Programma 3: Sport, cultuur en onderwijs

Inhoud

Beoogd maatschappelijk effect

Een vitale samenleving voor alle leeftijden, waarin iedereen actief mee kan doen

Wij zorgen voor de uitvoering van onze wettelijke taken op het gebied van sport, cultuur, onderwijs en kinderopvang. Voor sport houdt dit in dat wij voldoende en adequate binnensport-accommodaties realiseren en exploiteren voor het bewegingsonderwijs in onze gemeente. Op het gebied van onderwijs voldoen we aan onze taken in het kader van de wetten op het primair- en voortgezet onderwijs, waaronder de huisvesting van onze scholen. Hiernaast zorgen we voor een tegemoetkoming in het leerlingenvervoer en handhaving van de leerplicht. Op het gebied van cultuur zorgen we voor de aanwezigheid van bibliotheken en subsidiëren we de lokale omroep. We houden toezicht op de kwaliteit van kinderopvang in onze gemeente en zorgen voor een toegankelijk aanbod van voorschoolse voorzieningen.

We stimuleren en ondersteunen inwoners van alle leeftijden om sportief en cultureel actief te zijn. We ondersteunen hiertoe een actief verenigingsleven, stimuleren de organisatie van aansprekende evenementen en zorgen voor een passend aanbod van accommodaties voor onder meer sportbeoefening, cultuur en bibliotheken. Op deze plekken kunnen mensen elkaar ontmoeten en sociale contacten opdoen. Zo ontstaat samenhang die bijdraagt aan een vitale samenleving waarin iedereen actief mee kan doen.

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroot 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024
Lasten 11.488 12.650 11.459 11.353 12.664 13.311
Baten 1.101 1.378 1.100 1.094 1.133 1.133
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -10.387 -11.272 -10.359 -10.260 -11.532 -12.179
Onttrekkingen 34 1.264 5.952 156 99 343
Toevoegingen 17 219 5.690 17 17 17
Mutaties reserves 17 1.045 262 139 82 326

Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld

In 2021 zien we dat de lasten voor het programma in totaal € 789.000 lager zijn dan in 2020. Daarnaast zijn ook de baten in 2021 € 4.000 lager dan in 2020. Hiernaast onttrekken we in 2021 € 4.912.000 meer aan diverse reserves en voegen we € 5.673.000 meer aan diverse reserves toe. De bovenstaande wijzigingen worden verklaard door de volgende ontwikkelingen:

 

Uitvoering accommodatieplan: € 100.000 hogere lasten
Vooruitlopend op het vaststellen van het accommodatieplan sport nemen we in 2021 € 100.000 op voor de uitvoering van hieruit vloeiende acties. Na besluitvorming over het accommodatieplan hebben we inzicht in de structurele lasten hiervan.

Overdracht schoolgebouwen: € 850.000 lagere lasten
In 2020 was een incidenteel budget van € 850.000 beschikbaar voor de resterende werkzaamheden aan de over te dragen schoolgebouwen het Baken, de Mozaïek en de Gouden Griffel/ Prinses Maxima. Nu de werkzaamheden zijn uitgevoerd en de scholen zijn overgedragen is het incidentele budget niet meer beschikbaar.

Extra inrichting schoolgebouwen PO: € 68.000 hogere lasten
In het IHP is vastgelegd dat in 2021 een extra budget noodzakelijk is voor de wettelijk bepaalde vergoedingen van de eerste inrichting door de groei van een aantal scholen voor primair onderwijs.

Leerlingenvervoer: € 160.000 hogere lasten
De aanbesteding van het leerlingenvervoer in 2020 heeft geleid tot een structureel financieel nadeel van € 160.000 voor de komende jaren.

Recreatieschap Rottemeren: € 197.000 lagere lasten
De jaarlijkse bijdrage aan het recreatieschap Rottemeren is verplaatst van programma 3 naar programma 6.

De loonprognose, kapitaallasten en overige mutaties: € 70.000 lagere lasten
In vergelijking met vorig jaar zijn de kosten van de loonprognose verhoogd. Deze stijging wordt grotendeels verklaard door een hogere bijdrage aan pensioenpremies en het toekomst bestendig maken van de organisatie, waarbij het aantal Fte’s is uitgebreid en de functiewaarderingen opnieuw zijn beoordeeld. Daarentegen hebben verschuiving van de investeringen en de actualisatie van de nota activabeleid geleid tot lagere kapitaallasten. Deze mutatie komt voor in alle programma’s. Als laatste zijn er kleine overige mutaties binnen het beleidsveld die dit saldo verklaren.

Verbeteren verdiencapaciteit buitensportaccommodaties: € 15.000 hogere baten
In het kader van de bezuinigingsopgave realiseren we hogere inkomsten uit de verhuur van onze buitensportaccommodaties door slimmer met ons vastgoed om te gaan.

Diverse beperkte bijstellingen overige budgetten: € 19.000 lagere baten
Het restant van circa € 19.000 lagere inkomsten ontstaat door diverse kleinere afwijkingen.

 

Reservemutaties

Reserve kapitaallasten duurzaamheidsmaatregelen primair onderwijs: € 4.673.000  hogere onttrekking
Zoals bepaald in het IHP onttrekken we een bedrag van € 4,7 miljoen aan de algemene reserve en voegen we dit bedrag toe aan de nieuwe reserve ten behoeve van de investeringen in duurzaamheidsmaatregelen voor bestaande schoolgebouwen voor de komende 15 jaar.

Bestemmingsreserve 1e inrichting en onderwijsleerpakket: € 1.000.000 hogere onttrekking 
In het IHP 2020 – 2024 is vastgelegd dat we een bestemmingsreserve creëren voor de uitgaven 1e inrichting en onderwijsleerpakket voor de komende 15 jaar.

Eerste inrichting en onderwijs leerpakket: € 98.000 hogere onttrekking
We onttrekken € 98.000 aan de reserve eerste inrichting en OLP voor de wettelijk bepaalde vergoedingen van de eerste inrichting door de groei van een aantal scholen voor primair onderwijs.

Bestemmingsreserve onderwijs: € 849.000  lagere onttrekking 
In 2020 onttrokken we incidenteel € 880.000 aan de bestemmingsreserve onderwijs voor het overdragen van een aantal schoolgebouwen. Door deze incidentele onttrekking hebben we in 2021 incidenteel lagere lasten (zie de bovenstaande mutatie op de uitgaven).

Bestemmingsreserve 1e inrichting en onderwijsleerpakket: € 1.000.000 hogere toevoeging 

In het IHP 2020 – 2024 is vastgelegd dat we een bestemmingsreserve creëren voor de uitgaven 1e inrichting en onderwijsleerpakket voor de komende 15 jaar.

Reserve kapitaallasten duurzaamheidsmaatregelen primair onderwijs: € 4.673.000 hogere toevoeging 

Zoals bepaald in het IHP voegen we € 4,7 miljoen toe aan de nieuwe reserve ten behoeve van de investeringen in duurzaamheidsmaatregelen voor bestaande schoolgebouwen voor de komende 15 jaar.

Beleidsveld Sport

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Lansingerland als sportiefste gemeente op de kaart

Met plezier sporten en bewegen is voor alle inwoners van onze gemeente belangrijk. Onze sportieve ambities hebben wij vastgelegd in de visie ‘Scoren met sport’ (2019). Wij stimuleren sport en bewegen en maken dit bereikbaar en mogelijk voor iedereen door realiseren en exploiteren van sportaccommodaties en door middel van directe en indirecte subsidies. We hebben hierbij extra aandacht voor kinderen en jongeren, sociale minima, mensen met een beperking en ouderen.

Voor het realiseren van deze ambities zijn vitale sportverenigingen van groot belang. Wij ondersteunen de verenigingen in onze gemeente bij hun rol in de samenleving en hun ontwikkeling. Daarnaast houden we de sportaccommodaties op orde. Dat betekent dat we voldoende capaciteit hebben voor het groeiende aantal inwoners, dat we efficiënt gebruik maken van de accommodaties en dat de accommodaties betaalbaar blijven voor gebruikers en gemeente. In 2020 heeft het Rijk besloten om de minimale norm voor bewegingsonderwijs voor primair onderwijs te verhogen van 1,5 naar 2 uur gym per week. Veel van onze scholen voldoen overigens al aan deze nieuwe norm.

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroot 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024
Lasten 2.068 2.499 2.453 2.317 2.403 2.263
Baten 617 703 592 592 592 592
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -1.451 -1.796 -1.861 -1.724 -1.811 -1.671
Onttrekkingen 0 217 60 0 0 0
Toevoegingen 0 127 0 0 0 0
Mutaties reserves 0 90 60 0 0 0

Beleidsveld Cultuur

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Een bruisend, bindend en boeiend cultuuraanbod dat toegankelijk is voor iedereen

Cultuur is van grote waarde voor de samenleving en is mede bepalend voor de identiteit van Lansingerland. In de Cultuurnota bruisen, binden, boeien (2017) staan onze culturele doelstellingen. Wij streven naar een divers cultureel aanbod dat voor iedereen toegankelijk is en waarbij nieuwe verbindingen ontstaan met andere sectoren zoals onderwijs, economie, ruimtelijke ordening, zorg en welzijn. Daarin werken wij samen met culturele partners en inwoners.

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroot 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024
Lasten 1.508 1.784 1.606 1.611 2.096 2.149
Baten 11 88 0 0 0 0
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -1.497 -1.696 -1.606 -1.611 -2.096 -2.149
Onttrekkingen 0 57 60 60 0 0
Toevoegingen 0 75 0 0 0 0
Mutaties reserves 0 -18 60 60 0 0

Beleidsveld Onderwijs en kinderopvang

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Goed en passend toekomstgericht onderwijs voor iedereen dichtbij

In de visienota Onderwijs 2017-2025 staan de doelen voor de komende jaren. Een gemeente waarin:

1. Goed basis- en voortgezet onderwijs dichtbij huis beschikbaar is voor ouders en leerlingen;
2. Het onderwijs aansluit bij de veranderende behoefte en wensen van de samenleving;
3. Gemeente en onderwijs samen zorgen voor een sluitende ondersteuning voor kinderen die een  extra steuntje in de rug nodig hebben;
4. Kinderen worden uitgedaagd om het maximale uit zichzelf te halen.

Achterstanden en leerproblemen pakken we snel en adequaat aan. Jongeren hebben toegang tot de onderwijsinstelling die het best bij hen past, binnen of buiten onze gemeente. Verder hebben ze duidelijke carrièremogelijkheden in de regio door een sterke samenwerking tussen VMBO, MBO en het lokale bedrijfsleven.

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroot 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024
Lasten 7.912 8.367 7.400 7.426 8.166 8.899
Baten 473 587 508 502 540 540
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -7.439 -7.780 -6.892 -6.924 -7.625 -8.358
Onttrekkingen 34 990 5.832 96 99 343
Toevoegingen 17 17 5.690 17 17 17
Mutaties reserves 17 973 142 79 82 326

Kengetallen Sport, cultuur en onderwijs

Kengetal Realisatie 2019 Begr 2020 Begr 2021
Sport
Aantal klokuren gymonderwijs primair onderwijs 368 n.v.t. 390
Aantal uren gebruik sportaccommodaties (totaal) 37.000 n.v.t. 39.000
% inwoners die lid zijn van een sportvereniging (T-1): alle inwoners 30,90% n.v.t. 32%
% inwoners die lid zijn van een sportvereniging (T-1): jeugd (5 t/m 19) 56,40% n.v.t. 58%
Cultuur
Aantal gesubsidieerde culturele initiatieven 30 30 35
Aantal scholen dat meedoet met Cultuurtrein 9 12 14
Percentage inwoners dat lid is van de bibliotheek 18% 20% 20%
Onderwijs en kinderopvang
Aantal leerlingen primair onderwijs 6.894 n.v.t. 7.087
Aantal leerlingen voortgezet onderwijs 4.282 n.v.t. 4.361
Aantal Integrale Huisvestings Projecten 1 1 9
Aantal jaarlijkse GGD onderzoeken KDV, BSO, gastouders 68 90 99
Publicatiedatum: 30-11-2020

Inhoud