Programma 5: Kwaliteit openbare ruimte

Inhoud

Beoogd maatschappelijk effect

Onze ambitie is dat de inwoner van Lansingerland zijn leef- en woonomgeving ervaart als veilig en aantrekkelijk om te wonen, werken, ontmoeten en ontspannen

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel staan de baten en lasten van het gehele programma:

Bedragen x €1.000
Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022
Lasten 20.301 22.346 23.559 23.468 23.969 24.051
Baten 13.421 11.986 13.209 13.430 13.735 13.933
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -6.880 -10.360 -10.350 -10.038 -10.234 -10.118
Toevoegingen en onttrekkingen Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022
Toevoegingen 1.246 602 502 502 598 598
Onttrekkingen 174 2.783 1.598 802 1.003 396
Mutaties reserves -1.072 2.181 1.096 300 405 -202

Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld

Voor beleidsveld 5.1 voorzien we een toename van € 1.146.000 aan lasten en een afname van € 211.000 aan baten

De begroting valt in 2019 mede hoger uit omdat er meer baggerwerk is begroot. In vergelijking met 2018 voorzien we een stijging van de lasten van €900.000. Baggerwerk dat in eerdere jaren was voorzien is na overleg met de Hoogheemraadschappen van Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard uitgesteld naar 2019. Dit is gemeld in de NJN 2017 en de Zomerrapportage 2018. De gezamenlijke aanpak biedt voordelen op het gebied van kosten, kwaliteit en geeft minder overlast.

De lasten zijn in 2019 ook hoger doordat in het door de gemeenteraad vastgestelde Integrale Beheerplan Openbare ruimte 2017- 2024 € 444.000 meer (groot) onderhoud aan groen en spelen is voorzien dan in 2018, met name in de kern Bleiswijk en het buitengebied van Lansingerland. Er is ook voor de onderdelen belijning, bebording en straatmeubilair een toename in 2019 aan lasten (€50.000,-) voorzien conform het Integrale Beheerplan.

Op onderdelen zijn de lasten in de begroting 2019 lager dan in 2018. Dat komt doordat we minder groot onderhoud aan Wegen voorzien dan in 2018. In 2018 is er door een verschuiving van werkzaamheden van 2017 naar 2018 (conform NJN 2017 en de zomerrapportage 2018) incidenteel extra groot onderhoud uitgevoerd. In 2018 zijn er incidenteel twee grote leidingtracés door Eneco en Stedin voor derden gerealiseerd. Hierdoor waren er in 2018 incidenteel extra herstelwerkzaamheden aan wegen nodig. In 2019 voorzien we weer een reguliere hoeveelheid aan groot onderhoud en herstelwerkzaamheden. Voor wegen begroten we daarom in 2019 €340.000 minder aan lasten en €197.000 minder aan degeneratiebaten t.b.v. herstelwerkzaamheden.

Voor beleidsveld 5.2 voorzien we een toename van € 127.000 aan lasten en een toename van € 1.434.000 aan baten

In 2018 heeft het project Prullenbakken rondom de bestrijding van zwerfafval plaatsgevonden. Dit project is bekostigd uit (eerder) ontvangen subsidie van Nedvang. In 2019 wordt er verder gegaan met de bestrijding van zwerfafval maar minder intensief als in 2019. De baten nemen hierdoor af met € 215.000 en de lasten met € 260.000.

De lasten voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval nemen daarentegen juist met €53.000 toe vanwege de toename van het aantal huishoudens. Ook nemen de lasten voor het onderhoud aan rioolgemalen licht toe met €20.000.

De cumulatieve baten voor afval nemen in vergelijking met de begroting 2018 met € 1.700.000 toe. Dit komt voornamelijk doordat in de begroting 2018 een eenmalige teruggave van de afvalstoffenheffing was voorzien van € 1,5 miljoen. Daarnaast neemt het aantal inwoners toe, dit zorgt voor een kosten- en batenverhoging. In 2019 voorzien we per huishouden wel een verlaging van de afvalstoffenheffing van 3,1%, zie ook de toelichting in de paragraaf lokale heffingen. Door bevolkingsgroei nemen ook de baten van de rioolheffing in vergelijking met 2018 toe met € 145.000. De toename is ook te verklaren door een stijging van het tarief conform het gemeentelijk rioleringsplan (GRP).

De overige verschillen binnen programma 5 komen mede door de fluctuatie aan kosten vanuit de diverse beheerplannen.

Reserves en voorzieningen: € 410.000 aan hogere baten, € 260.000 aan lagere lasten

Baggerwerk dat in eerdere jaren was voorzien is na overleg met de Hoogheemraadschappen van Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard uitgesteld naar 2019. Onder andere hierdoor kan de toevoeging aan de reserve baggeren structureel verlaagd worden met € 260.000. In 2019 wordt er € 1.185.000 minder onttrokken aan de reserves. Dit heeft te maken met de hogere onttrekking in 2018 hoger i.v.m. de eenmalige teruggave afvalstoffenheffing. Daarnaast is in 2019 de onttrekking aan de reserve Baggeren € 900.000 hoger in 2019 i.v.m. de geplande werkzaamheden in 2019.

Daarnaast geldt voor 2019 ev. dat er een bijstelling is geweest in de onttrekking voor het groot onderhoud gebouwen vanuit het MJOP. De mutatie met betrekking tot de toevoeging wordt veroorzaakt dat vastgoed vanaf 2019 onder programma 6 valt en dus hier ook de toevoeging wordt begroot.

Het begrotingssaldo wordt gunstig beïnvloed doordat er een vrijval van €125.000,- plaatsvindt uit de reserve begraafplaats. Dit bedrag is nu in de MIP 2019 opgenomen, conform landelijke regelgeving (BBV).

Loonprognose, kapitaallasten en overige mutaties: € 375.000 aan hogere lasten

In vergelijking met vorig jaar zijn de kosten van de loonprognose verhoogd. Deze stijging wordt grotendeels verklaard door een stijging in de pensioenpremies en verschillende sociale lasten. Verder heeft de wijziging van het omslagrentepercentage (van 0,9% naar 0,45%) en een verschuiving van de investeringen geleid tot een daling van de lasten op de doorbelasting kapitaallasten.

Beleidsveld Beheer Openbare ruimte

Wat willen we bereiken?

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel staan de kosten van dit beleidsveld:

Bedragen x €1.000
Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022
Lasten 11.014 12.534 13.635 13.382 13.673 13.692
Baten 934 961 750 750 750 744
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -10.080 -11.573 -12.885 -12.632 -12.923 -12.948
Toevoegingen en onttrekkingen Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022
Toevoegingen 487 486 226 226 226 226
Onttrekkingen 140 779 1.264 539 720 165
Mutaties reserves -346 293 1.038 314 494 -60

Kengetallen Beheer Openbare ruimte

Kengetal Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019

Percentage areaal openbare ruimte met minimaal beeldkwaliteit C of het equivalent hiervan

100% 100% 100%

Percentage producten onkruidbestrijding, zwerfvuil, vegen en maaien op minimaal beeldkwaliteitsniveau B

N.v.t. 100% 100%

Uitvoeren tevredenheidsonderzoek openbare ruimte via burgerpanel

N.v.t. N.v.t. Uitgevoerd

Aantal aansprakelijkheidsstellingen

5 10 10
Opleveren leidraad Duurzame Inrichting Openbare Ruimte (DIOR) N.v.t. N.v.t. Uitgevoerd

Beleidsveld Afval- en afvalwatermanagement

Wat willen we bereiken?

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel staan de kosten van dit beleidsveld:

Bedragen x €1.000
Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022
Lasten 9.286 9.812 9.924 10.086 10.296 10.359
Baten 12.486 11.025 12.459 12.680 12.985 13.190
Geraamde totaal saldo van baten en lasten 3.200 1.212 2.535 2.594 2.689 2.831
Toevoegingen en onttrekkingen Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022
Toevoegingen 759 115 276 276 372 372
Onttrekkingen 34 2.004 334 262 283 230
Mutaties reserves -725 1.888 58 -14 -89 -142

Kengetallen Afval- en afvalwatermanagement

Kengetal Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019

Maximaal aantal storingen per jaar van langer dan 24 uur aan rioolgemalen

0x/jr

1x/jr

1x/jr

Aantal minuten waarbij tijdens bijzonder intensieve buien water op straat mag staan

N.v.t. N.v.t. 30 min

Aantal aansprakelijkheidsstellingen n.a.v. grondwaterstand

N.v.t. N.v.t. 1

Vaststellen nieuw afvalbeleid

N.v.t. N.v.t. Vastgesteld

Onderzoeken meest effectieve methode afvalinzameling, -scheiding en -verwerking

N.v.t. N.v.t. Uitgevoerd

Uitvoeren tevredenheidsonderzoek afvalwater via burgerpanel

N.v.t. N.v.t. Uitgevoerd

Uitvoeren tevredenheidsonderzoek afvalscheiding via burgerpanel

N.v.t. N.v.t. Uitgevoerd
Publicatiedatum: 01-11-2018

Inhoud