Programma 2: Openbare Orde en Veiligheid

Inhoud

Beoogd maatschappelijk effect

Lansingerland is een veilige en leefbare gemeente om in te wonen, werken, ondernemen en ontspannen

We staan voor een veilig Lansingerland waarbij zowel de fysieke en sociale veiligheid als ook de veiligheidsbeleving toeneemt. We leggen de focus op de aanpak van delicten met een grote impact en delicten die ondermijnend zijn aan de samenleving. Dit kunnen we als gemeente niet alleen. Hiervoor hebben we onze inwoners, politiek en ondernemers nodig. De komende jaren investeren we dan ook in de samenwerking met diverse partners, vergroten we het bewustzijn van het bestuur en zorgen we dat inwoners ons nog beter weten te vinden. We vergroten onze zichtbaarheid in een leefbare en veilige gemeente.

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023
Lasten 4.652 5.355 6.023 5.988 5.890 5.890
Baten 51 66 65 65 65 65
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -4.601 -5.289 -5.958 -5.923 -5.825 -5.825
Onttrekkingen 0 0 100 0 0 0

Toelichting (grote) mutaties in het meerjarenbeeld

Mutaties vanuit de Kaderbrief 2020:

Inwoner bijdrage Veiligheidsregio Rijnmond (VRR): € 301.000 hogere lasten

De inwonerbijdrage aan de VRR is in 2020 circa € 301.000 hoger dan in 2019. Dit verschil is voornamelijk te verklaren door indexatie van de tarieven, de CAO stijging en het wegvallen van inkomsten uit het openbare meldsysteem.

Aanpak ondermijning: € 100.000 hogere lasten voor een stevige en pragmatische aanpak van ondermijning. We willen een goede informatiepositie, meer bewustzijn over de effecten en een sterke regisserende rol in de ketenaanpak van ondermijning verkrijgen.

Mutaties Begroting 2020:

De loonprognose, kapitaallasten en overige mutatie zorgen in totaal voor: € 266.000 hogere lasten

In vergelijking met vorig jaar zijn de kosten van de loonprognose verhoogd. Deze stijging wordt grotendeels verklaard door de CAO stijging. Verder heeft de wijziging van het omslagrentepercentage (van 0,45% naar 0,75%) en een verschuiving van de investeringen geleid tot een stijging van de lasten op de doorbelasting kapitaallasten.

Mutaties reserves:

Hogere onttrekking reserves: € 100.000

In 2020 onttrekken we € 100.000 uit de reserve ombuiging ter dekking van de aanpak ondermijning.

Beleidsveld Openbare Orde en Veiligheid

Doelstelling

Wat willen we bereiken

Een veilig Lansingerland

Onze ligging tussen de grote steden brengt positieve en negatieve invloeden uit de stad met zich mee. Wij willen dat iedereen zich veilig voelt in Lansingerland. Daarom hebben we meer aandacht voor de leefbaarheid in de kernen en wijken en pakken we overlast en criminaliteit aan. We creëren zo een veilige en leefbare omgeving voor onze inwoners, ondernemers en bezoekers. In januari 2019 stelde de gemeenteraad het Integraal Veiligheidsbeleid 2019 – 2022 vast met 7 prioriteiten voor de komende jaren.  Een belangrijke ontwikkeling in het veiligheidsdomein is de kleinere afstand tussen de onder- en bovenwereld. Daarom zet de driehoek bestaande uit burgemeester, politie en openbaar ministerie stevig in op ondermijning. Dit vraagt ook een grotere inzet van de gemeentelijke organisatie in capaciteit, bewustzijn en bestuurlijke maatregelen. Tegelijkertijd laat de jaarlijkse misdaadmonitor van het AD zien dat de veiligheid in Lansingerland groeit. De BOA’s vervullen een wenselijke rol in de sociale veiligheid in de  kernen en de aanpak van jeugdoverlast.

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023
Lasten 4.652 5.355 6.023 5.988 5.890 5.890
Baten 51 66 65 65 65 65
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -4.601 -5.289 -5.958 -5.923 -5.825 -5.825
Onttrekkingen 0 0 100 0 0 0

Kengetallen Openbare orde en veiligheid

Kengetal Realisatie 2018 Begr 2019 Begr 2020
Openbare orde en veiligheid
Aantal Bibob toetsen bij vergunningaanvragen op basis van beleidsregel Wet Bibob Lansingerland 2018 100%
Percentage bezochte voortgezet onderwijs instelling (in het kader van het Convenant Veilige School) 100%
Aantal gecombineerde rondes boa’s en buurttoezicht 30 30 30
Percentage op minimaal niveau opgeleide en geoefende sleutelfunctionarissen 95% 95% 95%
Aantal officieren van Dienst bevolkingszorg 2% 2 2
Publicatiedatum: 22-10-2019

Inhoud