Programma 4: Sociaal Domein

Inhoud

Beoogd maatschappelijk effect:

Een gezonde, energieke samenleving met veerkrachtige individuen

Een gezonde energieke samenleving

Onze samenleving is ondernemend, neemt verantwoordelijkheid, heeft oog voor kwetsbaren en kan tegen een stootje. Wij zien deze kracht in onze samenleving en we stimuleren dat iedereen meedoet en erbij hoort: jong en oud, arm en rijk, ongeacht afkomst, geaardheid of geloofsovertuiging. Die kracht is van grote waarde voor de gezondheid en het welbevinden van onze inwoners.

Veerkracht van het individu en van de samenleving

Veerkracht staat centraal in onze visie. Mensen komen het meest tot hun recht wanneer ze meedoen in de samenleving. De grootste groep inwoners is in staat om hun eigen problemen op te lossen. Waar mogelijk lossen we problemen samen op, zodat mensen weer op eigen kracht verder kunnen. Als dat niet mogelijk is, zetten we in op het leren omgaan met de situatie en op het investeren in het netwerk. Daarmee versterken we de veerkracht van het individu en van de samenleving.

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023
Lasten 35.853 38.904 40.866 40.715 40.335 40.039
Baten 9.112 9.046 8.805 8.573 8.317 8.064
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -26.742 -29.858 -32.061 -32.142 -32.018 -31.975
Onttrekkingen 99 5 1 0 74 2
Toevoegingen 13 13 3.013 13 13 13
Mutaties reserves 86 -8 -3.013 -13 61 -11

Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld

Er is sprake van wijzigingen binnen het programma. In 2020 liggen de uitgaven per saldo € 5.213.755 hoger dan in 2019. Dit verschil wordt grotendeels veroorzaakt door de volgende grote ontwikkelingen:

Instellen bestemmingsreserve sociaal domein: € 3,0 miljoen hogere lasten

Naast onze eigen ambities op het gebied van sociaal domein, zien we ontwikkelingen op ons afkomen die effecten hebben voor onze gemeente. Landelijke onderzoeken wijzen uit dat gemeenten structureel meer geld kwijt zijn voor zorg en jeugdhulp dan het Rijk beschikbaar stelt. Conform het voorstel in de Kaderbrief 2020 is ter dekking van de toekomstige risico’s een bestemmingsreserve Sociaal Domein ingesteld van € 3,0 miljoen.

Bijdrage Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR): € 1,2 miljoen hogere lasten

De bijdrage voor de GRJR ligt € 1,2 miljoen hoger dan in 2019 door een toename van het zorggebruik binnen deze regeling zowel in totaliteit als voor Lansingerland.

Uitkeringen Participatiewet/BUIG-gelden: € 120.586 hogere lasten

De uitgaven op de Uitkeringen Participatiewet zijn ten opzichte van 2019 gedaald met € 131.711. De inkomsten vanuit de rijksbijdrage (BUIG-gelden) zijn echter afgenomen met € 252.297. Per saldo een nadeel.

Invoering Wet verplichte GGZ: € 106.000 hogere lasten

In 2020 wordt de Wet verplichte GGZ (WvGGZ) ingevoerd. Deze kosten voor de gemeente worden gecompenseerd vanuit de algemene uitkering.

Hulp bij het huishouden: € 82.500 hogere lasten

Het budget is meegestegen met de groei van de doelgroep (ouderen).

Beleidsaccent de leraar trekt aan de bel: € 74.000 hogere lasten

Het budget voor het beleidsaccent De leraar trekt aan de bel (€ 74.000) is voor 2019 incidenteel afgeraamd. Vanaf 2020 is dit budget nodig voor de kosten van jeugdhulp op school.

Huishoudelijke mantelzorghulp: € 64.128 hogere lasten

Het budget is meegestegen met de groei van de doelgroep (ouderen). 

Subsidies: € 53.641 hogere lasten

De kosten voor subsidies zijn in 2020 hoger dan in 2019 door een hogere subsidie aan Take Care i.v.m. groei van de doelgroep. Daarnaast is in 2019 de subsidies voor 2018 definitief vastgesteld wat een voordeel voor 2019 liet zien.

Kwijtschelding afvalstofheffing: € 50.000 hogere lasten

In 2019 zijn onze kosten aan de kwijtschelding voor afvalstoffenheffing € 50.000 euro lager, omdat in het tarief van de aanslag in 2019 een eenmalige teruggaaf is verwerkt. In 2020 vervalt deze teruggaaf.

Loonprognose, kapitaallasten en overige mutaties: € 484.173 hogere lasten

Deze hogere lasten worden grotendeels verklaard doordat de kosten van de loonprognose zijn verhoogd als gevolg van de nieuw afgesloten cao.

Beleidsveld Samenleving

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Een sterke en verbonden samenleving waaraan iedereen naar vermogen meedoet

We willen dat iedereen meedoet in de samenleving vanuit de gedachte dat de onderlinge verbondenheid bijdraagt aan het individuele welzijn en welbevinden. Met de inzet van de beleidsaccenten zoeken we verbinding met wonen, sport, onderwijs en cultuur.

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023
Lasten 780 1.814 2.689 2.636 2.592 2.593
Baten 25 5 3 3 3 3
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -755 -1.809 -2.687 -2.633 -2.589 -2.590

Beleidsveld Jeugd

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Kinderen en jongeren groeien veilig en gezond op en ontwikkelen zich tot zelfredzame inwoners

Om veilig en gezond te kunnen ontwikkelen tot een zelfredzame inwoner is een goede basis belangrijk. Die stevige basis wordt in de eerste plaats gelegd door de ouders en/of verzorgers. Zij hebben daarvoor voldoende opvoedvaardigheden nodig en moeten een veilig thuis kunnen bieden. Naarmate het kind ouder wordt, bouwen onder andere de opvang, school, sportclubs, vrienden en vakantiebaantjes mee aan de basis. De ruimte die kinderen krijgen om de eigen talenten te benutten en te ontplooien bepaalt in belangrijke mate hun kansen om volledig en volwaardig mee te kunnen draaien in de maatschappij en daar een bijdrage aan te kunnen leveren.

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023
Lasten 13.375 14.670 15.181 15.234 15.088 14.789
Baten 20 2 0 0 0 0
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -13.355 -14.668 -15.181 -15.234 -15.088 -14.789
Toevoegingen 0 0 3.000 0 0 0

Beleidsveld Participatie

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Financieel zelfredzame, betrokken volwassenen die geen beroep hoeven te doen op de gemeente

Iedereen kan meedoen in Lansingerland. Werk voor jong en oud, starter en ervaren. We voorkomen zoveel mogelijk dat onze inwoners financiële problemen of schulden hebben en/of dat zij afhankelijk zijn van een uitkering. Voor inwoners die toch financiële problemen of schulden hebben en/of afhankelijk raken van een uitkering bieden we ondersteuning. Met deze ondersteuning zorgen we ervoor dat onze inwoners zo snel mogelijk weer zelfredzaam zijn. In 2020 werken we toe naar 15% minder inwoners met een uitkering aan het einde van de collegeperiode (gecorrigeerd voor bevolkingstoename). Daarnaast helpen wij in 2020 ten  minste 100 inwoners met financiële problemen of problematische schulden. Ook treffen we in 2020 de voorbereidingen voor de invoering van de nieuwe wet inburgering die ingaat op 1 januari 2021

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023
Lasten 13.125 13.184 13.373 13.285 13.216 13.218
Baten 8.727 8.808 8.579 8.327 8.077 7.824
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -4.398 -4.376 -4.795 -4.958 -5.140 -5.394
Onttrekkingen 91 0 0 0 0 0

Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Zelfredzame, betrokken en vitale inwoners

We willen dat volwassenen financieel onafhankelijk zijn, voor zichzelf kunnen zorgen en investeren in hun eigen netwerken en in de samenleving. Voor ouderen willen wij dat zij zo zelfstandig als mogelijk functioneren, wonen en participeren.

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023
Lasten 8.574 9.236 9.622 9.560 9.439 9.440
Baten 339 231 224 244 238 238
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -8.234 -9.005 -9.399 -9.316 -9.201 -9.202
Onttrekkingen 8 5 1 0 74 2
Toevoegingen 13 13 13 13 13 13
Mutaties reserves -5 -8 -13 -13 61 -11

Kengetallen Sociaal Domein

Kengetal Realisatie 2018 Begr 2019 Begr 2020
Samenleving
Percentage inwoners dat maatwerkondersteuning ontvangt n.v.t. 7% 7%
Aantal geregistreerde mantelzorgers 830 700 850
Jeugd
Aantal unieke cliënten dat gebruik maakt van een maatwerkvoorziening Jeugdwet (2e half jaar) 1.466 1.400 1.300
Gemiddeld aantal indicaties per cliënt n.v.t. 1,5 1,4
Gemiddelde wachttijd JGGZ Q4 (specialistisch) n.v.t. 7 weken 6 weken
Gemiddelde tijd tussen contact met consulent en ondersteuningsplan (bron: GWS) n.v.t. 20 dagen 15 dagen
% met een positieve gedragsverbetering door hulp (bron: CEO Jeugd) 62% 80% 65%
% uitval en voortijdig afgesloten trajecten (lokaal) 2,55% 8% 2,5%
Participatie
Aantal unieke cliënten dat gebruik maakt van een voorziening i.h.k.v. de Participatiewet (2e half jaar) n.v.t. 860 714
Aantal lopende bijstandsuitkeringen op 31 december 565 615 549
% inwoners met een bijstandsuitkering n.v.t. 2% 2%
Aantal kandidaten dat is uitgestroomd naar betaald werk 70 110 150
Aantal kandidaten dat parttime is gaan werken n.v.t. n.v.t. 20
Aantal inwoners waarvoor instroom is voorkomen (preventie) n.v.t. n.v.t. 40
Aantal formele en informele schuldhulptrajecten n.v.t. 340 350
Gebruik JCF, JSF en Stichting Leergeld n.v.t. 1.700 1.850
Gebruik Collectieve zorgverzekering 763 1.000 1.200
Maatschappelijke ondersteuning
Aantal unieke cliënten (jeugd, volwassenen en ouderen) dat gebruik maakt van een maatwerkvoorziening Wmo (2e half jaar) 1.827 1.800 1.870
Gemiddeld aantal indicaties per cliënt (jeugd, volwassenen en ouderen) n.v.t. 1,7 1,8
Tevredenheid kwaliteit ondersteuning (bron: CEO) 85% 85% 87%
% door hulp een betere kwaliteit van leven heeft (bron: CEO) 77% 78% 80%
Publicatiedatum: 22-10-2019

Inhoud