Programma 7: Grondzaken

Inhoud

Beoogd maatschappelijk effect

Met ons grondbeleid dragen we bij aan de realisatie van ruimtelijke doelstellingen op het gebied van wonen, werken, ondernemen en recreëren.

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023
Lasten 70.870 26.506 26.861 20.292 10.170 8.507
Baten 77.519 25.314 25.735 19.551 9.408 7.883
Geraamde totaal saldo van baten en lasten 6.649 -1.192 -1.126 -741 -762 -624
Onttrekkingen 1.929 3.481 881 690 704 566
Toevoegingen 9.837 2.599 26 0 0 0
Mutaties reserves -7.908 881 855 690 704 566

Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld

De verschillen tussen jaarschijf 2019 en jaarschijf 2020 worden met name veroorzaakt door de bijstelling van de grondexploitaties bij het MPG 2019 die in juni 2019 door de raad is vastgesteld. In 2020 zien we dat de lasten voor het beleidsveld € 358.000 hoger zijn. Dit komt voornamelijk door de volgende ontwikkelingen:

Uitgaven grondexploitaties € 476.000

In 2020 stijgen de uitgaven m.b.t. de grondexploitaties ten opzichte van 2019 (€ 459.000). Ook is de dotatie aan de verliesvoorziening iets hoger dan in 2019 (€ 17.000).

Incidentele uitgave 2019 € 188.000

In 2019 is de resterende boekwaarde van de Laan van Koot afgeschreven en dit leidde tot een incidenteel nadeel van € 188.000.

Toe te rekenen rente NIEGG € 102.000

In 2020 stijgt het omslagrentepercentage ten opzichte van 2019. Hierdoor stijgen de lasten van toe te rekenen rente aan de NIEGG.

Doorbelasting € 43.000

In 2020 daalt de doorbelasting naar dit beleidsveld met € 43.000.

De hogere baten van € 420.000 komen door hogere geprognosticeerde grondverkopen.

Reservemutaties:

In 2020 zien we zowel minder onttrekkingen (€ 2.600.000) als minder toevoegingen (€ 2.573.000) aan de reserves. Dit heeft voornamelijk te maken met de vrijval van de reserve Annie M.G, Schmidtpark in 2019 die zowel als onttrekking als dotatie dit beleidsveld heeft geraakt ( € 2.356.663). Ook is in 2019 de boekwaarde van de Laan van Koot afgeschreven middels een onttrekking aan de algemene reserve over dit beleidsveld (€ 188.000). De overige mutaties hebben met de mutatie van de verliesvoorziening grondexploitaties te maken en de verrekening van het resultaat van de grondexploitaties met de algemene reserve.

Beleidsveld: Grondexploitatie

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Realiseren van gebiedsontwikkelingen binnen de financiële kaders en ruimtelijke randvoorwaarden
We produceren en verkopen bouwgrond, hiermee geven we invulling aan de doelstellingen op het gebied van wonen, werken en recreëren. We verkopen bouwgrond voor een marktconforme prijs en we beheersen de grondexploitaties en de hiermee samenhangende risico's.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel staan de kosten van dit beleidsveld:

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023
Lasten 70.870 26.506 26.861 20.292 10.170 8.507
Baten 77.519 25.314 25.735 19.551 9.408 7.883
Geraamde totaal saldo van baten en lasten 6.649 -1.192 -1.126 -741 -762 -624
Onttrekkingen 1.929 3.481 881 690 704 566
Toevoegingen 9.837 2.599 26 0 0 0
Mutaties reserves -7.908 881 855 690 704 566

Kengetallen Grondzaken

Kengetal Realisatie 2018 Begr 2019 Begr 2020
Grondexploitatie
Aantal woningen gronduitgifte n.v.t. n.v.t. 250-300
Verkoop van bedrijventerreinen ca. 12 ha 2,3 ha ca. 6 ha
Publicatiedatum: 22-10-2019

Inhoud