Programma 3: Sport, cultuur en onderwijs

Inhoud

Beoogd maatschappelijk effect

Een vitale samenleving voor alle leeftijden, waarin iedereen actief mee kan doen

Als gemeente met veel jeugd bieden we goede voorzieningen voor kinderen. We voorzien onder meer in adequate onderwijshuisvesting, een tegemoetkoming voor het leerlingenvervoer en een toegankelijk aanbod van voorschoolse voorzieningen. We ondersteunen inwoners van alle leeftijden om sportief en cultureel actief te zijn. We zetten in op een actief verenigingsleven, aansprekende evenementen en een passend aanbod, waaronder sportaccommodaties, cultuurhuizen en bibliotheekvoorzieningen. Op deze plekken kunnen mensen elkaar ontmoeten en sociale contacten opdoen. Zo ontstaat samenhang die bijdraagt aan een vitale samenleving waarin iedereen actief mee kan doen.

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023
Lasten 11.195 12.163 11.442 11.478 12.158 12.041
Baten 1.077 1.115 1.056 1.005 953 953
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -10.118 -11.048 -10.386 -10.473 -11.205 -11.088
Onttrekkingen 660 898 131 180 63 14
Toevoegingen 409 17 17 17 17 17
Mutaties reserves 251 882 114 163 46 -2

Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld

In 2020 zien we dat de lasten voor het programma in totaal € 727.000 lager zijn dan in 2019. Daarnaast zijn ook de baten in 2020 € 59.000 lager dan in 2019. Dit komt voornamelijk door de volgende ontwikkelingen:

Mutaties vanuit de Kaderbrief 2020:

Combinatiefunctionaris: € 61.000 hogere lasten

De inzet van de combinatiefunctionaris (breed) wordt voor 40% bekostigd vanuit het rijk, 60% wordt gedragen door de gemeente. Voor de regeling 2019-2022 was het budget vanuit de gemeente (60%) reeds opgenomen in de begroting. Via de algemene uitkering is de rijksbijdrage van € 61.000 (40%) beschikbaar gekomen. Dit bedrag wordt gedekt uit de reserve ombuiging.

Combinatiefunctionaris sport: € 60.000 hogere lasten

Als uitwerking van de sportvisie nemen we in 2020 en 2021 € 60.000 op voor combinatiefunctionarissen sport. Dit bedrag wordt gedekt uit de reserve ombuiging.

Cultuurhuis: € 60.000 hogere lasten

Voor de ontwikkeling van het cultuurhuis, Blok B, in Berkel en Rodenrijs hebben we incidenteel budget nodig.

IHP: stijging lasten vanaf 2023

Het integraal huisvestingsplan (IHP) wordt momenteel opgesteld. De eerste inzichten laten zien dat we in 2023 een deels incidentele stijging in de lasten krijgen i.v.m. vrijval diverse boekwaarden en bijkomende structurele kapitaallasten krijgen voor het ENG maken van diverse scholen als wij hiervoor kiezen. Om dit op te vangen hebben we in 2023 een extra stelpost IHP opgenomen van € 373.000. Met de verdere uitwerking van het IHP, zal dit nader worden ingevuld.

Cultuurhuis blok B: stijging lasten vanaf 2022

Vanaf 2022 is er een structureel budget opgenomen van € 500.000 voor de realisatie van cultuurhuis Blok B.

Overige mutaties:

Subsidie bibliotheek: € 101.000 hogere lasten

In 2020 is het beschikbare budget voor openbaar bibliotheekwerk hoger dan in 2019. Met de vaststelling van de Bibliotheeknota heeft de raad besloten in de periode 2018-2022 het beschikbare budget voor de bibliotheek stapsgewijs terug te brengen naar het niveau vóór de bezuinigingen.

Onderwijsachterstanden beleid: € 61.000 lagere baten en lasten

In 2019 heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het onderwijsachterstandenbudget (hierna oab) herverdeeld. Deze herverdeling betekent een structurele korting voor het oab voor de gemeente Lansingerland, in 2020 ter hoogte van € 61.000. De vermindering van deze begrotingspost voor zowel de baten als de lasten is een rechtstreekse doorvertaling van deze korting.

Overdracht onderwijshuisvesting: € 885.000 lagere lasten

In 2019 hebben we € 885.000 incidenteel besteed aan de overdracht schoolgebouwen. Dit budget werd gedekt uit de gelijknamige bestemmingsreserve.

Budgetten sport: € 118.000 lagere lasten

In 2019 zijn er diverse incidentele budgetten voor sport beschikbaar gesteld voor het Urban Sportpark, personele capaciteit accommodatieplan en de subsidie voor de aanleg van padelbanen en de schaatsbaan. In 2020 leidt dit tot een verlaging van de lasten t.o.v. 2019.

Budgetten onderwijs: € 150.000 lagere lasten

In 2019 zijn er diverse incidentele budgetten voor onderwijs beschikbaar gesteld voor de afbouw van de WP2 school, het gebouw aan de Noorderparklaan en het IHP . In 2020 leidt dit tot een verlaging van de lasten t.o.v. 2019.

Loonprognose, kapitaallasten en overige mutaties: € 205.000 hogere lasten

In vergelijking met vorig jaar zijn de kosten van de loonprognose verhoogd. Deze stijging wordt grotendeels verklaard door de CAO stijging. Verder heeft de wijziging van het omslagrentepercentage (van 0,45% naar 0,75%) en een verschuiving van de investeringen geleid tot een stijging van de lasten op de doorbelasting kapitaallasten.

Reservemutaties:

Lagere onttrekking reserves: € 707.000 lager

In 2019 is het restant bedrag van € 885.000 onttrokken aan de bestemmingsreserve overdracht schoolgebouwen. In 2020 onttrekken we € 60.000 voor de combinatiefunctionaris sport uit de reserve ombuiging en € 61.000 voor combinatiefunctionarissen breed. Daarnaast onttrekken we in 2020 € 60.000 voor het cultuurhuis, Blok B.

Beleidsveld Sport

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Lansingerland als sportiefste gemeente op de kaart

Met plezier sporten en bewegen is voor alle inwoners van Lansingerland belangrijk. Onze sportieve ambities staan in de visie ‘Scoren met sport’ (2019). Wij stimuleren de inwoners en maken sport en bewegen mogelijk voor iedereen, onder andere door de Subsidie voor sport en bewegen. We hebben daarbij extra aandacht voor kinderen (14-17 jaar), sociale minima, mensen met een beperking en senioren. Voor sportverenigingen  is het belangrijk om vitaal te blijven. Wij ondersteunen hen bij hun rol en hun ontwikkeling naar de toekomst. Daarnaast houden we de sportaccommodaties op orde. Dat betekent dat we voldoende capaciteit hebben voor het stijgende aantal inwoners, dat we efficiënt gebruik maken van de accommodaties en dat de accommodaties betaalbaar blijven voor gebruikers en gemeente. Het grootste deel van het sportbudget is bestemd voor de sportaccommodaties.

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023
Lasten 1.663 1.995 2.189 2.217 2.189 2.159
Baten 474 528 528 528 528 528
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -1.189 -1.466 -1.661 -1.689 -1.661 -1.631
Onttrekkingen 319 0 60 60 0 0
Toevoegingen 334 0 0 0 0 0
Mutaties reserves -14 0 60 60 0 0

Beleidsveld Cultuur

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Een bruisend, bindend en boeiend cultuuraanbod dat toegankelijk is voor iedereen

Cultuur is van grote waarde voor de samenleving en is mede bepalend voor de identiteit van Lansingerland. In de Cultuurnota bruisen, binden, boeien (2017) staan onze culturele doelstellingen. Wij streven naar een divers cultureel aanbod dat voor iedereen toegankelijk is en waarbij nieuwe verbindingen ontstaan met andere sectoren zoals onderwijs, economie, ruimtelijke ordening, zorg en welzijn. Daarin werken wij samen met culturele partners en inwoners. Met de uitkomsten van de pilots van EXPO Lansingerland werken we de plannen voor kunst en erfgoed in de openbare ruimte verder uit.

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023
Lasten 1.464 1.546 1.782 1.814 2.357 2.297
Baten 11 14 13 13 13 13
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -1.452 -1.533 -1.768 -1.801 -2.343 -2.284

Beleidsveld Onderwijs en kinderopvang

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Goed en passend toekomstgericht onderwijs voor iedereen dichtbij

In de visienota Onderwijs 2017-2025 staan de doelen voor de komende jaren. Een gemeente waarin:

  1. Goed basis- en voortgezet onderwijs dichtbij huis beschikbaar is voor ouders en leerlingen;
  2. het onderwijs aansluit bij de veranderende behoefte en wensen van de samenleving;
  3. gemeente en onderwijs samen zorgen voor een sluitende ondersteuning voor kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben;
  4. kinderen worden uitgedaagd om het maximale uit zichzelf te halen.

Achterstanden en leerproblemen pakken we snel en adequaat aan. Jongeren hebben toegang tot de beste onderwijsinstellingen, ook buiten Lansingerland. Verder hebben ze duidelijke carrièremogelijkheden in de regio door een sterke samenwerking tussen VMBO, MBO en het lokale bedrijfsleven. Tot slot sluit het onderwijs door (technologische) innovatie aan bij een snel veranderende wereld en bereidt het onze jongeren hierop voor.

Naast de doelstellingen uit de visienota blijven we voldoen we aan onze wettelijke verplichtingen voor onderwijshuisvesting. We zorgen daarnaast voor een tegemoetkoming in het leerlingenvervoer voor de beoogde doelgroep en houden toezicht op het openbaar primair onderwijs. Met de uitvoering van onze activiteiten op het gebied van leerplicht dragen we eraan bij dat leerplichtige kinderen naar school gaan en zorgen we voor zo min mogelijk voortijdige schoolverlaters. Tot slot houden we toezicht op de kwaliteit    van de kinderopvang en zorgen we voor een toegankelijk aanbod van voorschoolse voorzieningen.

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023
Lasten 8.068 8.622 7.472 7.447 7.612 7.585
Baten 591 573 515 464 412 412
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -7.477 -8.049 -6.957 -6.984 -7.200 -7.173
Onttrekkingen 340 898 71 120 63 14
Toevoegingen 76 17 17 17 17 17
Mutaties reserves 265 882 54 103 46 -2

Kengetallen Sport, cultuur en onderwijs

Kengetal Realisatie 2018 Begr 2019 Begr 2020
Sport
Aantal binnensportaccommodaties (zaaldelen) 28 28 28
Aantal buitensportaccommodaties (velden) 74 75 75
Cultuur
Aantal gesubsidieerde culturele activiteiten 25 n.v.t. 30
Aantal scholen dat meedoet met Cultuurtrein 10 12 12
Cultuurhuizen in Lansingerland 2 2 2
Percentage inwoners dat lid is van de bibliotheek 20% 20% 20%
Onderwijs en kinderopvang
Aantal basisscholen 22 22 22
Aantal scholen voortgezet onderwijs 6 6 6
Aantal Integrale Huisvestings Projecten 1 1 1
Aantal jaarlijkse GGD onderzoeken 71 77 90
Aantal GGD onderzoeken voor registratie 25 20 20
Aantal nader onderzoeken bij overtredingen 7 12 18
Aantal kindplaatsen peuteropvang bij gesubsidieerde instellingen (inclusief VVE- instellingen) 361 362 362
Totaal aantal beschikkingen leerlingenvervoer 265 262 275
Publicatiedatum: 22-10-2019

Inhoud