Programma 5: Kwaliteit openbare ruimte

Inhoud

Beoogd maatschappelijk effect

Onze ambitie is dat de inwoner van Lansingerland zijn leef- en woonomgeving ervaart als veilig en aantrekkelijk om te wonen, werken, ontmoeten en ontspannen

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023
Lasten 22.405 25.006 27.228 28.021 27.911 28.642
Baten 12.545 12.489 14.721 15.113 15.145 15.320
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -9.859 -12.518 -12.508 -12.908 -12.766 -13.322
Onttrekkingen 2.726 2.097 973 747 708 807
Toevoegingen 501 241 241 241 241 241
Mutaties reserves 2.224 1.857 732 506 467 567

Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld

Er is sprake van wijzigingen binnen het programma. In 2020 liggen de uitgaven per saldo € 484.000 lager dan 2019. Dit verschil wordt grotendeels veroorzaakt door de volgende ontwikkelingen:

Baggerwerkzaamheden: € 140.000 hogere lasten (5.1)

In vergelijking met 2019 voorzien we een stijging van de lasten van € 140.000. Baggerwerk dat in eerdere jaren was voorzien is na overleg met de Hoogheemraadschappen van Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard uitgesteld. De gezamenlijke aanpak biedt voordelen op het gebied van kosten, kwaliteit en geeft minder overlast.

Verhogen onderhoudsniveau: € 420.000 hogere lasten (5.1)

De lasten zijn in 2020 ook hoger doordat we het onderhoudsniveau herstellen naar niveau B voor het regulier areaal en naar niveau A voor de centrumgebieden. De extra kosten bedragen voor de onderdelen Civiel € 125.000, Stof- en Onkruidbestrijding € 190.000, Openbare Verlichting € 65.000 en Spelen/Groen € 40.000.

Kapitaallasten: € 450.000 hogere lasten (5.1)

In 2019 is er veel geïnvesteerd en worden langlopende projecten afgesloten wat lijdt tot € 332.500 extra kapitaallasten in 2020 ten opzichte van 2019. Verder heeft de wijziging van het omslagrentepercentage van 0,45% naar 0,75% geleid tot hogere lasten van € 117.500.

Inzamelen en verwerken huishoudelijk afval: € 450.000 hogere lasten (5.2)

De lasten voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval nemen met € 233.000 toe vanwege de toename van het aantal huishoudens en doordat opdrachten voor de inzameling en verwerking van glas, papier en textiel opnieuw zijn aanbesteed, met hogere kosten als gevolg.

Om (grote) schommelingen in de Afvalstoffenheffing voor inwoners te voorkomen, berekenen we in de begroting op een aantal sub-posten een beredeneerde risico-opslag. Het gaat hierbij om posten waarvan de ontwikkeling het komende jaar onzeker is. Denk hierbij aan schommelingen in markttarieven, afvalhoeveelheden en nog niet afgesloten aanbestedingstrajecten. De opslag bedraagt € 217.000 (3,4%).

Onderhoud riolering en rioolgemalen: € 277.000 hogere lasten (5.2)

In 2020 zet de ambtelijke organisatie meer uren in om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Dit heeft als gevolg dat de kosten € 200.000 stijgen. De overige kosten voor het onderhoud dalen met € 23.000.

In 2020 moeten we € 100.000 extra toevoegen aan de voorziening Riolering als het gevolg van hogere baten van de rioolheffing.

Kapitaallasten: € 47.000 hogere lasten (5.2)

De wijziging van het omslagrentepercentage van 0,45% naar 0,75% en een verschuiving van de investeringen lijdt per saldo tot hogere kapitaallasten van € 47.000.

Afvalstoffenheffing: € 2.172.000 hogere baten (5.2)

In 2019 hebben de inwoners een eenmalige korting op de afvalstoffenheffing ontvangen. Deze korting bedroeg € 1.235.000. De cumulatieve baten voor afval nemen in vergelijking met de begroting 2019 met € 937.000 toe. Dit komt voornamelijk doordat de kosten voor het inzamelen en verwerken van het afval stijgen doordat we de inzameling en verwerking van papier, glas en textiel opnieuw hebben aanbesteed. Daarnaast neemt het aantal inwoners toe, dit zorgt voor een kosten- en batenverhoging. In 2020 voorzien we per huishouden een stijging van de afvalstoffenheffing van 20,8%, zie ook de toelichting in de paragraaf lokale heffingen.

Rioolheffing: € 68.000 hogere baten (5.2)

Door bevolkingsgroei nemen ook de baten van de rioolheffing in vergelijking met 2019 toe met € 68.000. De toename is voornamelijk te verklaren door een stijging van het tarief conform het gemeentelijk rioleringsplan (GRP).

Reservemutaties:

Lagere onttrekking reserves: € 1.620.000 lager (5.1)

Er wordt € 1.620.000 minder onttrokken aan de reserves. Baggerwerk dat in eerdere jaren was voorzien is na overleg met de Hoogheemraadschappen van Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard uitgesteld. In 2020 wordt er € 385.000 minder onttrokken aan de reserve Baggeren.

Beleidsveld Beheer Openbare ruimte

Doelstelling

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023
Lasten 12.589 14.635 16.039 16.417 16.091 16.723
Baten 1.487 1.050 1.041 1.046 849 850
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -11.102 -13.585 -14.997 -15.371 -15.242 -15.874
Onttrekkingen 822 862 954 719 648 772
Toevoegingen 486 226 226 226 226 226
Mutaties reserves 336 636 729 493 422 547

Beleidsveld Afval- en afvalwatermanagement

Doelstelling

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023
Lasten 9.816 10.372 11.190 11.605 11.820 11.918
Baten 11.058 11.439 13.679 14.067 14.296 14.471
Geraamde totaal saldo van baten en lasten 1.242 1.067 2.489 2.463 2.476 2.552
Onttrekkingen 1.903 1.236 18 28 60 35
Toevoegingen 15 15 15 15 15 15
Mutaties reserves 1.888 1.220 3 13 45 20

Toelichting activiteiten

5.5 Inzameling en transport van stedelijk afvalwater

Storingen aan gemalen verhelpen we zo snel mogelijk. Maximaal 1 storing per jaar mag langer dan 24 uur duren.

5.6 Inzameling en verwerking van hemelwater

Bij regenval staat er bij een reguliere bui net geen water op straat. Bij bijzonder intensieve regenbuien tolereren we dat er maximaal 30 minuten water op straat staat.

5.7 Optimale grondwaterstand in het openbaar gebied

Dit kunnen we alleen doen binnen de beperkte mogelijkheden die de diepe polders van Lansingerland daarvoor bieden. Inwoners zorgen zelf voor voldoende drainage, waterdichte kelders en dampdichte vloeren in de eigen tuin en woning. Hierbij streven we naar maximaal 1 gegrond verklaarde aansprakelijkheidstelling per jaar.

5.8 Meten tevredenheid over inzameling en verwerking van afvalwater

In 2020 voeren wij een tevredenheidsonderzoek uit over afvalwater. We zetten hier het burgerpanel voor in. We sturen bij op de punten waar ontevredenheid over is.

5.9 Gemeentelijk Rioleringsplan

De plantermijn van het huidige Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2020 (GRP) loopt af. Daarom stellen we in 2020 een nieuw water- en rioleringsplan vast. Dit nieuwe beleid bevat ondermeer concrete doelstellingen en maatregelen die aansluiten bij nationale en gemeentelijke doelstellingen op het gebied van klimaatadaptatie.

5.10 Modernisering afvalbrengstation

Het afvalbrengstation aan de Bosland 51 in Bergschenhoek is toe aan modernisering. De DCMR geeft aan dat onze voorzieningen niet voldoen aan wet- en regelgeving. Het brengen van afval is voor inwoners nu niet prettig en in potentie onveilig. De medewerkers zijn door de opzet van het afvalbrengstation niet voldoende in staat om prettig en makkelijk hun werk te verrichten. Met de upgrade willen we voor onze inwoners en ondernemers een modern, veilig en op circulariteit gericht afvalbrengstation realiseren.

5.11 Uitvoeringsplan Afval

Het uitvoeringsplan is de basis voor een gestroomlijnde implementatie van het nieuwe Afvalbeleid. Wij werken het uitvoeringsplan uit op basis van het door de Raad vastgestelde Afvalbeleid.

5.12 Verhoging aandeel gescheiden GFT

Uit onderzoek blijkt dat GFT (groente, fruit- en tuinafval) in Lansingerland nog te vaak in het restafval terecht komt. Bij appartementencomplexen is nog veel winst te halen. Door bij alle appartementencomplexen in Lansingerland een inzamelmiddel te plaatsen voor de gescheiden inzameling voor GFT bieden wij deze doelgroep betere mogelijkheden om het GFT uit het restafval te houden.

Door in 2020 de voorlichting over het GFT afval te verduidelijken en te intensiveren gaan we zowel bewoners van de appartementencomplexen als bewoners van de grondgebonden woningen stimuleren om GFT nog meer gescheiden in te zamelen.

Kengetallen Kwaliteit openbare ruimte

Kengetal Realisatie 2018 Begr 2019 Begr 2020
Beheer openbare ruimte
Percentage areaal openbare ruimte met minimaal beeldkwaliteit C of het equivalent hiervan 100% 100% n.v.t.
Percentage producten onkruidbestrijding, zwerfvuil, vegen en maaien op minimaal beeldkwaliteitsniveau B 100% 100% n.v.t.
Percentage Groen & Spelen, Onkruidbestrijding, Zwerfvuil, Bebording, Belijning & Straatmeubilair voor regulier beheergebied op minimaal onderhoudsniveau B 100%
Percentage Groen & Spelen, Onkruidbestrijding, Zwerfvuil, Bebording, Belijning & Straatmeubilair voor centra en stationsgebieden op minimaal onderhoudsniveau A 100%
Uitvoeren tevredenheidsonderzoek openbare ruimte via burgerpanel n.v.t. Uitgevoerd Uitgevoerd
Aantal aansprakelijkheidsstellingen 14 10 10
Opleveren leidraad Duurzame Inrichting Openbare Ruimte (DIOR) n.v.t. Uitgevoerd n.v.t.
Afval- en afvalwater management
Maximaal aantal storingen per jaar van langer dan 24 uur aan rioolgemalen 1x/jr 1x/jr 1x/jr
Aantal minuten waarbij tijdens bijzonder intensieve buien water op straat mag staan n.v.t. 30 min. 30 min.
Aantal aansprakelijkheidsstellingen n.a.v. grondwaterstand n.v.t. Vastgesteld 1
Vaststellen nieuw afvalbeleid n.v.t. Uitgevoerd
Onderzoeken meest effectieve methode afvalinzameling, -scheiding en -verwerking n.v.t. n.v.t.
Uitvoeren tevredenheidsonderzoek afvalwater via burgerpanel (We voeren 1x per twee jaar een tevredenheidsonderzoek uit dat specifiek op afvalscheiding is gericht.) n.v.t. Uitgevoerd n.v.t.
Uitvoeren tevredenheidsonderzoek afvalscheiding via burgerpanel Uitgevoerd
Opstellen uitvoeringsplan Afvalbeleid n.v.t. Uitgevoerd Uitgevoerd
Realiseren toename gescheiden GFT afval n.v.t. n.v.t. 3,5%
Modernisering afvalbrengstation n.v.t. in voorbereiding
Publicatiedatum: 22-10-2019

Inhoud