Programma 2: Openbare Orde en Veiligheid

Inhoud

Beoogd maatschappelijk effect

Lansingerland is een veilige en leefbare gemeente om in te wonen, werken, ondernemen en ontspannen

We staan voor een veilig Lansingerland waarbij zowel de fysieke en sociale veiligheid als ook de veiligheidsbeleving toeneemt. We leggen de focus op de aanpak van delicten met een grote impact en delicten die ondermijnend zijn aan de samenleving. Dit kunnen we als gemeente niet alleen. Hiervoor hebben we onze inwoners, politiek en ondernemers nodig. De komende jaren investeren we dan ook in de samenwerking met diverse partners, vergroten we het bewustzijn van het bestuur en zorgen we dat inwoners ons nog beter weten te vinden. We vergroten onze zichtbaarheid in een leefbare en veilige gemeente.

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroot 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024
Lasten 5.133 6.303 6.511 6.438 6.438 6.438
Baten 63 40 65 65 65 65
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -5.070 -6.263 -6.446 -6.373 -6.373 -6.373
Onttrekkingen 0 80 0 0 0 0
Mutaties reserves 0 80 0 0 0 0

Toelichting (grote) mutaties in het meerjarenbeeld

In 2021 zien we dat de lasten voor het programma in totaal € 327.000 hoger zijn dan in 2020. De baten zijn gelijk aan 2020. We onttrekken in 2021 geen middel aan reserves. De hogere lasten worden verklaard door de volgende ontwikkelingen:
 

Hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio: € 89.000 hogere lasten
De bijdrage aan de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond stijgt in 2021 met € 89.000 ten opzichte van 2020 in lijn met de eerder aangekondigde aanpassing van de begroting.

Extra budget ondermijning: € 110.000 hogere lasten
Voor de uitvoering van de intensivering van de aanpak van ondermijning in onze gemeente is vanaf 2021 een extra budget van € 110.000 beschikbaar.

Besparing Wijkgericht werken: € 25.000 lagere lasten
In 2021 geven wij € 25.000 minder uit aan wijkgericht werken op basis van de ervaring in de afgelopen jaren

De loonprognose, kapitaallasten en overige mutatie zorgen in totaal voor: € 153.000 hogere lasten
In vergelijking met vorig jaar zijn de kosten van de loonprognose verhoogd. Deze stijging wordt grotendeels verklaard door een hogere bijdrage aan pensioenpremies en het toekomst bestendig maken van de organisatie, waarbij het aantal Fte’s is uitgebreid en de functiewaarderingen opnieuw zijn beoordeeld. Ook hebben verschuiving van de investeringen en de actualisatie van de nota activabeleid geleid tot een mutatie van de kapitaallasten. Als laatste zijn er kleine overige mutaties binnen het beleidsveld die dit saldo verklaren.

 

Reservemutaties

Reserve Ombuiging: € 100.000 lagere onttrekking

In 2020 is er eenmalig €100.000 onttrokken uit de reserve ombuiging voor de dekking van de aanpak ondermijning. Vanaf 2021 hebben we dit structureel in de exploitatie opgenomen.

Beleidsveld Openbare Orde en Veiligheid

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Iedereen voelt zich veilig in Lansingerland

Onze ligging in het midden van de metropoolregio brengt positieve en negatieve invloeden uit de stad met zich mee. Wij willen dat iedereen zich veilig voelt in Lansingerland. Daarom hebben we aandacht voor de leefbaarheid in de wijken en pakken we overlast en criminaliteit aan. We creëren zo een veilige en leefbare omgeving waarin onze inwoners, ondernemers en bezoekers zelf regie nemen. Met het Integraal Veiligheidsbeleid 2019 – 2022 richten we ons op een aantal prioriteiten waaronder de aanpak van High Impact Crimes, jeugdoverlast en -criminaliteit en ondermijning. Een belangrijke ontwikkeling in het veiligheidsdomein is namelijk de kleinere afstand tussen de onder- en bovenwereld. Daarom zet de driehoek bestaande uit burgemeester, politie en openbaar ministerie stevig in op ondermijnende criminaliteit. Dit vraagt ook een grotere inzet van de gemeentelijke organisatie in capaciteit, bewustzijn en bestuurlijke maatregelen. Tegelijkertijd laat de jaarlijkse misdaadmonitor van het AD zien dat de veiligheid in Lansingerland groeit. De boa’s vervullen waar nodig een rol in het zorgen voor een leefbare gemeente zoals de sociale veiligheid in de kernen en de aanpak van jeugdoverlast.

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroot 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024
Lasten 5.133 6.303 6.511 6.438 6.438 6.438
Baten 63 40 65 65 65 65
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -5.070 -6.263 -6.446 -6.373 -6.373 -6.373
Onttrekkingen 0 80 0 0 0 0
Mutaties reserves 0 80 0 0 0 0

Kengetallen Openbare orde en veiligheid

Kengetal Realisatie 2019 Begr 2020 Begr 2021
Openbare orde en veiligheid
Percentage op minimaal niveau opgeleide en geoefende sleutelfunctionarissen 95% 95% 95%
Aantal officieren van Dienst bevolkingszorg 2 2 2
Percentage Bibob toetsen bij vergunningaanvragen op basis van beleidsregel Wet Bibob Lansingerland 2018 100% 100% 100%
Aantal sluitingen op basis van de Opiumwet in het kader van de aanpak van ondermijning 7 10 12
Aantal last onder dwangsom in het kader van de aanpak van ondermijning 1 2 3
Aantal preventieve acties in het kader van leefbaarheid en veiligheid door boa’s en samenwerkingspartners 30 30 30
Percentage bezochte voortgezet onderwijs instelling (in het kader van het Convenant Veilige School) 100% 100% 100%
Publicatiedatum: 30-11-2020

Inhoud