Programma 6: Lansingerland ontwikkelt

Inhoud

Beoogd maatschappelijk effect

Ook in een groeiend Lansingerland blijft het goed wonen, werken, ondernemen en recreëren

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroot 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024
Lasten 9.683 10.254 11.454 9.359 9.737 9.736
Baten 3.939 3.613 3.209 2.759 2.559 2.559
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -5.744 -6.642 -8.245 -6.600 -7.178 -7.177
Onttrekkingen 270 1.533 2.765 399 39 39
Toevoegingen 278 361 41 41 41 41
Mutaties reserves -8 1.172 2.724 358 -2 -2

Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld

In 2021 zien we dat de lasten voor het programma in totaal € 399.000 lager zijn dan in 2020. Daarnaast zijn de baten in 2021 € 654.000 lager dan in 2020. Hiernaast onttrekken we in 2021 € 1.200.000 meer aan diverse reserves en wordt er € 260.000 minder aan diverse reserves toegevoegd. De bovenstaande wijzigingen worden verklaard door de volgende ontwikkelingen:

 

Ruimtelijke ordening

Doorbelasting van personeelslasten: € 830.000 lagere lasten

Door wijziging in formatie en wijzigingen in doorbelastingen van personeelslasten worden in 2021 €830.000 minder doorbelast aan het beleidsveld ruimtelijke ordening.

Onderzoek middengebied: € 170.000 lagere lasten

Het budget voor het onderzoek naar het middengebied wordt met €170.000 afgeraamd. De uitvoer hiervan verschuift van extern naar interne inzet.

 

Economische ontwikkeling

Bijdrage aanpassing Lage Bergse Bos: € 1.450.000 hogere lasten
We doen in 2021 een eenmalige extra bijdrage aan het recreatieschap Rottemeren voor een grootschalige kwaliteitsimpuls van het Lage Bergse Bos.

Recreatieschap Rottemeren: € 197.000 hogere lasten
De jaarlijkse bijdrage aan het recreatieschap Rottemeren is verplaatst van programma 3 naar programma 6.

Subsidie onderzoek food systems: € 233.000 lagere baten

In 2020 ontvingen wij een eenmalige subsidie van €233.000 voor de uitvoering van onderzoek naar food systems, welke wij uitvoerden in samenwerking met de Wageningen universiteit. de kosten worden voor 100% gedekt door de verkregen subsidie. Door corona heeft de uitvoering van dit project vertraging opgelopen, hierdoor zal een deel van de baten en lasten in 2021 worden gerealiseerd. Gezien nog geen zicht is op de precieze omvang zal dit bij de slotrapportage worden meegenomen. 

Uitvoering onderzoek food systems: € 230.000 lagere lasten

In 2020 voerden wij onderzoek uit naar Food Systems voor €230.000 in samenwerking met de Wageningen Universiteit. Dit betrof een eenmalig onderzoek, waardoor deze kosten en opbrengsten in 2021 niet voorkomen.

Onderzoek centrumontwikkeling Bergschenhoek: €100.000 lagere lasten

In 2021 verlaagden wij de budgetten voor de uitvoering van het onderzoek naar de centrumontwikkeling Bergschenhoek met €100.000. Door de uitbreiding van onze eigen formatie voeren wij dit onderzoek zelfstandig uit.

 

Duurzaamheid

Subsidie REE regeling: € 430.000 lagere baten

In 2020 ontvingen wij een eenmalige subsidie van €430.000 in het kader van de RRE regeling. De uitvoering vond grotendeels plaats in 2020. De termijn van deze voorziening is verlengd naar het eerste kwartaal 2021. Bij de slotrapportage 2020 zal worden vastgesteld welk deel van de subsidie niet is besteed en door zal schuiven naar 2021.

Uitvoering REE regeling: € 430.000 lagere lasten

In 2020 maakten wij €430.000 aan kosten als gevolg van een ontvangen subsidie in het kader van de RRE regeling, welke tot maart 2021 loopt. Deze kosten, als ook opbrengsten, zijn volledig begroot in 2020. Bij de slotrapportage zal worden bepaald welk deel van de gelden in 2021 zal worden uitgegeven en daarop zal de begroting worden aangepast.

Doorbelasting van personeelslasten: € 100.000 hogere lasten

Door uitbreiding van de formatie zijn de doorbelaste personeelslasten naar het beleidsveld duurzaamheid met €100.000 zijn gestegen.

 

Reservemutaties

Bijdrage aanpassing Lage Bergsche Bos uit algemene reserve: € 1.450.000 hogere onttrekking 
We onttrekken € 1,45 miljoen aan de algemene reserve t.b.v. de bijdrage aan het recreatieschap Rottemeren voor een grootschalige kwaliteitsimpuls van het Lage Bergse Bos. Door deze onttrekking hebben we in 2021 incidenteel hogere lasten (zie de bovenstaande mutatie op de uitgaven).

Onttrekking reserve voor kosten Holland rail terminal: € 250.000 lagere onttrekking

In de begroting 2020 was een onttrekking opgenomen van €250.000 euro ter dekking van de kosten voor de Holland rail terminal. In 2021 is dit afgerond en zijn hier geen kosten meer voor begroot. Derhalve is ook geen onttrekking uit de reserve benodigd.

Reserve warmtevisie: € 260.000 lagere toevoeging

In 2020 heeft een toevoeging plaatsgevonden aan de reserve warmtevisie op basis van de eenmalig verkregen baten vanuit het gemeentefonds. Dit is een eenmalige vergoeding geweest.

Beleidsveld Ruimtelijke ordening

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Ruimtelijke ontwikkelingen die bijdragen aan goed wonen, ondernemen, werken en recreëren

Het faciliteren en scheppen van randvoorwaarden voor ontwikkeling op het gebied van wonen, werken, recreëren en infrastructuur.

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroot 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024
Lasten 6.792 6.943 6.243 5.701 6.023 6.023
Baten 3.110 2.866 2.860 2.410 2.210 2.210
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -3.681 -4.078 -3.383 -3.292 -3.814 -3.814
Onttrekkingen 240 666 605 149 39 39
Toevoegingen 28 301 41 41 41 41
Mutaties reserves 212 365 564 108 -2 -2

Beleidsveld Infrastructuur en mobiliteit

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

De inwoners van Lansingerland kunnen zich op een snelle, adequate en veilige manier verplaatsen

Fietsers moeten zich zeker voelen op onze wegen en fietspaden. OV-gebruikers reizen gemakkelijk met betrouwbare en snelle OV-lijnen van en naar goede knooppunten. Automobilisten kunnen rekenen op een vlotte doorstroming en voldoende parkeerplaatsen.

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroot 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024
Lasten 754 951 1.126 1.076 1.076 1.075
Baten 134 87 87 87 87 87
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -620 -864 -1.039 -989 -989 -988
Onttrekkingen 0 102 210 0 0 0
Toevoegingen 0 0 0 0 0 0
Mutaties reserves 0 102 210 0 0 0

Beleidsveld Economische ontwikkeling

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Een economisch succesvolle gemeente met een aantrekkelijk ondernemersklimaat

Een aantrekkelijk ondernemersklimaat in Lansingerland trekt nieuwe bedrijven aan, zorgt ervoor dat gevestigde bedrijven behouden blijven en faciliteert de lokale economie om vitale, levendige en aantrekkelijke kernen te stimuleren.

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroot 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024
Lasten 1.354 1.043 2.836 1.333 1.412 1.412
Baten 693 190 259 259 259 259
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -661 -853 -2.578 -1.075 -1.153 -1.153
Onttrekkingen 0 765 1.950 250 0 0
Toevoegingen 250 60 0 0 0 0
Mutaties reserves -250 705 1.950 250 0 0

Beleidsveld Duurzaamheid

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Een duurzamer Lansingerland

Wij zetten in op de energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie. Onze duurzaamheidsvisie ‘Lansingerland Duurzaam’ dient als uitgangspunt voor het uitvoeringsprogramma duurzaamheid.

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroot 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024
Lasten 784 1.084 1.249 1.249 1.226 1.226
Baten 2 237 4 4 4 4
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -782 -847 -1.245 -1.245 -1.223 -1.223
Onttrekkingen 30 0 0 0 0 0
Mutaties reserves 30 0 0 0 0 0

Kengetallen Lansingerland ontwikkelt

Kengetal Realisatie 2019 Begr 2020 Begr 2021
Ruimtelijke ordening
Aantal sociale woningen (vanaf 2019) 18 (eigen grondexploitatie) 242 (GREX), 144 (particulier) in 2020-2023 (incl. 124 ambitie voor Wilderszijde) 80 (particulier)
Aantal starterswoningen 10 174 (GREX), 97 (particulier in 2020-2023 (incl. 54 ambitie voor Wilderszijde) 37 (GREX), 13 (particulier)
Aantal gehuisveste statushouders (taakstelling) 42 PM (vaststelling 1e helft 2020) PM (vaststelling 1e helft 2021)
Aantal nieuwbouwwoningen 438 280 350
% aanvragen voor omgevingsvergunning binnen wettelijke termijn afgehandeld 99% 98% 98%
Aantal aanvragen 612 600 600
Aantal handhavingszaken 115 50 50
Aantal handhavingszaken uitmondend in last onder dwangsom, resp. last onder bestuursdwang 7, resp. 1 10 resp. 1 10 resp. 1
Infrastructuur en mobiliteit
Fietsgebruik per werkdag-etmaal telpunt 2.000 2.000
Klanten-rapportcijfer busvervoer Rotterdam e.o. (RET) 7,8 7,8 7,8
Verkeersslachtoffers 0 0 0
Aantal Ov-reizigers 13.001 16.000 14.000
Aantal scholen dat mee doet met verkeersveiligheidscampagnes n.v.t. n.v.t. 3
Economische ontwikkeling
Aantal bedrijven 5.724 3.100 5.724
Vloeroppervlak winkels 80.483 80.040 79.235
Aantal verkochte kavels op bedrijventerrein 9 4 4
Bezettingsgraad markt 95% 95% 95%
Aantal parkmanagementorganisaties 6 6 6
Aantal Bedrijven InvesteringsZones (BIZ) 2 2 2
Duurzaamheid
Aantal laadpalen geplaatst 26 65 130 (40)
Aantal zakelijke gemeente kilometers verduurzaamd (Ton CO2 bespaard) 60.042 (13,21 ton) 45.000 (9,9 ton) 30.000 KM (6,6 ton CO2)
Aantal toegekende duurzaamheidsleningen (revolverend fonds) n.v.t. n.v.t. 40
Totale korting op leges ter stimulering van duurzame woningbouw (groene leges) n.v.t. n.v.t. 350.000 euro
Aantal toegekende pilotsubsidies groenblauwe schoolpleinen n.v.t. n.v.t. 3
Aantal verstrekte subsidies Tuin van de Toekomst 31 44 60
Publicatiedatum: 30-11-2020

Inhoud