Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen

Inhoud

Inleiding

In dit hoofdstuk worden de algemene dekkingsmiddelen toegelicht. Dit zijn inkomsten die niet specifiek toe te rekenen zijn aan een bepaald programma, maar waarmee uiteindelijk de saldi van de programma’s 1 tot en met 7 kunnen worden gedekt. In de staat van Baten en Lasten (hoofdstuk 4.1) is de (financiële) samenhang tussen de programma’s en algemene dekkingsmiddelen weergegeven.

De algemene dekkingsmiddelen zijn:

  • Lokale heffingen;
  • Algemene uitkering uit het gemeentefonds;
  • Dividend;
  • Saldo van de financieringsfunctie;
  • Overige algemene dekkingsmiddelen.

Overzicht: Algemene dekkingsmiddelen

Overzicht baten en lasten algemene dekkingsmiddelen

Het overzicht van algemene dekkingsmiddelen en post onvoorzien is als volgt:

Bedragen x € 1.000
Totaal programma Realisatie 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024
Lokale heffingen 388 366 399 405 410 416
Dividend 148 5 5 5 5 5
Financieringsfunctie 4.408 3.905 3.448 3.175 1.517 1.100
Algemene stelposten 510 904 573 977 1.127 1.126
Post onvoorzien 35 50 50 50 50
Totaal lasten 5.455 5.214 4.475 4.611 3.109 2.697
Lokale heffingen 14.815 15.029 16.512 16.882 17.337 17.493
Algemene uitkering gemeentefonds 66.445 69.948 72.232 72.789 74.004 75.736
Dividend 3.885 141.646 566 301 226 151
Financieringsfunctie 4.503 3.488 3.318 3.071 2.599 2.723
Algemene stelposten 822 20 20 20 20 20
Totaal baten 90.470 230.131 92.648 93.063 94.186 96.123
Geraamde totaal saldo van baten en lasten 85.015 224.918 88.173 88.451 91.078 93.426
Onttrekking reserves 1.692 36.511 2.685 2.925 3.000 1.715
Toevoeging reserves 416 170.179
Geraamde resultaat 86.290 91.250 90.858 91.376 94.078 95.141

Lokale heffingen

Lokale heffingen kunnen we onderverdelen in wel en niet gebonden bestedingen. Lokale heffingen waarvan de besteding gebonden is, zijn heffingen waarbij sprake is van een duidelijke relatie tussen de gemeentelijke dienstverlening en de belasting. Voorbeelden hiervan zijn de rioolrechten en de afvalstoffenheffing. Deze heffingen worden op de desbetreffende programma’s als baten verantwoord en vallen dus niet onder de algemene dekkingsmiddelen. Lokale heffingen die niet gebonden zijn, vormen algemene dekkingsmiddelen en hebben geen vooraf aangewezen bestemming. In de tabel op de volgende pagina zijn bij de baten opgenomen:

  • OZB-belasting (woningen en niet-woningen)
  • Hondenbelasting
  • Precariobelasting

De lasten betreffende de bijdrage aan het SVHW voor de uitvoering van de WOZ-taken en heffing van gemeentelijke belastingen. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar 3.1 paragraaf ‘Lokale heffingen’.

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Het gemeentefonds vormt de grootste inkomstenbron voor gemeenten. Bijstelling van de algemene uitkering voor de Begroting 2021-2024 heeft plaatsgevonden via de Meicirculaire 2020 en via een raming van de inkomsten BUIG-uitkering. De Raad is per brief geïnformeerd over de effecten van de Meicirculaire 2020 (U20.05571). De effecten van de Meicirculaire 2020 en de geraamde inkomsten BUIG-uitkering zijn verwerkt in deze begroting. Over de effecten van de Septembercirculaire 2020 wordt de gemeenteraad per brief separaat geïnformeerd.

Bedragen x € 1,-
Mutatie Algemene Uitkering 2021 2022 2023 2024
Meicirculaire 2020 1.318.000 1.556.000 1.590.000 3.322.000
Raming BUIG-uitkering 1.590.000 2.410.000 2.421.000 2.621.000
Totaal 2.908.000 3.966.000 4.011.000 5.943.000

Dividend

Onder algemene dividenden vallen dividenden die niet tot één van de programma’s behoren. De verkoop van de aandelen Eneco Groep N.V. en het wegvallen van het dividend van Stedin Holding N.V. zorgen voor een nadeel op de dividendinkomsten van € 2,7 miljoen in 2021, oplopend naar € 3,1 in 2024. Het wegvallen van de dividendinkomsten compenseren wij de komende jaren incidenteel met de inzet van de reserve Financieringsstructurering. Vanaf 2024 is er naar verwachting een structurele oplossing is voor de weggevallen dividenden.

Verkoop aandelen Eneco

Op 17 december 2019 besloot het college tot de verkoop van alle aandelen in Eneco Groep N.V. (hierna: Eneco) en op 30 januari 2020 stemde de raad in met de verkoop. De verkoopopbrengst voor Lansingerland bedroeg ruim EUR 137,6 miljoen en is in maart 2020 in één bedrag per bank ontvangen. 

Saldo van de financieringsfunctie

Het saldo van de financieringsfunctie bestaat geheel uit het renteresultaat zijnde het saldo van de kostenplaats kapitaallasten. Het renteresultaat bestaat uit het verschil tussen enerzijds de werkelijke rentelasten over 2021 en anderzijds de rente die we doorbelasten naar de verschillende taakvelden. De paragraaf Financiering vermeldt de systematiek met betrekking tot het renteresultaat.

Algemene stelposten en post onvoorzien

Stelpost Kapitaallasten (€ 343.000)

In de Begroting 2021 valt de stelpost kapitaallasten ten behoeve van de scholen Wilderszijde vanaf 2021 structureel vrij voor een bedrag van  € 343.000. Dit levert een structureel voordeel op in de begroting. De benodigde middelen zijn reeds op andere manieren geborgd in de begroting. Via Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2020 - 2024 (T19.20885) bent u hierover reeds geïnformeerd.

Stelpost Areaaluitbreiding (€ 295.000)

In de Begroting 2021 valt de stelpost voor de Areaaluitbreiding vanaf 2021 gedeeltelijk vrij. Bij het opstellen van de begroting is het areaal opnieuw berekend. De benodigde stelpost voor de areaaluitbreiding is naar aanleiding van de herberekening naar beneden bijgesteld, waardoor de stelpost gedeeltelijk vrij valt. Dit leidt tot een voordeel in de begroting.

Post Onvoorzien (€ 50.000)

Jaarlijks wordt op begrotingsniveau een bedrag geraamd voor onvoorziene kosten. Hiermee worden in het begrotingsjaar onvoorzienbare en onontkoombare (dus niet te begroten) uitgaven opgevangen. De stelpost Onvoorzien bedraagt € 50.000 voor de periode 2021-2024. 

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroot 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024
Lasten 5.455 4.787 4.475 4.611 3.109 2.697
Baten 90.470 231.885 92.648 93.063 94.186 96.123
Geraamde totaal saldo van baten en lasten 85.015 227.099 88.173 88.451 91.078 93.426
Onttrekkingen 0 36.392 2.685 2.925 3.000 1.715
Toevoegingen -1.427 170.586 0 0 0 0
Mutaties reserves 1.427 -134.195 2.685 2.925 3.000 1.715
Publicatiedatum: 30-11-2020

Inhoud