Programma 1: Bestuur en dienstverlening

Inhoud

Beoogd maatschappelijk effect

Daadkrachtig, integer en transparant besturen met regionale invloed, lokale participatie en een optimale dienstverlening voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroot 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024
Lasten 6.538 5.361 5.581 5.507 5.507 5.507
Baten 883 633 670 687 687 687
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -5.655 -4.728 -4.910 -4.820 -4.820 -4.820
Onttrekkingen 0 93 45 0 0 0
Toevoegingen 88 80 0 0 0 0
Mutaties reserves -87 13 45 0 0 0

Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld

In 2021 zien we dat de lasten voor het programma in totaal € 50.000 hoger zijn dan in 2020. Daarnaast zijn de baten in 2021 € 37.000 hoger dan in 2020. Hiernaast onttrekken we in 2021 € 43.000 minder aan reserves.

 

Lansingerlands initiatief ‘op maat’: € 45.000 lagere lasten
We buigen het Lansingerlands initiatief om naar een proces meer ‘op maat’. Hierdoor ramen wij de kosten met € 45.000 af.

Verhogen burgerparticipatie: € 45.000 hogere lasten
In 2021 worden deze middelen ingezet om burgerparticipatie te verhogen. We doen dit door de Toolkit burgerparticipatie door te ontwikkelen en door medewerkers op te leiden in omgevingsbewust werken.

Beleidsveld Gemeenteraad, college en griffie

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Lansingerland is een bestuurskrachtige gemeente met een efficiënt en integer bestuur, waarbij openheid de norm is

Het college werkt in 2021 verder aan goed, efficiënt en ordentelijk bestuur. Doordat we actief meningen en beelden ophalen bij onze inwoners en ondernemers krijgen we een goed beeld van de behoeften om afgewogen besluiten te nemen. Hiermee werken we aan het vertrouwen van inwoners en ondernemers in het gemeentebestuur.

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroot 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024
Lasten 3.455 2.636 2.634 2.633 2.633 2.633
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -3.455 -2.636 -2.634 -2.633 -2.633 -2.633
Onttrekkingen 0 8 0 0 0 0
Toevoegingen 3 80 0 0 0 0
Mutaties reserves -3 -72 0 0 0 0

Beleidsveld Samenwerking en Participatie

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Effectievere samenwerking en participatie

Voor het realiseren van de ambities van Lansingerland op het gebied van regionale samenwerking blijven wij ons inspannen om onze invloed te vergroten. Lansingerland levert een bijdrage aan de kracht van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Omgekeerd biedt de regio ons mogelijkheden om kansen te benutten. Om onze belangen goed te behartigen en gebruik te maken van de mogelijkheden van onze publieke en maatschappelijke partners, zijn we in diverse samenwerkingsverbanden actief (MRDH, Greenport West-Holland, Corridor A12, GR Jeugd, Alliantie Middengebied).

Participatie is een integraal onderdeel van ons werk. Daarbij gaat het om omgevingsbewust werken: goede communicatie in alle fasen van een project of beleid waarbij betrokkenen intern en extern meedenken en -doen. Het zorgt voor betrokkenheid, duidelijkheid en invloed van inwoners, ondernemers en partners op het juiste moment.

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroot 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024
Lasten 394 253 253 253 253 253
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -394 -253 -253 -253 -253 -253

Beleidsveld Dienstverlening

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Een goede dienstverlening met een sterk digitaal component waarbij de mens centraal staat

We bouwen verder aan een dienstverlening in het publieke domein waarbij we rekening houden met het nieuwe normaal. Met meer oog voor flexibiliteit en veilig klantcontact – in het gemeentehuis, maar ook bij samenwerkingspartners of bij inwoners. We richten de dienstverlening in op afspraak waarbij het inloopkarakter zoveel mogelijk verdwijnt. Maatwerk wordt daarbij de nieuwe standaard. Alle producten die digitaal aangevraagd en afgehandeld kunnen worden, behandelen we ook digitaal. We bieden hulp - met de mogelijkheid tot beeldbellen - bij het aanvragen en afhandelen. Is persoonlijk contact nodig, dan staan de deuren van het gemeentehuis open.

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroot 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024
Lasten 2.690 2.472 2.693 2.621 2.621 2.621
Baten 883 633 670 687 687 687
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -1.807 -1.839 -2.023 -1.934 -1.934 -1.934
Onttrekkingen 0 84 45 0 0 0
Toevoegingen 84 0 0 0 0 0
Mutaties reserves -84 84 45 0 0 0

Kengetallen Bestuur en dienstverlening

Kengetal Realisatie 2019 Begr 2020 Begr 2021
Gemeenteraad, college en griffier
Beantwoording van artikel 37 vragen binnen wettelijke termijn (30 dagen) 89% 100% 100%
Vertrouwen in gemeentebestuur >33% >33%
Samenwerking
Aantal uitgezette enquêtes via het burgerpanel 5 Min. 5
Aantal verbonden partijen 15 14
Dienstverlening
Gemiddelde wachttijd aan de balie met afspraak 24 sec. <1 min. <1 min.
Telefonische bereikbaarheid binnen 30 seconden 1 min. 35 sec. <30 sec. <30 sec.
Maken van een afspraak < 1 week < 2 weken < 2 weken
Publicatiedatum: 30-11-2020

Inhoud