/jr n.v.t.
Maximaal aantal calamiteiten per jaar door (technische) gebreken aan de riolering n.v.t. 1
Maximaal aantal calamiteiten door verstopping van de openbare riolering n.v.t. 3
Aantal minuten waarbij tijdens bijzonder intensieve buien water op straat mag staan 15 min. 30 min. n.v.t.
Maximaal aantal gegrond verklaarde aansprakelijkheidsstellingen als gevolg van regenval bij een reguliere regenbui n.v.t. 4
Maximaal aantal aansprakelijkheidsstellingen n.a.v. grondwaterstand 0 1 1
Vaststellen nieuw afvalbeleid Uitgesteld Uitgevoerd Uitgevoerd
Onderzoeken meest effectieve methode afvalinzameling, -scheiding en -verwerking Uitgevoerd n.v.t. n.v.t.
Uitvoeren tevredenheidsonderzoek afvalwater via burgerpanel (We voeren 1x per twee jaar een tevredenheidsonderzoek uit dat specifiek op afvalscheiding is gericht.) Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd
Uitvoeren tevredenheidsonderzoek afvalscheiding via burgerpanel Uitgevoerd n.v.t. Uitgevoerd
Opstellen uitvoeringsplan Afvalbeleid Uitgevoerd Uitgevoerd
Realiseren toename gescheiden GFT afval 0,035 n.v.t.
Verhogen scheidingspercentage n.v.t. Hoger dan in 2020
Modernisering afvalbrengstation In voorbereiding In voorbereiding
Vastgoed
Aantal panden gasloos 5 3
Aantal zonnepanelen op gemeentelijke panden geplaatst 550 n.v.t.
Het plaatsen van zonnepanelen op Zwembad De Windas Gerealiseerd
Publicatiedatum: 30-11-2020

Inhoud