Sitemap

Sitemap

Begroting 2019-2022 Blz. 1  
Wethouder Albert Abee praat u in 4 minuten bij over de begroting 2019 en het Collegeprogramma Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Algemeen Blz. 4  
Inleiding Blz. 5  
Financiële samenvatting Blz. 6  
Inleiding Blz. 7  
Van Begroting 2018 naar Begroting 2019 Blz. 8  
Programma 1: Bestuur en dienstverlening Blz. 9  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 10  
Wat gaat het kosten? Blz. 11  
Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld Blz. 12  
Beleidsveld Gemeenteraad, college en griffie Blz. 13  
Wat willen we bereiken? Blz. 14  
Wat willen we bereiken? Blz. 15  
Gewoon Doen Blz. 16  
Wat gaat het kosten? Blz. 17  
Kengetallen Gemeenteraad, college en griffie Blz. 18  
Beleidsveld Samenwerking Blz. 19  
Wat willen we bereiken? Blz. 20  
Wat willen we bereiken? Blz. 21  
Flexibel investeren in verbinding door participatie Blz. 22  
Governance Blz. 23  
Regionale positionering en gebiedspromotie Blz. 24  
Wat gaat het kosten? Blz. 25  
Beleidsveld Dienstverlening Blz. 26  
Wat willen we bereiken? Blz. 27  
Wat willen we bereiken? Blz. 28  
De Lansingerlander centraal Blz. 29  
Dicht bij de inwoners Blz. 30  
Het (t)huis van de gemeente Blz. 31  
Klachten, bezwaren en Wob-verzoeken Blz. 32  
Wat gaat het kosten? Blz. 33  
Kengetallen Dienstverlening Blz. 34  
Programma 2: Openbare Orde en Veiligheid Blz. 35  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 36  
Wat gaat het kosten? Blz. 37  
Toelichting (grote) mutaties in het meerjarenbeeld Blz. 38  
Beleidsveld Openbare Orde en Veiligheid Blz. 39  
Wat willen we bereiken? Blz. 40  
Wat willen we bereiken Blz. 41  
Criminaliteit, overlast en leefbaarheid Blz. 42  
Crisisorganisatie Blz. 43  
Veiligheidsbeleving en burgerparticipatie Blz. 44  
Wat gaat het kosten? Blz. 45  
Kengetallen Openbare Orde en Veiligheid Blz. 46  
Programma 3: Sport, cultuur en onderwijs Blz. 47  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 48  
Wat gaat het kosten? Blz. 49  
Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld Blz. 50  
Beleidsveld Sport Blz. 51  
Wat willen we bereiken? Blz. 52  
Wat willen we bereiken? Blz. 53  
LED-verlichting sportvelden Blz. 54  
Optimalisatie sportpark Hoge Land Blz. 55  
Sport- en beweegnota Blz. 56  
Wat gaat het kosten? Blz. 57  
Kengetallen Sport Blz. 58  
Beleidsveld Cultuur Blz. 59  
Wat willen we bereiken? Blz. 60  
Wat willen we bereiken? Blz. 61  
Bibliotheek Blz. 62  
Cultuureducatie en cultuurparticipatie Blz. 63  
Cultuurhuizen Blz. 64  
Wat gaat het kosten? Blz. 65  
Kengetallen Cultuur Blz. 66  
Beleidsveld Onderwijs en kinderopvang Blz. 67  
Wat willen we bereiken? Blz. 68  
Wat willen we bereiken? Blz. 69  
Heronderhandeling doordecentralisatievergoedingen Blz. 70  
Nieuw beleid onderwijsachterstanden en Voor- en Vroegschoolse Educatie Blz. 71  
Ontwikkeling Kindcentrum Rodenrijs Blz. 72  
Opstellen Integraal Huisvestingsplan primair onderwijs Blz. 73  
Uitvoering Visienota Onderwijs Blz. 74  
Wat gaat het kosten? Blz. 75  
Kengetallen Onderwijs en kinderopvang Blz. 76  
Programma 4: Sociaal Domein Blz. 77  
Beoogd maatschappelijk effect: Blz. 78  
Wat gaat het kosten? Blz. 79  
Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld Blz. 80  
Beleidsveld Samenleving Blz. 81  
Wat willen we bereiken? Blz. 82  
Wat willen we bereiken? Blz. 83  
We ondersteunen een gezonde samenleving Blz. 84  
We zetten in op doorontwikkeling van het sociaal domein Blz. 85  
Wat gaat het kosten? Blz. 86  
Kengetallen Samenleving Blz. 87  
Beleidsveld Jeugd Blz. 88  
Wat willen we bereiken? Blz. 89  
Wat willen we bereiken? Blz. 90  
We benutten de eigen kracht van jeugdigen en hun ouders/verzorgers Blz. 91  
We verbeteren of stabiliseren de probleemsituatie (Jeugd) Blz. 92  
We voorkomen problemen bij risicogroepen en zetten in op preventie (Jeugd) Blz. 93  
Wat gaat het kosten? Blz. 94  
Kengetallen Jeugd Blz. 95  
Beleidsveld Participatie Blz. 96  
Wat willen we bereiken? Blz. 97  
Wat willen we bereiken? Blz. 98  
Inwoners zijn financieel zelfredzaam Blz. 99  
We verbeteren of stabiliseren de probleemsituatie (Participatie) Blz. 100  
We voorkomen problemen bij risicogroepen en zetten in op preventie (Participatie) Blz. 101  
Wat gaat het kosten? Blz. 102  
Kengetallen Participatie Blz. 103  
Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning Blz. 104  
Wat willen we bereiken? Blz. 105  
Wat willen we bereiken? Blz. 106  
We benutten de eigen kracht van de samenleving, volwassenen en ouderen Blz. 107  
We verbeteren of stabiliseren de probleemsituatie (Wmo) Blz. 108  
We voorkomen problemen bij risicogroepen en zetten in op preventie (Wmo) Blz. 109  
Wat gaat het kosten? Blz. 110  
Kengetallen Maatschappelijke ondersteuning Blz. 111  
Programma 5: Kwaliteit openbare ruimte Blz. 112  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 113  
Wat gaat het kosten? Blz. 114  
Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld Blz. 115  
Beleidsveld Beheer Openbare ruimte Blz. 116  
Wat willen we bereiken? Blz. 117  
Wat willen we bereiken? Blz. 118  
Samen met onze partners werken we aan de verbetering van de waterkwaliteit Blz. 119  
We beheren en onderhouden de openbare ruimte en voeren de werkzaamheden op basis van de beheerplannen uit Blz. 120  
We betrekken inwoners bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en meten de mate van tevredenheid Blz. 121  
We maken wijken toekomstbestendig door bij renovaties aandacht te hebben voor klimaatadaptatie Blz. 122  
We zorgen voor een veilige buitenruimte Blz. 123  
Wat gaat het kosten? Blz. 124  
Kengetallen Beheer Openbare ruimte Blz. 125  
Beleidsveld Afval- en afvalwatermanagement Blz. 126  
Wat willen we bereiken? Blz. 127  
Wat willen we bereiken? Blz. 128  
Tevredenheid over afvalinzameling beter in beeld Blz. 129  
Tevredenheid over inzameling en verwerking van afvalwater beter in beeld Blz. 130  
We doen onderzoek naar de voor- en nadelen van diverse inzamel- en verwerkingsmethoden Blz. 131  
We zijn ambitieus in onze doelstellingen en leggen deze vast in nieuw beleid Blz. 132  
We zorgen voor de inzameling en transport van stedelijk afvalwater Blz. 133  
We zorgen voor een optimale grondwaterstand in het openbaar gebied Blz. 134  
We zorgen voor inzameling en verwerking van het hemelwater Blz. 135  
Wat gaat het kosten? Blz. 136  
Kengetallen Afval- en afvalwatermanagement Blz. 137  
Programma 6: Lansingerland ontwikkelt Blz. 138  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 139  
Wat mag het kosten? Blz. 140  
Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld Blz. 141  
Beleidsveld Ruimtelijke ordening Blz. 142  
Wat willen we bereiken? Blz. 143  
Wat willen we bereiken? Blz. 144  
A16 Rotterdam Blz. 145  
Actualiseren gemeentelijke Woonvisie Blz. 146  
Bestemmingsplannen Blz. 147  
Corridor A12 Blz. 148  
HSL Blz. 149  
Kader Recreatieschap Rottemeren Blz. 150  
Nieuwbouw sociale woningen Blz. 151  
Nieuwbouw starterswoningen Blz. 152  
Randstadrailhalte Rodenrijs Blz. 153  
Rotterdam The Hague Airport Blz. 154  
Vergunningverlening, toezicht en handhaving Blz. 155  
Visie Middengebied/Alliantie Middengebied Blz. 156  
Voorbereiden op Omgevingswet 2021 Blz. 157  
Wat gaat het kosten? Blz. 158  
Kengetallen Ruimtelijke ordening Blz. 159  
Beleidsveld Infrastructuur en mobiliteit Blz. 160  
Wat willen we bereiken? Blz. 161  
Wat willen we bereiken? Blz. 162  
Bereikbaarheid dorpskernen Blz. 163  
Mobiliteitsplan Berkel Blz. 164  
Regionale opgaven Blz. 165  
Verkeersveiligheid Blz. 166  
Vraaggestuurd openbaar vervoer Blz. 167  
Wat gaat het kosten? Blz. 168  
Kengetallen Infrastructuur en mobiliteit Blz. 169  
Beleidsveld Economische ontwikkeling Blz. 170  
Wat willen we bereiken? Blz. 171  
Wat willen we bereiken? Blz. 172  
Markt- en standplaatsenbeleid Blz. 173  
We stimuleren de glastuinbouwsector in Lansingerland Blz. 174  
We voeren de Economische Agenda Lansingerland 2018-2025 uit Blz. 175  
We werken in regionaal verband aan het economisch vestigingsklimaat Blz. 176  
Wat gaat het kosten? Blz. 177  
Kengetallen Economische ontwikkeling Blz. 178  
Beleidsveld Duurzaamheid Blz. 179  
Wat willen we bereiken? Blz. 180  
Wat willen we bereiken? Blz. 181  
Circulaire economie Blz. 182  
Energietransitie Blz. 183  
Klimaatadaptatie Blz. 184  
Wat gaat het kosten? Blz. 185  
Kengetallen Duurzaamheid Blz. 186  
Beleidsveld Vastgoedbeleid Blz. 187  
Wat willen we bereiken? Blz. 188  
Wat willen we bereiken? Blz. 189  
Duurzaamheid Blz. 190  
Financieel rendement Blz. 191  
Sociaal rendement Blz. 192  
Veiligheid Blz. 193  
Wat gaat het kosten? Blz. 194  
Kengetallen Vastgoedbeleid Blz. 195  
Programma 7: Grondzaken Blz. 196  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 197  
Wat gaat het kosten? Blz. 198  
Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld Blz. 199  
Beleidsveld: Grondexploitatie Blz. 200  
Wat willen we bereiken? Blz. 201  
Wat willen we bereiken? Blz. 202  
Actualiseren grondexploitaties en inschattingen risico's Blz. 203  
Extra inspanningen marketing en acquisitie Blz. 204  
Risicomanagement Blz. 205  
Verkoop bouwgrond voor woningbouw en bedrijven Blz. 206  
Verkoop gronden voor marktconforme prijs Blz. 207  
Wat gaat het kosten? Blz. 208  
Kengetallen Grondexploitatie Blz. 209  
Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen Blz. 210  
Inleiding Blz. 211  
Overzicht: Algemene dekkingsmiddelen Blz. 212  
Overzicht baten en lasten algemene dekkingsmiddelen Blz. 213  
Lokale heffingen Blz. 214  
Algemene uitkering uit het gemeentefonds Blz. 215  
Dividend Blz. 216  
Saldo van de financieringsfunctie Blz. 217  
Algemene stelposten en post onvoorzien Blz. 218  
Wat gaat het kosten? Blz. 219  
Overzicht Overhead Blz. 220  
Inleiding Blz. 221  
Overzicht Overhead Blz. 222  
Overzicht: Overhead Blz. 223  
Personeel Blz. 224  
Uitbestede bedrijfsvoering Blz. 225  
Huisvesting Blz. 226  
Automatisering Blz. 227  
Grondexploitaties Blz. 228  
Paragrafen Blz. 229  
Inleiding Blz. 230  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 231  
Inleiding Blz. 232  
Overzicht opbrengst lokale heffingen Blz. 233  
Gemeentelijke woonlasten 2018 en (concept) 2019 Blz. 234  
COELO 2018 en woonlasten en tarieven regio Blz. 235  
Onroerend zaakbelastingen (ozb) Blz. 236  
Afvalstoffenheffing Blz. 237  
Rioolheffing Blz. 238  
Lijkbezorgingrechten Blz. 239  
Leges Bouwvergunningen Blz. 240  
Hondenbelasting Blz. 241  
Marktgelden en precariobelasting (uitstallingen) Blz. 242  
Precario op kabels en leidingen Blz. 243  
Kwijtscheldingen Blz. 244  
Verordening Bedrijven Investeringszone (BIZ) Bedrijvenpark Rodenrijs Blz. 245  
Overzicht kostendekkendheid rechten en leges Blz. 246  
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 247  
Inleiding Blz. 248  
Risicobeheersing in de gemeente Lansingerland Blz. 249  
Inventarisatie risico’s Blz. 250  
Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 251  
Benodigde weerstandscapaciteit Blz. 252  
Beoordeling weerstandsvermogen Blz. 253  
Scenario’s risico op structurele tegenvallers – mogelijke impact onzekere gebeurtenissen Blz. 254  
Financiële kengetallen Blz. 255  
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 256  
Algemeen Blz. 257  
Groen Blz. 258  
Civiele Kunstwerken (water) Blz. 259  
Wegen Blz. 260  
Riolering Blz. 261  
Gebouwen Blz. 262  
Paragraaf Financiering en treasury Blz. 263  
Inleiding Blz. 264  
Treasurybeleid Blz. 265  
Risicobeheer Blz. 266  
Renteschema Blz. 267  
Financieringsbehoefte Blz. 268  
Schuldquote Blz. 269  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 270  
Inleiding Blz. 271  
Informatievoorziening en ICT Blz. 272  
Planning & control Blz. 273  
Audit en AO/IC Blz. 274  
Organisatie en personeel Blz. 275  
Communicatie Blz. 276  
Inkoop en aanbestedingen Blz. 277  
Huisvesting, facilitaire zaken en DIV Blz. 278  
Burgerparticipatie Blz. 279  
Informatiebeveiliging en privacy Blz. 280  
Juridische zaken Blz. 281  
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 282  
Inleiding Blz. 283  
Overzicht Blz. 284  
Bedrijvenschap Hoefweg Blz. 285  
BLEIZO Blz. 286  
DCMR Milieudienst Rijnmond Blz. 287  
Jeugdhulp Rijnmond Blz. 288  
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Blz. 289  
Gemeenschappelijke Regeling GGD Rotterdam-Rijnmond Blz. 290  
Recreatieschap Rottemeren Blz. 291  
Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4 Blz. 292  
SVHW (Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffingen en Waardebepaling) Blz. 293  
Veiligheidsregio Rotterdam - Rijnmond Blz. 294  
NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland Handelsnaam Dunea Blz. 295  
Eneco Groep N.V. Blz. 296  
Stedin Holding N.V. Blz. 297  
Stichting Parkmanagement Bedrijvenpark Oudeland (PMBO) Blz. 298  
Bank Nederlandse Gemeenten Blz. 299  
Paragraaf Grondbeleid Blz. 300  
Grondbeleid Blz. 301  
Strategische aankopen Blz. 302  
Grondexploitaties, risico’s en weerstandsvermogen (MPG 2018) Blz. 303  
Tussenstand en doorkijk grondexploitaties en risico's (t-MPG 2018) Blz. 304  
Financiële overzichten Blz. 305  
Paragraaf Taakstelling en reserveringen Blz. 306  
Taakstelling en reserveringen Blz. 307  
Paragraaf Interbestuurlijk toezicht Blz. 308  
Inleiding Blz. 309  
Financiën Blz. 310  
Ruimtelijke ordening Blz. 311  
Omgevingsrecht Blz. 312  
Monumentenzorg Blz. 313  
Archief- en informatiebeheer Blz. 314  
Huisvesting van verblijfsgerechtigden /vergunninghouders Blz. 315  
Meerjarenbegroting Blz. 316  
Overzicht van baten en lasten Blz. 317  
Staat van baten en lasten Blz. 318  
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 319  
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 320  
Recapitulatie begrotingsevenwicht Blz. 321  
Geprognosticeerde balans Blz. 322  
Geprognosticeerde balans Blz. 323  
Uitgangspunten begroting 2019-2022 Blz. 324  
Inwoner- en woningaantallen / groei gerelateerde baten en lasten Blz. 325  
Prijscorrectie (inflatie) - en loonontwikkeling Blz. 326  
Tarievenbeleid met betrekking tot belastingen Blz. 327  
Rente Blz. 328  
EMU-saldo Blz. 329  
EMU-saldo/Wet Hof (Wet Houdbare OverheidsFinanciën) Blz. 330  
BBV: Begroting 2019 naar taakvelden Blz. 331  
BBV: Begroting 2019 naar taakvelden Blz. 332  
BBV: Beleidsindicatoren Blz. 333  
BBV: Beleidsindicatoren Blz. 334  
Bijlagen Blz. 335  
Reserves en voorzieningen Blz. 336  
Reserves en voorzieningen Blz. 337  
Toelichting op het overzicht van reserves en voorzieningen Blz. 338  
Structurele mutaties op reserves en voorzieningen Blz. 339  
Investeringen Blz. 340  
Inleiding Blz. 341  
Investeringsprogramma 2019-2022 Blz. 342  
Investeringsvolume Blz. 343  
Kapitaallasten Blz. 344  
Investeringen 2019 Blz. 345  
Toelichting op de Meerjaren Investerings Planning (MIP), jaarschijf 2019 Blz. 346  
Kasgeldlimiet en renterisiconorm Blz. 347  
Kasgeldlimiet en renterisiconorm Blz. 348  
Publicatiedatum: 01-11-2018

Inhoud