Overzicht Overhead

Inhoud

Inleiding

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat de baten en lasten van overhead niet onder de afzonderlijke programma’s worden opgenomen. Daarom begroten we op een centrale begrotingspost het ‘overzicht overhead’. Overhead is hier gedefinieerd als 'alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van het primaire proces'. Om inzichtelijk te maken waar de overhead uit bestaat, is deze verdeeld in vijf onderdelen: personeel, uitbestede bedrijfsvoering, huisvesting, automatisering en grondexploitaties.

Overzicht Overhead

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023
Lasten 14.402 14.955 14.625 14.636 14.813 14.219
Baten 176 29 -71 -71 -71 -71
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -14.226 -14.926 -14.696 -14.707 -14.884 -14.290
Onttrekkingen 449 332 58 107 233 44
Toevoegingen 206 66 66 66 66 66
Mutaties reserves 244 267 -7 41 167 -22

Onderdelen Overhead

Personeel

Onder de post personeel vallen twee kostenposten: medewerkers van ondersteunende afdelingen en medewerkers van uitvoerende afdelingen die conform BBV tot de overhead worden gerekend. Tot de ondersteunende afdelingen behoren bijvoorbeeld de directie, communicatie, facilitaire zaken en financiën. Medewerkers van uitvoerende afdelingen die onder overhead vallen, zijn bijvoorbeeld teammanagers en het secretariaat. Jaarlijks wordt de verdeling van de overhead geactualiseerd.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023
Lasten 11.124 10.739 9.387 9.339 9.339 9.339
Baten 3 29 26 26 26 26
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -11.121 -10.709 -9.361 -9.312 -9.312 -9.312

Uitbestede bedrijfsvoering

Onder uitbestede bedrijfsvoering vallen werkzaamheden die tot de overhead worden gerekend volgens de BBV, maar die de gemeente Lansingerland heeft uitbesteed aan derden. Het gaat om kosten voor de catering voor zowel het bedrijfsrestaurant alsook voor de catering tijdens commissie- en raadsvergaderingen. Ook behoren de kosten voor schoonmaak, onderhoud van de elektrische fietsen en scooters, onderhoud van de planten in het gemeentekantoor en de beveiliging tot de uitbestede bedrijfsvoering.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023
Lasten 686 712 670 670 670 670

Huisvesting

De huisvestingskosten bestaan uit alle kosten gerelateerd aan het gemeentekantoor en de gemeentewerf. Dit zijn onder andere de kapitaallasten, onderhoudskosten, diverse belastingen en heffingen, gas-, water- en elektriciteitskosten en verzekeringspremies. De opbrengsten die worden ontvangen voor de verhuur van delen van het gemeentekantoor aan derden zijn in mindering gebracht op deze kosten.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023
Lasten 1.947 1.849 1.959 1.964 2.116 1.629
Baten 126 0 -98 -98 -98 -98
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -1.822 -1.849 -2.057 -2.062 -2.213 -1.727

Automatisering

Tot de automatiseringskosten behoren de kosten voor het algemeen gebruik van hard- en software (bijvoorbeeld Corsa en intranet). Hier worden ook de kosten voor het (externe) archief verantwoord. De kosten voor hard- en software van ondersteunende afdelingen vallen hier ook onder (bijvoorbeeld Key2Financiën en Pepperflow). De stijging van de lasten betreft de hogere kapitaallasten en licentiekosten door de invoering van het tijd en plaats-onafhankelijk werken (project TOP-werken). De hele ICT-infrastructuur is vernieuwd inclusief werkplekken en informatieveiligheid.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023
Lasten 1.820 1.717 2.360 2.402 2.428 2.320
Baten 47 0 0 0 0 0
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -1.772 -1.717 -2.360 -2.402 -2.428 -2.320

Grondexploitaties

Sinds 2017 vindt de doorberekening van overheadkosten naar grondexploitaties plaats via het overzicht overhead. Deze doorbelasting wordt bepaald op basis van het overheadstarief per uur en het aantal uren op de grondexploitatie.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023
Lasten -1.175 -871 -725 -725 -725 -725
Publicatiedatum: 22-10-2019

Inhoud