Bijlagen

Inhoud

Reserves en voorzieningen

Reserves en voorzieningen

Bedragen x € 1.000
Reserves Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-19 2019 2019 2019 31-dec-19
Algemene reserve algemene dienst incl. resultaat onbeperkt onbeperkt 99.643 17.681 10.430 0 106.895
Algemene reserves 99.643 17.681 10.430 0 106.895
Reserve Rekenkamer onbeperkt variabel 28 0 0 0 27
Reserve Afronding Overbuurtsepolder 2021 2.142 789 0 0 0 789
Reserve Baggeren onbeperkt onbeperkt 1.627 225 538 0 1.315
Reserve (Tijdelijke) Huisvesting primair onderwijs 2021 1.400 43 0 0 0 43
Reserve Overdracht schoolgebouwen 2019 900 883 0 34 0 849
Reserve 1e inrichting en OLP 0 0 0 0 0
Reserve Sociaal Domein 2021 3.000 0 0 0 0 0
Reserve Warmtevisie 2022 onbeperkt 0 0 0 0 0
Reserve Bovenwijkse voorzieningen 2020 onbeperkt 876 0 0 0 876
Reserve Actieplan Omgevingswet 2021 1.030 0 1.030 91 0 939
Reserve Nog te maken kosten afgesloten Grex-en onbeperkt onbeperkt 131 0 34 0 97
Reserve GO gemeentelijke gebouwen onbeperkt onbeperkt 1.905 2.306 434 0 3.777
Reserve Onderzoekskosten 2022 1.665 0 0 0 0 0
Reserve Kapitaallasten onbeperkt onbeperkt 0 0 0 0 0
Reserve Ombuiging 2022 1.200 0 0 0 0 0
Reserve Crisismaatregelen 2021 5.000 0 0 0 0 0
Reserve Financieringsstructurering 2025 10.300 0 0 0 0 0
Reserve Enecogelden 2022 137.594 0 0 0 0 0
Reserve kapitaallasten duurzaamheidsmaatregelen primair onderwijs onbeperkt onbeperkt 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserves 6.282 3.561 1.132 0 8.711
Totaal reserves 105.926 21.242 11.561 0 115.606
Voorzieningen Looptijd Max. hoogte Saldo Dotaties Bestedingen Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-19 2019 2019 2019 31-dec-19
Voorziening Wethouders onbeperkt onbeperkt 4.236 972 201 0 5.007
Voorziening Afvloeiingsregeling personeel onbeperkt onbeperkt 425 0 343 0 83
Voorziening Planschade 2019 2.840 2.840 0 2.778 62 0
Totaal verplichtingen, verliezen en risico's 7.501 972 3.322 62 5.089
Voorziening Riolering 2041 onbeperkt 13.848 370 0 0 14.218
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen 13.848 370 0 0 14.218
Totaal Voorzieningen 21.349 1.342 3.322 62 19.307
Voorziening BIE verliezen grondexploitaties onbeperkt onbeperkt 42.460 0 4.396 38.064
Voorzieningen grond- en hulpstoffen overig (SA) onbeperkt onbeperkt 1.739 0 0 0 1.739
In mindering op boekwaarde Grex en grond 44.199 0 0 4.396 39.803
Bedragen x € 1.000
Reserves Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-20 2020 2020 2020 31-dec-20
Algemene reserve algemene dienst incl. resultaat onbeperkt onbeperkt 106.895 525 39.215 0 68.205
Algemene reserves 106.895 525 39.215 0 68.205
Reserve Rekenkamer onbeperkt variabel 27 0 0 0 27
Reserve Afronding Overbuurtsepolder 2021 2.142 789 0 0 0 789
Reserve Baggeren onbeperkt onbeperkt 1.315 225 862 0 678
Reserve (Tijdelijke) Huisvesting primair onderwijs 2021 1.400 43 0 0 0 43
Reserve Overdracht schoolgebouwen 2019 900 849 0 849 0 0
Reserve 1e inrichting en OLP 0 0 0 0 0
Reserve Sociaal Domein 2021 3.000 0 7.000 2.328 0 4.672
Reserve Warmtevisie 2022 onbeperkt 0 260 0 0 260
Reserve Bovenwijkse voorzieningen 2023 onbeperkt 876 0 876 0 0
Reserve Actieplan Omgevingswet 2021 1.030 939 0 250 0 689
Reserve Nog te maken kosten afgesloten Grex-en onbeperkt onbeperkt 97 0 0 0 97
Reserve GO gemeentelijke gebouwen onbeperkt onbeperkt 3.777 802 2.110 0 2.469
Reserve Onderzoekskosten 2022 1.665 0 1.665 805 0 860
Reserve Kapitaallasten onbeperkt onbeperkt 0 10.840 34 0 10.806
Reserve Ombuiging 2022 1.200 0 1.200 471 0 729
Reserve Crisismaatregelen 2021 5.000 0 5.000 127 0 4.873
Reserve Financieringsstructurering 2025 10.300 0 10.300 0 0 10.300
Reserve Enecogelden 2022 137.594 0 137.594 0 0 137.594
Reserve kapitaallasten duurzaamheidsmaatregelen primair onderwijs onbeperkt onbeperkt 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserves 8.711 174.885 8.711 0 174.885
Totaal Reserves 115.606 175.410 47.926 0 243.090
Voorzieningen Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Bestedingen Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-20 2020 2020 2020 31-dec-20
Voorziening Wethouders onbeperkt onbeperkt 5.007 150 212 0 4.945
Voorziening Afvloeiingsregelingen personeel onbeperkt onbeperkt 83 0 0 0 83
Voorziening Planschade onbeperkt onbeperkt 0 0 0 0 0
Totaal verplichtingen, verliezen en risico's 5.089 150 212 0 5.027
Voorziening Riolering 2041 onbeperkt 14.218 1.334 0 0 15.552
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen 14.218 1.334 0 0 15.552
Totaal Voorzieningen 19.307 1.484 212 0 20.580
Voorziening BIE verliezen grondexploitaties onbeperkt onbeperkt 38.064 0 0 0 38.064
Voorzieningen grond- en hulpstoffen overig (SA) onbeperkt onbeperkt 1.739 0 0 0 1.739
In mindering op boekwaarde Grex en grond 39.803 0 0 0 39.803
Bedragen x € 1.000
Reserves Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-21 2021 2021 2021 31-dec-21
Algemene reserve algemene dienst incl. resultaat onbeperkt onbeperkt 68.205 12 8.857 0 59.361
Algemene reserves 68.205 12 8.857 0 59.361
Reserve Rekenkamer onbeperkt variabel 27 0 0 0 27
Reserve Afronding Overbuurtsepolder 2021 2.142 789 0 0 0 789
Reserve Baggeren onbeperkt onbeperkt 678 225 749 0 154
Reserve (Tijdelijke) Huisvesting primair onderwijs 2021 1.400 43 0 0 0 43
Reserve Overdracht schoolgebouwen 2019 900 0 0 0 0 0
Reserve 1e inrichting en OLP 0 1.000 98 0 902
Reserve Sociaal Domein 2021 3.000 4.672 0 2.577 0 2.095
Reserve Warmtevisie 2022 onbeperkt 260 0 0 0 260
Reserve Bovenwijkse voorzieningen 2023 onbeperkt 0 0 0 0 0
Reserve Actieplan Omgevingswet 2021 1.030 689 0 300 0 389
Reserve Nog te maken kosten afgesloten Grex-en onbeperkt onbeperkt 97 0 0 0 97
Reserve GO gemeentelijke gebouwen onbeperkt onbeperkt 2.469 493 524 0 2.438
Reserve Onderzoekskosten 2022 1.665 860 0 680 0 180
Reserve Kapitaallasten onbeperkt onbeperkt 10.806 0 28 0 10.778
Reserve Ombuiging 2022 1.200 729 0 371 0 358
Reserve Crisismaatregelen 2021 5.000 4.873 0 0 0 4.873
Reserve Financieringsstructurering 2025 10.300 10.300 0 2.660 0 7.640
Reserve Enecogelden 2022 137.594 137.594 0 0 0 137.594
Reserve kapitaallasten duurzaamheidsmaatregelen primair onderwijs onbeperkt onbeperkt 0 4.673 0 0 4.673
Bestemmingsreserves 174.885 6.391 7.987 0 173.289
Totaal Reserves 243.090 6.403 16.844 0 232.650
Voorzieningen Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Bestedingen Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-21 2021 2021 2021 31-dec-21
Voorziening Wethouders onbeperkt onbeperkt 4.945 150 212 0 4.883
Voorziening Afvloeiingsregelingen personeel onbeperkt onbeperkt 83 0 0 0 83
Voorziening Planschade onbeperkt onbeperkt 0 0 0 0 0
Totaal verplichtingen, verliezen en risico's 5.027 150 212 0 4.965
Voorziening Riolering 2041 onbeperkt 15.552 870 0 0 16.422
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen 15.552 870 0 0 16.422
Totaal Voorzieningen 20.580 1.020 212 0 21.388
Voorziening BIE verliezen grondexploitaties onbeperkt onbeperkt 38.064 0 0 0 38.064
Voorzieningen grond- en hulpstoffen overig (SA) onbeperkt onbeperkt 1.739 0 0 0 1.739
In mindering op boekwaarde Grex en grond 39.803 0 0 0 39.803
Bedragen x € 1.000
Reserves Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-22 2022 2022 2022 31-dec-22
Algemene reserve algemene dienst incl. resultaat onbeperkt onbeperkt 59.361 75 2.383 0 57.052
Algemene reserves 59.361 75 2.383 0 57.052
Reserve Rekenkamer onbeperkt variabel 27 0 0 0 27
Reserve Afronding Overbuurtsepolder 2021 2.142 789 0 0 0 789
Reserve Baggeren onbeperkt onbeperkt 154 225 163 0 216
Reserve (Tijdelijke) Huisvesting primair onderwijs 2021 1.400 43 0 0 0 43
Reserve Overdracht schoolgebouwen 2019 900 0 0 0 0 0
Reserve 1e inrichting en OLP 902 0 35 0 867
Reserve Sociaal Domein 2021 3.000 2.095 0 1.734 0 361
Reserve Warmtevisie 2022 onbeperkt 260 0 0 0 260
Reserve Bovenwijkse voorzieningen 2023 onbeperkt 0 0 0 0 0
Reserve Actieplan Omgevingswet 2021 1.030 389 0 0 0 389
Reserve Nog te maken kosten afgesloten Grex-en onbeperkt onbeperkt 97 0 0 0 97
Reserve GO gemeentelijke gebouwen onbeperkt onbeperkt 2.438 507 495 0 2.450
Reserve Onderzoekskosten 2022 1.665 180 0 180 0 0
Reserve Kapitaallasten onbeperkt onbeperkt 10.778 0 381 0 10.397
Reserve Ombuiging 2022 1.200 358 0 311 0 47
Reserve Crisismaatregelen 2021 5.000 4.873 0 0 0 4.873
Reserve Financieringsstructurering 2025 10.300 7.640 0 2.925 0 4.715
Reserve Enecogelden 2022 137.594 137.594 0 0 0 137.594
Reserve kapitaallasten duurzaamheidsmaatregelen primair onderwijs onbeperkt onbeperkt 4.673 0 0 0 4.673
Bestemmingsreserves 173.289 732 6.224 0 167.797
Totaal Reserves 232.650 807 8.607 0 224.850
Voorzieningen Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Bestedingen Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-22 2022 2022 2022 31-dec-22
Voorziening Wethouders onbeperkt onbeperkt 4.883 150 212 0 4.821
Voorziening Afvloeiingsregelingen personeel onbeperkt onbeperkt 83 0 0 0 83
Voorziening Planschade onbeperkt onbeperkt 0 0 0 0 0
Totaal verplichtingen, verliezen en risico's 4.965 150 212 0 4.903
Voorziening Riolering 2041 onbeperkt 16.422 1.029 0 0 17.451
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen 16.422 1.029 0 0 17.451
Totaal Voorzieningen 21.388 1.179 212 0 22.355
Voorziening BIE verliezen grondexploitaties onbeperkt onbeperkt 38.064 0 0 0 38.064
Voorzieningen grond- en hulpstoffen overig (SA) onbeperkt onbeperkt 1.739 0 0 0 1.739
In mindering op boekwaarde Grex en grond 39.803 0 0 0 39.803
Bedragen x € 1.000
Reserves Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-23 2023 2023 2023 31-dec-23
Algemene reserve algemene dienst incl. resultaat onbeperkt onbeperkt 57.052 59 2.502 0 54.609
Algemene reserves 57.052 59 2.502 0 54.609
Reserve Rekenkamer onbeperkt variabel 27 0 0 0 27
Reserve Afronding Overbuurtsepolder 2021 2.142 789 0 0 0 789
Reserve Baggeren onbeperkt onbeperkt 216 225 346 0 95
Reserve (Tijdelijke) Huisvesting primair onderwijs 2021 1.400 43 0 0 0 43
Reserve Overdracht schoolgebouwen 2019 900 0 0 0 0 0
Reserve 1e inrichting en OLP 867 0 52 0 815
Reserve Sociaal Domein 2021 3.000 361 0 361 0 0
Reserve Warmtevisie 2022 onbeperkt 260 0 0 0 260
Reserve Bovenwijkse voorzieningen 2023 onbeperkt 0 0 0 0 0
Reserve Actieplan Omgevingswet 2021 1.030 389 0 0 0 389
Reserve Nog te maken kosten afgesloten Grex-en onbeperkt onbeperkt 97 0 0 0 97
Reserve GO gemeentelijke gebouwen onbeperkt onbeperkt 2.450 490 226 0 2.714
Reserve Onderzoekskosten 2022 1.665 0 0 0 0 0
Reserve Kapitaallasten onbeperkt onbeperkt 10.397 0 518 0 9.879
Reserve Ombuiging 2022 1.200 47 0 0 0 47
Reserve Crisismaatregelen 2021 5.000 4.873 0 0 0 4.873
Reserve Financieringsstructurering 2025 10.300 4.715 0 3.000 0 1.715
Reserve Enecogelden 2022 137.594 137.594 0 0 0 137.594
Reserve kapitaallasten duurzaamheidsmaatregelen primair onderwijs onbeperkt onbeperkt 4.673 0 47 0 4.626
Bestemmingsreserves 167.797 715 4.550 0 163.962
Totaal Reserves 224.850 774 7.052 0 218.572
Voorzieningen Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Bestedingen Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-23 2023 2023 2023 31-dec-23
Voorziening Wethouders onbeperkt onbeperkt 4.821 150 212 0 4.759
Voorziening Afvloeiingsregelingen personeel onbeperkt onbeperkt 83 0 0 0 83
Voorziening Planschade onbeperkt onbeperkt 0 0 0 0 0
Totaal verplichtingen, verliezen en risico's 4.903 150 212 0 4.841
Voorziening Riolering 2041 onbeperkt 17.451 981 0 0 18.433
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen 17.451 981 0 0 18.433
Totaal Voorzieningen 22.355 1.131 212 0 23.274
Voorziening BIE verliezen grondexploitaties onbeperkt onbeperkt 38.064 0 0 0 38.064
Voorzieningen grond- en hulpstoffen overig (SA) onbeperkt onbeperkt 1.739 0 0 0 1.739
In mindering op boekwaarde Grex en grond 39.803 0 0 0 39.803
Reserves Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-24 2024 2024 2024 31-dec-24
Algemene reserve algemene dienst incl. resultaat onbeperkt onbeperkt 54.609 355 2.886 0 52.078
Algemene reserves 54.609 355 2.886 0 52.078
Reserve Rekenkamer onbeperkt variabel 27 0 0 0 27
Reserve Afronding Overbuurtsepolder 2021 2.142 789 0 0 0 789
Reserve Baggeren onbeperkt onbeperkt 95 225 298 0 22
Reserve (Tijdelijke) Huisvesting primair onderwijs 2021 1.400 43 0 43 0 0
Reserve Overdracht schoolgebouwen 2019 900 0 0 0 0 0
Reserve 1e inrichting en OLP 815 0 272 0 543
Reserve Sociaal Domein 2021 3.000 0 0 0 0 0
Reserve Warmtevisie 2022 onbeperkt 260 0 0 0 260
Reserve Bovenwijkse voorzieningen 2023 onbeperkt 0 0 0 0 0
Reserve Actieplan Omgevingswet 2021 1.030 389 0 0 0 389
Reserve Nog te maken kosten afgesloten Grex-en onbeperkt onbeperkt 97 0 0 0 97
Reserve GO gemeentelijke gebouwen onbeperkt onbeperkt 2.714 490 432 0 2.772
Reserve Onderzoekskosten 2022 1.665 0 0 0 0 0
Reserve Kapitaallasten onbeperkt onbeperkt 9.879 0 604 0 9.275
Reserve Ombuiging 2022 1.200 47 0 0 0 47
Reserve Crisismaatregelen 2021 5.000 4.873 0 0 0 4.873
Reserve Financieringsstructurering 2025 10.300 1.715 0 1.715 0 0
Reserve Enecogelden 2022 137.594 137.594 0 0 0 137.594
Reserve kapitaallasten duurzaamheidsmaatregelen primair onderwijs onbeperkt onbeperkt 4.626 0 47 0 4.579
Bestemmingsreserves 163.962 715 3.411 0 161.266
Totaal Reserves 218.572 1.070 6.297 0 213.345
Voorzieningen Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Bestedingen Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-24 2024 2024 2024 31-dec-24
Voorziening Wethouders onbeperkt onbeperkt 4.759 0 0 0 4.759
Voorziening Afvloeiingsregelingen personeel onbeperkt onbeperkt 83 0 0 0 83
Voorziening Planschade onbeperkt onbeperkt 0 0 0 0 0
Totaal verplichtingen, verliezen en risico's 4.841 0 0 0 4.841
Voorziening Riolering 2041 onbeperkt 18.433 1.068 0 0 21.517
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen 18.433 1.582 0 0 21.517
Totaal Voorzieningen 23.274 1.582 0 0 26.358
Voorziening BIE verliezen grondexploitaties onbeperkt onbeperkt 38.064 0 0 0 38.064
Voorzieningen grond- en hulpstoffen overig (SA) onbeperkt onbeperkt 1.739 0 0 0 1.739
In mindering op boekwaarde Grex en grond 45.671 78 0 0 45.750

Toelichting op het overzicht van reserves en voorzieningen

Algemene Reserve

De stand op 1 januari 2020 was € 106,9 mln. Het resultaat van de Jaarrekening 2019 was € 1,8 mln. negatief. Dit bedrag is onttrokken aan de algemene reserve. Daarna zijn er in 2020, conform besluitvorming bij de Kaderbrief 2020, Begroting 2020-2023 en het mandaat Crisismaatregelen, diverse reserves gevormd door middel van een onttrekking aan de algemene reserve. De volgende reserves zijn in 2020 gevormd:

Onderzoekskosten € 1.665.000
Afschrijvingslasten € 10.420.000
Ombuiging € 1.200.000
Sociaal Domein € 7.000.000
Financieringsstructuur € 10.3000.000
Crisismaatregelen € 5.000.000
Totaal € 35.585.000

Naast het vormen van deze reserves zijn er ook andere onttrekkingen gedaan aan de algemene reserve, onder andere bij de actualisatie Grex en het MPG 2019. Ook is een bedrag toegevoegd van € 456.152 zijnde de vrijval van de reserve Fonds Bovenwijks. Per saldo wordt er in 2020 € 38,7 mln. onttrokken aan de algemene reserve. De stand van de algemene reserve op 1 januari 2021 bedraagt hiermee € 68,2 miljoen.

Met het vaststellen van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2020 - 2024 Primair Onderwijs (T19.20885) door uw gemeenteraad is besloten om vanaf 2021 een bestemmingsreserves te vormen van € 1,0 miljoen voor de uitgaven 1e inrichting en onderwijsleerpakket voor de komende 15 jaar. Daarnaast is er in het IHP voorgesteld om in 2021 een reserve kapitaallasten duurzaamheidsmaatregelen primair onderwijs te vormen van € 4,7 miljoen ter dekking van de afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investeringen van duurzaamheidsmaatregelen voor bestaande schoolgebouwen voor de komende 15 jaar. Deze reserve wordt in deze begroting gevormd.

Structurele mutaties op reserves en voorzieningen

De beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves voor de jaren 2021-2024 zijn:

Bedragen x € 1.000
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Structurele toevoegingen
Reserve Baggeren 225 225 225 225 225 225
Reserve GO gemeentelijke gebouwen 2.318 520 493 507 490 490
Totaal toevoegingen 2.543 745 718 732 715 715
Structurele onttrekkingen
Reserve Baggeren 1.152 862 749 163 346 298
Reserve GO gemeentelijke gebouwen 1.368 731 524 495 226 432
Reserve Kapitaallasten 0 105 28 381 518 604
Reserve kapitaallasten duurzaamheidsmaatregelen primair onderwijs 0 0 0 0 47 47
Totaal onttrekkingen 2.520 1.698 1.301 1.039 1.137 1.381

Investeringen

Inleiding

De investeringen binnen de gemeente kunnen we globaal onderscheiden in twee soorten, namelijk de investeringen in de grondexploitatie en de investeringen buiten de grondexploitaties. Deze laatste soort investeringen betreffen hoofdzakelijk vervangingsinvesteringen in de kapitaalgoederen van de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn rioleringen en wegen maar ook ICT en schoolgebouwen. De Meerjaren Investeringsplanning (MIP) laat de nieuwe (vervangings-)investeringen zien voor de komende jaren. Voor de investeringen beginnende in het jaar 2021 wordt expliciet, bij vaststelling van deze Begroting, toestemming gevraagd om de kredieten voor de investeringen beschikbaar te stellen. Hieronder worden deze nader toegelicht op nut en noodzaak. De investeringen die starten in het jaar 2022 en verder zijn ter illustratie opgenomen om inzicht te geven in het nieuwe investeringsvolume voor de komende jaren.

Investeringsprogramma 2021-2024

Lopende en reeds goedgekeurde investeringen
Saldo 1-1 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024 Totaal
Beleidsveld 3.2 Cultuur 538.292 100.000 0 0 0 638.292
Blok B (Cultuurhuis) 0 0 0 0 0 0
Aanpassingen evenemententerrein AMG Schmidtpark 538.292 100.000 0 0 0 638.292
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang 2.369.037 14.082.609 9.886.496 8.126.716 3.599.033 38.063.891
Vervangende nieuwbouw basisscholen PWA en Kwakel 2.333.274 5.242.038 806.467 0 0 8.381.779
Baken verduurzaamheidsmaatregelen 19.735 497.414 -51.324 0 0 465.825
Gouden Griffel, locatie Annie M.G. Schmidtlaan verduurzaamheidsmaatregelen 9.025 286.959 -31.969 0 0 264.015
Prinses Maxima, locatie Annie M.G. Schmidtlaan verduurzaamheidsmaatregelen 7.003 222.661 -24.806 0 0 204.858
Wiekslag Vervangende nieuwbouw 0 1.488.685 1.175.277 1.018.574 235.055 3.917.591
Wiekslag ENG 0 45.742 105.558 91.484 -66.853 175.931
Oosthoek Vervangende nieuwbouw 0 464.875 796.929 996.161 863.340 3.121.305
Oosthoek ENG 0 -30.699 66.979 83.723 72.560 192.563
Klimophoeve Vervangende nieuwbouw 0 0 453.804 777.950 972.437 2.204.191
Klimophoeve ENG 0 -29.638 64.665 80.831 70.054 185.912
Wilderszijde 1 Nieuwbouw 0 1.481.172 1.169.346 1.013.433 233.869 3.897.820
Wilderszijde 1 ENG 0 45.429 104.835 90.857 -66.369 174.752
Wilderszijde 2 Nieuwbouw 0 1.481.172 1.169.346 1.013.433 233.869 3.897.820
Wilderszijde 2 ENG 0 132.791 17.473 90.857 20.967 262.088
Wilderszijde 3 Nieuwbouw 0 1.481.172 1.169.346 1.013.433 233.869 3.897.820
Wilderszijde 3 ENG 0 45.429 104.835 90.857 -66.369 174.752
Prins Johan Friso, locatie Orionstraat Vervangende nieuwbouw 0 418.213 330.168 286.146 66.034 1.100.561
Prins Johan Friso, locatie Orionstraat ENG 0 15.561 35.910 31.122 -22.743 59.850
Parel Vervangende nieuwbouw 0 821.647 648.668 562.179 129.734 2.162.228
Parel ENG 0 20.025 46.211 40.049 -29.267 77.018
Tijdelijke huisvesting koop 0 0 1.526.562 0 0 1.526.562
Pius X, locatie Goudwinde verduurzaamhedismaatregelen 0 0 0 0 -4.226 -4.226
Vuurvogel verduurzaamheidsmaatregelen 0 -24.028 145.561 129.388 -40.202 210.719
Boterdorp verduurzaamheidsmaatregelen 0 -24.011 145.455 129.293 -40.172 210.565
Groenehoek locatie Stampioendreef verduurzaamheidsmaatregelen 0 0 -22.307 112.849 100.310 190.852
Acker locatie Stampioendreef verduurzaamheidsmaatregelen 0 0 -27.953 141.410 125.698 239.155
Willibrord locatie Stampioendreef verduurzaamheidsmaatregelen 0 0 -24.786 125.388 111.456 212.058
Acker, locatie Groeneweg verduurzaamheidsmaatregelen 0 0 0 -14.706 76.819 62.113
Groenehoek, locatie Groeneweg verduurzaamheidsmaatregelen 0 0 0 -15.701 82.017 66.316
Willibrord, locatie Groeneweg verduurzaamheidsmaatregelen 0 0 0 -15.681 81.913 66.232
Wilgenhoek verduurzaamheidsmaatregelen 0 0 -13.754 253.387 225.233 464.866
Totaal programma 3 2.907.329 14.182.609 9.886.496 8.126.716 3.599.033 38.702.183
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken 402.287 185.120 79.000 0 0 666.407
Vervangen steigers (bh) 0 79.000 0 0 79.000
Vervangen brug Koetsveldstraat BR-BB089 352.287 160.120 0 0 0 512.407
Vervangen duikers 50.000 25.000 0 0 0 75.000
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlcihting 1.359.592 387.000 163.500 60.000 60.000 2.030.092
Verv masten en armaturen Ds.van Couwenhoveln eo bh 158.000 20.000 0 0 0 178.000
Fietsveiligheid verlichting Landscheidingspark 65.343 60.000 0 0 0 125.343
Vervangen OVL Noordeindseweg 140.258 20.000 0 0 0 160.258
Investering OVL 2020 ikv verhogen beeldkwaliteit 214.615 10.000 0 0 0 224.615
Renovatie OVL installaties 2020 491.800 30.000 0 0 0 521.800
Verv masten en armaturen Vogelbuurt (BR) 147.075 77.000 21.000 0 0 245.075
OVL Fietsveiligheid rotondes 127.501 60.000 0 0 0 187.501
Vervangen OVL Oosteindseweg 5.000 100.000 100.000 0 0 205.000
Vervangen OVL installatie Bloemenbuurt (br) 10.000 10.000 42.500 60.000 60.000 182.500
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen 5.344.082 7.392.954 3.773.000 1.717.000 1.400.000 19.627.036
Renovatie Vogelwijk 1.026.207 1.053.000 805.000 0 0 2.884.207
Fietspad Gerberasingel 0 60.500 0 0 0 60.500
Investering wegen 2021 ikv verhogen beeldkwaliteit 0 135.000 0 0 0 135.000
Investering wegen 2022 ikv verhogen beeldkwaliteit 0 0 135.000 0 0 135.000
Investering wegen 2023 ikv verhogen beeldkwaliteit 0 0 0 135.000 0 135.000
Herinrichting Ds.van Couwenhovelaan e.o. (bh) 1.076.006 80.000 0 0 0 1.156.006
Reconstructie Bloemenbuurt (br) 87.741 84.264 425.000 687.000 1.400.000 2.684.005
Fietsveiligheid Berkelsedijkje 175.000 19.190 0 0 0 194.190
Reconstructie Noordeindseweg 1.414.549 200.000 0 0 0 1.614.549
Opwaarderen Station Rodenrijs 826.070 600.000 0 0 0 1.426.070
Aanleg Calamiteitenweg Klappolder 250.000 1.750.000 0 0 0 2.000.000
Fietsvoorziening ZORO 15.000 135.000 0 0 0 150.000
Verbinding Molenweg-Oudeland(K) 0 1.200.000 0 0 0 1.200.000
Afvalbrengstation infrastructuur(K) 50.000 950.000 0 0 0 1.000.000
De Kruin Bergschenhoek 203.509 300.000 1.000.000 0 0 1.503.509
Reconstructie Zuidersingel 160.000 450.000 180.000 0 0 790.000
Reconstructie Julianalaan (dl Beethovenln-N209) 5.000 75.000 500.000 245.000 0 825.000
Reconstructie Schildersbuurt (bl) 50.000 186.000 628.000 650.000 0 1.514.000
Reconstructie Oosteindseweg (bg) 5.000 115.000 100.000 0 0 220.000
Beleidsveld 5.2 Afval 110.507 1.389.520 1.000.000 0 0 2.500.027
Afvalbrengstation 110.507 1.389.520 1.000.000 0 0 2.500.027
Beleidsveld 5.2 Riolering 3.394.144 2.219.740 5.503.393 2.503.000 105.000 13.725.277
Verv./verbet. vrijverval riool Vogelbuurt (br) 1.370.725 1.230.000 1.537.393 90.000 0 4.228.118
Verbeteringsmtregelen riool Hoeksekade-Julianalaan 0 48.000 2.137.000 1.155.000 0 3.340.000
Vervangen en rioolrenovatie Weidebloembuurt 0 10.500 236.000 8.000 0 254.500
Vervanging en renovatie riool Dorp Noord-Oost (bg) 1.321.218 41.240 0 0 0 1.362.458
Vervangen en rioolrenovatie Schildersbuurt (bl) 60.000 283.000 893.000 550.000 5.000 1.791.000
Verv pompen en datatransmissie drukriolering 2018 592.201 7.000 0 0 0 599.201
Verv. en rioolrenovaties Bloemenbuurt (br) 50.000 600.000 700.000 700.000 100.000 2.150.000
Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen 333.000 362.500 35.000 0 0 730.500
Renovatie Hoofd- en gebiedsrioolgemalen 2019 333.000 35.000 0 0 0 368.000
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2020 0 327.500 35.000 0 0 362.500
Totaal programma 5 10.943.612 11.936.834 10.553.893 4.280.000 1.565.000 39.279.339
Beleidsveld 6.5 Vastgoedbeleid 50.000 50.000 50.000 50.000 0 200.000
Herontwikkeling De Snip 50.000 50.000 50.000 50.000 0 200.000
Totaal programma 6 50.000 50.000 50.000 50.000 0 200.000
Beleidsveld 9.1 Afdelingskostenplaatsen 0 70.000 0 0 0 70.000
Vervanging voor VW 7-VDG-64 0 70.000 0 0 0 70.000
Eindtotaal lopende investeringen 13.900.941 26.169.443 20.490.389 12.456.716 5.164.033 78.181.522
Nieuwe investeringen
Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024 Totaal
Beleidsveld 3.1 Sport 214.000 217.000 936.500 0 1.367.500
SV Soccer Boys veld 1 132.500 0 0 0 132.500
SV Soccer Boys (trainingsstrook) 40.500 0 0 0 40.500
De Kievitten (atletiekveld) 41.000 0 0 0 41.000
CVV veld 6 0 48.000 0 0 48.000
BVCB veld 1 0 169.000 0 0 169.000
HBR veld 4 - Totaal renovatie 0 0 250.000 0 250.000
HBR veld 3 - Totaal renovatie 0 0 244.500 0 244.500
Weidevogels (korfbal kunstgras) - Totaal renovatie 0 0 179.000 0 179.000
HVB veld 2 0 0 263.000 0 263.000
Beleidsveld 3.2 Cultuur 0 0 2.500.000 0 2.500.000
Upgrade evenemententerrein 0 0 2.500.000 0 2.500.000
Totaal programma 3 214.000 217.000 3.436.500 0 3.867.500
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrrating en straatmeubilair 200.000 200.000 323.000 323.000 1.046.000
Vervangen BBS 2021 200.000 0 0 0 200.000
Vervangen BBS 2022 0 200.000 0 0 200.000
Vervangen BBS 2023 0 0 323.000 0 323.000
Vervangen BBS 2024 0 0 0 323.000 323.000
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening 165.000 170.000 125.000 0 460.000
Groen investering 2021 165.000 0 0 0 165.000
Groen investering 2022 0 170.000 0 0 170.000
Groen investering 2023 0 0 125.000 0 125.000
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen 761.000 880.000 834.428 0 2.475.428
Vervangen speeltoestellen 2021 761.000 0 0 0 761.000
Vervangen speeltoestellen 2022 0 880.000 0 0 880.000
Vervangen speeltoestellen 2023 0 0 834.428 0 834.428
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Waterkering 0 0 1.384.500 400.000 1.784.500
Vervangen beschoeiing Bleiswijk 0 0 233.500 0 233.500
Vervangen oeverbescherming 2023 0 0 1.151.000 0 1.151.000
Vervangen oeverbescherming 2024 0 0 0 400.000 400.000
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken 295.000 347.500 798.000 673.000 2.113.500
Investeringen 2023 (nieuw BHP) - Kunstwerken 0 0 648.000 0 648.000
Investering kunstwerken 2021 ikv verhogen beeldkwa 295.000 0 0 0 295.000
Vervangen brug Klapwijkseweg BR-HB009 0 0 0 25.000 25.000
Vervangen brug Clausstraat BH-HB012 0 47.500 0 0 47.500
Vervangen brug Vlaggenmansdreef BH-HB002 0 44.000 0 0 44.000
Vervangen brug IJlandmos BH-HB005 0 56.000 0 0 56.000
Vervangen brug Watermolen BH-HB007 0 41.000 0 0 41.000
Vervangen brug Naaldvaren BH-SV016 0 0 150.000 0 150.000
Vervangen brug Koetsveldstr/Raadhuislaan BR-HB010 0 159.000 0 0 159.000
Investeringen 2024 (nieuw BHP) - Kunstwerken 0 0 0 648.000 648.000
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlcihting 534.500 349.500 295.000 404.704 1.583.704
Investering OVL 2021 ikv verhogen beeldkwaliteit 320.000 0 0 0 320.000
Renovatie OVL installaties 2021 204.500 0 0 0 204.500
Renovatie OVL installaties 2022 0 90.000 0 0 90.000
Renovatie OVL installaties 2023 0 0 100.000 0 100.000
Renovatie OVL installaties 2024 0 0 0 354.704 354.704
Vervangen OVL Schildersbuurt (bl) 10.000 40.000 40.000 0 90.000
Vervangen OVL Julianalaan dl Beethvln-N209 (bh) 0 29.500 15.000 0 44.500
Vervangen OVL Hoeksekade 0 0 15.000 50.000 65.000
Vervangen OVL Bergweg-zuid 0 20.000 100.000 0 120.000
Vervangen OVL Bergweg-noord 0 170.000 25.000 0 195.000
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen 930.000 2.213.850 4.120.000 4.253.350 11.517.200
Reconstructie bomen en struikenbuurt (br) 0 50.000 50.000 400.000 500.000
Reconstructie Bergweg-zuid (bg) 30.000 60.000 600.000 100.000 790.000
Reconstructie Kerkstraat (centrum bgh) 0 159.000 0 0 159.000
Investeringen 2022 (nieuw BHP) - Wegen 0 1.152.350 0 0 1.152.350
Investeringen 2023 (nieuw BHP) - Wegen 0 0 1.490.000 0 1.490.000
Reconstructie Hoeksekade 0 40.000 200.000 800.000 1.040.000
Reconstructie Bergweg-noord (bg) 0 30.000 200.000 0 230.000
Reconstructie Weidebloemwijk (br) 0 372.500 0 0 372.500
Metropolitane fietsroutes(K) 0 0 1.200.000 1.200.000 2.400.000
Investering wegen 2024 ikv verhogen beeldkwaliteit 0 0 0 135.000 135.000
Investeringen 2024 (nieuw BHP) - wegen 0 0 0 1.608.350 1.608.350
Westersingel 900.000 350.000 250.000 0 1.500.000
gemeentewerf 0 0 130.000 10.000 140.000
Beleidsveld 5.2 Afval 120.000 120.000 120.000 0 360.000
Verzamelcontainers, putten ondergrondse containers 2021 120.000 0 0 0 120.000
Verzamelcontainers, putten ondergrondse containers 2022 0 120.000 0 0 120.000
Verzamelcontainers, putten ondergrondse containers 2023 0 0 120.000 0 120.000
Beleidsveld 5.2 Riolering 925.500 350.000 1.686.000 2.800.000 5.761.500
Vervangen en vrijval riool (te verdelen 2022-2023) 0 0 1.602.000 2.800.000 4.402.000
Vervangen en rioolrenovaties Dorp Noord 0 0 49.500 0 49.500
Vervangen en rioolrenovaties Dorp Zuid 0 0 34.500 0 34.500
Vervangen en renovatie riool Gemeentewerf (centru 75.500 0 0 0 75.500
Vervangen en rioolrenovaties Rottekade 850.000 350.000 0 0 1.200.000
Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen 766.000 540.000 394.000 324.000 2.024.000
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2021 442.000 0 0 0 442.000
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2022 0 216.000 0 0 216.000
Renov. elektro-/mech.Bergbezinkbassins 2023 0 0 70.000 0 70.000
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2021 324.000 0 0 0 324.000
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2022 0 324.000 0 0 324.000
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2023 0 0 324.000 0 324.000
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2024 0 0 0 324.000 324.000
Beleidsveld 5.3 Vastgoed 500.000 400.000 3.000.000 2.092.000 5.992.000
Sporthal Wilderszijde 0 400.000 2.000.000 2.000.000 4.400.000
Huis van de Samenleving 500.000 0 0 0 500.000
Woonwagens 0 0 1.000.000 92.000 1.092.000
Totaal programma 5 5.197.000 5.570.850 13.079.928 11.270.054 35.117.832
Beleidsveld 9.1 Afdelingskostenplaatsen 150.000 105.000 0 0 255.000
Vervangen Johnston veegmachine 150.000 0 0 0 150.000
Vervangen Ford Transit VJ-036-J 0 70.000 0 0 70.000
Vervangen Ford Connect VH-506-X 0 35.000 0 0 35.000
Totaal programma 9 150.000 105.000 0 0 255.000
Beleidsveld 10.1 Overhead 400.000 405.000 473.205 705.000 1.983.205
Investeringen ICT 2021 Hardware 400.000 0 0 0 400.000
Investeringen ICT 2022 Hardware 0 355.000 0 0 355.000
Investeringen ICT 2024 Hardware 0 0 0 625.000 625.000
Investeringen ICT 2024 Software 0 0 0 80.000 80.000
Investeringen ICT 2023 Hardware 0 0 473.205 0 473.205
Investeringen ICT 2022 Overig 0 50.000 0 0 50.000
Totaal programma 10 400.000 405.000 473.205 705.000 1.983.205
Eindtotaal nieuwe investeringen 5.961.000 6.297.850 16.989.633 11.975.054 41.223.537
Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024 Totaal
Eindtotaal lopende en reeds goedgekeurde investeringen 26.169.443 20.490.389 12.456.716 5.164.033 78.181.522
Eindtotaal nieuwe investeringen 5.961.000 6.297.850 16.989.633 11.975.054 41.223.537
Eindtotaal investeringen 32.130.443 26.788.239 29.446.349 17.139.087 119.405.059

Investeringsvolume

Ten opzichte van de begroting 2020 is het totale investeringsvolume op de nieuwe investeringen in 2021 en 2022 gedaald. Dit komt doordat diverse investeringen zijn doorgeschoven naar de jaren 2023 en 2024.

Bedragen x € 1.000
2021 2022 2023 2024
Begroting 2020 (excl. investeringen 2020) 7.746 11.399 5.209
Begroting 2021 5.961 6.298 16.990 11.975
Verschil -1.785 -5.102 11.781 11.975

Investeringen 2021

Bedragen x € 1,-
Omschrijving investering 2021 2022 2023 2024 Totaal
SV Soccer Boys veld 1 132.500 0 0 0 132.500
SV Soccer Boys (trainingsstrook) 40.500 0 0 0 40.500
De Kievitten (atletiekveld) 41.000 0 0 0 41.000
Vervangen BBS 2021 200.000 0 0 0 200.000
Groen investering 2021 165.000 0 0 0 165.000
Vervangen speeltoestellen 2021 761.000 0 0 0 761.000
Investering kunstwerken 2021 ikv verhogen beeldkwa 295.000 0 0 0 295.000
Investering OVL 2021 ikv verhogen beeldkwaliteit 320.000 0 0 0 320.000
Renovatie OVL installaties 2021 204.500 0 0 0 204.500
Vervangen OVL Schildersbuurt (bl) 10.000 40.000 40.000 0 90.000
Reconstructie Bergweg-zuid (bg) 30.000 60.000 600.000 100.000 790.000
Westersingel 900.000 350.000 250.000 0 1.500.000
Verzamelcontainers, putten ondergrondse containers 2021 120.000 0 0 0 120.000
Vervangen en renovatie riool Gemeentewerf (centru 75.500 0 0 0 75.500
Vervangen en rioolrenovaties Rottekade 850.000 350.000 0 0 1.200.000
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2021 442.000 0 0 0 442.000
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2021 324.000 0 0 0 324.000
Huis van de Samenleving 500.000 0 0 0 500.000
Vervangen Johnston veegmachine 150.000 0 0 0 150.000
Investeringen ICT 2021 Hardware 400.000 0 0 0 400.000
5.961.000 800.000 890.000 100.000 7.751.000

Toelichting op de Meerjaren Investerings Planning (MIP), jaarschijf 2021

Onderstaand geven wij een toelichting op de nut en noodzaak van de investeringen die hun oorsprong hebben in jaarschijf 2021. De totale kredietaanvraag bedraagt € 7.751.000 waarvan € 5.961.000 in 2021 wordt geïnvesteerd en € 1.790.000 in 2022 en verder. De investeringskredieten worden met vaststelling van deze begroting vrijgegeven.

1 SV Soccer Boys veld 1 (€ 132.500)

Het sportveld dient dit jaar gerenoveerd te worden om aan de eisen van de betreffende sportbond te voldoen.

2. SV Soccer Boys (trainingsstrook) (€ 40.500)

Het sportveld dient dit jaar gerenoveerd te worden om aan de eisen van de betreffende sportbond te voldoen.

3. De Kievitten (atletiekveld) (€ 41.000)

Het sportveld dient dit jaar gerenoveerd te worden om aan de eisen van de betreffende sportbond te voldoen.

4. Vervangen BBS 2021 (€ 200.000)

Deze investering is conform het beheerplan (wel is het benodigde budget lager dan opgenomen in het Beheerplan). Visuele inspecties tonen aan dat het aantal vervangingen vanwege ondermeer beschadigingen, vandalisme, onvoldoende reflectie en slijtage lager is dan verwacht.

5. Groen investering 2021 (€ 165.000)

In 2021 worden er groen werkzaamheden voor de Vogelbuurt in Berkel en Rodenrijs en Dorp Noord Oost in Bergschenhoek uitgevoerd als onderdeel van een meerjarige aanpak. Voor de Vogelbuurt zullen de werkzaamheden doorlopen in 2022 en worden de werkzaamheden Dorp noord Oost afgerond in 2021. Verder zal de voorbereiding van de groen werkzaamheden in de Weidebloembuurt in Berkel en Rodenrijs worden gestart.  Deze werkzaamheden zullen doorlopen in 2022.

6. Vervangen speeltoestellen 2021 (€ 761.000)

In 2021 gaan wij op basis van de inspectiegegevens speelvoorzieningen vervangen. Grotere projecten zijn de Havenstraat, Vleugelvaren, Warmoezerij en Planciusdreef.

7. Investering kunstwerken 2021 in het kader van verhogen beeldkwaliteit (€ 295.000)

Voor de upgrade van het areaal naar onderhoudsniveau B, investeren we in kunstwerken.

8. Investering OVL 2021 in het kader van verhogen beeldkwaliteit (€ 320.000)

Voor de upgrade van het areaal naar onderhoudsniveau B, investeren we in openbare verlichting.

9. Renovatie OVL installaties 2021 (€ 204.500)

Inspecties tonen aan dat vervanging van masten en armaturen noodzakelijk is in verband met betrouwbaarheid van de verlichting. De verlichtingsinstallatie is inmiddels ouder dan de technische levensduur. Gelijktijdig voeren we energiebesparende aanpassingen door waardoor het energieverbruik daalt.

10. Vervangen OVL Schildersbuurt (bl) (€ 90.000) 

Deze investering is conform het beheerplan. Het betreft een integrale wijkaanpak van de Schildersbuurt en loopt door tot in 2024.

11. Reconstructie Bergweg-zuid (bg) (€ 790.000)

Deze investering is conform het beheerplan en sluit aan op de werkzaamheden voor de aanleg van de A16. We voeren de werkzaamheden integraal uit.

12. Westersingel (€ 1.500.000)

Deze investering is conform het beheerplan en sluit aan op de werkzaamheden voor de aanleg van de het naastgelegen ontwikkeling van “berkel centrum west”. We voeren de werkzaamheden integraal uit.

13. Verzamelcontainers, putten ondergrondse containers 2021 (€ 120.000)

In 2021 plaatsen wij bij appartementencomplexen nieuwe ondergrondse restafvalcontainers en GFT verzamelcontainers. We vervangen containers waar nodig. In nieuwbouwwijken plaatsen wij ondergrondse milieuparken voor de gescheiden inzameling van grondstoffen

14. Vervangen en renovatie riool Gemeentewerf (centrum) (€ 75.500)

De herinrichting van de Gemeentewerf is één van de deelprojecten van het project Berkel Centrum West. Het is opgenomen in het inrichtingsplan openbare ruimte BCW en als zodanig in de grex van BCW. Het vervangen van de riolering heeft alleen betrekking op het deel van de Gemeentewerf tussen de Herenstraat en de Westersingel.  De Gemeentewerf wordt heringericht (nieuwe verhardingen etc). Gelijktijdig wordt het riool uit 1965 vervangen omdat het economisch is afgeschreven en technisch aan het einde van de levensduur is. Beheer en Onderhoud levert daarvoor een investeringsbijdrage van 75K.

15. Vervangen en rioolrenovaties Rottekade (€ 1.200.000)

Na inspectie is gebleken dat deze drukriolering inclusief de gemalen vervangen moeten worden.

16. Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2021 (€ 442.000)

Om areaal goed te onderhouden moeten jaarlijks een aantal hoofd- en gebiedsgemalen worden gerenoveerd.

17. Vervangen pompen en datatransm. drukriolering 2021 (€ 324.000)

Om areaal goed te onderhouden moeten jaarlijks een aantal pompen en datatransmissie drukriolering worden vervangen.

18. Huis van de Samenleving (€ 500.000)

We richten de entree van het gemeentehuis zodanig in dat er een overzichtelijk en laagdrempelige situatie ontstaat voor bezoekers.

19. Vervangen Johnston veegmachine (€ 150.000)

Deze investering is conform de MIP. De te vervangen veegmachine is eind 2020, 8 jaar in gebruik. Daarmee is de ingeschatte technische afschrijvingsduur voltooid. In het voorjaar van 2021 wordt beoordeeld wat de staat en de huidige functie van veegmachine is en of deze medio 2021moet worden vervangen. Als op het gebied van duurzaamheid een voordeel kan worden behaald, wordt de veegmachine vervangen.

20. Investeringen ICT 2021 Hardware (€ 400.000)

Onze servers en storage zijn economisch en technisch afgeschreven en dienen vervangen te worden.
Deze hardware is belangrijk omdat hierop ons TOP-werken platform en applicaties en systemen draaien.

Stand van zaken Collegeprogramma

Stand van zaken Collegeprogramma

nr Onderwerp Portefeuillehouder Stand van zaken (zie voor uitgebreidere informatie ook de beleidsvelden) Beleidsveld Begroting
1 Lansingerland voor en door inwoners Pieter van de Stadt Lansingerland neemt ambtelijk en bestuurlijk actief deel in diverse relevante samenwerkingsverbanden. 1.2 Samenwerking en Participatie
2 Organisatieontwikkeling Pieter van de Stadt De gemeentelijke organisatie heeft conform planning de ingezette ontwikkeling - om een toekomstbestendige organisatie te zijn en te blijven – in 2020 voortgezet onder begeleiding van de bureaus Haagse beek en LCT voor respectievelijk teaminrichting & functiewaardering en teamontwikkeling (soft skills). Dit wordt in 2020 afgerond. Paragraaf bedrijfsvoering
3 Uitbreiding met 3 wijk-BOA’s Pieter van de Stadt In 2019 zijn de 3 extra BOA’s geworven, zij krijgen gedurende dit jaar ook extra opleiding in het kader van de uitvoering van hun taken. 2.1 Openbare Orde en Veiligheid
4 (Mobiele) camera’s op hotspots Pieter van de Stadt Op basis van veiligheidsrisico's zetten we in 2019 en 2020 cameratoezicht in als onderdeel van een integrale aanpak. Dit deden we bij het Annie M.G. . Schmidtpark park, de jaarwisseling en naar aanleiding van een aantal incidenten. De resultaten en ervaringen koppelen we terug in het jaaractieplan. 2.1 Openbare Orde en Veiligheid
5 Onderhoud en beheer openbare ruimte Simon Fortuyn Voor groen, spelen, onkruidbestrijding en zwerfvuil voeren we onderhoudswerkzaamheden uit om de afgesproken onderhoudsniveau's te verwezenlijken. We voeren maandelijks schouwen uit om de doelstellingen en contractuele afspraken met aannemers te controleren en te monitoren. In 2021 verhogen we ook gefaseerd het onderhoudsniveau voor civiel, wegen en openbare verlichting, belijning en straatmeubilair. De aanvullende budgetten hiervoor worden in de voorliggende begroting gekoppeld aan concrete projecten. 5.1 Beheer openbare ruimte
6 Recreatieve bebording Simon Fortuyn In het AMGS-park en de Groenzoom is extra bebording geplaatst om de recreatiebebieden beter vindbaar te maken en het historisch besef te vergroten. Staatsbosbeheer plaatst nieuwe recreatieve bewegwijzering in het Rottemeren-gebied. Informatieve bebording bij monumenten en historisch belangrijke locaties volgt. 5.1 Beheer openbare ruimte
7 Afvalbrengstation en afvalscheiding Simon Fortuyn Een ervaren projectleider is aangesteld voor het Bosland gebied. Hierbij komt een uitvoeringsprogramma, waarin zijn opgenomen het afvalbrengstation, de infrastructuur en perspectief op het woonwagenkamp Bergschenhoek. Dit loopt naar verwachting door naar 2021. In het voorstel BR2000081 bent u separaat over het nieuwe afvalbeleid geïnformeerd. 5.2 Afval- en afvalwatermanagement
8 Klimaatadaptatie / toekomstig bestendig maken van wijken Simon Fortuyn / Jan-Willem van den Beukel We voerden de klimaatstresstest uit en informeerden u over de uitkomsten. Het college heeft de DIOR (Duurzame Inrichting Openbare Ruimte) vastgesteld. Voor de zomer vond voor de raad beeldvorming plaats over klimaatadaptatie. Er vinden risicodialogen plaats met onze stakeholders en inwoners. De resultaten van de risicodialogen zijn input voor onze klimaatstrategie Lansingerland. In Q1 2020 starten wij met het opstellen van de klimaatstrategie. 6.4 Duurzaamheid
9 Toegankelijkheid minder validen Simon Fortuyn Het verwijderen van drempels voor mindervaliden, zowel letterlijk als figuurlijk, is onderdeel van onze aanpak. We namen dit ook zo op in de DIOR. Daarnaast schouwen we elk jaar onze winkelcentra op toegankelijkheid en voeren we, waar mogelijk, verbeteringen door die worden aangedragen door de doelgroep. 5.1 Beheer openbare ruimte
10 Verbeteren kwaliteit oppervlaktewater Simon Fortuyn / Jan-Willem van den Beukel Lansingerland participeert samen met de glastuinbouwsector in het overleg Emissieloze Kas. De gebiedsgerichte aanpak leidt tot positieve resultaten en wordt voortgezet. Het kwaliteitsverbeterplan voor het oppervlaktewater in de Tuin van Floddertje wordt nog opgesteld. 6.1 Ruimtelijke ordening
11 Visie op bereikbaarheid winkelcentra Simon Fortuyn De raad besloot op 3 oktober 2019 over de Nota van Uitgangspunten herontwikkeling Berkel Centrum Oost, inclusief een mogelijke uitbreiding van de parkeervoorziening en een nieuwe ontsluiting. In november 2020 neemt de gemeenteraad een beslissing hierover. In de nieuwe Mobiliteitsvisie Lansingerland, als onderdeel van de Omgevingsvisie, wordt onze visie op bereikbaarheid en parkeernormering opgenomen. 6.2 Infrastructuur en mobiliteit
12 Fietsveiligheid Simon Fortuyn In 2019 en 2020 hebben wij alle rotondes op de Klapwijkseweg/Boterdorpseweg aangepast, waarmee de fietsveiligheid is vergroot. 6.2 Infrastructuur en mobiliteit
13 Flexibel vervoer Simon Fortuyn De RET rijdt in de avonduren met vraagafhankelijk vervoer op lijn 174. De buslijn 174 rijdt tussen 20.00 en 23:30 als buslijn 574 STOPenGO van en naar metrostation Berkel Westpolder, via Bergschenhoek. Mininimaal 15 minuten van te voren moet deze lijn worden gereserveerd. Evaluatie heeft nog niet plaatsgevonden. Gesprekken met een mogelijke aanbieder maatwerkvervoer tussen de kernen is weer opgestart. Echter zijn er op dit moment nog geen conrete voorstellen. Op 6 februari 2020 sprak de commissie samenleving over de mogelijkheden voor gratis OV voor ouderen. Sinds zomer 2020 zijn in de hele gemeente deelscooters beschikbaar. 6.2 Infrastructuur en mobiliteit
14 Fietsvoorzieningen ZORO-baan Simon Fortuyn In het kader van de actualisatie van het MIP en de zorgvuldige afwegingen die daarbij zijn gemaakt, schuift de investering van het plaatsen van fietsenrekken bij de bushalte aan de Boterdorpseweg en de Berkelseweg door. 6.2 Infrastructuur en mobiliteit
15 Bereikbaarheid Lansingerland Simon Fortuyn De vervoerswaarde van het station Lansingerland is boven verwachting hoog. RET bereidt de maatregelen voor de frequentieverhoging van metrolijn E voor. Met provincie Zuid-Holland zijn we in gesprek over de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid op de N209. De frequentieverhoging is opgenomen in de conceptvervoerplannen 2021 van de RET (zie hiervoor brief U20.02444). De frequentieverhoging is voorzien in Q1-2021. Met PZH onderzoeken we optimalisatie van de aansluiting N209/Klappolder. 6.2 Infrastructuur en mobiliteit
16 Opwaarderen Station Rodenrijs Simon Fortuyn Na vaststelling DO in dec. 2019 is dit in 2020 verder in detail uitgewerkt. Besteksvoorbereiding vindt op dit moment plaats. Aanbesteding start dit najaar, zodat begin volgend jaar gunning kan plaatsvinden en in de zomer van 2021 werkzaamheden worden uitgevoerd. 6.2 Infrastructuur en mobiliteit
17 Onderzoek naar OV bedrijventerrein Oudeland Simon Fortuyn We zijn in gesprek met het parkmanagement Oudeland over toepassen mobiliteitsmanagement en deelmobiliteit. Deelfietsen vanaf de twee metrostations lijken kansrijk. Een OV-lijn of pendelbusjes lijken minder kansrijk. De deelfietsaanbieder heeft de plannen rondom deelfietsen bij station Rodenrijs en Oudeland op 'on hold' wegens Corona. Gesprekken met een mogelijke aanbieder van maatwerkvervoer (elektrische golfkarretjes) is weer opgestart. 6.2 Infrastructuur en mobiliteit
18 Verbeteren Dienstverlening Simon Fortuyn In 2019 stelde het college de Visie op dienstverlening vast en presenteerde die aan de Raad. Deze visie werken we uit in een uitvoeringsplan. Daarnaast is de visie een belangrijke pijler in de organisatie ontwikkeling. In 2020 voeren we een aantal concrete projecten uit ter optimalisering van de dienstverlening. In 2021 vervolgen we deze aanpak, geven we digitale dienstverlening een impuls en organiseren we coronaproof verkiezingen. 1.3 Dienstverlening
19 Participatie gewoon doen! Simon Fortuyn In 2019 bracht de Rekenkamer een rapport uit met aanbevelingen t.a.v. de burgerparticipatie. Deze bespreekt uw Raad in november 2020. Rekening houdend met de uitkomsten van deze bespreking werkt het college ‘burgerparticipatie’ verder uit. 1.2 Samenwerking en participatie
20 Vergroten naamsbekendheid met ondernemers Kathy Arends Lansingerland, Home of Hortiscience, voedt en kleurt de wereld en daar zijn we trots op! Naar aanleiding van het strategisch rapport dat begin 2020 is vastgesteld door het College van B&W is er een communicatiestrategie ontwikkeld met een uitvoeringsagenda voor 2020 en 2021. Samen met de organisatie en andere stakeholders bundelen we onze krachten om Lansingerland in positie te brengen als meest innovatieve glastuinbouw gemeente van wereldformaat. Het glastuinbouw cluster draagt substantieel bij aan het oplossen van het wereldvoedselvraagstuk; meer groenten, fruit en planten met behulp van minder grondstoffen en water. Daarnaast is de gewasbescherming uiterst duurzaam met een wereldwijde impact. In onze gemeente hebben zich grote koplopers in de glastuinbouw gevestigd met een voorbeeldfunctie voor de wereld. Het doel is om onze ondernemers als ambassadeurs op te laten treden en Lansingerland haar onderscheidend vermogen voor het voetlicht brengt bij diverse overheden. 6.3 Economische ontwikkeling
21 Lansingerland als onderdeel van de regio Kathy Arends In 2020 is een bestuurlijk opdracht voor het maken van een ontwikkelperspectief voor Bleizo-West vastgesteld en is begonnen met de uitvoering hiervan. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd. Vanuit de Strategische samenwerking Middengebied (Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland en Zoetermeer) is een Gebiedsagenda en Kaart Middengebied opgesteld. De samenwerking richt zich op het gezamenlijk positie bepalen op meerdere en gelijktijdige beleidsvoornemens van de gemeenten zelf, het rijk, de provincie, MRDH, diverse marktpartijen en maatschappelijke organisaties. Het betreft beleidsvoornemens op het terrein van infrastructuur, bereikbaarheid, woningbouw, glastuinbouw, klimaat, natuur en recreatie. De gemeenteraad is hierover punten geïnformeerd. Onderdeel van de ontwikkelstrategie ZoRorail is een MKBA. Deze is in 2020 opgesteld. De resultaten zijn aangeboden aan de programmaraad MOVE en BO MIRT. Inzet is gericht op het zorgdragen dat een railverbinding onderdeel van het programma blijft. 6.3 Economische ontwikkeling en 1.2 Samenwerking en Participatie
22 Centrummanager en dienstverlening ondernemers Kathy Arends In 2019 stelden we een centrummanager aan voor Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk en huurden we een centrummanager/projectmanager in om een kwaliteitsimpuls te realiseren voor Centrum Bergschenhoek. 6.3 Economische ontwikkeling
23 Verlagen caseload consulenten Kathy Arends Het college stelde in 2019 het uitvoeringsplan ‘Werken werkt’ vast. Daarin staan alle participatie- en re-integratieactiviteiten om te komen tot minder uitkeringsgerechtigden. Onderdeel hiervan is het verlagen van de caseload per consulent door de formatie van het team Participatie uit te breiden. Inmiddels zijn er drie extra consulenten gestart. Daarnaast is een deel van dit budget gebruikt voor extra inzet door team Economie om de verbinding tussen onze werkzoekenden en de regionale economie te versterken. 4.3 Participatie
24 Pilot: “het nieuwe wij” Kathy Arends In 2019 zijn twee groepen deelnemers gestart met het traject bij het Nieuwe Wij. Door middel van intensieve coaching zijn nu 5 kandidaten uitgestroomd naar betaald werk. Najaar 2020 start een derde groep. De komende periode wordt veel energie gestoken in de verbinding met ondernemers, om te zorgen voor nog meer werk(ervarings)plekken voor werkzoekenden. 4.3 Participatie
25 Intensivering participatie & integratie asielgerechtigden Kathy Arends We stelden een beleidsplan inburgering op om te voldoen aan de verplichtingen van het nieuwe inburgeringsstelsel per 1 juli 2021. Daarnaast startte de pilot ontzorging. Voor de groep statushouders die (net) niet onder de nieuwe wet valt is taalondersteuning ingekocht. Dit voorkomt schulden en zorgt voor betere kansen op de arbeidsmarkt. Alle werkzoekende asielgerechtigden in onze gemeente zijn goed in beeld. We begeleiden hen bij het vinden van de benodigde hulp en ondersteuning en naar werk. 4.3 Participatie
26 Verbeteren procedure omgevingsvergunningen Kathy Arends We pasten werkprocessen aan om te versnellen en met meer communicatie vooraf en tijdens de aanvraag met aanvrager, om dienstverlening te verbeteren. Regelmatig evaluatie en bijstellen, ook met het oog op de Omgevingswet. 6.1 Ruimtelijke ordening
27 Aanpak de Kruin in Bergschenhoek Kathy Arends We stelden in 2019 een centrumvisie op voor Bergschenhoek Centrum. In de eerste helft van 2020 zijn de inrichtingsschetsen uitgewerkt tot een Voorlopig Ontwerp, welke vervolgens geraamd is en past binnen de begroting. Afgelopen maanden zijn er aanpassingen gedaan in de organisatiestructuur en 3 gremia geformeerd (Klankbordgroep herinrichting, Bewoners- en Ondernemersplatform) om zo het draagvlak voor de herinrichting en aanpassing in het centrum te creëren en het project te doen slagen. De vervolgstap ligt in het uitwerken van het Voorlopig Ontwerp naar een Definitief Ontwerp (gereed eind 2020). De verwachte start uitvoering is eind 2021. 6.3 Economische ontwikkeling
28 Wonen Kathy Arends In 2020 is het toetsingskader Huisvesting Arbeidsmigranten Lansingerland vastgesteld. Daarnaast is de Verordening Woonruimtebemiddeling vastgesteld. In het najaar van 2020 zijn de prestatieafspraken samen met de corporaties en huurdersvereniging geactualiseerd. In 2020 is de monitoring van het Regioakkoord gestart, en zijn we in gesprek met de Provincie over de goedkeuring van ons gemeentelijk bod. Daarnaast hebben we in 2020 belangrijke aanzetten gegeven tot een nieuwe Woonvisie en hebben we hierbij de verbinding gemaakt met het traject Toekomstperspectief. Verder is er een traject gestart om de mogelijkheden t.a.v. flexwonen te onderzoeken. 6.1 Ruimtelijke ordening
29 Visie op Duurzaamheid Jan-Willem van den Beukel De Raad stelde in juli 2019 de visie op Duurzaamheid vast. Begin 2020 is de bijbehorende uitvoeringsagenda Duurzaamheid vastgesteld. De projecten in deze uitvoeringsagenda vormen de leidraad voor onze inzet op duurzaamheid. Samen met een private partij startten we in 2019 onderzoek naar de mogelijkheden voor nieuwe boringen voor Geothermie. In 2019 namen we actief deel aan een lobby om de zogenoemde ‘leiding over Oost’ mogelijk te maken en om vertakkingen naar Lansingerland mogelijk te maken. Dit heeft tot nog toe helaas nog geen resultaat gehad. Ook inventariseerden we in samenwerking met de omliggende gemeenten Pijnacker, Zoetermeer, Zuidplas, Waddinxveen en Glastuinbouw Nederland de warmtebehoefte van ons glastuinbouwcluster. 6.4 Duurzaamheid
30a Energietransitie: verduurzamen panden / woningen Jan-Willem van den Beukel Participatie en betrokkenheid van inwoners en ondernemers is een belangrijke factor in de energietransitie. Daarom organiseerden we in 2019 diverse ‘markten, loketten, cafés etc.’ over duurzaamheid met het doel bewustwording, bekendheid en initiatieven te vergroten rondom duurzaamheid. In 2020 organiseren wij samen met energiecoöperatie Nieuwe Lansinger Stroom een campagne over energiebesparing voor inwoners o.a. door een online community, energiebespaarboxen en een pop-up energiewinkel. Inwoners, ondernemers en overige belanghebbenden raken hierdoor geïnspireerd om zelf (sneller) aan de slag te gaan met het verduurzamen van hun panden en gebouwen. tevens stelden we in 2019 de transitievisie warmte op, die inzicht geeft in de mogelijke alternatieven voor aardgas per wijk. Deze is door de raad vastgesteld en vormt een vertrekpunt voor vervolgacties op het gebied van aardgasvrije wijken. 6.4 Duurzaamheid
30b Verduurzamen glastuinbouw Jan-Willem van den Beukel In samenwerking met glastuinbouwondernemers, de omliggende gemeenten Pijnacker, Zoetermeer, Zuidplas, Waddinxveen, Glastuinbouw Nederland en andere stakeholders deden wij een verkenning naar de benodigde hoeveelheid duurzame warmte en een mogelijke invulling daarvan. Mede op basis daarvan blijven wij structureel samenwerken aan een duurzame warmtestructuur in het Oostland, waar een aansluiting op de warmterotonde een belangrijk speerpunt is. Hier lobbyen wij actief voor en brengen dit scherp in bij bijvoorbeeld de regionale energie strategie. Tevens is er aandacht voor de ontwikkeling van lokale duurzame warmtebronnen en de koppeling glastuinbouw-gebouwde omgeving. 6.4 Duurzaamheid en 6.3 Economische ontwikkeling
31 Gemeentelijke inzet duurzaamheid Jan-Willem van den Beukel We plaatsten waar mogelijk op gemeentelijke gebouwen zonnepanelen en realiseren tot nu toe al meer dan de 700 in het collegeprogramma opgenomen aantal panelen. Wij stellen een nieuw uitvoeringskader ‘Laadpalen’ op en informeerden u in 2020 over de stand van zaken. We maakten plannen om gemeentelijk vastgoed verder te verduurzamen en informeerden uw Raad hierover per brief. De komende jaren voeren we deze plannen uit. 6.4 Duurzaamheid
32 Innovatiezones glastuinbouw Jan-Willem van den Beukel Om doorontwikkeling van innovatieve projecten (ruimtelijk) mogelijk te maken, wijzen we het gebied op en rondom het Horti Science Parc in Bleiswijk aan als (regelluwe) innovatiezone. Het is reeds opgenomen in het vastgestelde Werkboek Oostland. In Q3 2020 starten we (samen met PZH) met het ontwikkelen van beleid hierop. 6.4 Duurzaamheid en 6.3 Economische ontwikkeling
33 Holland Rail Terminal Jan-Willem van den Beukel In 2020 voerden we een impactstudie uit waarin de langere termijneffecten van een railterminal zijn onderzocht. ProRail en Logitech onderzochten de inpasbaarheid van een wachtspoor en de capaciteit op het spoor. De HRT moet ‘commitment’ van provincie en rijk over locatiekeuze en financiële bijdragen hebben voor realisatie. Die is er tot op heden (nog) niet gekomen. Het Ministerie van I&W wil een nieuw locatiekeuze onderzoek voor de railterminal en dat onder andere het Rail Service Center in Rotterdam hierin uitgebreid wordt meegenomen. Lansingerland zit in de wachtkamer en is in afwachting of er andere bestaande terminal locaties geschikt zijn voor dit concept en of financiering loskomt. Het ministerie en de HRT initiatiefnemers hebben specifiek aan Lansingerland gevraagd om betrokken te blijven en de gronden ruimtelijk-planologisch beschikbaar te houden. Op dit moment zijn er nog te veel onduidelijkheden en risico’s om verder te gaan. Wanneer de HRT groen licht krijgt om gerealiseerd te worden in Lansingerland buigen we ons over onze positie in het vervolgproces. De gemeente heeft dan een ruimtelijk-planologische opgave voor de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan. Vooralsnog focussen wij als gemeente onze bestuurlijke lobbystrategie op het versterken van de Horti Science Campus en de ZoRo. Voor de HRT voeren we op dit moment geen actieve bestuurlijke lobby. 6.3 Economische ontwikkeling
34 Wilderszijde Jan-Willem van den Beukel Uw raad heeft in juni 2020 het Masterplan voor Wilderszijde vastgesteld. De (ruimtelijke) kaders voor de nieuwe wijk liggen daarmee vast. De kaders worden uitgewerkt in een bestemmingsplan (met verbrede reikwijdte). Het bestemmingsplan is momenteel in voorbereiding en wordt in 2021 vastgesteld. 6.1 Ruimtelijke ordening
35 Verlagen woonlasten (OZB) Jan-Willem van den Beukel In 2019 en 2020 verlaagden we versneld de OZB tot het landelijk gemiddelde. De gemiddelde OZB in Lansingerland ligt, bij gelijke woningwaarde, reeds onder het landelijk gemiddelde. Hierdoor is voor 2021 en later geen verdere daling van de OZB benodigd. Overzicht algemene dekkingsmiddelen en Paragraaf Lokale heffingen
36 Parkmanagement in glastuinbouwgebieden Jan-Willem van den Beukel In 2016 voerden we een draagvlakmeting uit voor parkmanagement in glastuinbouwgebieden. Hieruit bleek onvoldoende draagvlak. In 2019 blijkt uit consultatie met bedrijven uit de polders een ongewijzigde situatie. Het niet aanwezig zijn van Glasvezel dat onderdeel kan zijn van Parkmanagement werd als een gemis ervaren. Wij hebben inmiddels overeenstemming met een bedrijf voor de aanleg van een Glasvezelnetwerk in het buitengebied. 6.3 Economische ontwikkeling
37 Snippergroen Jan-Willem van den Beukel Het college besloot dit thema nu niet planmatig op te pakken, maar in individuele gevallen maatwerk toe te passen. 5.1 Beheer openbare ruimte en 6.1 Ruimtelijke ordening
38 Bevriezen huurtarieven binnen-, buitensport en culturele verenigingen Ankie van Tatenhove Het bevriezen huurtarieven binnen-, buitensport en culturele verenigingen nemen we op in de tarievennota. In Q4 doen wij een voorstel voor het aanpak en planning van de tarievennota 3.1 Sport
39 Sportvoorzieningen laten meegroeien Ankie van Tatenhove Het opstellen van het accommodatieplan is wegens corona uitgesteld naar Q4 2020. 3.1 Sport
40 Integraal huisvestingsplan onderwijs Ankie van Tatenhove Op 16 juli 2020 stelde de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2020 – 2024 (IHP) vast. 3.3 Onderwijs en kinderopvang
41 Chillplekken voor de jeugd Ankie van Tatenhove In november 2019 hebben wij afgezien van het aanwijzen van 3 nieuwe chillplekken (bovenop de 4 reeds aangewezen plekken) naar aanleiding van de binnengekomen zienswijzen hierop. Het proces om te komen tot alternatieve plekken is wegens corona uitgesteld. In Q4 2020 stellen wij een plan op voor de procedure tot het aanwijzen van nieuwe plekken, waarbij we met name ingaan op burgerparticipatie. 4.1 Samenleving en 4.2 Jeugd
42 Intensivering aanpak werk voor kwetsbare jongeren Ankie van Tatenhove We hebben extra trajecten ingekocht bij De Jonge Krijger voor de begeleiding van jongeren van 16 tot 27 jaar richting school of werk. We hebben zowel kortdurende trajecten (1-3 maanden) als intensieve trajecten (3-6 maanden) ingekocht. De intensieve trajecten zijn voor jongeren die hulp en ondersteuning van één of meerdere hulpverleners nodig hebben. De Jonge Krijger begeleidt deze jongeren ook in de contacten met hulpverleners. Daarnaast werken we samen met Pro- en VSO-scholen om jongeren die van dit type onderwijs uitstromen naar werk te begeleiden. 4.1 Samenleving en 4.2 Jeugd
43 Cultuurhuis Berkel Ankie van Tatenhove Er komt een cultuurhuis in Berkel en Rodenrijs. We geven uitvoering aan het hiervoor opgestelde plan. 3.2 Cultuur
44 Cultureel Erfgoed Ankie van Tatenhove In 2019 presenteerde het college het onderzoeksrapport Expo Lansingerland en kondigde drie pilots aan. In Q4 evalueren we deze pilots. Daarna doen we een voorstel over hoe we hier vervolg aan geven. 3.2 Cultuur
45 Omgevingswet Ankie van Tatenhove Half juli 2020 heeft de raad de Nota Uitganspunten en Koers Omgevingsvisie Lansingerland unaniem vastgesteld. De raadsklankbordgroep, burgers, ketenpartners en stakeholders zijn intensief bij betrokken bij dit proces. De Nota is de basis om te komen tot een concept Omgevingsvisie. Het traject van Toekomstperspectief en Omgevingsplan betrekken we hierbij. Uiterlijk 2022 is er een vastgestelde Omgevingsvisie. 6.1 Ruimtelijke ordening
46 Zelfstandig en minder eenzaam: - aandacht voor ouderen Ankie van Tatenhove We hebben Welzijn Lansingerland opdracht gegeven om vanaf augustus 2019 meer capaciteit in te zetten voor de ouderenadviseurs. Hiermee komen we tegemoet aan het groeiend aantal (hulp)vragen van ouderen. 4.4 Maatschappelijke ondersteuning
47 - Praatje Pot Zorgprofessionals Ankie van Tatenhove De met Praatje Pot beoogde actviteiten realiseren we via bestaand aanbod en de afspraken die we hierover maken met onze maatschappelijke partners. 4.4 Maatschappelijke ondersteuning
48 - Ontmoeting in de wijken Ankie van Tatenhove We hebben de helft van het budget ingezet voor extra hulp in het restaurant van Huize Sint Petrus. Door de gezamenlijke inzet met Laurens kunnen niet alleen bewoners van Petrus, maar ook ouderen in de wijk een warme maaltijd kunnen nuttigen in het restaurant. De andere helft van het budget is besteed aan een interactieve bijeenkomst voor 60 – 70 plussers van Berkel Noord. Ruim 65 bewoners bezochten de bijeenkomst en hebben input gegeven voor toekomstig beleid om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen in de wijk. 4.4 Maatschappelijke ondersteuning
49 - Domotica Ankie van Tatenhove We zijn een programma gestart met de Tessa robots. We onderzoekende resultaten en bepalen daarna of en op welke wijze we hiermee verder willen. 4.4 Maatschappelijke ondersteuning
Publicatiedatum: 30-11-2020

Inhoud