Programma 1: Bestuur en dienstverlening

Inhoud

Beoogd maatschappelijk effect

Daadkrachtig, integer en transparant besturen met regionale invloed, lokale participatie en een optimale dienstverlening voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023
Lasten 5.392 5.780 5.350 5.288 5.284 5.284
Baten 1.421 732 633 670 687 687
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -3.971 -5.048 -4.717 -4.618 -4.597 -4.597
Onttrekkingen 51 0 0 0 0 0
Toevoegingen 22 0 0 0 0 0
Mutaties reserves 29 0 0 0 0 0

Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld

Verkiezingen: € 184.000 lagere lasten

In 2020 zijn er geen verkiezingen gepland en zijn de kosten afgeraamd tot een minimum.

Bijdrage Metropool Regio Rotterdam en Den-Haag (MRDH): € 158.000 lagere lasten

De post wordt voortaan (conform de externe verslagleggingsregels) onder beleidsveld 6.2 verantwoord (budget neutrale wijziging).

Afdracht Rijksleges reisdocumenten: € 65.000 lagere baten

Op basis van de meerjarige cijfers zien we tot 2020 een daling in het aantal reisdocumenten als gevolg van de verlening in geldigheidsduur van 5 jaar naar 10 jaar in 2013. Na 2020 zal de opbrengst weer stijgen. Als gevolg van de daling neemt de afdracht aan het rijk bij de lasten eveneens af.

Dienstverlening: € 100.000 lagere lasten

In het Collegakkoord 2018 was € 100.000 opgenomen voor de dienstverlening Lansingerland in het jaar 2020. Omdat de dienstverlening inmiddels op een andere manier georganiseerd wordt, besparen we deze € 100.000.

Beleidsveld Gemeenteraad, college en griffie

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Lansingerland is een bestuurskrachtige gemeente met een efficiënt en integer bestuur, waarbij openheid de norm is

Bij de laatste burgerpeiling in 2018 was het percentage van inwoners met vertrouwen in het bestuur van de gemeente 31%. In 2020 is er een nieuwe peiling. Het gemeentebestuur streeft ernaar dat het vertrouwen blijft toenemen en minimaal gelijk is aan het landelijk gemiddelde. Die score was in 2018 33%.

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023
Lasten 2.362 2.692 2.616 2.600 2.600 2.600
Baten 192 0 0 0 0 0
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -2.170 -2.692 -2.616 -2.600 -2.600 -2.600
Toevoegingen 22 0 0 0 0 0

Beleidsveld Samenwerking

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Effectievere samenwerking en participatie

Effectievere samenwerking en participatie. Voor het realiseren van de ambities van Lansingerland op het gebied van regionale samenwerking moeten we onze inspanning intensiveren om invloed te vergroten. Lansingerland levert een bijdrage aan de kracht van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Omgekeerd biedt de regio ons mogelijkheden om kansen te benutten. Om onze belangen goed te behartigen en gebruik te maken van de mogelijkheden van onze publieke en maatschappelijke partners, zijn we in diverse samenwerkingsverbanden actief (MRDH, Greenport West-Holland, Corridor A12, GR Jeugd, Alliantie Middengebied). Lokaal is participatie een integraal onderdeel van ons werk. Met de nieuwe positioneringsstrategie ontwikkelen we één boodschap waarin de binnenwereld zich herkent, waarin de buitenwereld zich erkent, met een duidelijke visie op de toekomst en waarin we ons als gemeente onderscheiden.

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023
Lasten 512 411 253 253 253 253
Baten 2 0 0 0 0 0
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -510 -411 -253 -253 -253 -253

Beleidsveld Dienstverlening

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Inwoners snel en slim helpen!

De dienstverlening van de gemeente Lansingerland bestaat niet alleen uit het uitvoeren van wettelijke  taken, maar houdt ook in dat de gemeente zich dienstbaar opstelt naar wat de samenleving van Lansingerland verlangt en wat de samenleving nodig heeft. We bieden goede en persoonlijke dienstverlening aan, kwalitatief goed en dichtbij.

De inwoners en ondernemer staan centraal. Zij kunnen contact met ons opnemen op de manier die zij gemakkelijk vinden, op een tijdstip dat het hen uitkomt. Waarbij het voor de mate van dienstverlening niet uitmaakt welke ingang de inwoner of ondernemer kiest. We sluiten aan op de behoefde van de inwoner en ondernemer. Persoonlijk contact of hulp blijft altijd mogelijk.

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023
Lasten 2.518 2.676 2.481 2.435 2.432 2.432
Baten 1.227 732 633 670 687 687
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -1.292 -1.945 -1.848 -1.765 -1.745 -1.745
Onttrekkingen 51 0 0 0 0 0

Kengetallen Bestuur en dienstverlening

Kengetal Realisatie 2018 Begr 2019 Begr 2020
Gemeenteraad, college en griffier
Beantwoording van artikel 37 vragen binnen wettelijke termijn (30 dagen) 90% 90% 100%
Vertrouwen in gemeentebestuur 31% n.v.t. >33%
Samenwerking
Aantal inwoners lid digitaal burgerpanel 1.400 1.500 1.500
Aantal uitgezette enquêtes via het burgerpanel 2 5 5
Aantal verbonden partijen 15 15 15
Dienstverlening
Gemiddelde wachttijd aan de balie met afspraak 2:23 min. < 1 min. <1 min.
Gemiddelde wachttijd aan de balie zonder afspraak 10:03 min. 15 min. 15 min.
Maximale wachttijd aan de balie zonder afspraak 98:44 min. 30 min. 30 min.
Telefonische bereikbaarheid binnen 30 seconden <30 sec. < 30 sec. <30 sec.
Maken van een afspraak < 2 weken < 2 weken < 2 weken
Publicatiedatum: 22-10-2019

Inhoud