Programma 6: Lansingerland ontwikkelt

Inhoud

Beoogd maatschappelijk effect

Ook in een groeiend Lansingerland blijft het goed wonen, werken, ondernemen en recreëren

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023
Lasten 13.697 14.250 15.188 14.446 13.919 13.251
Baten 6.726 4.424 4.312 4.183 3.909 3.677
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -6.971 -9.826 -10.876 -10.263 -10.010 -9.574
Onttrekkingen 705 4.483 2.925 1.602 944 342
Toevoegingen 128 2.445 1.272 382 396 379
Mutaties reserves 577 2.038 1.652 1.220 548 -37

Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld

Beleidsveld 6.1 Ruimtelijke ordening

In 2020 zien we dat de lasten voor het beleidsveld in totaal € 1.318.000 hoger zijn dan in 2019. Dit komt voornamelijk door de volgende ontwikkelingen:

Stelpost areaaluitbreiding € 470.000

De stelpost areaaluitbreiding is in 2019 afgeraamd. In de Zomerrapportage 2020 wordt deze opnieuw beoordeeld voor het jaar 2020. Dit leidt tot een hogere begrote uitgave in 2020.

Middengebied € 170.000

In de Kaderbrief 2020 is extra budget beschikbaar gesteld voor de samenwerking op het niveau van het Middengebied. In 2020 en 2021 is € 170.000 toegekend en in 2022 € 120.000. Dit bedrag wordt onttrokken aan de reserve Onderzoekskosten.

Incidentele budgetten in 2019 € 450.000

In 2019 zijn enkele incidentele budgetten toegekend welke niet meer in de Begroting 2020 zijn opgenomen. Uit het Collegeprogramma waren dit € 60.000 voor participatie in regionale trajecten, € 50.000 voor de samenwerking corridor A12, € 20.000 voor de visie op het Middengebied en € 10.000 voor onderzoek burgerraadpleging woningbouwprogramma. Daarnaast is in de slotwijziging 2018 € 55.000 overgeheveld naar 2019 voor regionale overleggen en een bedrag van € 45.000 voor de waardebepaling van monumenten. In 2019 hadden we een incidentele uitgave voor Prisma (€ 210.000 nadeel in 2020).

Regionale afspraken woningmarkt € 25.000

In de Kaderbrief 2020 is voor 2020 incidenteel € 25.000 extra budget toegekend om onze aanpak regionale woningmarktafspraken te versterken. Dit bedrag wordt onttrokken aan de reserve Onderzoekskosten.

Omgevingswet € 30.000

De structurele budgetten voor de omgevingswet zijn in de Jaarrekening 2018 en Kaderbrief 2020 ondergebracht in een reserve Actieplan Omgevingswet. In 2020 wordt € 350.000 aan deze reserve onttrokken en in 2019 was dit € 380.000. Hierdoor resteert een nadeel van € 30.000 ten opzichte van het jaar 2019.

Doorbelasting € 989.000

In 2020 hebben we een hogere doorbelasting naar het beleidsveld (€ 989.000). Deze hogere doorbelasting komt voornamelijk door meer uren (en bijbehorende extra salariskosten door de nieuwe CAO) die worden doorbelast naar het beleidsveld.

Bouw- en woningtoezicht € 113.000

In 2020 hebben we hogere uitgaven voor bouw- en woningtoezicht; hier staan legesinkomsten tegenover.

Overige € 31.000.

Het resterende verschil van € 31.000 voordelig komt door enkele kleine budgettaire mutaties.

De baten op dit beleidsveld blijven bijna gelijk in 2019 en 2020 (€ 3.000 lager). In 2019 was een incidenteel hogere baat door vrijval van de voorziening m.b.t. Parnassia (€ 62.000), maar deze is gecompenseerd met een evenredige toename in de bouwleges.

Reservemutaties:

De hogere onttrekking aan de reserves van € 175.000 komt voornamelijk door een onttrekking aan de reserve Onderzoekskosten voor de samenwerking op het niveau van het Middengebied (€ 170.000 voordeel) en een onttrekking aan deze reserve voor de regionale afspraken m.b.t. de woningmarkt (€ 25.000 voordeel). Ook hebben we een lagere onttrekking aan de reserve Omgevingswet (€ 30.000 nadeel). Het restant is het resultaat van budgetoverhevelingen uit 2018 (€ 10.000 voordeel).

Beleidsveld 6.2 Infrastructuur en mobiliteit

In 2020 zien we dat de lasten voor het beleidsveld € 430.000 hoger zijn dan in 2019. Dit komt voornamelijk door de volgende ontwikkelingen:

Bijdrage aan de MRDH € 157.829

De bijdrage aan de MRDH stond in 2019 begroot onder Beleidsveld Samenwerking. Vanaf 2020 is deze begroot onder Beleidsveld Infrastructuur en mobiliteit. Dit leidt tot een hogere last op dit beleidsveld van € 157.829 ten opzichte van 2019.

Netwerkstudie Randstadrail € 100.000

In de Kaderbrief 2020 is voor 2020 t/m 2021 jaarlijks € 100.000 extra budget toegekend om in te zetten op de komst van een lightrail verbinding tussen Zoetermeer en Rotterdam.

Mobiliteitsbeleid/parkeerbeleid € 100.000

In de Kaderbrief 2020 is voor 2020 incidenteel € 100.000 extra budget toegekend om ons mobiliteitsbeleid/parkeerbeleid te onderzoeken.

Incidentele budgetten in 2019

In 2019 zijn enkele incidentele budgetten toegekend welke niet meer in de Begroting 2020 zijn opgenomen. In het Collegeprogramma is € 50.000 toegekend voor onderzoek naar een pendelbus richting Oudeland. Ook is in 2019 € 15.000 incidenteel toegekend voor communicatie over openbaar vervoer.

Doorbelasting € 136.000

Het resterende verschil komt door een hogere doorbelasting naar het beleidsveld in 2020 (€ 136.000).

Reservemutaties:

Zoals in de Kaderbrief 2020 opgenomen wordt in 2020 aan de reserve Onderzoekskosten € 100.000 onttrokken voor ons Mobiliteitsbeleid / parkeerbeleid en € 100.000 voor de Netwerkstudie Randstadrail.

Beleidsveld 6.3 Economische ontwikkeling

In 2020 zien we dat de lasten voor het beleidsveld € 208.000 hoger zijn dan in 2019. Dit komt voornamelijk door de volgende ontwikkelingen:

Greenport Lansingerland € 250.000

In de Kaderbrief 2020 is voor 2020 t/m 2022 jaarlijks € 250.000 extra budget toegekend om de Greenport Lansingerland als centrum voor kennis en innovatie te versterken.

Centrumontwikkeling Bergschenhoek € 200.000

In de Kaderbrief 2020 is voor 2020 t/m 2021 jaarlijks € 200.000 extra budget toegekend om het perspectief voor de centrumontwikkeling van Bergschenhoek vorm te geven.

Incidentele budgetten in 2019

In 2019 zijn enkele incidentele budgetten toegekend welke niet meer in de Begroting 2020 zijn opgenomen. De raad heeft in het Collegeprogramma voor 2019 een incidenteel budget van € 250.000 toegekend voor de proceskosten van de Holland Rail Terminal. Ook is in het Collegeprogramma € 10.000 toegekend voor ruimtelijke innovatiezones in de glastuinbouw.

Doorbelasting € 18.000

Het resterende verschil komt door een hogere doorbelasting naar het beleidsveld in 2020 (€ 18.000).

De lagere baten van € 27.000 komen voornamelijk door een incidentele bijdrage van de MRDH in 2019

(€ 21.000 nadeel in 2020). Ook hebben we in 2019 incidenteel hogere huurinkomsten voor de variabele huur onder het tankstation ontvangen (€ 6.000 nadeel in 2020).

Reservemutaties:

In 2020 wordt conform de Kaderbrief 2020 € 200.000 onttrokken aan de reserve Onderzoekskosten voor Perspectief centrumontwikkeling Bergschenhoek en € 250.000 onttrokken aan de reserve Ombuiging voor Greenport Lansingerland centrum voor kennis en innovatie.

Beleidsveld 6.4 Duurzaamheid

In 2020 zien we dat de lasten voor het beleidsveld € 505.000 hoger zijn dan in 2019. Dit komt voornamelijk door de volgende ontwikkelingen:

Duurzaamheid € 300.000

In het Collegeprogramma zijn budgetten voor verduurzaming opgenomen. In de Kaderbrief 2020 is daar bovenop structureel een budget van € 300.000 ter beschikking gesteld om initiatieven van derden en acties uit het uitvoeringsprogramma op te pakken.

Incidentele budgetten in 2019

In 2019 is incidenteel budget overgeheveld van 2018.

Doorbelasting € 234.000

Het resterende verschil komt door een hogere doorbelasting naar het beleidsveld in 2020 (€ 234.000).

Reservemutaties:

In 2019 is incidenteel € 30.000 aan budget overgeheveld uit de Jaarstukken 2018. Dit is aan de algemene reserve onttrokken. 

Beleidsveld 6.5 Vastgoedbeleid

In 2020 zien we dat de lasten voor het beleidsveld € 2.583.000 lager zijn dan in 2019. Dit komt voornamelijk door de volgende ontwikkelingen:

Incidentele uitgaven in 2019 € 2.062.000

In 2019 zorgden enkele incidentele uitgaven voor hogere lasten. Zo is de Snip verkocht en de boekwaarde afgeschreven (€ 1.709.205) en vervallen uitgaven behorende bij het pand (€ 12.000), de onvoorziene schade aan het zwembad moest worden verholpen (€ 140.000), de kosten voor de herontwikkeling van de Notaris Kruytstraat zijn hoger geworden (€ 120.000) en door het opzeggen van de huurovereenkomst van de Smitshoek vervallen de budgetten voor verhuur en nutsvoorzieningen (€ 85.000) en overige uitgaven (€ 15.000).

Groot onderhoud € 772.000

In 2020 zijn de budgetten voor groot onderhoud lager dan in 2019.

Bosland € 150.000

In de Kaderbrief 2020 is voor 2020 en 2021 jaarlijks € 150.000 extra budget toegekend om de ontwikkel-mogelijkheden rondom Bosland te onderzoeken.

Hogere kapitaallasten € 97.000

In 2020 stijgen de kapitaallasten op dit beleidsveld met € 97.000.

Doorbelasting € 63.000

In 2020 stijgen de lasten van doorbelasting met € 63.000.

Overige

Het resterende verschil komt door enkele kleine budgettaire mutaties.

De lagere baten van € 83.000 in 2020 komen door minder inkomsten uit de SPUK subsidies (€ 78.000) en de vervallen inkomsten uit verhuur van de Noorderparklaan (€ 5.000).

Reservemutaties:

In 2020 zien we zowel minder onttrekkingen (€ 3.200.000) als minder toevoegingen (€ 923.000) aan de reserves.

Onttrekkingen

In 2019 zijn de kredieten voor het verduurzamen van ons vastgoed omgezet naar budgetten voor groot onderhoud en deze mutaties liep over het beleidsveld (€ 1.760.000). Hierbij is in de Zomerrapportage 2019 ook € 100.000 onttrokken voor het duurzaam onderhoud van gebouwen. Ook is in de Zomerrapportage de boekwaarde van de Snip afgeraamd (€ 1.709.205). Vanwege budgetoverhevelingen in de Jaarrekening 2018 is € 65.000 aan de algemene reserve onttrokken. De overige onttrekkingen betroffen uitgaven voor onderhoud (€ 699.000).

De Reserve Fonds Bovenwijks wordt in 2020 deels omgezet naar de reserve Afschrijvingslasten (€ 419.500) en het restant valt vrij (€ 456.000). Deze boekingen lopen over dit beleidsveld zowel als toevoeging als onttrekking aan de reserves. Ook is in de Kaderbrief 2020 besloten om € 150.000 voor Bosland te onttrekken aan de reserve Onderzoekskosten. De overige onttrekkingen betreffen uitgaven voor groot onderhoud (€ 479.000).

Toevoegingen

De Reserve Fonds Bovenwijks wordt in 2020 deels omgezet naar de reserve Afschrijvingslasten (€ 419.500) en het restant valt vrij (€ 456.000). Deze boekingen lopen over dit beleidsveld zowel als toevoeging als onttrekking aan de reserves. De overige toevoegingen betreffen uitgaven voor groot onderhoud (€ 356.000).

Beleidsveld Ruimtelijke ordening

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Ruimtelijke ontwikkelingen die bij dragen aan goed wonen, ondernemen, werken en recreëren

Het faciliteren en scheppen van randvoorwaarden voor ontwikkeling op het gebied van wonen, werken, recreëren en infrastructuur.

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023
Lasten 7.507 6.015 7.544 7.077 6.764 6.692
Baten 5.230 2.816 2.813 2.713 2.413 2.213
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -2.277 -3.199 -4.731 -4.364 -4.351 -4.479
Onttrekkingen 631 340 765 605 149 39
Toevoegingen 128 41 41 41 41 41
Mutaties reserves 503 299 724 564 108 -2

Beleidsveld Infrastructuur en mobiliteit

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

De inwoners van Lansingerland kunnen zich op een snelle, adequate en veilige manier verplaatsen
Fietsers moeten zich zeker voelen op onze wegen en fietspaden. OV-gebruikers reizen gemakkelijk met betrouwbare en snelle OV-lijnen van en naar goede knooppunten. Automobilisten kunnen rekenen op een vlotte doorstroming en voldoende parkeerplaatsen.

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023
Lasten 813 765 1.195 1.120 1.014 1.015
Baten 82 12 12 12 12 12
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -730 -753 -1.183 -1.108 -1.002 -1.003
Onttrekkingen 74 0 200 100 0 0

Beleidsveld Economische ontwikkeling

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Een economisch succesvolle gemeente met een aantrekkelijk ondernemersklimaat

Een aantrekkelijk ondernemersklimaat in Lansingerland trekt nieuwe bedrijven aan, zorgt ervoor dat gevestigde bedrijven behouden blijven en faciliteert de lokale economie om vitale, levendige en aantrekkelijke kernen te stimuleren.

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023
Lasten 836 946 1.390 1.385 1.181 931
Baten 262 272 245 245 245 245
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -573 -674 -1.145 -1.141 -937 -687
Onttrekkingen 0 0 450 450 250 0
Toevoegingen 0 250 0 0 0 0
Mutaties reserves 0 -250 450 450 250 0

Beleidsveld Duurzaamheid

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Een duurzamer Lansingerland

Wij zetten in op de energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie. Onze duurzaamheidsvisie ‘Lansingerland Duurzaam’ dient als uitgangspunt voor het uitvoeringsprogramma duurzaamheid.

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023
Lasten 835 760 1.263 1.309 1.320 1.331
Baten 18 1 2 2 2 2
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -817 -759 -1.261 -1.307 -1.318 -1.329
Onttrekkingen 0 30 0 0 0 0

Beleidsveld Vastgoedbeleid

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Gemeentelijk vastgoed zetten we in om onze maatschappelijke doelstellingen te realiseren

We zetten ons gemeentelijk vastgoed zo efficiënt mogelijk in met als doel gewenste voorzieningen te huisvesten. We streven naar een zo goed mogelijk financieel en sociaal rendement en een duurzaam en veilig beheer.

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023
Lasten 3.707 5.765 3.797 3.555 3.640 3.282
Baten 1.133 1.323 1.241 1.212 1.238 1.206
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -2.574 -4.442 -2.556 -2.343 -2.402 -2.077
Onttrekkingen 0 4.113 1.510 447 546 303
Toevoegingen 0 2.154 1.232 341 356 338
Mutaties reserves 0 1.958 278 106 190 -36

Kengetallen Lansingerland ontwikkelt

Kengetal Realisatie 2018 Begr 2019 Begr 2020
Ruimtelijke ordening
Aantal sociale woningen (vanaf 2019) N.v.t. Circa 130 (eigen grex-en en 100 (particuliere initiatieven) in 2022 242 (GREX), 144 (particulier) in 2020-2023 (incl. 124 ambitie voor Wilderszijde)
Aantal starterswoningen 80 (i.o) Circa 180 in de periode 2019-2022 174 (GREX), 97 (particulier in 2020-2023 (incl. 54 ambitie voor Wilderszijde)
Aantal gehuisveste statushouders (taakstelling) 63 42 PM (vaststelling 1e helft 2020)
Aantal nieuwbouwwoningen 177 400 à 500 280
% aanvragen voor omgevingsvergunning binnen wettelijke termijn afgehandeld 99% 98% 98%
Aantal aanvragen 560 600 600
Aantal handhavingszaken 50 50 50
Aantal handhavingszaken uitmondend in last onder dwangsom, resp. last onder bestuursdwang 9 resp. 1 10 resp. 1 10 resp. 1
Infrastructuur en mobiliteit
Fietsgebruik per werkdag-etmaal telpunt 1.950 1.054 2.000
Klanten-rapportcijfer busvervoer Rotterdam e.o. (RET) 7,7 7,8 7,8
Verkeersslachtoffers 81 0 0
Aantal Ov-reizigers 13.960 15.000 16.000
Economische ontwikkeling
Aantal bedrijven 3.008 3.100 3.100
Vloeroppervlak winkels 80.483 80.000 80.040
Aantal verkochte kavels op bedrijventerrein 16 6 4
Bezettingsgraad markt 95% 95% 95%
Aantal parkmanagementorganisaties 6 6 6
Aantal bijeenkomsten met bedrijfsleven 3 3 3
Aantal Bedrijven InvesteringsZones (BIZ) 2 3 2
Duurzaamheid
Aantal laadpalen geplaatst 20 60 65
Aantal zakelijke gemeente kilometers verduurzaamd (Ton CO2 bespaard) 8.800 (1,9 ton) 44.000 (9,7 ton) 45.000 (9,9 ton)
Aantal wijken een aardgasvrij plan 0 0 3
Aantal schoolpleinen klimaatadaptief 0 2 3
Verstrekte subsidies tuin van de toekomst (beschikbaar bedrag) 0 € 12.000 € 12.000
Vastgoedbeleid
Aantal panden gasloos n.v.t. n.v.t. 5
Aantal zonnepanelen op gemeentelijke panden geplaatst 10 975 550
Publicatiedatum: 22-10-2019

Inhoud