Programma 7: Grondzaken

Inhoud

Beoogd maatschappelijk effect

Met ons grondbeleid dragen we bij aan de realisatie van ruimtelijke doelstellingen op het gebied van wonen, werken, ondernemen en recreëren.

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroot 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024
Lasten 60.658 34.608 56.567 44.855 36.480 26.330
Baten 64.128 33.313 55.825 44.106 35.868 26.014
Geraamde totaal saldo van baten en lasten 3.470 -1.295 -741 -748 -611 -316
Onttrekkingen 9.063 810 620 633 495 270
Toevoegingen 12.900 -45 -71 -71 -70 0
Mutaties reserves -3.837 855 690 704 566 270

Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld

Middels de actualisatie van de grondexploitaties via het MPG 2020 zijn de nieuwste prognoses voor de grondexploitaties vastgesteld door de gemeenteraad. De resultaten hier uit hebben wij verwerkt in de begroting 2021, waardoor de verschillen worden verklaard.

Beleidsveld: Grondexploitatie

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Realiseren van gebiedsontwikkelingen binnen de financiële kaders en ruimtelijke randvoorwaarden

We produceren en verkopen bouwgrond, hiermee geven we invulling aan de doelstellingen op het gebied van wonen, werken en recreëren. We verkopen bouwgrond voor een marktconforme prijs en we beheersen de grondexploitaties en de hiermee samenhangende risico's.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel staan de kosten van dit beleidsveld:

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroot 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024
Lasten 60.658 34.608 56.567 44.855 36.480 26.330
Baten 64.128 33.313 55.825 44.106 35.868 26.014
Geraamde totaal saldo van baten en lasten 3.470 -1.295 -741 -748 -611 -316
Onttrekkingen 9.063 810 620 633 495 270
Toevoegingen 12.900 -45 -71 -71 -70 0
Mutaties reserves -3.837 855 690 704 566 270

Kengetallen Grondzaken

Kengetal Realisatie 2019 Begr 2020 Begr 2021
Grondexploitatie
Aantal woningen gronduitgifte 438 250-300 ca. 400
Verkoop van bedrijventerreinen 12,6 ha ca. 6 ha ca. 6 ha
Publicatiedatum: 30-11-2020

Inhoud