Sitemap

Sitemap

Begroting 2020-2023 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Algemeen Blz. 3  
Inleiding Blz. 4  
Financiële samenvatting Blz. 5  
Inleiding Blz. 6  
Van Begroting 2019 naar Begroting 2020 Blz. 7  
Programma 1: Bestuur en dienstverlening Blz. 8  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 9  
Wat gaat het kosten? Blz. 10  
Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld Blz. 11  
Beleidsveld Gemeenteraad, college en griffie Blz. 12  
Doelstelling Blz. 13  
Wat willen we bereiken? Blz. 14  
Adequate en actieve informatieverstrekking aan de gemeenteraad Blz. 15  
Kwaliteitsslag in de voorbereiding van politiek-bestuurlijke besluitvorming Blz. 16  
Wat gaat het kosten? Blz. 17  
Beleidsveld Samenwerking Blz. 18  
Doelstelling Blz. 19  
Wat willen we bereiken? Blz. 20  
Aan de slag met het rekenkameronderzoek Burgerparticipatie Blz. 21  
Interactieve beleidsvorming binnen gemeentelijke projecten in wijken Blz. 22  
Meer bekendheid geven aan het Lansingerlands Initiatief Blz. 23  
Optimaal benutten van het burgerpanel met een maximum van vijf keer per jaar Blz. 24  
Regionale positionering (o.a. ‘citymarketing’) en bestuurlijke profilering Blz. 25  
Strategiebepaling bestuurlijke overleggen in de regio Blz. 26  
Wat gaat het kosten? Blz. 27  
Beleidsveld Dienstverlening Blz. 28  
Doelstelling Blz. 29  
Wat willen we bereiken? Blz. 30  
Onze website is digitaal toegankelijk Blz. 31  
We bezorgen reisdocumenten bij de inwoners thuis Blz. 32  
We geven invulling aan de vastgestelde visie op Dienstverlening Blz. 33  
We regelen een snelle afhandeling binnen de gestelde normen Blz. 34  
We zorgen ervoor dat de informatievoorziening over alle ingangen hetzelfde is Blz. 35  
Wat gaat het kosten? Blz. 36  
Kengetallen Bestuur en dienstverlening Blz. 37  
Programma 2: Openbare Orde en Veiligheid Blz. 38  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 39  
Wat gaat het kosten? Blz. 40  
Toelichting (grote) mutaties in het meerjarenbeeld Blz. 41  
Beleidsveld Openbare Orde en Veiligheid Blz. 42  
Doelstelling Blz. 43  
Wat willen we bereiken Blz. 44  
We hebben een kleine en slagvaardige crisisorganisatie Blz. 45  
We investeren op het vergroten van de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel van inwoners Blz. 46  
We voeren regie op de aanpak van ondermijning Blz. 47  
We voorkomen problemen bij overlastgevende en risicovolle jongeren Blz. 48  
Wat gaat het kosten? Blz. 49  
Kengetallen Openbare orde en veiligheid Blz. 50  
Programma 3: Sport, cultuur en onderwijs Blz. 51  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 52  
Wat gaat het kosten? Blz. 53  
Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld Blz. 54  
Beleidsveld Sport Blz. 55  
Doelstelling Blz. 56  
Wat willen we bereiken? Blz. 57  
We bevriezen de huurtarieven voor de binnen- en buitensport tot 2022 Blz. 58  
We starten met de inzet van combinatiefunctionarissen voor ondersteuning sportverenigingen Blz. 59  
We stellen het accommodatieplan vast en starten met de uitvoering ervan Blz. 60  
We zetten in op Inclusief Sport & Bewegen Haaglanden voor ondersteuning van mensen met een beperking Blz. 61  
Wat gaat het kosten? Blz. 62  
Beleidsveld Cultuur Blz. 63  
Doelstelling Blz. 64  
Wat willen we bereiken? Blz. 65  
We intensiveren het cultureel aanbod Blz. 66  
We ontwikkelen de cultuurhuizen verder Blz. 67  
We subsidiëren het bibliotheekwerk Blz. 68  
Wat gaat het kosten? Blz. 69  
Beleidsveld Onderwijs en kinderopvang Blz. 70  
Doelstelling Blz. 71  
Wat willen we bereiken? Blz. 72  
We houden toezicht op de kwaliteit van kinderopvang en handhaven zo nodig Blz. 73  
We stellen het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs vast Blz. 74  
We zorgen voor een goed onderwijsachterstandenbeleid (OAB) Blz. 75  
We zorgen voor goede uitvoering van leerlingenvervoer Blz. 76  
Wat gaat het kosten? Blz. 77  
Kengetallen Sport, cultuur en onderwijs Blz. 78  
Programma 4: Sociaal Domein Blz. 79  
Beoogd maatschappelijk effect: Blz. 80  
Wat gaat het kosten? Blz. 81  
Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld Blz. 82  
Beleidsveld Samenleving Blz. 83  
Doelstelling Blz. 84  
Wat willen we bereiken? Blz. 85  
We garanderen de basisgezondheidszorg in onze gemeente Blz. 86  
We versterken de Lansingerlandse standaard door de uitvoering van beleidsaccenten Blz. 87  
Wat gaat het kosten? Blz. 88  
Beleidsveld Jeugd Blz. 89  
Doelstelling Blz. 90  
Wat willen we bereiken? Blz. 91  
We benutten de eigen kracht van jeugdigen en hun ouders/verzorgers Blz. 92  
We verbeteren of stabiliseren de probleemsituatie Blz. 93  
We voorkomen problemen bij risicogroepen en zetten in op preventie Blz. 94  
Wat gaat het kosten? Blz. 95  
Beleidsveld Participatie Blz. 96  
Doelstelling Blz. 97  
Wat willen we bereiken? Blz. 98  
Inwoners zijn financieel zelfredzaam Blz. 99  
We verbeteren of stabiliseren de probleemsituatie Blz. 100  
We voorkomen problemen bij risicogroepen en zetten in op preventie Blz. 101  
Wat gaat het kosten? Blz. 102  
Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning Blz. 103  
Doelstelling Blz. 104  
Wat willen we bereiken? Blz. 105  
We benutten de eigen kracht van de samenleving, volwassenen en ouderen Blz. 106  
We verbeteren of stabiliseren de probleemsituatie Blz. 107  
We voorkomen problemen bij risicogroepen en zetten in op preventie Blz. 108  
Wat gaat het kosten? Blz. 109  
Kengetallen Sociaal Domein Blz. 110  
Programma 5: Kwaliteit openbare ruimte Blz. 111  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 112  
Wat gaat het kosten? Blz. 113  
Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld Blz. 114  
Beleidsveld Beheer Openbare ruimte Blz. 115  
Doelstelling Blz. 116  
Wat willen we bereiken? Blz. 117  
We beheren en onderhouden de openbare ruimte en voeren de werkzaamheden op basis van de beheerplannen uit Blz. 118  
We betrekken inwoners bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en meten de mate van tevredenheid Blz. 119  
We maken wijken toekomstbestendig door bij renovaties aandacht te hebben voor klimaatadaptatie Blz. 120  
We zorgen voor een veilige buitenruimte Blz. 121  
Wat gaat het kosten? Blz. 122  
Beleidsveld Afval- en afvalwatermanagement Blz. 123  
Doelstelling Blz. 124  
Wat willen we bereiken? Blz. 125  
We actualiseren het gemeentelijk rioleringsplan Blz. 126  
We meten de tevredenheid van inwoners over de inzameling en verwerking van afvalwater Blz. 127  
We moderniseren het afvalbrengstation aan de Bosland in Bergschenhoek in 2020 Blz. 128  
We realiseren een toename van het aandeel gescheiden GFT (groente-, fruit- en tuin-) afval van 3,5% Blz. 129  
We werken het nieuwe Afvalbeleid uit in het uitvoeringsplan Afval Blz. 130  
We zorgen voor de inzameling en transport van stedelijk afvalwater Blz. 131  
We zorgen voor de inzameling en verwerking van het hemelwater Blz. 132  
We zorgen voor een optimale grondwaterstand in het openbaar gebied Blz. 133  
Wat gaat het kosten? Blz. 134  
Toelichting activiteiten Blz. 135  
Kengetallen Kwaliteit openbare ruimte Blz. 136  
Programma 6: Lansingerland ontwikkelt Blz. 137  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 138  
Wat mag het kosten? Blz. 139  
Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld Blz. 140  
Beleidsveld Ruimtelijke ordening Blz. 141  
Doelstelling Blz. 142  
Wat willen we bereiken? Blz. 143  
Samen met onze partners werken we aan de verbetering van de waterkwaliteit Blz. 144  
We bereiden ons voor op de implementatie van de omgevingswet 2021 Blz. 145  
We werken aan een sterke woonomgeving midden in de metropool Blz. 146  
We werken de gebiedsagenda middengebied verder uit Blz. 147  
Wat gaat het kosten? Blz. 148  
Beleidsveld Infrastructuur en mobiliteit Blz. 149  
Doelstelling Blz. 150  
Wat willen we bereiken? Blz. 151  
We werken aan een duurzame en veilige bereikbaarheid Blz. 152  
Wat gaat het kosten? Blz. 153  
Beleidsveld Economische ontwikkeling Blz. 154  
Doelstelling Blz. 155  
Wat willen we bereiken? Blz. 156  
We starten met het uitvoeringsplan voor de centrumontwikkeling Bergschenhoek Blz. 157  
We versterken onze positie als innovatieve glastuinbouwgemeente Blz. 158  
We werken het plan van aanpak voor het arbeidsmarktoffensief verder uit Blz. 159  
Wat gaat het kosten? Blz. 160  
Beleidsveld Duurzaamheid Blz. 161  
Doelstelling Blz. 162  
Wat willen we bereiken? Blz. 163  
We bepalen de opzet en voorwaarden van het revolverend fonds en nemen deze in gebruik Blz. 164  
We gaan aan de slag met concrete duurzaamheidsmaatregelen die direct zichtbaar zijn Blz. 165  
We zoeken de kracht op van samenwerking buiten onze gemeentegrens Blz. 166  
Wat gaat het kosten? Blz. 167  
Beleidsveld Vastgoedbeleid Blz. 168  
Doelstelling Blz. 169  
Wat willen we bereiken? Blz. 170  
We nemen extra energiemaatregelen voor onze panden Blz. 171  
We verbeteren het sociaal en financieel rendement van panden Blz. 172  
We verwerken nieuwe wettelijke verplichtingen Blz. 173  
Wat gaat het kosten? Blz. 174  
Kengetallen Lansingerland ontwikkelt Blz. 175  
Programma 7: Grondzaken Blz. 176  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 177  
Wat gaat het kosten? Blz. 178  
Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld Blz. 179  
Beleidsveld: Grondexploitatie Blz. 180  
Doelstelling Blz. 181  
Wat willen we bereiken? Blz. 182  
We actualiseren de grondexploitaties en risicoanalyse Blz. 183  
We verkopen bouwgrond voor woningbouw en bedrijven Blz. 184  
We verkopen gronden conform de Nota Grondbeleid Blz. 185  
Wat gaat het kosten? Blz. 186  
Kengetallen Grondzaken Blz. 187  
Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen Blz. 188  
Inleiding Blz. 189  
Overzicht: Algemene dekkingsmiddelen Blz. 190  
Overzicht baten en lasten algemene dekkingsmiddelen Blz. 191  
Lokale heffingen Blz. 192  
Algemene uitkering uit het gemeentefonds Blz. 193  
Dividend Blz. 194  
Saldo van de financieringsfunctie Blz. 195  
Algemene stelposten en post onvoorzien Blz. 196  
Wat gaat het kosten? Blz. 197  
Overzicht Overhead Blz. 198  
Inleiding Blz. 199  
Overzicht Overhead Blz. 200  
Onderdelen Overhead Blz. 201  
Personeel Blz. 202  
Uitbestede bedrijfsvoering Blz. 203  
Huisvesting Blz. 204  
Automatisering Blz. 205  
Grondexploitaties Blz. 206  
Paragrafen Blz. 207  
Inleiding Blz. 208  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 209  
Inleiding Blz. 210  
Overzicht opbrengst lokale heffingen Blz. 211  
Gemeentelijke woonlasten 2019 en (concept) 2020 Blz. 212  
COELO 2019 en woonlasten en tarieven regio Blz. 213  
Onroerend zaakbelastingen (ozb) Blz. 214  
Afvalstoffenheffing Blz. 215  
Rioolheffing Blz. 216  
Lijkbezorgingrechten Blz. 217  
Leges Bouwvergunningen Blz. 218  
Hondenbelasting Blz. 219  
Marktgelden en precariobelasting (uitstallingen) Blz. 220  
Precario op kabels en leidingen Blz. 221  
Kwijtscheldingen Blz. 222  
Verordening Bedrijven Investeringszone (BIZ) Bedrijvenpark Rodenrijs Blz. 223  
Overzicht kostendekkendheid rechten en leges Blz. 224  
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 225  
Inleiding Blz. 226  
Risicobeheersing in de gemeente Lansingerland Blz. 227  
Inventarisatie risico’s Blz. 228  
Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 229  
Benodigde weerstandscapaciteit Blz. 230  
Scenario’s risico op structurele tegenvallers – mogelijke impact onzekere gebeurtenissen Blz. 231  
Financiële kengetallen Blz. 232  
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 233  
Algemeen Blz. 234  
Groen Blz. 235  
Civiele Kunstwerken (water) Blz. 236  
Wegen Blz. 237  
Riolering Blz. 238  
Gebouwen Blz. 239  
Paragraaf Financiering Blz. 240  
Inleiding Blz. 241  
Treasurybeleid Blz. 242  
Toegang tot financiële markten Blz. 243  
Financiële risico's Blz. 244  
Rentelasten Blz. 245  
Financiering Blz. 246  
Netto schuldquote en vaste schulden Blz. 247  
EMU-saldo Blz. 248  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 249  
Inleiding Blz. 250  
Personeel en Organisatie Blz. 251  
Financiën en planning & control Blz. 252  
Audit en AO/IC Blz. 253  
Informatievoorziening en automatisering Blz. 254  
Juridische zaken Blz. 255  
Dienstverlening Blz. 256  
Inkoop Blz. 257  
Communicatie en dienstverlening Blz. 258  
Privacy Blz. 259  
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 260  
Inleiding Blz. 261  
Overzicht Blz. 262  
Bedrijvenschap Hoefweg Blz. 263  
BLEIZO Blz. 264  
DCMR Milieudienst Rijnmond Blz. 265  
Jeugdhulp Rijnmond Blz. 266  
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Blz. 267  
Gemeenschappelijke Regeling GGD Rotterdam-Rijnmond Blz. 268  
Recreatieschap Rottemeren Blz. 269  
Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4 Blz. 270  
SVHW (Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffingen en Waardebepaling) Blz. 271  
Veiligheidsregio Rotterdam - Rijnmond Blz. 272  
NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland Handelsnaam Dunea Blz. 273  
Eneco Groep N.V. Blz. 274  
Stedin Holding N.V. Blz. 275  
Stichting Parkmanagement Bedrijvenpark Oudeland (PMBO) Blz. 276  
Bank Nederlandse Gemeenten Blz. 277  
Paragraaf Grondbeleid Blz. 278  
Grondbeleid Blz. 279  
Strategische aankopen Blz. 280  
Grondexploitaties, risico’s en weerstandsvermogen (MPG 2019) Blz. 281  
Tussenstand en doorkijk grondexploitaties en risico's (t-MPG 2019) Blz. 282  
Financiële overzichten Blz. 283  
Paragraaf Interbestuurlijk toezicht Blz. 284  
Inleiding Blz. 285  
Financiën Blz. 286  
Ruimtelijke ordening Blz. 287  
Omgevingsrecht Blz. 288  
Monumentenzorg Blz. 289  
Archief- en informatiebeheer Blz. 290  
Huisvesting van verblijfsgerechtigden /vergunninghouders Blz. 291  
Meerjarenbegroting Blz. 292  
Overzicht van baten en lasten Blz. 293  
Staat van baten en lasten Blz. 294  
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 295  
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 296  
Recapitulatie begrotingsevenwicht Blz. 297  
Geprognosticeerde balans Blz. 298  
Geprognosticeerde balans Blz. 299  
Uitgangspunten Begroting 2020-2023 Blz. 300  
Inwoner- en woningaantallen / groei gerelateerde baten en lasten Blz. 301  
Prijscorrectie (inflatie) - en loonontwikkeling Blz. 302  
Tarievenbeleid met betrekking tot belastingen Blz. 303  
Rente Blz. 304  
BBV: Begroting 2020 naar taakvelden Blz. 305  
BBV: Begroting 2020 naar taakvelden Blz. 306  
BBV: Beleidsindicatoren Blz. 307  
BBV: Beleidsindicatoren Blz. 308  
Bijlagen Blz. 309  
Reserves en voorzieningen Blz. 310  
Reserves en voorzieningen Blz. 311  
Toelichting op het overzicht van reserves en voorzieningen Blz. 312  
Structurele mutaties op reserves en voorzieningen Blz. 313  
Investeringen Blz. 314  
Inleiding Blz. 315  
Investeringsprogramma 2020-2023 Blz. 316  
Investeringsvolume Blz. 317  
Kapitaallasten Blz. 318  
Investeringen 2020 Blz. 319  
Toelichting op de Meerjaren Investerings Planning (MIP), jaarschijf 2019 Blz. 320  
Stand van zaken Collegeprogramma Blz. 321  
Stand van zaken Collegeprogramma Blz. 322  
Publicatiedatum: 22-10-2019

Inhoud