Overzicht Overhead

Inhoud

Inleiding

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat de baten en lasten van overhead niet onder de afzonderlijke programma’s worden opgenomen. Daarom begroten we op een centrale begrotingspost het ‘overzicht overhead’. Overhead is hier gedefinieerd als 'alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van het primaire proces'. Om inzichtelijk te maken waar de overhead uit bestaat, is deze verdeeld in vijf onderdelen: personeel, uitbestede bedrijfsvoering, huisvesting, automatisering en grondexploitaties.

Overzicht Overhead

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroot 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024
Lasten 15.208 14.652 17.205 16.906 16.043 15.723
Baten 32 26 26 26 26 26
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -15.176 -14.625 -17.179 -16.879 -16.016 -15.697
Onttrekkingen 317 1.469 764 1.775 1.799 2.871
Toevoegingen 82 66 80 66 66 66
Mutaties reserves 235 1.404 684 1.710 1.734 2.805

Onderdelen Overhead

Personeel

Onder de post personeel vallen twee kostenposten: medewerkers van ondersteunende afdelingen en medewerkers van uitvoerende afdelingen die conform BBV tot de overhead worden gerekend. Tot de ondersteunende afdelingen behoren bijvoorbeeld de directie, communicatie, facilitaire zaken en financiën. Medewerkers van uitvoerende afdelingen die onder overhead vallen, zijn bijvoorbeeld teammanagers en het secretariaat. Jaarlijks wordt de verdeling van de overhead geactualiseerd.

Ten opzichte van 2020 stijgen de personele overheadkosten in 2021 met € 2,2 miljoen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de salarisdoorbelastingen van medewerkers van de uitvoerende afdelingen.  In 2020 was er met de doorbelastingen van deze medewerkers naar overhead ten onrechte geen rekening gehouden. In 2021 is dit hersteld en is hiervoor een bedrag begroot van € 1,6 miljoen. Daarnaast zorgen de personele uitbreidingen en de herbeoordeling van de functiewaarderingen, ten behoeve van het toekomstbestendig maken van de organisatie, voor een stijging van de lonen en sociale premies van de ondersteunende afdelingen. Vanaf 2022 dalen de personele overheadkosten doordat er een aantal projecten aflopen, waardoor de personele inzet op die projecten trapsgewijs wordt afgebouwd.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroot 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024
Lasten 11.526 9.917 12.155 11.763 11.354 11.218
Baten 30 26 26 26 26 26
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -11.496 -9.891 -12.129 -11.736 -11.327 -11.192

Uitbestede bedrijfsvoering

Onder uitbestede bedrijfsvoering vallen werkzaamheden die tot de overhead worden gerekend volgens de BBV, maar die de gemeente Lansingerland heeft uitbesteed aan derden. Het gaat om kosten voor de catering voor zowel het bedrijfsrestaurant alsook voor de catering tijdens commissie- en raadsvergaderingen. Ook behoren de kosten voor schoonmaak, onderhoud van de elektrische fietsen en scooters, onderhoud van de planten in het gemeentekantoor en de beveiliging tot de uitbestede bedrijfsvoering.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroot 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024
Lasten 684 670 678 678 678 678
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -684 -670 -678 -678 -678 -678

Huisvesting

De huisvestingskosten bestaan uit alle kosten gerelateerd aan het gemeentekantoor en de gemeentewerf. Dit zijn onder andere de kapitaallasten, onderhoudskosten, diverse belastingen en heffingen, gas-, water- en elektriciteitskosten en verzekeringspremies. De opbrengsten die worden ontvangen voor de verhuur van delen van het gemeentekantoor aan derden zijn in mindering gebracht op deze kosten.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroot 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024
Lasten 2.099 2.676 2.523 2.599 2.112 2.090
Baten 1 0 0 0 0 0
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -2.098 -2.676 -2.523 -2.599 -2.112 -2.090

Automatisering

Tot de automatiseringskosten behoren de kosten voor het algemeen gebruik van hard- en software (bijvoorbeeld Corsa en intranet). Hier worden ook de kosten voor het (externe) archief verantwoord. De kosten voor hard- en software van ondersteunende afdelingen vallen hier ook onder (bijvoorbeeld Key2Financiën en Pepperflow). De stijging van de lasten betreft de hogere kapitaallasten en licentiekosten door de invoering van het tijd en plaats-onafhankelijk werken (project TOP-werken). De hele ICT-infrastructuur is vernieuwd inclusief werkplekken en informatieveiligheid.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroot 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024
Lasten 1.732 2.113 2.574 2.591 2.624 2.462
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -1.732 -2.113 -2.574 -2.591 -2.624 -2.462
Onttrekkingen 317 1.009 657 1.543 1.755 2.827
Toevoegingen 82 0 15 0 0 0
Mutaties reserves 235 1.009 642 1.543 1.755 2.827

Grondexploitaties

Sinds 2017 vindt de doorberekening van overheadkosten naar grondexploitaties plaats via het overzicht overhead. Deze doorbelasting wordt bepaald op basis van het overheadstarief per uur en het aantal uren op de grondexploitatie.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroot 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024
Lasten -833 -725 -725 -725 -725 -725
Geraamde totaal saldo van baten en lasten 833 725 725 725 725 725
Publicatiedatum: 30-11-2020

Inhoud