Meerjarenbegroting

Inhoud

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x € 1.000
Realisatie 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
1. Bestuur en dienstverlening 6.538 883 -5.655 5.531 633 -4.898 5.581 670 -4.910 5.507 687 -4.820 5.507 687 -4.820 5.507 687 -4.820
2. Openbare orde en veiligheid 5.133 63 -5.070 6.184 65 -6.119 6.511 65 -6.446 6.438 65 -6.373 6.438 65 -6.373 6.438 65 -6.373
3. Sport, cultuur en onderwijs 11.488 1.101 -10.387 12.248 1.104 -11.144 11.459 1.100 -10.359 11.353 1.094 -10.260 12.664 1.133 -11.532 13.311 1.133 -12.179
4. Sociaal Domein 40.401 9.127 -31.274 45.095 9.217 -35.878 48.418 10.846 -37.572 49.684 11.677 -38.008 49.325 11.708 -37.616 50.796 11.904 -38.892
5. Kwaliteit openbare ruimte 31.189 15.101 -16.088 32.726 16.913 -15.813 30.565 17.405 -13.160 30.490 17.646 -12.844 31.040 17.846 -13.195 31.981 18.134 -13.847
6. Lansingerland ontwikkelt 9.683 3.939 -5.744 11.853 3.863 -7.990 11.454 3.209 -8.245 9.359 2.759 -6.600 9.737 2.559 -7.178 9.736 2.559 -7.177
7. Grondzaken 60.658 64.128 3.470 27.034 25.735 -1.299 56.567 55.825 -741 44.855 44.106 -748 36.480 35.868 -611 26.330 26.014 -316
Subtotaal Programma's 165.089 94.342 -70.748 140.672 57.530 -83.142 170.554 89.121 -81.433 157.686 78.034 -79.652 151.191 69.866 -81.325 144.098 60.495 -83.603
Lokale heffingen 388 14.815 14.427 366 15.029 14.664 399 16.512 16.114 405 16.882 16.477 410 17.337 16.928 416 17.493 17.077
Algemene uitkering gemeentefonds 0 66.445 66.445 0 69.948 69.948 0 72.232 72.232 0 72.789 72.789 0 74.004 74.004 0 75.736 75.736
Dividend 148 3.885 3.736 5 141.646 141.641 5 566 562 5 301 297 5 226 222 5 151 147
Financieringsfunctie 4.408 4.503 95 3.905 3.488 -417 3.448 3.318 -130 3.175 3.071 -104 1.517 2.599 1.082 1.100 2.723 1.623
Overige algemene dekkingsmiddelen 510 822 312 904 20 -884 573 20 -554 977 20 -958 1.127 20 -1.108 1.126 20 -1.106
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen 5.455 90.470 85.015 5.179 230.131 224.953 4.425 92.648 88.223 4.561 93.063 88.501 3.059 94.186 91.128 2.647 96.123 93.476
Stelpost onvoorzien 0 0 0 35 0 -35 50 0 -50 50 0 -50 50 0 -50 50 0 -50
Overhead 15.208 32 -15.176 14.169 26 -14.143 17.205 26 -17.179 16.906 26 -16.879 16.043 26 -16.016 15.723 26 -15.697
Geraamd Totaal saldo van baten en lasten 185.752 184.843 -910 160.055 287.688 127.633 192.234 181.795 -10.438 179.203 171.123 -8.080 170.342 164.079 -6.263 162.518 156.644 -5.874
1. Bestuur en dienstverlening 88 0 -87 0 88 88 0 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Openbare orde en veiligheid 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Sport, cultuur en onderwijs 17 34 17 17 1.040 1.024 5.690 5.952 262 17 156 139 17 99 82 17 343 326
4. Sociaal Domein 84 0 -84 3.013 1.998 -1.016 13 2.577 2.564 13 1.807 1.794 13 363 350 13 2 -11
5. Kwaliteit openbare ruimte 2.407 5.805 3.398 1.485 3.471 1.986 576 1.360 784 591 1.040 450 573 1.106 532 579 1.349 770
6. Lansingerland ontwikkelt 278 270 -8 301 1.565 1.264 41 2.765 2.724 41 399 358 41 39 -2 41 39 -2
7. Grondzaken 12.900 9.063 -3.837 -45 810 855 -71 620 690 -71 633 704 -70 495 566 0 270 270
Algemene dekkingsmiddelen 416 0 -416 170.179 36.511 -133.668 0 2.685 2.685 0 2.925 2.925 0 3.000 3.000 0 1.715 1.715
Overhead 82 317 235 66 626 561 80 764 684 66 1.775 1.710 66 1.799 1.734 66 2.871 2.805
Subtotaal Mutaties reserves 16.272 15.489 -782 175.015 46.208 -128.807 6.329 16.768 10.438 656 8.736 8.080 639 6.902 6.263 715 6.589 5.874
Geraamde resultaat 202.024 200.332 -1.692 335.070 333.895 -1.175 198.563 198.563 0 179.859 179.859 0 170.981 170.981 0 163.233 163.233 0

Overzicht incidentele baten en lasten

In dit overzicht worden de incidentele baten en lasten weergegeven voor de periode 2021-2024. Het opnemen van het overzicht van incidentele baten en lasten is gebaseerd op artikel 19 van het BBV. Het opnemen van dit overzicht is relevant voor de vraag: in welke mate wordt het begrotingssaldo in de meerjarenbegroting beïnvloed door incidentele baten en lasten?

Het overzicht van de incidentele baten en lasten van de gemeente Lansingerland ziet er als volgt uit:

Bedragen x € 1.000
2021 2022 2023 2024
INCIDENTELE LASTEN
Programma 1 - Bestuur en dienstverlening 45 0 0 0
Versterken burgerparticipatie 45 0 0 0
Programma 2 - Openbare orde en veiligheid 0 0 0 0
Programma 3 - Sport, cultuur en onderwijs 5.611 -547 59 0
Instellen bestemmingsreserve 1e inrichting en OLP 1.000 0 0 0
Instellen reserve kapitaallasten duurzaamheidsmaatregelen primair onderwijs 4.673 0 0 0
Bevordering sportdeelname -60 0 0 0
Werken door derden (uitbesteding) -2 -2 59 0
Kunstzinnige vorming 0 105 0 0
Cultuurhuis Blok B 0 -650 0 0
Programma 4 - Sociaal domein 1.976 1.761 233 0
Incidentele aanpassing sociaal domein onderdeel PGB Jeugd 380 310 0 0
Incidentele aanpassing sociaal domein onderdeel GR Jeugdhulp 1.546 1.406 233 0
Taakstelling Rotterdampas 50 0 0 0
Budgetten Pubers in de spotlight en Eenzamen aan boord 0 45 0 0
Programma 5 - Kwaliteit openbare ruimte 283 67 24 0
Beheer en onderhoud groen 48 0 0 0
Inhuur derden 18 0 0 0
Project Zwerfafval 73 73 0 0
Gebiedsontwikkeling Bosland 150 0 0 0
Aanschaf en vervanging software Riolering 0 0 30 0
Lagere onttrekking i.v.m. opheffen reserve -6 -6 -6 0
Programma 6 - Lansingerland ontwikkelt 1.744 -295 0 0
Verhogen bijdrage Recreatieschap Rottemeren 1.450 0 0 0
Omgevingswet 300 0 0 0
Advisering erfgoed/monumenten 7 0 0 0
Inhoudelijke toets- en controleondersteuning 5 0 0 0
Inhuur archeologie 12 0 0 0
Inhuur constructeur 100 0 0 0
Inhuur extra toezichthouders 125 0 0 0
Inzet kleinschalig pendelvervoer 60 0 0 0
Op afroep dossiers uitbesteden 70 0 0 0
Studie ZoRo 50 0 0 0
Vervolgonderzoeken mobiliteitvisie 50 0 0 0
Tuin van de toekomst 22 0 0 0
Terugdraaien onderzoek Middengebied -170 -120 0 0
Terugdraaien onderzoek Randstadrail -62 0 0 0
Terugdraaien Kennis en innovatie Greenport -175 -175 0 0
Terugdraaien Perspectief centrum ontw.Bhoek -100 0 0 0
Programma 7 - Grondzaken 55.779 44.054 35.817 26.033
Grondexploitaties 55.708 43.983 35.747 26.033
Lagere onttrekking i.v.m. opheffen reserve 71 71 70 0
Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen 492 213 0 0
Instellen stelpost dekking Zomerrapportage 463 213 0 0
Inhuur t.b.v. organisatie ontwikkeling 200 0 0 0
Inzetten stelpost formatiegroei -171 0 0 0
Overzicht Overhead 772 274 0 0
Eenmalige implementatiekosten E-HRM pakket 215 22 0 0
Inhuur projectleider E HRM pakket 132 42 0 0
Recruitment organisatie optuigen 150 150 0 0
Onderzoek naar doorontwikkeling LSL Academie 100 0 0 0
Visie op huisvesting 100 0 0 0
Onderzoeks- en implementatiebudget recruitment 60 60 0 0
Begrotingsresultaat naar algemene reserve 15 0 0 0
Totaal incidentele lasten 66.702 45.527 36.133 26.033
INCIDENTELE BATEN
Programma 1 - Bestuur en dienstverlening 45 0 0 0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. versterken burgerparticipatie 45 0 0 0
Programma 2 - Openbare orde en veiligheid 0 0 0 0
Programma 3 - Sport, cultuur en onderwijs 6.011 158 66 310
Onttrekking algemene reserve t.b.v. instellen bestemmingsreserve 1e inrichting en OLP 1.000 0 0 0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. instellen eserve kapitaallasten duurzaamheidsmaatregelen primair onderwijs 4.673 0 0 0
Onttrekking Overdracht schoolgebouwen 120 63 14 14
Onttrekking reserve 1e inrichting en OLP t.b.v. IHP 98 35 52 272
Onttrekking reseve onderzoekskosten t.b.v. personele capaciteit cultuur 60 60 0 0
Onttrekking reserve ombuiging t.b.v. uitwerking Sportvisie 60 0 0 0
Vrijval reserve Tijdelijke huisvesting PO 0 0 0 24
Programma 4 - Sociaal domein 2.577 1.807 363 2
Onttrekking reserve sociaal domein t.b.v. onderdelen Jeugd 2.174 1.734 361 0
Onttrekking reserve sociaal domein t.b.v. veranderopgave 403 0 0 0
Correctie onttrekking reserve WMO 0 74 2 2
Programma 5 - Kwaliteit openbare ruimte 73 73 0 0
Bijdrage Afvalfonds voor project Zwerfafval 73 73 0 0
Programma 6 - Lansingerland ontwikkelt 2.915 399 39 39
Bouwleges 150 0 0 0
Onttrekking en afboeking reserve actieplan omgevingswet 300 0 0 0
Onttrekking reserve ombuiging t.b.v. Greenport centrum kennis innovatie 250 250 0 0
Onttrekking reserve onderzoekskosten t.b.v. Perspectief centrumontw. Bhoek 200 0 0 0
Onttrekking reserve onderzoekskosten t.b.v. Middengebied 170 120 0 0
Onttrekking reserve onderzoekskosten t.b.v. netwerkstudie Randstadrail 100 0 0 0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. verhogen bijdrage Recreatieschap Rottemeren 1.450 0 0 0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. inhuur A13 97 0 0 0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. vervolgonderzoeken mobiliteitvisie 50 0 0 0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. inzet kleinschalig pendelvervoer 60 0 0 0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. studie ZoRo 50 0 0 0
Onttrekkingen overige reserves 38 29 39 39
Programma 7 - Grondzaken 56.442 44.736 36.361 26.281
Grondexploitaties 55.822 44.103 35.866 26.011
Onttrekking algemene reserve t.b.v. actualisatie Grex en MPG 2019 620 633 495 270
Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen 2.885 2.925 3.000 1.715
Onttrekking reserve financieringsstructurering t.b.v. dividendderving Eneco en Stedin 2.660 2.925 3.000 1.715
Precariobelasting kabels/leidingen 200 0 0 0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. inhuur projectleider veranderopgave 25 0 0 0
Overzicht Overhead 764 1.775 1.799 2.871
Onttrekking algemene reserve t.b.v. E HRM pakket 347 64 0 0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. onderzoek naar doorontwikkeling LSL Academie 100 0 0 0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. visie op huisvesting 100 0 0 0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. onderzoeks- en implementatiebudget recruitment 60 60
Onttrekking algemene reserve t.b.v. Rotterdampas 50 0 0 0
Onttrekkingen diverse reserves i.v.m. gewijzigde kostensoort 107 233 44 44
Begrotingsresultaat onttrekken aan algemene reserve 0 1.419 1.755 2.827
Totaal incidentele baten 71.712 51.874 41.629 31.219
Saldo incidenteel (lasten minus baten) -5.009 -6.348 -5.496 -5.186
Saldo Begroting 2021 - 2024, inclusief incidenteel 0 0 0 0
Saldo Begroting 2021 - 2024, excl. incidenteel -5.009 -6.348 -5.496 -5.186

Recapitulatie begrotingsevenwicht

In onderstaande tabel staat de recapitulatie van het begrotingsevenwicht 2021-2024. Hierin zijn de totale lasten en baten van de programma's, de algemene dekkingsmiddelen, de overhead en de reservemutaties gesplitst in incidenteel en structureel. Het begrotingsevenwicht is het resultaat van de structurele baten minus de structurele lasten. In 2021 is het structurele begrotingstekort € 5,0 miljoen. Dit betekent dat er in 2021 voor € 5,0 miljoen aan structurele lasten worden gedekt met incidentele baten, met name onttrekkingen uit reserves. In de jaren 2022-2024 bedraagt het structurele begrotingstekort respectievelijk € 6,3 miljoen, € 5,5 miljoen en € 5,2 miljoen.

Bedragen x € 1.000
Recapitulatie begrotingsevenwicht Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024
Totaal Inc. Str. Totaal Inc. Str. Totaal Inc. Str. Totaal Inc. Str.
Lasten programma 1 5.581 45 5.536 5.507 0 5.507 5.507 0 5.507 5.507 0 5.507
Lasten programma 2 6.511 0 6.511 6.438 0 6.438 6.438 0 6.438 6.438 0 6.438
Lasten programma 3 11.459 -62 11.521 11.353 -547 11.900 12.664 59 12.605 13.311 0 13.311
Lasten programma 4 48.418 1.976 46.442 49.684 1.761 47.923 49.325 233 49.092 50.796 0 50.796
Lasten programma 5 30.565 289 30.276 30.490 73 30.417 31.040 30 31.010 31.981 0 31.981
Lasten programma 6 11.453 1.744 9.709 9.359 -295 9.654 9.737 0 9.737 9.736 0 9.736
Lasten programma 7 56.567 55.850 717 44.854 44.124 730 36.480 35.887 593 26.330 26.033 297
Totaal lasten programma's 170.553 59.842 110.712 157.686 45.116 112.569 151.191 36.209 114.982 144.099 26.033 118.066
Baten programma 1 670 0 670 687 0 687 687 0 687 687 0 687
Baten programma 2 65 0 65 65 0 65 65 0 65 65 0 65
Baten programma 3 1.100 0 1.100 1.094 0 1.094 1.133 0 1.133 1.133 0 1.133
Baten programma 4 10.846 0 10.846 11.677 0 11.677 11.708 0 11.708 11.904 0 11.904
Baten programma 5 17.405 73 17.332 17.646 73 17.573 17.846 0 17.846 18.134 0 18.134
Baten programma 6 3.209 150 3.059 2.759 0 2.759 2.559 0 2.559 2.559 0 2.559
Baten programma 7 55.825 55.822 3 44.106 44.103 3 35.868 35.865 3 26.014 26.011 3
Totaal baten programma's 89.121 56.045 33.075 78.034 44.176 33.857 69.866 35.865 34.001 60.495 26.011 34.484
Saldo van baten en lasten programma's -81.433 -3.796 -77.637 -79.652 -940 -78.711 -81.325 -344 -80.981 -83.603 -22 -83.581
Lasten algemene dekkingsmiddelen 4.425 492 3.932 4.561 213 4.348 3.059 0 3.059 2.647 0 2.647
Lasten overhead 17.205 757 16.448 16.906 274 16.632 16.043 0 16.043 15.723 0 15.723
Lasten vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lasten onvoorzien 50 0 50 50 0 50 50 0 50 50 0 50
Totaal lasten diverse 21.680 1.249 20.430 21.517 487 21.030 19.151 0 19.151 18.420 0 18.420
Baten algemene dekkingsmiddelen 92.648 200 92.448 93.063 0 93.063 94.186 0 94.186 96.123 0 96.123
Baten overhead 26 0 26 26 0 26 26 0 26 26 0 26
Baten vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baten onvoorzien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal baten diverse 92.674 200 92.474 93.089 0 93.089 94.213 0 94.213 96.149 0 96.149
Saldo van diverse 70.994 -1.049 72.044 71.572 -487 72.059 75.062 0 75.062 77.729 0 77.729
Totale saldo van baten en lasten van de programma's en diverse -10.438 -4.846 -5.593 -8.080 -1.426 -6.653 -6.263 -344 -5.919 -5.874 -22 -5.852
Stortingen in reserves 6.329 5.612 718 656 -76 732 639 -76 715 715 0 715
Onttrekkingen aan reserves 16.768 15.466 1.302 8.736 7.698 1.038 6.902 5.764 1.138 6.589 5.208 1.381
Geraamd resultaat 0 5.009 -5.009 0 6.348 -6.346 0 5.496 -5.496 0 5.185 -5.186
Totaal structurele lasten 198.563 66.703 131.860 179.859 45.526 134.331 170.981 36.133 134.848 163.233 26.033 137.200
Totaal structurele baten 198.563 71.712 126.851 179.859 51.874 127.985 170.981 41.629 129.352 163.233 31.219 132.015
Saldo totaal, incidenteel en structureel 0 5.009 -5.009 0 6.348 -6.346 0 5.496 -5.496 0 5.186 -5.186

Geprognosticeerde balans

In deze paragraaf is, conform de actuele BBV-voorschriften, een geprognosticeerde balans opgenomen. Zie onderstaand overzicht.

Bedragen x € 1.000
Activa (per 31 december) Realisatie 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024
Immateriële vaste activa 12.225 15.167 16.018 15.926 15.834 15.964
Materiële vaste activa 206.414 220.597 232.316 236.138 233.639 224.662
Financiële vaste activa 4.572 4.467 2.365 2.334 2.302 2.271
Vaste activa 223.212 240.231 250.699 254.398 251.776 242.897
Voorraad gronden in exploitatie 101.796 100.100 71.125 61.093 47.091 30.703
Voorraden 101.796 100.100 71.125 61.093 47.091 30.703
Overige activa 30.268 115.709 92.315 75.613 17.681 28.606
Kortlopende vorderingen 30.268 115.709 92.315 75.613 17.681 28.606
TOTAAL ACTIVA 355.275 456.039 414.139 391.105 316.548 302.206
Passiva (per 31 december) Realisatie 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024
Algemene reserves 105.052 68.205 59.361 57.052 54.609 52.078
Bestemmingsreserves 8.711 174.885 173.292 167.797 163.962 161.266
Eigen vermogen (1) 113.763 243.090 232.653 224.850 218.572 213.345
Voorzieningen voor risico's (niet GREX) 5.089 5.027 4.965 4.903 4.841 4.841
Voorziening beklemde middelen (riolering) 14.218 15.552 16.422 17.451 18.433 21.517
Voorzieningen 19.307 20.579 21.388 22.355 23.274 26.358
Langlopende leningen 183.714 156.367 138.098 121.900 52.702 40.503
Nog aan te trekken leningen
Vaste schulden 183.714 156.367 138.098 121.900 52.702 40.503
Handelscrediteuren 10.005 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Overige passiva 28.486 29.003 15.000 15.000 15.000 15.000
Kortlopende schulden 38.491 36.003 22.000 22.000 22.000 22.000
TOTAAL PASSIVA (2) 355.275 456.039 414.139 391.105 316.548 302.206
Solvabiliteit (1/2) 32% 53% 56% 57% 69% 71%

Uitgangspunten Begroting 2021-2024

Inwoner- en woningaantallen / groei gerelateerde baten en lasten

De cijfers over 2020 betreffen de werkelijke aantallen, per 1 januari, van inwoners en woningen en die van leerlingen VO per juli 2017.

Het geraamde aantal inwoners vanaf 2021 is gebaseerd op de bevolkingsprognose van mei 2020.

Het geraamde aantal woningen vanaf 2021 is gebaseerd op de woningbouwplanning van juli 2019.

Het geraamde aantal leerlingen VO vanaf 2021 is gebaseerd op leerling prognose uit 2019 uitgevoerd door Pronexus.

Hieronder worden per jaar de onderdelen genoemd waarop de hoogte van het groei gerelateerde gedeelte van de Algemene Uitkering is gebaseerd:

Aantal per 1 januari 2020 2021 2022 2023 2024
Inwoners 62.383 63.600 64.600 65.900 67.600
toename in begrotingsjaar 750 1.217 1.000 1.300 1.700
Woonruimten 24.030 24.480 24.930 25.380 25.830
toename in begrotingsjaar 275 450 450 450 450
Leerlingen VO 4.396 4.393 4.440 4.522 4.605

Prijscorrectie (inflatie) - en loonontwikkeling

Inflatiecorrectie

Medio maart 2020 heeft het Centraal Plan Bureau (CPB) het Centraal Economisch Plan (CEP) 2020 uitgebracht. De verwachte prijscorrectie (inflatie) in 2021 e.v. bedraagt 1,6%. De uitgavenramingen 2021 worden niet met inflatie verhoogd.

Loonontwikkelingen

De VNG en de vakbonden hebben op 12 september 2019 de huidige CAO Gemeente 2019-2020 bekrachtigd. Deze CAO loopt van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021. Op het moment van het opstellen van deze begroting is er nog geen nieuwe CAO bekend. Het is nog niet bekend wanneer deze bekrachtigd. Dit heeft er toe geleid dat in de begroting geen rekening is gehouden met een nieuwe CAO.

Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. Daarmee verviel de huidige sectorale arbeidsvoorwaardenregeling CAR-UWO en de daarop gebaseerde regelingen. In de plaats daarvan is gekomen de Cao Gemeenten. De Cao Gemeenten kent dezelfde bepalingen als de CAR-UWO, maar is aangepast aan het vanaf 1 januari 2020 geldende recht (Burgerlijk Wetboek en Wet cao).

Tarievenbeleid met betrekking tot belastingen

Tarievenbeleid met betrekking tot belastingen en leges

  • Belastingen

De tarieven van de algemene belastingen, zoals de afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting zijn in deze begroting met 1,6% geïndexeerd. Uit de doorrekening van de kosten blijkt dat verhoging van de belastingen noodzakelijk is om kostendekkend te blijven. 

  • Leges

De tarieven van de leges worden niet standaard geïndexeerd. Slechts indien uit de doorrekening van de kosten blijkt dat in relatie tot de kostendekkendheid de leges moeten worden aangepast zullen de tarieven worden aangepast.

Rente

Rente ontwikkelingen

  • Interne Rekenrente

De door te berekenen rente aan investeringen exclusief grondexploitaties bedraagt 0,75% vanaf 2020. De door te berekenen rente aan grondexploitaties is, conform de regels van het BBV, 1,70%.

  • Nieuwe langlopende geldleningen

Voor nieuw af te sluiten langlopende leningen, onder andere in verband met herfinanciering van bestaande leningen wordt vanaf 2020 1,5% gehanteerd.

  • Rente ontwikkeling grondexploitatie

Conform het MPG 2019 waarin de grondexploitaties zijn bijgesteld is ook het bedrag aan toegerekende rente aangepast naar 1,70%. Dit heeft te maken met de mutaties op de kosten en opbrengsten binnen de grondexploitatie.

BBV: Begroting 2021 naar taakvelden

In onderstaande tabel wordt de gemeentebegroting van Lansingerland gepresenteerd conform de taakveldindeling vanuit de BBV-voorschriften.

Bedragen x € 1.000
2021 2022 2023 2024
(sub)taakvelden Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
0.1 Bestuur 2.659 0 2.659 0 2.659 0 2.659 0
0.2 Burgerzaken 2.748 670 2.675 687 2.675 687 2.675 687
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 160 1 159 1 158 1 157 1
0.4 Overhead 17.379 26 17.079 26 16.216 26 15.897 26
0.5 Treasury 3.453 3.884 3.179 3.372 1.522 2.825 1.105 2.874
0.61 OZB woningen 399 8.756 405 8.954 410 9.089 416 9.223
0.62 OZB niet-woningen 0 7.212 0 7.583 0 7.904 0 7.925
0.64 Belastingen overig 0 544 0 344 0 344 0 344
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 72.232 0 72.789 0 74.004 0 75.736
0.8 Overige baten en lasten 602 275 1.087 275 1.483 275 1.483 275
0.10 Mutaties reserves 6.329 16.768 656 8.736 639 6.902 715 6.589
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoofdtaakveld: 0 33.728 110.369 27.898 102.768 25.760 102.058 25.105 103.681
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 3.732 47 3.728 47 3.728 47 3.728 47
1.2 Openbare orde en veiligheid 2.645 65 2.576 65 2.576 65 2.576 65
Hoofdtaakveld: 1 6.377 112 6.304 112 6.304 112 6.304 112
2.1 Verkeer en vervoer 10.228 697 10.440 690 10.831 691 11.207 690
2.2 Parkeren 84 0 78 0 78 0 79 0
2.5 Openbaar vervoer 159 0 160 0 160 0 160 0
Hoofdtaakveld: 2 10.471 697 10.678 690 11.069 691 11.446 690
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 143 86 143 86 143 86 143 86
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 210 175 207 175 207 175 207 175
3.4 Economische promotie 833 4 783 4 861 4 861 4
Hoofdtaakveld: 3 1.186 264 1.133 264 1.211 264 1.211 264
4.1 Openbaar basisonderwijs 373 0 373 0 373 0 373 0
4.2 Onderwijshuisvesting 4.946 227 4.970 221 5.657 208 6.255 208
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.922 273 1.837 273 1.899 324 1.834 324
Hoofdtaakveld: 4 7.241 500 7.180 493 7.929 532 8.462 532
5.1 Sportbeleid en activering 169 0 89 0 169 0 269 0
5.2 Sportaccommodaties 4.669 2.397 4.863 2.430 4.560 2.390 4.746 2.417
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 499 0 499 0 984 0 984 0
5.4 Musea 16 0 16 0 16 0 16 0
5.5 Cultureel erfgoed 40 0 34 0 34 0 34 0
5.6 Media 955 0 955 0 955 0 955 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.828 296 5.833 296 6.018 296 6.107 296
Hoofdtaakveld: 5 14.177 2.693 12.289 2.726 12.736 2.686 13.111 2.713
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 9.606 44 9.737 44 10.009 44 10.357 44
6.2 Wijkteams 0 0 0 0 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 13.739 10.582 14.884 11.404 15.141 11.414 15.396 11.614
6.4 Begeleide participatie 318 0 318 0 318 0 318 0
6.5 Arbeidsparticipatie 1.644 0 1.825 0 1.845 0 1.845 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.224 0 1.279 0 1.337 0 1.400 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.774 262 7.494 270 8.521 291 9.786 287
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 15.617 0 14.694 0 12.779 0 12.418 0
Hoofdtaakveld: 6 48.922 10.887 50.232 11.718 49.952 11.749 51.521 11.945
7.1 Volksgezondheid 358 3 358 3 358 3 358 3
7.2 Riolering 5.249 6.657 5.425 6.843 5.604 7.025 5.799 7.274
7.3 Afval 6.122 7.333 6.172 7.362 6.187 7.419 6.196 7.432
7.4 Milieubeheer 3.237 204 3.237 204 3.215 204 3.215 204
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 217 212 216 212 217 212 217 212
Hoofdtaakveld: 7 15.183 14.408 15.408 14.623 15.581 14.862 15.785 15.124
8.1 Ruimtelijke ordening 1.532 7 1.567 7 1.656 7 1.656 7
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 56.825 55.973 44.963 44.254 36.588 36.017 26.438 26.162
8.3 Wonen en bouwen 2.921 2.652 2.207 2.202 2.194 2.002 2.193 2.002
Hoofdtaakveld: 8 61.278 58.633 48.737 46.464 40.438 38.026 30.287 28.171
Eindtotaal 198.563 198.563 179.859 179.859 170.981 170.981 163.233 163.233

BBV: Beleidsindicatoren

In onderstaande tabel wordt de verplichte basisset van beleidsindicatoren getoond, conform de vernieuwde BBV-voorschriften.

# Taakveld Indicator Waarde Periode
1. 0. Bestuur en ondersteuning Formatie 6,49 FTE per 1.000 inwoners 2020
2. 0. Bestuur en ondersteuning Bezetting 5,63 FTE per 1.000 inwoners 2020
3. 0. Bestuur en ondersteuning Apparaatskosten € 629,85 per inwoner 2019
4. 0. Bestuur en ondersteuning Externe inhuur 14,10% van totale loonsom + externe inhuur 2019
5. 0. Bestuur en ondersteuning Overhead 9,57% van de totale lasten 2019
6. 1. Veiligheid Verwijzingen Halt 91 per 10.000 inwoners 2019
7. 1. Veiligheid Winkeldiefstallen 0,7 per 1.000 inwoners 2019
8. 1. Veiligheid Geweldsmisdrijven 3,0 per 1.000 inwoners 2019
9. 1. Veiligheid Diefstallen uit woning 1,9 per 1.000 inwoners 2019
10. 1. Veiligheid Vernieling 3,9 per 1.000 inwoners 2019
11. 3. Economie Functiemenging 53,20% 2019
12. 3. Economie Vestigingen (van bedrijven) 122,8 per 1.000 inwoners (15-74 jr) 2019
13. 4. Onderwijs Absoluut verzuim 0,17 per 1.000 leerlingen 2017
14. 4. Onderwijs Relatief verzuim 30,65 per 1.000 leerlingen 2018
15. 4. Onderwijs Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) 1,10% 2017
16. 5. Sport, cultuur en recreatie Niet-sporters 40,10% 2016
17. 6. Sociaal domein Banen 693,4 per 1.000 inwoners (15-65 jr) 2019
18. 6. Sociaal domein Jongeren met een delict voor de rechter 1,00% 2018
19. 6. Sociaal domein Kinderen in uitkeringsgezin 3,00% 2018
20. 6. Sociaal domein Netto arbeidsparticipatie 74,50% 2019
21. 6. Sociaal domein Werkloze jongeren 1,00% 2018
22. 6. Sociaal domein Personen met een bijstandsuitkering 18,1 per 1.000 inwoners (18 jr en ouder) 2019
23. 6. Sociaal domein Lopende re-integratievoorzieningen 16,1 per 1.000 inwoners (15-65jr) 2019
24. 6. Sociaal domein Jongeren met jeugdhulp 8,6% van alle jongeren (tm 18 jr) 2019
25. 6. Sociaal domein Jongeren met jeugdbescherming 0,60% 2019
26. 6. Sociaal domein Jongeren met jeugdreclassering 0,20% 2019
27. 6. Sociaal domein Cliënten met een maatwerkarrangement WMO 34 per 1.000 inwoners (15-65jr) 2019
28. 7. Volksgezondheid en Milieu Omvang huishoudelijk restafval 186,2kg per inwoner 2018
29. 7. Volksgezondheid en Milieu Hernieuwbare elektriciteit 7,50% 2018
30. 8. Vhrosv Gemiddelde WOZ waarde € 349.000 2019
31. 8. Vhrosv Nieuw gebouwde woningen 8,4 per 1.000 woningen 2018
32. 8. Vhrosv Demografische druk 57,70% 2020
33. 8. Vhrosv Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden € 831 2020
34. 8. Vhrosv Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden € 889 2020
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl (peildatum 21 september 2020)
Publicatiedatum: 30-11-2020

Inhoud