Meerjarenbegroting

Inhoud

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x € 1.000
Realisatie 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
1. Bestuur en dienstverlening 5.392 1.421 -3.971 5.780 732 -5.048 5.350 633 -4.717 5.288 670 -4.618 5.284 687 -4.597 5.284 687 -4.597
2. Openbare orde en veiligheid 4.652 51 -4.601 5.355 66 -5.289 6.023 65 -5.958 5.988 65 -5.923 5.890 65 -5.825 5.890 65 -5.825
3. Sport, cultuur en onderwijs 11.195 1.077 -10.118 12.163 1.115 -11.048 11.442 1.056 -10.386 11.478 1.005 -10.473 12.158 953 -11.205 12.041 953 -11.088
4. Sociaal Domein 35.853 9.112 -26.742 38.904 9.046 -29.858 40.866 8.805 -32.061 40.715 8.573 -32.142 40.335 8.317 -32.018 40.039 8.064 -31.975
5. Kwaliteit openbare ruimte 22.405 12.545 -9.859 25.006 12.489 -12.518 27.228 14.721 -12.508 28.021 15.113 -12.908 27.911 15.145 -12.766 28.642 15.320 -13.322
6. Lansingerland ontwikkelt 13.697 6.726 -6.971 14.500 4.424 -10.076 15.188 4.312 -10.876 14.446 4.183 -10.263 13.919 3.909 -10.010 13.251 3.677 -9.574
7. Grondzaken 70.870 77.519 6.649 26.506 25.314 -1.192 26.861 25.735 -1.126 20.292 19.551 -741 10.170 9.408 -762 8.507 7.883 -624
Subtotaal Programma's 164.065 108.450 -55.615 128.213 53.184 -75.030 132.958 55.326 -77.632 126.228 49.160 -77.068 115.667 38.485 -77.182 113.654 36.649 -77.005
Lokale heffingen 390 15.427 15.037 387 14.900 14.513 366 15.029 14.664 370 14.862 14.493 376 14.482 14.106 382 14.637 14.256
Algemene uitkering gemeentefonds 0 61.208 61.208 0 66.053 66.053 0 69.893 69.893 0 70.914 70.914 0 71.233 71.233 0 72.414 72.414
Dividend 104 3.082 2.978 138 3.875 3.737 5 3.876 3.872 5 3.226 3.222 5 3.226 3.222 5 3.226 3.222
Financieringsfunctie 5.504 5.690 186 4.465 3.936 -530 4.144 4.194 49 3.788 4.060 271 3.710 3.686 -24 2.833 3.196 363
Overige algemene dekkingsmiddelen 1.476 1.640 165 841 1.238 398 -192 1.263 1.455 71 1.263 1.192 304 1.263 959 794 1.263 469
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen 7.474 87.047 79.573 5.830 90.002 84.172 4.323 94.256 89.933 4.233 94.325 90.091 4.394 93.891 89.497 4.014 94.737 90.723
Stelpost onvoorzien 0 0 0 0 0 0 50 0 -50 50 0 -50 50 0 -50 50 0 -50
Overhead 14.402 176 -14.226 14.955 29 -14.926 14.625 -71 -14.696 14.636 -71 -14.707 14.813 -71 -14.884 14.219 -71 -14.290
Geraamd Totaal saldo van baten en lasten 185.940 195.673 9.733 148.999 143.215 -5.784 151.956 149.511 -2.445 145.147 143.414 -1.733 134.924 132.304 -2.620 131.936 131.315 -622
1. Bestuur en dienstverlening 22 51 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Openbare orde en veiligheid 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Sport, cultuur en onderwijs 409 660 251 17 898 882 17 191 174 17 240 223 17 123 106 17 14 -2
4. Sociaal Domein 13 99 86 13 5 -8 3.013 1 -3.013 13 0 -13 13 74 61 13 2 -11
5. Kwaliteit openbare ruimte 501 2.726 2.224 241 2.097 1.857 241 973 732 241 747 506 241 708 467 241 807 567
6. Lansingerland ontwikkelt 128 705 577 2.445 4.733 2.288 1.272 2.925 1.652 382 1.602 1.220 396 944 548 379 342 -37
7. Grondzaken 9.837 1.929 -7.908 2.599 3.481 881 26 881 855 0 690 690 0 704 704 0 566 566
Algemene dekkingsmiddelen 763 945 182 0 237 237 13.285 16.285 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overhead 206 449 244 66 332 267 66 58 -7 66 107 41 66 233 167 66 44 -22
Subtotaal Mutaties reserves 11.880 7.565 -4.315 5.380 11.784 6.404 17.919 21.413 3.493 718 3.386 2.668 732 2.785 2.053 715 1.776 1.061
Geraamde resultaat 197.820 203.238 5.417 154.379 154.999 620 169.875 170.924 1.049 145.865 146.800 935 135.656 135.089 -567 132.651 133.090 439

Overzicht incidentele baten en lasten

In dit overzicht worden de incidentele baten en lasten weergegeven voor de periode 2020-2023. Het opnemen van het overzicht van incidentele baten en lasten is gebaseerd op artikel 19 van het BBV. Het opnemen van dit overzicht is relevant voor de vraag: in welke mate wordt het begrotingssaldo in de meerjarenbegroting beïnvloed door incidentele baten en lasten?

Het overzicht van de incidentele baten en lasten van de gemeente Lansingerland ziet er als volgt uit:

Bedragen x € 1.000
2020 2021 2022 2023
INCIDENTELE LASTEN
Programma 1 - Bestuur en dienstverlening 0 0 0 0
Programma 2 - Openbare orde en veiligheid 164 68 0 0
Ondermijning 96 0 0 0
Tijdelijke formatie junior jurist 68 68 0 0
Programma 3 - Sport, cultuur en onderwijs 181 181 121 0
Combinatiefunctionarissen AU dec 2018 61 61 61 0
Personele capaciteit cultuur 60 60 60 0
Uitwerking sportvisie 60 60 0 0
Programma 4 - Sociaal domein 3.000 0 0 0
Instellen reserve Sociaal Domein 3.000 0 0 0
Programma 5 - Kwaliteit openbare ruimte 143 -220 73 0
Tuin van de toekomst 70 70 0 0
Bijstellen begroting afval 73 73 73 0
Bijstellen reserve Baggeren 0 -363 0 0
Programma 6 - Lansingerland ontwikkelt 2.481 1.174 370 0
Centrumontwikkeling Bergschenhoek 200 200 0 0
Extra tijdelijk toezichthouder 127 0 0 0
Extra tijdelijk vergunningverlener 126 0 0 0
Greenport centrum kennis en innovatie 250 250 250 0
Middengebied 170 170 120 0
Mobiliteitsbeleid parkeerbeleid 100 0 0 0
Netwerkstudie Randstadrail 100 100 0 0
Omgevingswet 350 300 0 0
Ondermijning 4 0 0 0
Onderzoek locatie Bosland 150 150 0 0
Regionale afspraken woningmarkt 25 0 0 0
Tijdelijke formatie junior jurist 3 4 0 0
Vrijval fonds Bovenwijks 876 0 0 0
Programma 7 - Grondzaken 25.732 19.548 9.405 7.880
Grondexploitaties 25.732 19.548 9.405 7.880
Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen 13.485 200 0 377
Instellen reserve Afschijvingslasten 10.420 0 0 0
Instellen reserve Ombuiging 1.200 0 0 0
Instellen reserve Onderzoekskosten 1.665 0 0 0
Organisatieontwikkeling 200 200 0 0
Stelpost IHP 2023 0 0 0 377
Overzicht Overhead 0 0 0 0
Implementatie Motion en Manager Selfservice 25 0 0 0
Lagere WW lasten -25 0 0 0
Totaal incidentele lasten 45.187 20.951 9.969 8.257
INCIDENTELE BATEN
Programma 1 - Bestuur en dienstverlening 0 0 0 0
Programma 2 - Openbare orde en veiligheid 100 0 0 0
Ondermijning 100 0 0 0
Programma 3 - Sport, cultuur en onderwijs 181 181 121 0
Combinatiefunctionarissen AU dec 2018 61 61 61 0
Personele capaciteit cultuur 60 60 60 0
Uitwerking sportvisie 60 60 0 0
Programma 4 - Sociaal domein 0 0 0 0
Programma 5 - Kwaliteit openbare ruimte 73 -290 73 0
Bijstellen begroting afval 73 73 73 0
Bijstellen reserve Baggeren 0 -363 0 0
Programma 6 - Lansingerland ontwikkelt 1.971 870 370 0
Centrumontwikkeling Bergschenhoek 200 200 0 0
Extra tijdelijk vergunningverlener 100 0 0 0
Greenport centrum kennis en innovatie 250 250 250 0
Middengebied 170 170 120 0
Mobiliteitsbeleid parkeerbeleid 100 0 0 0
Netwerkstudie Randstadrail 100 100 0 0
Onderzoek locatie Bosland 150 150 0 0
Regionale afspraken woningmarkt 25 0 0 0
Vrijval fonds Bovenwijks 876 0 0 0
Programma 7 - Grondzaken 25.732 19.548 9.405 7.880
Grondexploitaties 25.732 19.548 9.405 7.880
Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen 17.135 200 0 0
Instellen reserve Afschijvingslasten 10.420 0 0 0
Instellen reserve Ombuiging 1.200 0 0 0
Instellen reserve Onderzoekskosten 1.665 0 0 0
Instellen reserve Sociaal Domein 3.000 0 0 0
Precariorechten kabels/leidingen 200 200 0 0
Verhoging dividend Eneco 650 0 0 0
Overzicht Overhead 0 0 0 0
Totaal incidentele baten 45.192 20.509 9.969 7.880
Saldo incidenteel (lasten minus baten) -5 442 0 377
Saldo Begroting 2020 - 2023, inclusief incidenteel 1.049 935 -567 439
Saldo Begroting 2020 - 2023, excl. incidenteel 1.044 1.377 -567 816

Recapitulatie begrotingsevenwicht

Bedragen x € 1.000
Recapitulatie begrotingsevenwicht Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023
Totaal Inc. Str. Totaal Inc. Str. Totaal Inc. Str. Totaal Inc. Str.
Lasten programma 1 5.350 0 5.350 5.288 0 5.288 5.284 0 5.284 5.284 0 5.284
Lasten programma 2 6.023 164 5.858 5.988 68 5.919 5.890 0 5.890 5.890 0 5.890
Lasten programma 3 11.442 181 11.261 11.478 181 11.297 12.158 121 12.037 12.041 0 12.041
Lasten programma 4 40.866 0 40.866 40.715 0 40.715 40.335 0 40.335 40.039 0 40.039
Lasten programma 5 27.228 143 27.085 28.021 -220 28.242 27.911 73 27.838 28.642 0 28.642
Lasten programma 6 15.188 1.606 13.583 14.446 1.174 13.272 13.919 370 13.549 13.251 0 13.251
Lasten programma 7 26.861 25.732 1.129 20.292 19.548 744 10.170 9.405 765 8.507 7.880 627
Totaal lasten programma's 132.958 27.826 105.132 126.228 20.751 105.477 115.667 9.969 105.698 113.654 7.880 105.774
Baten programma 1 633 0 633 670 0 670 687 0 687 687 0 687
Baten programma 2 65 0 65 65 0 65 65 0 65 65 0 65
Baten programma 3 1.056 0 1.056 1.005 0 1.005 953 0 953 953 0 953
Baten programma 4 8.805 0 8.805 8.573 0 8.573 8.317 0 8.317 8.064 0 8.064
Baten programma 5 14.721 73 14.648 15.113 73 15.040 15.145 73 15.072 15.320 0 15.320
Baten programma 6 4.312 100 4.212 4.183 0 4.183 3.909 0 3.909 3.677 0 3.677
Baten programma 7 25.735 25.732 3 19.551 19.548 3 9.408 9.405 3 7.883 7.880 3
Totaal baten programma's 55.326 25.905 29.421 49.160 19.621 29.539 38.485 9.478 29.006 36.649 7.880 28.770
Saldo van baten en lasten programma's -77.632 -1.921 -75.711 -77.068 -1.130 -75.938 -77.182 -491 -76.691 -77.005 0 -77.005
Lasten algemene dekkingsmiddelen 4.323 200 4.123 4.233 200 4.033 4.394 0 4.394 4.014 377 3.637
Lasten overhead 14.625 0 14.625 14.636 0 14.636 14.813 0 14.813 14.219 0 14.219
Lasten vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lasten onvoorzien 50 0 50 50 0 50 50 0 50 50 0 50
Totaal lasten diverse 18.998 200 18.798 18.919 200 18.719 19.257 0 19.257 18.282 377 17.905
Baten algemene dekkingsmiddelen 94.256 850 93.406 94.325 200 94.125 93.891 0 93.891 94.737 0 94.737
Baten overhead -71 0 -71 -71 0 -71 -71 0 -71 -71 0 -71
Baten vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baten onvoorzien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal baten diverse 94.185 850 93.335 94.254 200 94.054 93.820 0 93.820 94.666 0 94.666
Saldo van diverse 75.187 650 74.537 75.334 0 75.334 74.562 0 74.562 76.383 -377 76.760
Totale saldo van baten en lasten van de programma's en diverse -2.445 -1.271 -1.174 -1.733 -1.130 -604 -2.620 -491 -2.129 -622 -377 -245
Stortingen in reserves 17.919 17.161 759 718 0 718 732 0 732 715 0 715
Onttrekkingen aan reserves 21.413 18.437 2.976 3.386 688 2.698 2.785 491 2.294 1.776 0 1.776
Geraamd resultaat 1.049 5 1.044 935 -442 1.377 -567 0 -567 439 -377 816
Totaal structurele lasten 169.875 45.187 124.688 145.865 20.951 124.914 135.656 9.969 125.687 132.651 8.257 124.395
Totaal structurele baten 170.924 45.192 125.732 146.800 20.509 126.291 135.089 9.969 125.120 133.090 7.880 125.211
Saldo totaal, incidenteel en structureel 1.049 5 1.044 935 -442 1.377 -567 0 -567 439 -377 816

Geprognosticeerde balans

In deze paragraaf is, conform de actuele BBV-voorschriften, een geprognosticeerde balans opgenomen. Zie onderstaand overzicht.

Bedragen x € 1.000
Activa (per 31 december) Realisatie 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023
Immateriële vaste activa 9.997 12.672 14.621 15.427 15.289 15.151
Materiële vaste activa 202.301 206.608 218.175 226.144 231.125 229.859
Financiële vaste activa 4.761 4.581 4.400 4.213 4.019 3.819
Vaste activa 217.058 223.861 237.197 245.783 250.433 248.829
Voorraad gronden in exploitatie 126.474 95.300 71.011 58.615 32.529 18.413
Voorraden 126.474 95.300 71.011 58.615 32.529 18.413
Overige activa 52.177 28.111 15.000 15.000 15.000 15.000
Kortlopende vorderingen 52.177 28.111 15.000 15.000 15.000 15.000
TOTAAL ACTIVA 395.709 347.273 323.208 319.399 297.962 282.242
Passiva (per 31 december) Realisatie 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023
Algemene reserves 105.061 102.131 86.414 86.575 85.319 85.207
Bestemmingsreserves 10.000 6.073 19.345 17.451 16.087 15.578
Eigen vermogen (1) 115.060 108.204 105.759 104.026 101.406 100.784
Voorzieningen voor risico's (niet GREX) 7.501 4.270 4.116 4.054 3.992 3.930
Onderhoudsvoorzieningen 13.848 15.085 16.419 18.180 19.881 21.462
Voorzieningen 21.349 19.354 20.535 22.234 23.873 25.392
Langlopende leningen 224.433 183.711 156.367 138.098 121.903 52.709
Nog aan te trekken leningen 0 0 0 0 0 28.000
Vaste schulden 224.433 183.711 156.367 138.098 121.903 80.709
Handelscrediteuren 6.532 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Overige passiva 28.336 29.003 33.547 48.040 43.780 68.357
Kortlopende schulden 34.867 36.003 40.547 55.040 50.780 75.357
TOTAAL PASSIVA (2) 395.709 347.273 323.208 319.399 297.962 282.242
Solvabiliteit (1/2) 29% 31% 33% 33% 34% 36%

Uitgangspunten Begroting 2020-2023

Inwoner- en woningaantallen / groei gerelateerde baten en lasten

De cijfers over 2019 betreffen de werkelijke aantallen, per 1 januari, van inwoners en woningen en die van leerlingen VO per juli 2017.

Het geraamde aantal inwoners vanaf 2020 is gebaseerd op de bevolkingsprognose van januari 2019.

Het geraamde aantal woningen vanaf 2020 is gebaseerd op de woningbouwplanning van januari 2019.

Het geraamde aantal leerlingen VO vanaf 2020 is gebaseerd op leerling prognose uit 2019 uitgevoerd door Pronexus.

Hieronder worden per jaar de onderdelen genoemd waarop de hoogte van het groei gerelateerde gedeelte van de Algemene Uitkering is gebaseerd:

Aantal per 1 januari 2019 2020 2021 2022 2023
Inwoners 61.900 63.000 64.400 65.600 66.600
toename in begrotingsjaar 1100 1.400 1.200 1.000 1.000
Woonruimten 23.965 24.415 24.815 25.215 25.615
toename in begrotingsjaar 450 400 400 400 400
Leerlingen VO, per 1 oktober jaar t-1 4.219 4.282 4.318 4.361 4.384

Prijscorrectie (inflatie) - en loonontwikkeling

Inflatiecorrectie

Medio maart 2019 heeft het Centraal Plan Bureau (CPB) het Centraal Economisch Plan (CEP) 2019 uitgebracht. De verwachte prijscorrectie (inflatie) in 2020 e.v. bedraagt 1,4%. De uitgavenramingen 2020 worden niet met inflatie verhoogd.

Loonontwikkelingen

De VNG en de vakbonden hebben op 12 september 2019 de nieuwe CAO Gemeente 2019-2020 bekrachtigd. De nieuwe Cao loopt van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021. Hierin is per 1 oktober 2019 een salarisverhoging van 3,25% opgenomen. In 2020 volgen per 1 januari, 1 juli en 1 oktober nogmaals drie salarisverhogingen van 1% ieder. Voor onze gemeente leidt dit in 2020 tot circa € 1,74 miljoen extra loonkosten in 2020 ten opzichte van de huidige begroting. In de kadernota hielden we rekening met een structurele verhoging van 2,5% in 2019.

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Daarmee vervalt de huidige sectorale arbeidsvoorwaardenregeling CAR-UWO en de daarop gebaseerde regelingen. In de plaats daarvan komt de Cao Gemeenten. De Cao Gemeenten kent dezelfde bepalingen als de CAR-UWO, maar is aangepast aan het vanaf 1 januari 2020 geldende recht (Burgerlijk Wetboek en Wet cao).

Tarievenbeleid met betrekking tot belastingen

Tarievenbeleid met betrekking tot belastingen en leges

  • Belastingen

De tarieven van de algemene belastingen worden als uitgangspunt niet geïndexeerd. Slechts indien uit de doorrekening van de kosten blijkt dat verhoging van de belastingen noodzakelijk is worden de tarieven bij het uitwerken van de Begroting 2020-2023 op specifieke belastingen aangepast.

  • Leges

De tarieven van de leges worden niet standaard geïndexeerd. Slechts indien uit de doorrekening van de kosten blijkt dat in relatie tot de kostendekkendheid de leges moeten worden aangepast zullen de tarieven worden aangepast.

Rente

Rente ontwikkelingen

  • Interne Rekenrente

De door te berekenen rente aan investeringen exclusief grondexploitaties bedraagt 0,75% vanaf 2020. De door te berekenen rente aan grondexploitaties is, conform de regels van het BBV, 1,70%.

  • Nieuwe langlopende geldleningen

Voor nieuw af te sluiten langlopende leningen, onder andere in verband met herfinanciering van bestaande leningen wordt vanaf 2020 1,5% gehanteerd.

  • Rente ontwikkeling grondexploitatie

Conform het MPG 2019 waarin de grondexploitaties zijn bijgesteld is ook het bedrag aan toegerekende rente aangepast naar 1,70%. Dit heeft te maken met de mutaties op de kosten en opbrengsten binnen de grondexploitatie.

BBV: Begroting 2020 naar taakvelden

In onderstaande tabel wordt de gemeentebegroting van Lansingerland gepresenteerd conform de nieuwe taakveldindeling uit de vernieuwde BBV-voorschriften.

Bedragen x € 1.000
2020 2021 2022 2023
(sub)taakvelden Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
0.1 Bestuur 2.645 0 2.630 0 2.630 0 2.630 0
0.2 Burgerzaken 2.531 633 2.484 670 2.481 687 2.481 687
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 162 1 160 1 159 1 158 1
0.4 Overhead 14.798 -71 14.810 -71 14.987 -71 14.392 -71
0.5 Treasury 4.149 8.070 3.793 7.286 3.714 6.912 2.838 6.422
0.61 OZB woningen 366 8.472 370 8.221 376 8.019 382 8.154
0.62 OZB niet-woningen 0 6.013 0 6.097 0 6.118 0 6.139
0.64 Belastingen overig 0 544 0 544 0 344 0 344
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 69.893 0 70.914 0 71.233 0 72.414
0.8 Overige baten en lasten -280 264 84 264 408 264 959 264
0.10 Mutaties reserves 17.919 21.413 718 3.386 732 2.785 715 1.776
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 1.049 0 935 0 -567 0 439 0
Hoofdtaakveld: 0 43.339 115.232 25.983 97.311 24.920 96.293 24.994 96.130
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 3.612 42 3.649 42 3.645 42 3.645 42
1.2 Openbare orde en veiligheid 2.185 65 2.110 65 2.037 65 2.037 65
Hoofdtaakveld: 1 5.797 107 5.760 107 5.682 107 5.682 107
2.1 Verkeer en vervoer 10.545 626 11.244 630 11.114 621 11.508 621
2.2 Parkeren 79 0 84 0 78 0 78 0
2.5 Openbaar vervoer 100 0 100 0 0 0 0 0
Hoofdtaakveld: 2 10.724 626 11.428 630 11.192 621 11.587 621
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 152 86 152 86 152 86 152 86
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 211 175 209 175 205 175 205 175
3.4 Economische promotie 1.026 3 1.024 3 824 3 574 3
Hoofdtaakveld: 3 1.390 264 1.385 264 1.181 264 931 264
4.1 Openbaar basisonderwijs 377 0 377 0 377 0 377 0
4.2 Onderwijshuisvesting 5.184 250 5.211 251 5.426 251 5.397 251
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.554 255 1.558 204 1.452 153 1.402 153
Hoofdtaakveld: 4 7.115 506 7.147 455 7.255 404 7.176 404
5.1 Sportbeleid en activering 131 0 132 0 72 0 72 0
5.2 Sportaccommodaties 5.134 2.519 4.888 2.489 5.140 2.515 4.859 2.483
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 533 0 534 0 1.079 0 1.019 0
5.4 Musea 16 0 16 0 16 0 16 0
5.5 Cultureel erfgoed 35 0 34 0 34 0 34 0
5.6 Media 955 0 955 0 955 0 955 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.433 229 6.048 229 5.857 41 6.095 41
Hoofdtaakveld: 5 13.236 2.748 12.608 2.718 13.153 2.557 13.050 2.525
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 10.348 43 10.195 43 10.269 43 10.218 43
6.2 Wijkteams 0 0 0 0 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 11.242 8.579 11.127 8.327 11.058 8.077 11.060 7.824
6.4 Begeleide participatie 319 0 319 0 319 0 319 0
6.5 Arbeidsparticipatie 1.674 0 1.631 0 1.631 0 1.631 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.015 0 1.019 0 1.010 0 1.010 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 5.067 224 5.083 244 4.971 238 4.972 238
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 12.061 0 12.105 0 11.958 0 11.655 0
Hoofdtaakveld: 6 41.727 8.845 41.480 8.614 41.216 8.357 40.866 8.105
7.1 Volksgezondheid 352 3 352 3 352 3 352 3
7.2 Riolering 5.400 6.502 5.640 6.704 5.839 6.943 6.032 7.193
7.3 Afval 5.790 7.177 5.964 7.363 5.981 7.353 5.887 7.278
7.4 Milieubeheer 3.243 202 3.286 202 3.295 202 3.306 202
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 218 212 230 212 224 212 226 212
Hoofdtaakveld: 7 15.002 14.096 15.472 14.484 15.691 14.713 15.802 14.887
8.1 Ruimtelijke ordening 2.280 10 2.260 10 2.195 10 2.075 10
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 27.119 25.883 20.551 19.699 10.278 9.556 8.615 8.031
8.3 Wonen en bouwen 3.195 2.607 2.726 2.507 2.324 2.207 2.311 2.007
Hoofdtaakveld: 8 32.594 28.501 25.537 22.217 14.797 11.774 13.001 10.048
Eindtotaal 170.924 170.924 146.800 146.800 135.089 135.089 133.090 133.090

BBV: Beleidsindicatoren

In onderstaande tabel wordt de verplichte basisset van beleidsindicatoren getoond, conform de vernieuwde BBV-voorschriften.

# Taakveld Indicator Waarde Periode
1. 0. Bestuur en ondersteuning Formatie 6,49 FTE per 1.000 inwoners 2019
2. 0. Bestuur en ondersteuning Bezetting 5,63 FTE per 1.000 inwoners 2019
3. 0. Bestuur en ondersteuning Apparaatskosten € 629,85 per inwoner 2019
4. 0. Bestuur en ondersteuning Externe inhuur 14,10% van totale loonsom + externe inhuur 2019
5. 0. Bestuur en ondersteuning Overhead 9,57% van de totale lasten 2019
6. 1. Veiligheid Verwijzingen Halt 85 per 10.000 inwoners 2018
7. 1. Veiligheid Winkeldiefstallen 1 per 1.000 inwoners 2018
8. 1. Veiligheid Geweldsmisdrijven 2,6 per 1.000 inwoners 2018
9. 1. Veiligheid Diefstallen uit woning 1,7 per 1.000 inwoners 2018
10. 1. Veiligheid Vernieling 3,8 per 1.000 inwoners 2018
11. 3. Economie Functiemenging 52,80% 2018
12. 3. Economie Vestigingen (van bedrijven) 133,3 per 1.000 inwoners (15-65 jr) 2018
13. 4. Onderwijs Absoluut verzuim 0,17 per 1.000 leerlingen 2017
14. 4. Onderwijs Relatief verzuim 30,65 per 1.000 leerlingen 2018
15. 4. Onderwijs Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) 1,10% 2018
16. 5. Sport, cultuur en recreatie Niet-sporters 40,10% 2016
17. 6. Sociaal domein Banen 677,7 per 1.000 inwoners (15-65 jr) 2018
18. 6. Sociaal domein Jongeren met een delict voor de rechter 1,02% 2015
19. 6. Sociaal domein Kinderen in uitkeringsgezin 3,00% 2015
20. 6. Sociaal domein Netto arbeidsparticipatie 72,70% 2018
21. 6. Sociaal domein Werkloze jongeren 0,64% 2015
22. 6. Sociaal domein Personen met een bijstandsuitkering 17,6 per 1.000 inwoners (18 jr en ouder) 2018
23. 6. Sociaal domein Lopende re-integratievoorzieningen 18,5 per 1.000 inwoners (15-65jr) 2018
24. 6. Sociaal domein Jongeren met jeugdhulp 8,4% van alle jongeren (tm 18 jr) 2018
25. 6. Sociaal domein Jongeren met jeugdbescherming 0,60% 2018
26. 6. Sociaal domein Jongeren met jeugdreclassering 0,20% 2018
27. 6. Sociaal domein Cliënten met een maatwerkarrangement WMO 30 per 1.000 inwoners (15-65jr) 2018
28. 7. Volksgezondheid en Milieu Omvang huishoudelijk restafval 188kg per inwoner 2017
29. 7. Volksgezondheid en Milieu Hernieuwbare elektriciteit 1,80% 2017
30. 8. Vhrosv Gemiddelde WOZ waarde € 287.000 2018
31. 8. Vhrosv Nieuw gebouwde woningen 11,5 2016
32. 8. Vhrosv Demografische druk 76,60% 2019
33. 8. Vhrosv Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden € 743 2019
34. 8. Vhrosv Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden € 780 2019
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl (peildatum 3 september 2019)
Publicatiedatum: 22-10-2019

Inhoud