Bijlagen

Inhoud

Reserves en voorzieningen

Reserves en voorzieningen

Bedragen x € 1.000
Reserves Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-19 2019 2019 2019 31-dec-19
Algemene reserve algemene dienst incl. resultaat onbeperkt onbeperkt 105.061 3.415 6.344 0 102.131
Algemene reserves 105.061 3.415 6.344 0 102.131
Reserve Rekenkamer onbeperkt variabel 28 0 0 0 28
Reserve Afronding Overbuurtsepolder 2021 2.142 789 0 0 0 789
Reserve Baggeren onbeperkt onbeperkt 1.627 225 1.152 0 700
Reserve (Tijdelijke) Huisvesting primair onderwijs 2021 1.400 43 0 0 0 43
Reserve Overdracht schoolgebouwen 2019 900 883 0 883 0 0
Reserve A.M.G. Schmidtpark 2019 5.962 2.357 0 2.357 0 0
Reserve Sociaal Domein 2021 3.000 0 0 0 0 0
Reserve i.a.v. begraafplaats onderhoudsplan 2019 922 125 0 125 0 0
Reserve Bovenwijkse voorzieningen 2020 onbeperkt 876 0 0 0 876
Reserve Actieplan Omgevingswet 2021 1.030 0 1.030 380 0 650
Reserve Nog te maken kosten afgesloten Grex-en onbeperkt onbeperkt 131 0 0 0 131
Reserve GO gemeentelijke gebouwen onbeperkt onbeperkt 1.905 2.318 1.368 0 2.856
Reserve Onderzoekskosten 2022 1.665 0 0 0 0 0
Reserve Afschrijvingslasten onbeperkt onbeperkt 0 0 0 0 0
Reserve Ombuiging 2022 1.200 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserves 8.764 3.573 6.264 0 6.073
Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing onbeperkt onbeperkt 1.236 0 1.236 0 0
Egalisatiereserves 1.236 0 1.236 0 0
Totaal reserves 115.060 6.988 13.844 0 108.204
Voorzieningen Looptijd Max. hoogte Saldo Dotaties Bestedingen Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-19 2019 2019 2019 31-dec-19
Voorziening Wethouders onbeperkt onbeperkt 4.236 150 207 0 4.178
Voorziening Afvloeiingsregeling personeel onbeperkt onbeperkt 425 0 334 0 92
Voorziening Planschade 2019 2.840 2.840 0 2.778 62 0
Totaal verplichtingen, verliezen en risico's 7.501 150 3.319 62 4.270
Voorziening Riolering 2041 onbeperkt 13.848 1.237 0 0 15.085
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen 13.848 1.237 0 0 15.085
Totaal Voorzieningen 21.349 1.387 3.319 62 19.354
Voorziening BIE verliezen grondexploitaties onbeperkt onbeperkt 42.460 714 0 0 43.173
Voorzieningen grond- en hulpstoffen overig (SA) onbeperkt onbeperkt 1.739 0 0 0 1.739
In mindering op boekwaarde Grex en grond 44.199 714 0 0 44.912
Bedragen x € 1.000
Reserves Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-20 2020 2020 2020 31-dec-20
Algemene reserve algemene dienst incl. resultaat onbeperkt onbeperkt 102.131 1.531 17.248 0 86.414
Algemene reserves 102.131 1.531 17.248 0 86.414
Reserve Rekenkamer onbeperkt variabel 28 0 0 0 28
Reserve Afronding Overbuurtsepolder 2021 2.142 789 0 0 0 789
Reserve Baggeren onbeperkt onbeperkt 700 225 862 0 63
Reserve (Tijdelijke) Huisvesting primair onderwijs 2021 1.400 43 0 0 0 43
Reserve Overdracht schoolgebouwen 2019 900 0 0 0 0 0
Reserve A.M.G. Schmidtpark 2019 5.962 0 0 0 0 0
Reserve Sociaal Domein 2021 3.000 0 3.000 0 0 3.000
Reserve i.a.v. begraafplaats onderhoudsplan 2019 922 0 0 0 0 0
Reserve Bovenwijkse voorzieningen 2023 onbeperkt 876 0 876 0 0
Reserve Actieplan Omgevingswet 2021 1.030 650 0 350 0 300
Reserve Nog te maken kosten afgesloten Grex-en onbeperkt onbeperkt 131 0 0 0 131
Reserve GO gemeentelijke gebouwen onbeperkt onbeperkt 2.856 507 767 0 2.597
Reserve Onderzoekskosten 2022 1.665 0 1.665 805 0 860
Reserve Afschrijvingslasten onbeperkt onbeperkt 0 10.840 34 0 10.806
Reserve Ombuiging 2022 1.200 0 1.200 471 0 729
Bestemmingsreserves 6.073 17.437 4.164 0 19.345
Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing onbeperkt onbeperkt 0 0 0 0 0
Egalisatiereserves 0 0 0 0 0
Totaal Reserves 108.204 18.968 21.413 0 105.759
Voorzieningen Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Bestedingen Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-20 2020 2020 2020 31-dec-20
Voorziening Wethouders onbeperkt onbeperkt 4.178 150 212 0 4.116
Voorziening Afvloeiingsregelingen personeel onbeperkt onbeperkt 92 0 0 0 92
Voorziening Planschade onbeperkt onbeperkt 0 0 0 0 0
Totaal verplichtingen, verliezen en risico's 4.270 150 212 0 4.208
Voorziening Riolering 2041 onbeperkt 15.085 1.334 0 0 16.419
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen 15.085 1.334 0 0 16.419
Totaal Voorzieningen 19.354 1.484 212 0 20.627
Voorziening BIE verliezen grondexploitaties onbeperkt onbeperkt 43.173 394 0 0 43.567
Voorzieningen grond- en hulpstoffen overig (SA) onbeperkt onbeperkt 1.739 0 0 0 1.739
In mindering op boekwaarde Grex en grond 44.912 394 0 0 45.307
Bedragen x € 1.000
Reserves Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-21 2021 2021 2021 31-dec-21
Algemene reserve algemene dienst incl. resultaat onbeperkt onbeperkt 86.414 935 773 0 86.575
Algemene reserves 86.414 935 773 0 86.575
Reserve Rekenkamer onbeperkt variabel 28 0 0 0 28
Reserve Afronding Overbuurtsepolder 2021 2.142 789 0 0 0 789
Reserve Baggeren onbeperkt onbeperkt 63 225 288 0 0
Reserve (Tijdelijke) Huisvesting primair onderwijs 2021 1.400 43 0 0 0 43
Reserve Overdracht schoolgebouwen 2019 900 0 0 0 0 0
Reserve A.M.G. Schmidtpark 2019 5.962 0 0 0 0 0
Reserve Sociaal Domein 2021 3.000 3.000 0 0 0 3.000
Reserve i.a.v. begraafplaats onderhoudsplan 2019 922 0 0 0 0 0
Reserve Bovenwijkse voorzieningen 2023 onbeperkt 0 0 0 0 0
Reserve Actieplan Omgevingswet 2021 1.030 300 0 300 0 0
Reserve Nog te maken kosten afgesloten Grex-en onbeperkt onbeperkt 131 0 0 0 131
Reserve GO gemeentelijke gebouwen onbeperkt onbeperkt 2.597 493 607 0 2.483
Reserve Onderzoekskosten 2022 1.665 860 0 680 0 180
Reserve Afschrijvingslasten onbeperkt onbeperkt 10.806 0 367 0 10.439
Reserve Ombuiging 2022 1.200 729 0 371 0 358
Bestemmingsreserves 19.345 718 2.613 0 17.451
Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing onbeperkt onbeperkt 0 0 0 0 0
Egalisatiereserves 0 0 0 0 0
Totaal Reserves 105.759 1.653 3.386 0 104.026
Voorzieningen Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Bestedingen Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-21 2021 2021 2021 31-dec-21
Voorziening Wethouders onbeperkt onbeperkt 4.116 150 212 0 4.054
Voorziening Afvloeiingsregelingen personeel onbeperkt onbeperkt 92 0 0 0 92
Voorziening Planschade onbeperkt onbeperkt 0 0 0 0 0
Totaal verplichtingen, verliezen en risico's 4.208 150 212 0 4.146
Voorziening Riolering 2041 onbeperkt 16.419 1.761 0 0 18.180
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen 16.419 1.761 0 0 18.180
Totaal Voorzieningen 20.627 1.911 212 0 22.326
Voorziening BIE verliezen grondexploitaties onbeperkt onbeperkt 43.567 181 0 0 43.748
Voorzieningen grond- en hulpstoffen overig (SA) onbeperkt onbeperkt 1.739 0 0 0 1.739
In mindering op boekwaarde Grex en grond 45.307 181 0 0 45.487
Bedragen x € 1.000
Reserves Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-22 2022 2022 2022 31-dec-22
Algemene reserve algemene dienst incl. resultaat onbeperkt onbeperkt 86.575 -567 689 0 85.319
Algemene reserves 86.575 -567 689 0 85.319
Reserve Rekenkamer onbeperkt variabel 28 0 0 0 28
Reserve Afronding Overbuurtsepolder 2021 2.142 789 0 0 0 789
Reserve Baggeren onbeperkt onbeperkt 0 225 104 0 121
Reserve (Tijdelijke) Huisvesting primair onderwijs 2021 1.400 43 0 0 0 43
Reserve Overdracht schoolgebouwen 2019 900 0 0 0 0 0
Reserve A.M.G. Schmidtpark 2019 5.962 0 0 0 0 0
Reserve Sociaal Domein 2021 3.000 3.000 0 0 0 3.000
Reserve i.a.v. begraafplaats onderhoudsplan 2019 922 0 0 0 0 0
Reserve Bovenwijkse voorzieningen 2023 onbeperkt 0 0 0 0 0
Reserve Actieplan Omgevingswet 2021 1.030 0 0 0 0 0
Reserve Nog te maken kosten afgesloten Grex-en onbeperkt onbeperkt 131 0 0 0 131
Reserve GO gemeentelijke gebouwen onbeperkt onbeperkt 2.483 507 965 0 2.025
Reserve Onderzoekskosten 2022 1.665 180 0 180 0 0
Reserve Afschrijvingslasten onbeperkt onbeperkt 10.439 0 537 0 9.903
Reserve Ombuiging 2022 1.200 358 0 311 0 47
Bestemmingsreserves 17.451 732 2.096 0 16.087
Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing onbeperkt onbeperkt 0 0 0 0 0
Egalisatiereserves 0 0 0 0 0
Totaal Reserves 104.026 165 2.785 0 101.406
Voorzieningen Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Bestedingen Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-22 2022 2022 2022 31-dec-22
Voorziening Wethouders onbeperkt onbeperkt 4.054 150 212 0 3.992
Voorziening Afvloeiingsregelingen personeel onbeperkt onbeperkt 92 0 0 0 92
Voorziening Planschade onbeperkt onbeperkt 0 0 0 0 0
Totaal verplichtingen, verliezen en risico's 4.146 150 212 0 4.084
Voorziening Riolering 2041 onbeperkt 18.180 1.756 0 0 19.936
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen 18.180 1.756 0 0 19.936
Totaal Voorzieningen 22.326 1.906 212 0 24.019
Voorziening BIE verliezen grondexploitaties onbeperkt onbeperkt 43.748 184 0 0 43.932
Voorzieningen grond- en hulpstoffen overig (SA) onbeperkt onbeperkt 1.739 0 0 0 1.739
In mindering op boekwaarde Grex en grond 45.487 184 0 0 45.671
Bedragen x € 1.000
Reserves Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-23 2023 2023 2023 31-dec-23
Algemene reserve algemene dienst incl. resultaat onbeperkt onbeperkt 85.319 439 552 0 85.206
Algemene reserves 85.319 439 552 0 85.206
Reserve Rekenkamer onbeperkt variabel 28 0 0 0 28
Reserve Afronding Overbuurtsepolder 2021 2.142 789 0 0 0 789
Reserve Baggeren onbeperkt onbeperkt 121 225 228 0 118
Reserve (Tijdelijke) Huisvesting primair onderwijs 2021 1.400 43 0 0 0 43
Reserve Overdracht schoolgebouwen 2019 900 0 0 0 0 0
Reserve A.M.G. Schmidtpark 2019 5.962 0 0 0 0 0
Reserve Sociaal Domein 2021 3.000 3.000 0 0 0 3.000
Reserve i.a.v. begraafplaats onderhoudsplan 2019 922 0 0 0 0 0
Reserve Bovenwijkse voorzieningen 2023 onbeperkt 0 0 0 0 0
Reserve Actieplan Omgevingswet 2021 1.030 0 0 0 0 0
Reserve Nog te maken kosten afgesloten Grex-en onbeperkt onbeperkt 131 0 0 0 131
Reserve GO gemeentelijke gebouwen onbeperkt onbeperkt 2.025 490 460 0 2.055
Reserve Onderzoekskosten 2022 1.665 0 0 0 0 0
Reserve Afschrijvingslasten onbeperkt onbeperkt 9.903 0 537 0 9.366
Reserve Ombuiging 2022 1.200 47 0 0 0 47
Bestemmingsreserves 16.087 715 1.224 0 15.578
Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing onbeperkt onbeperkt 0 0 0 0 0
Egalisatiereserves 0 0 0 0 0
Totaal Reserves 101.406 1.154 1.776 0 100.784
Voorzieningen Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Bestedingen Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-23 2023 2023 2023 31-dec-23
Voorziening Wethouders onbeperkt onbeperkt 3.992 150 212 0 3.930
Voorziening Afvloeiingsregelingen personeel onbeperkt onbeperkt 92 0 0 0 92
Voorziening Planschade onbeperkt onbeperkt 0 0 0 0 0
Totaal verplichtingen, verliezen en risico's 4.084 150 212 0 4.022
Voorziening Riolering 2041 onbeperkt 19.936 1.582 0 0 21.517
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen 19.936 1.582 0 0 21.517
Totaal Voorzieningen 24.019 1.732 212 0 25.539
Voorziening BIE verliezen grondexploitaties onbeperkt onbeperkt 43.932 78 0 0 44.010
Voorzieningen grond- en hulpstoffen overig (SA) onbeperkt onbeperkt 1.739 0 0 0 1.739
In mindering op boekwaarde Grex en grond 45.671 78 0 0 45.750

Toelichting op het overzicht van reserves en voorzieningen

Algemene Reserve

De stand op 1 januari 2019 was € 99,6 mln. Het resultaat van de Jaarrekening 2018 was € 5,4 mln. Dit bedrag is gedoteerd aan de algemene reserve. Daarna werd er, conform besluitvorming bij de jaarrekening, gelden onttrokken voor de reserve Actieplan Omgevingswet en budgetoverheveling. Per saldo werd er € 3,9 mln. gedoteerd. Ook werd het bedrag toegevoegd van € 2.356.663 zijnde de vrijval van de reserve AMG Schmidtpark. Voor de actualisatie van de GREX en het MPG 2019 wordt er per saldo een onttrekking begroot van € 800.000. Bij de Zomerrapportage is een bedrag van € 3,5 mln. onttrokken voor afboeking en omzetting van investeringen gemeentelijke gebouwen (verduurzaming). Voor de A13 wordt € 48.550 onttrokken welke is gemeld in de Zomerrapportage. Het begrote saldo komt hiermee per 1 januari 2020 op € 101,3 mln.

Kaderbrief 2020

Bij besluit van de Kaderbrief 2020 is besloten om diverse nieuwe reserves te vormen. De gelden voor deze te vormen reserves worden onttrokken aan de algemene reserve.

De volgende reserves zijn gevormd:

Onderzoekskosten

€    1.665.000

Afschrijvingslasten

€ 10.420.000

Ombuiging

€    1.200.000

Sociaal Domein

€    3.000.000

Totaal

€ 16.285.000


De vrijval van de reserve Fonds Bovenwijks wordt toegevoegd voor een bedrag van € 456.152. De dotaties voor de komende jaren komen overeen met de begrotingssaldi. De onttrekkingen hebben betrekking op de actualisatie van de grondexploitaties.

Reserve Sociaal Domein

In de Kaderbrief 2020 is besloten tot vorming van deze reserve met een omvang van € 3,0 mln. welke onttrokken zou worden uit de algemene reserve. Deze reserve heeft een looptijd van twee jaar (eind 2021) en is bestemd om de transformatiekosten op het gebied van Jeugd te dekken en het opvangen van eventuele tegenvallers op heel sociaal domein de komende jaren.

Reserve Actieplan Omgevingswet

Deze reserve is ingesteld bij het vaststellen van de jaarstukken 2018. De kosten voor werkzaamheden zullen in drie jaar worden onttrokken aan deze reserve.

Reserve Onderzoekskosten

Het doel van de reserve onderzoekskosten is om de onderzoeksopgaven uit de Kaderbrief 2020 goed in kaart te brengen. Duur van deze reserve is tot en met 2022. De volgende onderzoeken worden voorzien:

Cultuurhuis Berkel Centrum, Middengebied, Bosland, Regionale afspraken woningmarkt, Mobiliteitsbeleid parkeerbeleid, Netwerkstudie randstadrail en Perspectief centrumontwikkeling Bergschenhoek.

Reserve Afschrijvingslasten

Bij de Kaderbrief 2020 is besloten tot vorming van deze reserve. Voor een bedrag van € 10.420.000 betreft het de investeringen uit de Kaderbrief 2020. Daarnaast wordt een bedrag toegevoegd van € 419.717 zijnde drie lopende investeringen die nu werden gedekt uit reserve Fonds Bovenwijks. 

Reserve Ombuiging

Het doel van de reserve ombuiging is het dekken van kosten voor een extra incidentele inspanning die nodig is om een verandering (ombuiging) te krijgen in werkprocessen en/of beleid. De reserve heeft een looptijd van 3 jaar (eind 2022) is gevormd uit de algemene reserve, zoals besloten bij besluit van de Kaderbrief 2020. Er is besloten voor kosten betreffende Greenport Lansingerland centrum kennis en innovatie; combinatiefunctionarissen en aanpak ondermijning.

Structurele mutaties op reserves en voorzieningen

De beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves voor de jaren 2020-2023 zijn:

Bedragen x € 1.000
2019 2020 2021 2022 2023
Structurele toevoegingen
Reserve Baggeren 225 225 225 225 225
Reserve GO gemeentelijke gebouwen 2.318 520 505 519 502
Totaal toevoegingen 2.543 745 730 744 727
Structurele onttrekkingen
Reserve Baggeren 1.152 862 288 104 228
Reserve GO gemeentelijke gebouwen 1.368 731 538 903 389
Reserve Afschrijvingslasten 0 105 437 607 607
Algemene reserve t.b.v. GREX 849 866 666 680 542
Totaal onttrekkingen 3.369 2.564 1.930 2.294 1.766

Investeringen

Inleiding

De investeringen binnen de gemeente kunnen we globaal onderscheiden in twee soorten, namelijk de investeringen in de grondexploitatie en de investeringen buiten de grondexploitaties. Deze laatste soort investeringen betreffen hoofdzakelijk vervangingsinvesteringen in de kapitaalgoederen van de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn rioleringen en wegen maar ook ICT en schoolgebouwen. De Meerjaren Investeringsplanning (MIP) laat de nieuwe (vervangings-)investeringen zien voor de komende jaren. Voor de investeringen beginnende in het jaar 2020 wordt expliciet, bij vaststelling van deze Begroting, toestemming gevraagd om de kredieten voor de investeringen beschikbaar te stellen. Hieronder worden deze nader toegelicht op nut en noodzaak. De investeringen die starten in het jaar 2021 en verder zijn ter illustratie opgenomen om inzicht te geven in het nieuwe investeringsvolume voor de komende jaren.

Investeringsprogramma 2020-2023

Bedragen x € 1.000
Kern Totaal Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Kpl 2021 Kpl 2022 Kpl 2023 Kpl 2024
PG 3 Sportvelden en -terreinen 1.650 37 883 730 0 3 68 121 121
HBR veld 2 - Totaal renovatie B&R 245 0 245 0 0 0 17 17 17
HBR veld 3 - Totaal renovatie B&R 245 0 245 0 0 0 17 17 17
Sportpark Het Hoge Land B&R 37 37 0 0 0 3 3 3 3
SV Soccer Boys veld 1 BLW 133 0 133 0 0 0 10 10 10
SV Soccer Boys (trainingsstrook) BLW 41 0 41 0 0 0 3 3 3
De Kievitten (atletiekveld) BLW 41 0 41 0 0 0 3 3 3
Weidevogels (korfbal kunstgras) - Totaal renovatie BLW 179 0 179 0 0 0 14 14 14
CVV veld 6 B&R 48 0 0 48 0 0 0 4 4
HBR veld 4 - Zandrenovatie B&R 250 0 0 250 0 0 0 18 17
BVCB veld 1 BSH 169 0 0 169 0 0 0 13 13
HVB veld 2 BLW 263 0 0 263 0 0 0 18 18
Totaal programma 3 1.650 37 883 730 0 3 68 121 121
PG 5 Bebording, bestrating en straatmeubilair 973 250 200 200 323 52 93 134 200
Vervangen BBS 2020 LSL 250 250 0 0 0 52 52 51 51
Vervangen BBS 2021 LSL 200 0 200 0 0 0 42 41 41
Vervangen BBS 2022 LSL 200 0 0 200 0 0 0 42 41
Vervangen BBS 2023 LSL 323 0 0 0 323 0 0 0 67
Groenvoorziening 790 330 165 170 125 16 23 31 37
Groen investering 2020 LSL 330 330 0 0 0 16 16 15 15
Groen investering 2021 LSL 165 0 165 0 0 0 8 8 8
Groen investering 2022 LSL 170 0 0 170 0 0 0 8 8
Groen investering 2023 LSL 125 0 0 0 125 0 0 0 6
Bedragen x € 1.000
Kern Totaal Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Kpl 2021 Kpl 2022 Kpl 2023 Kpl 2024
Waterkering 1.385 0 351 634 400 0 20 56 79
Vervangen oeverbescherming 2021 LSL 351 0 351 0 0 0 20 20 20
Vervangen oeverbescherming 2022 LSL 400 0 0 400 0 0 0 23 23
Vervangen oeverbescherming 2023 LSL 400 0 0 0 400 0 0 0 23
Vervangen beschoeiing Bleiswijk BLW 234 0 0 234 0 0 0 13 13
Kunstwerken 2.351 630 634 415 673 36 72 96 134
Vervangen brug Clausstraat BH-HB012 BSH 48 0 48 0 0 0 3 3 3
Vervangen brug Klapwijkseweg BR-HB009 B&R 25 0 0 0 25 0 0 0 1
Vervangen duikers LSL 75 75 0 0 0 4 4 4 4
Vervangen brug Vogelaarstraat BR-BB0039 B&R 260 260 0 0 0 15 15 15 15
Vervangen brug Vlaggenmansdreef BH-HB002 BSH 44 0 44 0 0 0 3 3 2
Vervangen brug IJlandmos BH-HB005 BSH 56 0 56 0 0 0 3 3 3
Vervangen brug Watermolen BH-HB007 BSH 41 0 41 0 0 0 2 2 2
Vervangen brug Naaldvaren BH-SV016 BSH 150 0 150 0 0 0 9 9 9
Vervangen brug Koetsveldstr/Raadhuislaan BR-HB010 B&R 159 0 0 159 0 0 0 9 9
Investering kunstwerken 2020 ikv verhogen beeldkwa LSL 295 295 0 0 0 17 17 17 17
Investering kunstwerken 2021 ikv verhogen beeldkwa LSL 295 0 295 0 0 0 17 17 17
Investeringen 2022 (nieuw BHP) - Kunstwerken LSL 256 0 0 256 0 0 0 15 15
Investeringen 2023 (nieuw BHP) - Kunstwerken LSL 648 0 0 0 648 0 0 0 37
Openbare verlichting 1.999 413 818 415 355 29 70 95 147
Renovatie OVL installaties 2020 LSL 188 188 0 0 0 14 14 14 14
Renovatie OVL installaties 2021 LSL 205 0 205 0 0 0 15 15 15
Renovatie OVL installaties 2022 LSL 90 0 0 90 0 0 0 7 7
Renovatie OVL installaties 2023 LSL 100 0 0 0 100 0 0 0 7
Vervangen OVL Schildersbuurt (bl) BLW 90 0 10 40 40 0 0 0 7
Vervangen OVL Julianalaan dl Beethvln-N209 (bh) BSH 45 0 30 15 0 0 0 3 3
Vervangen OVL Hoeksekade BSH 65 0 0 15 50 0 0 0 5
Vervangen OVL Bergweg-zuid BSH 120 0 0 20 100 0 0 0 9
Vervangen OVL Bergweg-noord BSH 195 0 20 170 5 0 0 1 14
Vervangen OVL Oosteindseweg BSH 205 20 180 5 0 0 2 15 15
Vervangen OVL installatie Bloemenbuurt (br) B&R 183 10 53 60 60 0 0 1 14
Investering OVL 2020 ikv verhogen beeldkwaliteit LSL 195 195 0 0 0 14 14 14 14
Investering OVL 2021 ikv verhogen beeldkwaliteit LSL 320 0 320 0 0 0 24 24 23
Bedragen x € 1.000
Kern Totaal Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Kpl 2021 Kpl 2022 Kpl 2023 Kpl 2024
Riolering 9.611 1.414 2.795 5.403 0 44 117 311 310
Vervangen en renovatie riool Gemeentewerf (centru B&R 75 0 75 0 0 0 2 2 2
Renovatie riool Julianaln dl Beethvln-N209 (bh) BSH 409 25 384 0 0 0 13 13 13
Verbeteringsmtregelen riool Hoeksekade-Julianalaan BSH 248 24 222 2 0 0 2 8 8
Vervangen en rioolrenovaties Dorp Noord BSH 50 0 50 0 0 0 2 2 2
Vervangen en rioolrenovaties Dorp Zuid BSH 35 0 35 0 0 0 1 1 1
Vervangen en rioolrenovatie Schildersbuurt (bl) BLW 283 15 263 5 0 0 2 9 9
Vervangen en rioolrenovatie Weidebloembuurt B&R 254 11 236 8 0 0 2 8 8
Vervangen en aanpas.riool terrein Hergerborch (br) B&R 145 145 0 0 0 5 5 5 5
Verv/aanpassing vrijvalriool Westersingel (centrum B&R 149 149 0 0 0 5 5 5 5
Vervangen en vrijval riool (te verdelen 2020-2021) LSL 1.047 1.047 0 0 0 34 34 34 33
Vervangen en vrijval riool (te verdelen 2021-2022) LSL 1.532 0 1.532 0 0 0 50 49 49
Vervangen en vrijval riool (te verdelen 2022-2023) LSL 5.389 0 0 5.389 0 0 0 175 174
Rioolgemalen 1.901 668 747 486 0 28 105 140 139
Renov. elektro-/mech.Bergbezinkbassins 2020 (3 st) LSL 70 70 0 0 0 5 5 5 5
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2020 (12st) LSL 363 328 35 0 0 2 27 27 27
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2021 (12st) LSL 442 0 442 0 0 0 33 33 32
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2022 LSL 216 0 0 216 0 0 0 16 16
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2020 LSL 270 270 0 0 0 20 20 20 20
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2021 LSL 270 0 270 0 0 0 20 20 20
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2022 LSL 270 0 0 270 0 0 0 20 20
Speelvoorzieningen 2.706 231 761 880 834 18 78 147 212
Vervangen speeltoestellen 2020 LSL 231 231 0 0 0 18 18 18 18
Vervangen speeltoestellen 2021 LSL 761 0 761 0 0 0 60 60 59
Vervangen speeltoestellen 2022 LSL 880 0 0 880 0 0 0 69 69
Vervangen speeltoestellen 2023 LSL 834 0 0 0 834 0 0 0 66
Bedragen x € 1.000
Kern Totaal Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Kpl 2021 Kpl 2022 Kpl 2023 Kpl 2024
Wegen, straten en pleinen 8.712 745 2.562 2.665 2.740 35 155 250 423
Reconstructie Zuidersingel B&R 640 40 600 0 0 0 37 37 36
Reconstructie Julianalaan (dl Beethovenln-N209) BSH 805 40 360 400 5 0 3 6 46
Reconstructie Kerkstraat (centrum bgh) BSH 159 0 159 0 0 0 9 9 9
Reconstructie Schildersbuurt (bl) BLW 1.513 50 186 628 650 0 2 6 11
Reconstructie Weidebloemwijk (br) B&R 373 0 373 0 0 0 21 21 21
Reconstructie Chrysantenweg (bl) BLW 460 460 0 0 0 26 26 26 26
Reconstructie bomen en struikenbuurt (br) B&R 100 0 0 50 50 0 0 0 6
Reconstructie Bergweg-zuid (bg) BSH 790 0 30 60 700 0 0 1 45
Reconstructie Hoeksekade BSH 240 0 0 40 200 0 0 0 14
Reconstructie Bergweg-noord (bg) BSH 230 0 30 200 0 0 0 13 13
Reconstructie Oosteindseweg (bg) BSH 220 20 200 0 0 0 13 13 12
Investeringen 2021 (nieuw BHP) - Wegen LSL 490 0 490 0 0 0 28 28 28
Investeringen 2022 (nieuw BHP) - Wegen LSL 1.152 0 0 1.152 0 0 0 66 66
Investeringen 2023 (nieuw BHP) - Wegen LSL 1.000 0 0 0 1.000 0 0 0 58
Investering wegen 2020 ikv verhogen beeldkwaliteit LSL 135 135 0 0 0 8 8 8 8
Investering wegen 2021 ikv verhogen beeldkwaliteit LSL 135 0 135 0 0 0 8 8 8
Investering wegen 2022 ikv verhogen beeldkwaliteit LSL 135 0 0 135 0 0 0 8 8
Investering wegen 2023 ikv verhogen beeldkwaliteit LSL 135 0 0 0 135 0 0 0 8
Totaal programma 5 30.427 4.680 9.032 11.266 5.450 258 734 1.261 1.680
Kp. Beheer en Onderhoud, tractie en gereedschap 465 210 150 105 0 44 63 84 84
Vervangen Ford Transit 1-VPB-77 LSL 70 70 0 0 0 15 14 14 14
Vervangen Ford Transit 2-VVG-21 LSL 70 70 0 0 0 15 14 14 14
Vervangen Ford Transit 8-VVF-73 LSL 70 70 0 0 0 15 14 14 14
Vervangen Johnston veegmachine LSL 150 0 150 0 0 0 20 20 20
Vervangen Ford Transit VJ-036-J LSL 70 0 0 70 0 0 0 15 14
Vervangen Ford Connect VH-506-X LSL 35 0 0 35 0 0 0 7 7
ICT 1.558 280 400 405 473 48 151 248 368
Investeringen ICT 2020 Overig LSL 130 130 0 0 0 17 17 17 17
Investeringen ICT 2020 Software LSL 150 150 0 0 0 31 31 31 30
Investeringen ICT 2021 Hardware LSL 400 0 400 0 0 0 103 102 102
Investeringen ICT 2022 Hardware LSL 355 0 0 355 0 0 0 91 91
Investeringen ICT 2022 Overig LSL 50 0 0 50 0 0 0 7 7
Investeringen ICT 2023 Hardware LSL 473 0 0 0 473 0 0 0 122
Totaal kostenplaatsen 2.023 490 550 510 473 92 214 332 452
Eindtotaal 34.100 5.207 10.464 12.506 5.923 353 1.016 1.715 2.253

Investeringsvolume

Ten opzichte van de begroting 2019 is het totale investeringsvolume op de nieuwe investeringen over de periode 2020-2023 stabiel gebleven.

Bedragen x € 1.000
2020 2021 2022 2023
Begroting 2019 (excl. investeringen 2019) 4.691 11.723 13.527 0
Begroting 2020 5.207 7.746 11.399 5.209
Verschil 516 -3.977 -2.128 5.209

Kapitaallasten

In de investeringen 2020 zijn er wel aanpassingen geweest ten opzichte van de begroting 2019. Daarnaast is de fasering van diverse kredieten aangepast. De aanpassingen hebben o.a. plaatsgevonden bij de investeringen van sport, begraafplaats, waterkering, rioolgemalen, wegen en ICT.

Het nieuwe investeringsvolume met de bijbehorende faseringen en afschrijvingstermijnen, zorgt voor lagere kapitaallasten t.o.v. de begroting 2019. Dit effect komt mede door het lagere rentepercentage.

Onderstaand overzicht betreft enkel nieuwe investeringen vanaf 2020. Het totale investeringsvolume inclusief de reeds geaccordeerde investeringen door de raad ligt hoger.

Bedragen x € 1.000
2020 2021 2022 2023
Begroting 2019 (excl. investeringen 2019) 372 837 1.612 0
Begroting 2020 353 1.016 1.715 2.253
Verschil -19 179 103 2.253

Investeringen 2020

Bedragen x € 1,-
Nr. Omschrijving investering Omvang investering
1 Sportpark Het Hoge Land 37.000
2 Vervangen BBS 2020 250.000
3 Groen investering 2020 330.000
4 Vervangen duikers 75.000
5 Vervangen brug Vogelaarstraat BR-BB0039 260.000
6 Investering kunstwerken 2020 ikv verhogen beeldkwa 295.000
7 Renovatie OVL installaties 2020 188.000
8 Vervangen OVL Oosteindseweg 205.000
9 Vervangen OVL installatie Bloemenbuurt (br) 182.500
10 Investering OVL 2020 ikv verhogen beeldkwaliteit 194.615
11 Renovatie riool Julianaln dl Beethvln-N209 (bh) 408.500
12 Verbeteringsmtregelen riool Hoeksekade-Julianalaan 247.500
13 Vervangen en rioolrenovatie Schildersbuurt (bl) 282.500
14 Vervangen en rioolrenovatie Weidebloembuurt 253.500
15 Vervangen en aanpas.riool terrein Hergerborch (br) 144.500
16 Verv/aanpassing vrijvalriool Westersingel (centrum 149.000
17 Vervangen en vrijval riool (te verdelen 2020-2021) 1.046.500
18 Renov. elektro-/mech.Bergbezinkbassins 2020 (3 st) 70.000
19 Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2020 (12st) 362.500
20 Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2020 270.000
21 Vervangen speeltoestellen 2020 231.000
22 Reconstructie Zuidersingel 640.000
23 Reconstructie Julianalaan (dl Beethovenln-N209) 805.000
24 Reconstructie Schildersbuurt (bl) 1.513.000
25 Reconstructie Chrysantenweg (bl) 460.000
26 Reconstructie Oosteindseweg (bg) 220.000
27 Investering wegen 2020 ikv verhogen beeldkwaliteit 135.000
28 Vervangen Ford Transit 1-VPB-77 70.000
29 Vervangen Ford Transit 2-VVG-21 70.000
30 Vervangen Ford Transit 8-VVF-73 70.000
31 Investeringen ICT 2020 Overig 130.000
32 Investeringen ICT 2020 Software 150.000
Totaal aan investeringen 2020 9.745.615

Toelichting op de Meerjaren Investerings Planning (MIP), jaarschijf 2019

Onderstaand geven wij een toelichting op de nut en noodzaak van de investeringen die hun oorsprong hebben in jaarschijf 2020. De totale kredietaanvraag bedraagt € 9.745.615 waarvan € 5.206.615 in 2020 wordt geïnvesteerd en € 4.539.000 in 2021 en verder. De investeringskredieten worden met vaststelling van deze begroting vrijgegeven.

Algemene toelichting investeringstabel

Een aantal van bovenstaande investeringen worden gefaseerd uitgevoerd over de jaren heen. Deze fasering is te vinden in het investeringsprogramma 2020-2023 eerder in deze bijlage.

1 Sportpark Het Hoge Land (€ 37.000)

De investeringen voor de sportvelden en –terreinen zijn conform het beheerplan sportcomplexen. De sportvelden zijn verdeeld over de drie kernen en moeten gerenoveerd worden om te blijven voldoen aan de kwaliteitseisen van de sportbonden. 

2. Vervanging bebording, hekwerken en straatmeubilair 2020 (€ 250.000)

Deze investering is conform het beheerplan.  Het benodigde krediet is lager dan opgenomen in het Beheerplan. Visuele inspecties tonen aan dat het aantal vervangingen vanwege onder andere beschadigingen, vandalisme, onvoldoende reflectie en slijtage lager is dan verwacht.

3. Groen investering 2020 (€ 330.000)

In 2020 gaan de groen werkzaamheden voor de Vogelbuurt in Berkel en Rodenrijs en het Project Dorp Noord-Oost in Bergschenhoek van start. Daarnaast is er budget opgenomen voor klimaatadaptatie in onder andere Bergschenhoek - Project Dorp Noord-Oost.

4. Vervangen duikers (€ 75.000)

Deze investering is conform de budgetten uit het Beheerplan. Uit technische inspectie is gebleken dat de duikers in slechte zijn. Vervanging is daarom noodzakelijk.

5. Vervangen brug Vogelaarstraat BR-BB0039 (€ 260.000)

 

6. Investeringen kunstwerken 2020 ikv verhogen beeldkwaliteit (€ 295.000)

Voor de upgrade van het areaal naar onderhoudsniveau B investeringen we in diverse kunstwerken.

7. Renovatie OVL installaties 2020 (€ 188.000)

Inspecties tonen aan dat vervanging van masten en armaturen noodzakelijk is in verband met de betrouwbaarheid van de verlichting. De verlichtingsinstallatie is inmiddels ouder dan de technische levensduur. Gelijktijdig voeren we energiebesparende aanpassingen door waardoor het energieverbruik daalt.

8. Vervangen OVL Oosteindseweg (€ 205.000)

Inspecties tonen aan dat vervanging van masten en armaturen noodzakelijk is in verband met de betrouwbaarheid van de verlichting. De verlichtingsinstallatie is inmiddels ouder dan de technische levensduur. Gelijktijdig voeren we energiebesparende aanpassingen door waardoor het energieverbruik daalt. De werkzaamheden behoren tot de integrale aanpak met Stedin en Dunea en loopt door tot in 2022.

9. Vervangen OVL installatie Bloemenbuurt (€ 182.500)

Inspecties tonen aan dat vervanging van masten en armaturen noodzakelijk is in verband met betrouwbaarheid van de verlichting. De verlichtingsinstallatie is inmiddels ouder dan de technische levensduur. Gelijktijdig voeren we energiebesparende aanpassingen door waardoor het energieverbruik daalt. De werkzaamheden behoren tot de integrale aanpak van de wijk en loopt door tot in 2024.

10. Investeringen OVL 2020 ikv verhogen beeldkwaliteit (€ 194.500) 

Voor de upgrade van het areaal naar onderhoudsniveau B investeren we in openbare verlichting. 

11. Renovatie riool Julianalaan (deel Beethovenlaan-N209) (€ 408.500)

 

12. Verbeteringsmaatregelen riool Hoeksekade - Julianalaan (€ 247.500)

 

13. Vervanging en rioolrenovaties Schildersbuurt (€ 282.500)

 

14. Vervanging en rioolrenovaties Weidebloembuurt (€ 253.500)

 

15. Vervanging en aanpassing riool terrein Hergerborch (€ 144.500)

 

16. Vervanging en aanpassing vrijval riool Westersingel (centrum) (€ 149.000)

 

17. Vervanging/vrijval riool (te verdelen per 2020-2021) (€ 1.046.500)

 

18. Renovatie elektro-/mech. Bergzinkbassins 2020 (gepland 3 st) (€ 70.000)

Inspecties tonen aan dat het elektrische en mechanische deel van een tiental gemalen gerenoveerd dient te worden in 2020.

19. Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemalen 2020 (gepland 12 st) (€ 362.500)

Inspecties tonen aan dat een deel van de hoofd- en gebiedsrioolgemalen gerenoveerd dient te worden.

20. Vervanging pompen en datatransmissie drukriolering 2020 (€ 270.000)

 

21. Vervanging speeltoestellen 2020 (€ 231.000)

In 2020 gaan wij op basis van de inspectiegegevens speelvoorzieningen vervangen. Grotere projecten zijn de Schildersbuurt en de Vogelbuurt.

22. Reconstructie Zuidersingel (€ 640.000)

Deze investering is conform het beheerplan en sluit aan op de nieuwbouwontwikkelingen in dit gebied. We voeren de werkzaamheden integraal uit en lopen door tot in 2021.

23. Reconstructie Julianalaan (deel Beethovenlaan - N209) (€ 805.000)

 

24. Reconstructie Schildersbuurt (€ 1.513.000)

Deze investering is conform het beheerplan. Het betreft een integrale wijkaanpak van de Schildersbuurt en loopt door tot in 2024.

25. Reconstructie Chrysantenweg (€ 460.000)

Deze investering is conform het beheerplan en draagt bij aan de upgrade van het areaal.

26. Reconstructie Oosteindseweg (€ 220.000)

Deze investering is conform het beheerplan. De werkzaamheden behoren tot een integrale aanpak met Stedin en Duneau en loopt door tot in 2021.

27. Investering wegen 2020 ikv verhogen beeldkwaliteit (€ 135.000)

Voor de upgrade van het areaal naar onderhoudsniveau B, investeren we in verharding.

28 t/m 30 Tractie en gereedschap (€ 210.000)

De technische afschrijvingstermijn van de voertuigen is 8 jaar. Het te vervangen gedeelte van het voertuigenpark is eind 2019 8 jaar of meer in gebruik. Daarmee is de ingeschatte technische afschrijvingsduur voltooid. In het voorjaar van 2020 beoordelen we hoe het wagenpark zich heeft gehouden en welke voertuigen we medio 2020 vervangen. Bij deze beoordeling kijken we ook naar verduurzaming van het wagenpark.

31. Investeringen ICT 2020 overig (€ 130.000)

  • Vervanging Audiovisuele middelen Raadszaal ( €120.000)

    De audiovisuele middelen zijn economisch en technisch afgeschreven en aan vervanging toe. 

    De middelen zijn belangrijk voor de ondersteuning van raadsvergaderingen en andere bijeenkomsten. We voeren dit project in nauwe samenwerking met de griffie en gemeenteraad uit.

  • Vervanging Datacenter en Access Switches ( € 275.000)

De basis van ons computernetwerk wordt gevormd door de apparatuur die het datatransport tussen netwerkservers en werkplekken verzorgd. De huidige apparatuur is verouderd. Om een goede performance voor het nieuwe platform voor TOP-werken te kunnen garanderen is vervanging noodzakelijk.

32. Investeringen ICT 2020 software (€ 150.000)

  • Aanschaf tools voor logging en hardening ( € 52.000)

In het kader van informatiebeveiliging (BIG) moeten wij een aantal technische maatregelen implementeren. Het gaat om maatregelen m.b.t. hardening en logging van systemen. Hiervoor investeren wij in oplossingen (applicaties) waarmee wij deze maatregelen kunnen uitvoeren.

  • Aanschaf tooling governance ( € 13.000)

Om goed te kunnen rapporteren/verantwoorden over informatieveiligheid en privacy investeren wij in specifieke software die dit ondersteunt.

  • Ontwikkeling zaaksysteem ( € 35.000)

In 2019 werken wij verder aan de implementatie van het zaaksysteem. Nieuwe processen worden in het zaaksysteem opgenomen. Hiervoor zijn aanvullende werkzaamheden (o.a. koppelingen) noodzakelijk.

Stand van zaken Collegeprogramma

Stand van zaken Collegeprogramma

nr Onderwerp Portefeuillehouder Stand van zaken (zie voor uitgebreidere informatie ook de beleidsvelden) Beleidsveld Begroting
1 Lansingerland voor en door inwoners Pieter van de Stadt Lansingerland neemt ambtelijk en bestuurlijk actief deel in diverse relevante samenwerkingsverbanden. 1.2 Samenwerking en Participatie
2 Organisatieontwikkeling Pieter van de Stadt Organisatiestructuur is per 1 januari 2019 aangepast. Het organisatie-ontwikkeltraject is na deze aanpassing van de structuur opgestart en loopt. Paragraaf bedrijfsvoering
3 Uitbreiding met 3 wijk-BOA’s Pieter van de Stadt In 2019 zijn de 3 extra BOA’s geworven, zij krijgen gedurende dit jaar ook extra opleiding in het kader van de uitvoering van hun taken. 2.1 Openbare Orde en Veiligheid
4 (Mobiele) camera’s op hotspots Pieter van de Stadt In 2019 zetten we mobiel cameratoezicht in op Koningsdag. Daarnaast hebben we camera’s ingezet bij het Annie M.G. Schmidtpark naar aanleiding van ervaren onveiligheidsgevoelens door incidenten. Inzet tijdens de jaarwisseling staat gepland. De resultaten en ervaringen koppelen we terug in het jaaractieplan. 2.1 Openbare Orde en Veiligheid
5 Onderhoud en beheer openbare ruimte Simon Fortuyn In 2019 verhogen we de onderhoudsniveaus voor groen, spelen, onkruid- bestrijding en zwerfvuil. In de contracten met groenaannemers verwerkten we deze nieuwe eisen. Richting 2022 verhogen we ook gefaseerd het onderhoudsniveau voor civiel, wegen en openbare verlichting, belijning en straatmeubilair. De aanvullende budgetten hiervoor worden in de voorliggende begroting gekoppeld aan concrete projecten. 5.1 Beheer openbare ruimte
6 Recreatieve bebording Simon Fortuyn In 2018 plaatsten we in het AMGS-park nieuwe bebording om recreatiegebieden beter vindbaar te maken en het historisch besef te vergroten. Staatsbosbeheer plaatst nieuwe recreatieve bewegwijzering in het Rottemeren-gebied. Informatieve bebording bij monumenten en historisch belangrijke locaties volgt. In 2020 volgt de bebording in de Groenzoom. 5.1 Beheer openbare ruimte
7 Afvalbrengstation en afvalscheiding Simon Fortuyn Een ervaren projectleider is aangesteld voor het Bosland gebied. Hierbij komt een uitvoeringsprogramma, waarin zijn opgenomen het afvalbrengstation, de infrastructuur en perspectief op het woonwagenkamp Bergschenhoek. Dit loopt naar verwachting door naar 2021. Separaat volgt ook het nieuwe afvalbeleid, waarover u wordt geïnformeerd. 5.2 Afval- en afvalwatermanagement
8 Klimaatadaptatie / toekomstig bestendig maken van wijken Simon Fortuyn / Albert Abee We voerden de klimaatstresstest uit en informeerden u over de uitkomsten. Het college heeft voor de zomer de DIOR (Duurzame Inrichting Openbare Ruimte) vastgesteld. Voor de zomer vond voor de raad beeldvorming plaats over klimaatadaptatie. Er vinden risicodialogen plaats met onze stakeholders en inwoners. De resultaten van de risicodialogen zijn input voor onze klimaatstrategie Lansingerland. In Q1 2020 starten wij met het opstellen van de klimaatstrategie. 6.4 Duurzaamheid
9 Toegankelijkheid minder validen Simon Fortuyn Het verwijderen van drempels voor mindervaliden, zowel letterlijk als figuurlijk, is onderdeel van onze aanpak. We namen dit ook zo op in de DIOR. Daarnaast schouwen we elk jaar onze winkelcentra op toegankelijkheid en voeren we, waar mogelijk, verbeteringen door die worden aangedragen door de doelgroep. 5.1 Beheer openbare ruimte
10 Verbeteren kwaliteit oppervlaktewater Simon Fortuyn / Albert Abee Samen met de glastuinbouwsector werken we aan het terugdringen van schadelijke lozingen. Een voorbeeld hiervan is de gebiedsgerichte aanpak in de polder van Berkel, samen met het Hoogheemraadschap, de DCMR en Glastuinbouw Nederland. De tuin van Floddertje ontving eenmalig een extra bijdrage voor het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater aldaar. 6.1 Ruimtelijke ordening
11 Visie op bereikbaarheid winkelcentra Simon Fortuyn De raad besloot op 3 oktober over de Nota van Uitgangspunten herontwikkeling Berkel Centrum Oost inclusief een mogelijke uitbreiding van de parkeersituatie en een nieuwe ontsluiting. We stellen een nieuwe Mobiliteitsvisie Lansingerland op als onderdeel van de Omgevingsvisie. Hierin wordt onze visie op bereikbaarheid opgenomen, evenals de parkeernormering. 6.2 Infrastructuur en mobiliteit
12 Fietsveiligheid Simon Fortuyn In 2019 passen wij diverse rotondes aan om de fietsveiligheid te vergroten. De eerste twee rotondes zijn gereed. Later dit jaar passen we nog de rotondes aan op de Oostmeerlaan en Tobias Asserlaan. De resterende drie rotondes passen we volgens planning aan in 2020. Totaal betreft het dus zeven rotondes. 6.2 Infrastructuur en mobiliteit
13 Flexibel vervoer Simon Fortuyn De RET rijdt in de avonduren met vraagafhankelijk vervoer op lijn 174. RET, MRDH en gemeente evalueren dit na een jaar. Met diverse partijen zijn we in gesprek over het faciliteren van vraagafhankelijk vervoer tussen de kernen. U wordt geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek naar de mogelijkheden van gratis vervoer voor ouderen. 6.2 Infrastructuur en mobiliteit
14 Fietsvoorzieningen ZORO-baan Simon Fortuyn We zetten in 2020 fietsenrekken neer bij de bushalte aan de Boterdorpseweg en de Berkelseweg. 6.2 Infrastructuur en mobiliteit
15 Bereikbaarheid Lansingerland Simon Fortuyn De vervoerswaarde van het station Lansingerland is boven verwachting hoog. RET bereidt de maatregelen voor de frequentieverhoging van metrolijn E voor. Met provincie Zuid-Holland zijn we in gesprek over de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid op de N209. 6.2 Infrastructuur en mobiliteit
16 Opwaarderen Station Rodenrijs Simon Fortuyn Het Schetsontwerp is in de eerste helft van 2019 uitgewerkt in een Voorlopig Ontwerp. De consultatie van de omgeving (ondernemers, inwoners en maatschappelijke organisaties) vindt momenteel plaats. Daarna wordt het Definitief Ontwerp opgesteld, waarna het bestek wordt gemaakt en de aanbesteding wordt voorbereid. 6.2 Infrastructuur en mobiliteit
17 Onderzoek naar OV bedrijventerrein Oudeland Simon Fortuyn We zijn in gesprek met het parkmanagement Oudeland over toepassen mobiliteitsmanagement en deelmobiliteit. Deelfietsen vanaf de twee metrostations lijken kansrijk. Een OV-lijn of pendelbusjes lijken minder kansrijk. 6.2 Infrastructuur en mobiliteit
18 Verbeteren Dienstverlening Simon Fortuyn In 2019 stelde het college de Visie op dienstverlening vast en presenteerde die aan de Raad. Deze visie werken we uit in een uitvoeringsplan en daarnaast is de visie een belangrijke pijler/opgave in de organisatie ontwikkeling. In 2020 voeren we een aantal concrete projecten uit/aanpassingen in de dienstverlening. Zie hiervoor de toelichting bij beleidsveld 1.3 van de Begroting 2020. 1.3 Dienstverlening
19 Participatie gewoon doen! Simon Fortuyn In 2019 bracht de Rekenkamer een rapport uit met aanbevelingen t.a.v. de burgerparticipatie. Deze bespreekt uw Raad in oktober 2020. Rekening houdend met de uitkomsten van deze bespreking werkt het college ‘burgerparticipatie’ verder uit. 1.2 Samenwerking en participatie
20 Vergroten naamsbekendheid met ondernemers Kathy Arends Lansingerland voedt en kleurt de wereld en daar zijn we trots op! Samen met onze ondernemers en onder leiding van professor Leo Marcelis (Wageningen Universiteit) ontwikkelen we daarom een (communicatie)strategie in 2019 om het innovatieve cluster te promoten. Het cluster draagt substantieel bij aan het oplossen van het wereldvoedselvraagstuk door ‘meer met minder’ te realiseren. Dus meer groenten, fruit en planten op basis van minder grondstoffen en water. We zijn koploper en een voorbeeld voor de wereld! Een sympathieke boodschap die we krachtiger gaan communiceren en waarop ondernemers en burgers trots zijn. We zorgen ervoor dat ondernemers en hogere overheden ons kennen. En we helpen nieuwe ondernemers die zich hier willen vestigen. 6.3 Economische ontwikkeling
21 Lansingerland als onderdeel van de regio Kathy Arends In 2019 starten en startten we de in het collegeprogramma genoemde onderzoeken naar: -       Invulling gebied bij Station Bleizo (Bleizo-West). U bent als Raad hierover geïnformeerd. -       Uitwerken mission paper naar visie Middengebied. In de afgelopen maanden hebben we kennistafels georganiseerd om tot een gebiedsagenda te komen. Deze is in concept vrijwel gereed. In december is een beeldvormende avond voor de raden gepland. -       Netwerkstudie Randstadrail De netwerkstudie is gereed. Deze leggen we in november voor aan het BO Mirt met het verzoek om voor de railverbinding Rotterdam-Zoetermeer een business case op te stellen. We continueerden onze inzet in de corridor A12 en overige regionale samenwerkingen en initiatieven. 6.3 Economische ontwikkeling en 1.2 Samenwerking en Participatie
22 Centrummanager en dienstverlening ondernemers Kathy Arends In 2019 stelden we een centrummanager aan voor Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk en huurden we een centrummanager/projectmanager in om een kwaliteitsimpuls te realiseren voor Centrum Bergschenhoek. 6.3 Economische ontwikkeling
23 Verlagen caseload consulenten Kathy Arends Het college stelde in 2019 het uitvoeringsplan ‘Werken werkt’ vast. Daarin staan alle participatie- en re-integratieactiviteiten om te komen tot 15% minder uitkeringsgerechtigden. Onderdeel hiervan is het verlagen van de caseload per consulent door de formatie van het team Participatie uit te breiden met drie consulenten. Deze consulenten zijn inmiddels gestart. Daarnaast namen we in 2019 een toezichthouder rechtmatigheid in dienst. Door deze maatregelen kunnen de consulenten meer tijd besteden aan het in beeld brengen van de hulp- en ondersteuningsbehoefte van onze uitkeringsgerechtigden en aan empowerment. 4.3 Participatie
24 Pilot: “het nieuwe wij” Kathy Arends Voorjaar 2019 startte de eerste groep van 10 deelnemers bij Het Nieuwe Wij. In dit samenwerkingsproject tussen ondernemers en gemeente doorlopen de deelnemers een aantal fasen, waarbij ze intensief gecoacht worden om (weer) te participeren op de arbeidsmarkt. Eén deelnemer is inmiddels uitgestroomd richting werk. Eind september is de tweede groep van ca. 20 deelnemers gestart. 4.3 Participatie
25 Intensivering participatie & integratie asielgerechtigden Kathy Arends We hebben gesprekken gevoerd met maatschappelijke partners over uitbreiding van ons aanbod aan informele taaltrajecten. Deze trajecten zijn voor de doelgroep die (net) geen gebruik kan maken van het nieuwe inburgeringsstelsel en (niet verwijtbaar) onvoldoende budget overhebben van hun DUO-lening om hun inburgering positief af te ronden. Daarnaast hebben we een pilotvoorstel ingediend bij het ministerie van SZW gericht op het ontzorgen van nieuwe asielgerechtigden in onze gemeente. Alle werkzoekende asielgerechtigden in onze gemeente zijn goed in beeld. We begeleiden hen bij het vinden van de benodigde hulp en ondersteuning en naar werk. 4.3 Participatie
26 Verbeteren procedure omgevingsvergunningen Kathy Arends We pasten werkprocessen aan om te versnellen en met meer communicatie vooraf en tijdens de aanvraag met aanvrager, om dienstverlening te verbeteren. Regelmatig evaluatie en bijstellen, ook met het oog op de Omgevingswet. 6.1 Ruimtelijke ordening
27 Aanpak de Kruin in Bergschenhoek Kathy Arends We stelden in 2019 een centrumvisie op voor Bergschenhoek Centrum. In de afgelopen maanden zetten we stappen voorwaarts om te komen tot het verbeteren en professionaliseren van de organisatiegraad van de BIZ Bergschenhoek. Deze collectiviteit is noodzakelijk om het draagvlak voor een reconstructie en aanpassing in het centrum te creëren en het project te doen slagen. De vervolgstap ligt in het uitwerken van de bestaande inrichtingsschetsen tot een voorlopig en definitief ontwerp. 6.3 Economische ontwikkeling
28 Wonen Kathy Arends In 2019 sloten we met de regio een woningmarktakkoord en boden dit aan de Provincie aan. Daarnaast troffen we de eerste voorbereidingen voor het actualiseren van de woonvisie. Hierbij leggen we een relatie met de omgevingsvisie en zetten we een behoefte onderzoek in de woonkern Bleiswijk uit. Ook voor Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs pakken wij dit op. Dit najaar zijn we gestart met het actualiseren van de prestatieafspraken met de corporaties en huurdersvereniging. 6.1 Ruimtelijke ordening
29 Visie op Duurzaamheid Albert Abee De Raad stelde in juli 2019 de visie op Duurzaamheid vast. Eind 2019 volgt de uitvoeringsagenda Duurzaamheid. Deze komt ter vaststelling naar de Raad. Samen met een private partij startten we in 2019 onderzoek naar de mogelijkheden voor nieuwe boringen voor Geothermie. In 2019 namen we actief deel aan een lobby om de zogenoemde ‘leiding over Oost’ mogelijk te maken en om vertakkingen naar Lansingerland mogelijk te maken. Dit heeft tot nog toe helaas nog geen resultaat gehad. Ook inventariseerden we in samenwerking met de omliggende gemeenten Pijnacker, Zoetermeer, Zuidplas, Waddinxveen en Glastuinbouw Nederland de warmtebehoefte van ons glastuinbouwcluster. 6.4 Duurzaamheid
30a Energietransitie: verduurzamen panden / woningen Albert Abee We organiseerden in 2019 diverse ‘markten, loketten, cafés etc.’ over duurzaamheid met het doel bewustwording, bekendheid en initiatieven te vergroten rondom duurzaamheid. Inwoners, ondernemers en overige belanghebbenden raken hierdoor geïnspireerd om zelf (sneller) aan de slag te gaan met het verduurzamen van hun panden en gebouwen. tevens stelden we in 2019 de transitievisie warmte op, die inzicht geeft in de mogelijke alternatieven voor aardgas per wijk. Deze leggen we in november voor aan de raad. 6.4 Duurzaamheid
30b Verduurzamen glastuinbouw Albert Abee In 2019 namen we actief deel aan een lobby om de zogenoemde ‘leiding over Oost’ mogelijk te maken en om vertakkingen naar Lansingerland mogelijk te maken en zo ook delen van de glastuinbouw hierop aan te laten sluiten. 6.4 Duurzaamheid en 6.3 Economische ontwikkeling
31 Gemeentelijke inzet duurzaamheid Albert Abee We plaatsten waar mogelijk op gemeentelijke gebouwen zonnepanelen en realiseren tot nu toe al meer dan de 700 in het collegeprogramma opgenomen aantal panelen. Bij de behandeling visie Duurzaamheid zegden we de Raad toe dat het college in Q4 een update van het uitvoeringskader ‘Laadpalen’ aan de Raad aanbiedt. We maakten plannen om gemeentelijk vastgoed verder te verduurzamen en informeerden uw Raad hierover per brief. De komende jaren voeren we deze plannen uit. 6.4 Duurzaamheid
32 Innovatiezones glastuinbouw Albert Abee Om doorontwikkeling van innovatieve projecten (ruimtelijk) mogelijk te maken, wijzen we het gebied op en rondom het Horti Science Parc in Bleiswijk aan als (regelluwe) innovatiezone. Het is reeds opgenomen in de Kansenkaart Verkenning Oostland. In Q2020 ontwikkelen we hier samen met de Provincie beleid op. 6.4 Duurzaamheid en 6.3 Economische ontwikkeling
33 Holland Rail Terminal Albert Abee In 2019 rondden we de eerste haalbaarheidsonderzoeken naar de HRT af. Vanuit de Provincie kwam er een positief besluit om Bleiswijk als de locatie voor een railterminal aan te wijzen. Prorail voorziet knelpunten in beschikbare ruimte op het spoor en voert een verdiepende studie uit. Als gemeente stellen we een impactanalyse op om de impact van de HRT op de omgeving/gemeente op de lange termijn in beeld te krijgen. De uitkomsten van deze onderzoeken verwachten we eind 2019. Naar aanleiding daarvan formuleren we samen met onze partners de vervolgstappen. 6.3 Economische ontwikkeling
34 Wilderszijde Albert Abee Uw raad is in 2019 meegenomen in de beeldvorming rondom Wilderszijde. Er wordt gewerkt aan een Masterplan dat door uw Raad wordt vastgesteld. Dit werken we hierna uit in een bestemmingsplan (2020/2021). 6.1 Ruimtelijke ordening
35 Verlagen woonlasten (OZB) Albert Abee In 2019 verlaagden we versneld de OZB. In de begroting houden we rekening met een getrapte verlaging naar het landelijk gemiddelde. Overzicht algemene dekkingsmiddelen en Paragraaf Lokale heffingen
36 Parkmanagement in glastuinbouwgebieden Albert Abee In 2016 voerden we een draagvlakmeting uit voor parkmanagement in glastuinbouwgebieden. Hieruit bleek onvoldoende draagvlak. In 2019 blijkt uit consultatie met bedrijven uit de polders een ongewijzigde situatie. Het niet aanwezig zijn van Glasvezel dat onderdeel kan zijn van Parkmanagement werd als een gemis ervaren. Wij hebben vrijwel overeenstemming met een bedrijf voor de aanleg van een Glasvezelnetwerk in het buitengebied. 6.3 Economische ontwikkeling
37 Snippergroen Albert Abee Het college besloot dit thema nu niet planmatig op te pakken, maar in individuele gevallen maatwerk toe te passen. 5.1 Beheer openbare ruimte en 6.1 Ruimtelijke ordening
38 Bevriezen huurtarieven binnen-, buitensport en culturele verenigingen Ankie van Tatenhove De huurtarieven voor culturele-, binnen- en buitensportaccommodaties en accommodaties zijn tot en met 2020 bevroren. In het Accommodatieplan Sport (2020) verkennen we alternatieve, meer passende tarievenstructuren voor sportaccommodaties. 3.1 Sport
39 Sportvoorzieningen laten meegroeien Ankie van Tatenhove In het eerste kwartaal van 2020 stellen wij het Accommodatieplan Sport vast. Dit plan wordt o.a. gebaseerd op toekomstige bevolkingsprognoses, trends in de sportbeoefening, onze ambities zoals vastgelegd in de sportvisie en de wensen van de sportverenigingen. Om aan dit laatste invulling te geven voeren wij momenteel gesprekken met alle sportverenigingen in onze gemeente. Vooruitlopend op het accommodatieplan dragen we financieel bij aan het realiseren van padelbanen en een ‘in-line’ skatebaan. 3.1 Sport
40 Integraal huisvestingsplan onderwijs Ankie van Tatenhove In september 2019 gaven wij een presentatie tijdens een beeldvormende avond over het IHP. Daarnaast zijn de uitgangspunten voor het IHP in de commissie Samenleving van september besproken. Op basis van de meegegeven input stellen wij de uitgangspunten definitief vast. Inmiddels hebben alle schoolbesturen hun eerste input voor het IHP aan ons meegegeven. Met deze informatie werken wij toe naar een uitvoeringsprogramma en het uiteindelijke IHP. 3.3 Onderwijs en kinderopvang
41 Chillplekken voor de jeugd Ankie van Tatenhove Na een inspraakprocedure wees het college in 2018 vier locaties aan als chillplek aan. Deze plekken zijn in 2019 ingericht. In de zomer van 2019 sprak het college het voornemen uit drie aanvullende plekken aan te wijzen. Hiervoor loopt momenteel de inspraak procedure. Aangewezen chillplekken worden in principe voorzien van WiFi. Hiervoor maken wij gebruik van de begin 2019 toegekende subsidie WiFi4EU. 4.1 Samenleving en 4.2 Jeugd
42 Intensivering aanpak werk voor kwetsbare jongeren Ankie van Tatenhove We hebben extra trajecten ingekocht bij De Jonge Krijger voor de begeleiding van jongeren van 16 tot 27 jaar richting school of werk. We hebben zowel kortdurende trajecten (1-3 maanden) als intensieve trajecten (3-6 maanden) ingekocht. De intensieve trajecten zijn voor jongeren die hulp en ondersteuning van één of meerdere hulpverleners nodig hebben. De Jonge Krijger begeleidt deze jongeren ook in de contacten met hulpverleners. Daarnaast werken we samen met Pro- en VSO-scholen om jongeren die van dit type onderwijs uitstromen naar werk te begeleiden. 4.1 Samenleving en 4.2 Jeugd
43 Cultuurhuis Berkel Ankie van Tatenhove In 2019 onderzochten we diverse scenario’s voor de realisatie van een cultuurhuis in Berkel. In Q4 van 2019 volgt een raadsvoorstel voor definitieve locatiekeuze, eigenaarschap van het gebouw en de exploitatievorm. 3.2 Cultuur
44 Cultureel Erfgoed Ankie van Tatenhove In 2019 presenteerde het college het onderzoeksrapport Expo Lansingerland en besloot het drie pilots uit te voeren. 3.2 Cultuur
45 Omgevingswet Ankie van Tatenhove In het voorjaar 2019 stelde het college het plan van aanpak Omgevingswet Lansingerland vast en de Raad stelde middelen beschikbaar voor de implementatie. Onderdeel van het plan van aanpak is het betrekken van inwoners, ondernemers en organisaties. Dit deden we onder andere door een burgerpeiling en het bevragen van inwoners tijdens de veiligheidsdag. Ook introduceerden we een klankbordgroep voor de raad. Uiterlijk 2021 is er een vastgestelde Omgevingsvisie. 6.1 Ruimtelijke ordening
46 Zelfstandig en minder eenzaam: - aandacht voor ouderen Ankie van Tatenhove We hebben extra ouderenadvies ingekocht bij Welzijn Lansingerland vanaf augustus 2019. Hiermee brengen we de wachtlijst voor ouderenadvies terug van maximaal 5 naar maximaal 2 weken. 4.4 Maatschappelijke ondersteuning
47 - Praatje Pot Zorgprofessionals Ankie van Tatenhove We hebben de afgelopen jaren een breed pakket aan maatregelen ontwikkeld om mantelzorgers te ondersteunen. Daardoor houden de mantelzorgers het langer vol. Door de inzet van dit pakket is de inzet van Praatje Pot niet meer nodig (zie Kaderbrief 2020) 4.4 Maatschappelijke ondersteuning
48 - Ontmoeting in de wijken Ankie van Tatenhove We hebben de helft van het budget ingezet voor extra hulp in het restaurant van Huize Sint Petrus. Door de gezamenlijke inzet met Laurens kunnen niet alleen bewoners van Petrus, maar ook ouderen in de wijk een warme maaltijd kunnen nuttigen in het restaurant. De andere helft van het budget is besteed aan een interactieve bijeenkomst voor 60 – 70 plussers van Berkel Noord. Ruim 65 bewoners bezochten de bijeenkomst en hebben input gegeven voor toekomstig beleid om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen in de wijk. 4.4 Maatschappelijke ondersteuning
49 - Domotica Ankie van Tatenhove In 2019 hebben we 6 “Tessa”-robots aangeschaft, ter ondersteuning van mensen met dementie en mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Via het Steunpunt mantelzorg en de wijkverpleegkundigen is een aantal robots ingezet. We monitoren de resultaten. Aan de hand daarvan beoordelen we of we extra Tessa-robots of andere vormen van robotica en domotica inzetten. 4.4 Maatschappelijke ondersteuning
Publicatiedatum: 22-10-2019

Inhoud