Programma 4: Sociaal Domein

Inhoud

Beoogd maatschappelijk effect:

Een gezonde, energieke samenleving met veerkrachtige individuen

Een gezonde energieke samenleving

Onze samenleving is ondernemend, neemt verantwoordelijkheid, heeft oog voor kwetsbaren en kan tegen een stootje. Wij zien deze kracht in onze samenleving en we stimuleren dat iedereen meedoet en erbij hoort: jong en oud, arm en rijk, ongeacht afkomst, geaardheid of geloofsovertuiging. Die kracht is van grote waarde voor de gezondheid en het welbevinden van onze inwoners.

Veerkracht van het individu en van de samenleving

Veerkracht staat centraal in onze visie. Mensen komen het meest tot hun recht wanneer ze meedoen in de samenleving. De grootste groep inwoners is in staat om hun eigen problemen op te lossen. Waar mogelijk lossen we problemen samen op, zodat mensen weer op eigen kracht verder kunnen. Als dat niet mogelijk is, zetten we in op het leren omgaan met de situatie en op het investeren in het netwerk. Daarmee versterken we de veerkracht van het individu en van de samenleving.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel worden de baten en lasten van het gehele programma gepresenteerd.

 

Bedragen x €1.000
Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022
Lasten 33.929 36.850 37.485 38.502 38.799 38.699
Baten 8.831 10.332 9.834 9.829 9.850 9.846
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -25.098 -26.518 -27.652 -28.673 -28.949 -28.853
Toevoegingen en onttrekkingen Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022
Toevoegingen 13 13 13 13 13 13
Onttrekkingen 397 95 5 1 0 74
Mutaties reserves 383 82 -8 -13 -13 61

Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld

Er is sprake van wijzigingen binnen het programma. In 2019 liggen de uitgaven per saldo € 1.515.208 hoger dan in 2018. Dit verschil wordt grotendeels veroorzaak door vier ontwikkelingen.

Bijdrage GR Jeugdhulp Rijnmond: € 792.000 hogere lasten

Ten eerste ligt de bijdrage voor de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond in 2019 hoger dan in 2018. De oorzaak hiervoor is dat het zorggebruik vanuit Lansingerland is toegenomen en het feit dat via de vlaktax nog een bedrag moet worden nabetaald i.v.m. een hoger zorggebruik dan de inleg vanaf 2017. Het nadeel hiervan bedraagt € 791.732 voor 2019. In onze brief met kenmerk U18.05063 hebben wij de achtergronden, gevolgen en beheersmaatregelen hiervan toegelicht.

Aansluiting onderwijs en zorg: € 100.000 hogere lasten

Ten tweede moeten wij vanuit de lokale verantwoordelijkheid in het kader van jeugdhulp de aansluiting tussen onderwijs en zorg organiseren. Met name op het speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) hebben kinderen een integraal aanbod nodig met een combinatie van onderwijs- en zorgarrangementen (OZA’s) om tot leren en/of ontwikkeling te komen. De gemeente Rotterdam heeft deze OZA’s in een nieuwe vorm aanbesteed met ingang van het nieuwe schooljaar 2018/19. De kosten hiervan ramen wij voor onze gemeente op € 100.000 per jaar.

Hulp in en om het huis: € 100.000 hogere lasten

Ten derde zien we binnen het huidige beleid een toenemende vraag naar hulp in en om het huis. We zien kosten voor de huishoudelijke mantelzorghulp en Take Care stijgen. Hiernaast stijgt de kostprijs van de maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning in verband met de nieuwe tarieven die we verplicht zijn te betalen als gevolg van de AMvB. Hierdoor liggen de geraamde kosten hiervoor € 100.000 hoger dan in 2018.

Behouden van Huize Sint Petrus: € 87.000 hogere lasten

Ten vierde heeft uw raad in het kader van het behouden van Huize Sint Petrus ingestemd met een businesscase waarvan de extra kosten voor 2019 op € 87.000 geraamd werden (zie raadsvoorstel BR1700137). Bij deze besluitvorming werd aangegeven dat deze extra kosten gedekt konden worden binnen de in de meerjarenbudgetten binnen het sociaal domein. Mede door de hierboven beschreven toenemende kosten naar hulp in en om het huis is deze financiële ruimte niet meer aanwezig.

Loonprognose, kapitaallasten en overige mutaties: € 349.000 hogere lasten

In vergelijking met vorig jaar zijn de kosten van de loonprognose verhoogd. Deze stijging wordt grotendeels verklaard door een stijging in de pensioenpremies en verschillende sociale lasten. Verder heeft de wijziging van het omslagrentepercentage (van 0,9% naar 0,45%) en een verschuiving van de investeringen geleid tot een daling van de lasten op de doorbelasting kapitaallasten.

Beleidsveld Samenleving

Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Een sterke en verbonden samenleving waaraan iedereen naar vermogen meedoet

We willen dat iedereen meedoet in de samenleving vanuit de gedachte dat de onderlinge verbondenheid bijdraagt aan het individuele welzijn en welbevinden. Met de inzet van de beleidsaccenten zoeken we verbinding met wonen, sport, onderwijs en cultuur.

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000
Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022
Lasten 496 634 1.962 1.957 1.957 2.021
Baten 110 6 38 38 38 38

Kengetallen Samenleving

Kengetal Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019

Percentage inwoners dat maatwerkondersteuning ontvangt

7% N.v.t. 7%

Aantal geregistreerde vrijwilligers

207 220 240

Aantal geregistreerde mantelzorgers

650 450 700

Beleidsveld Jeugd

Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Kinderen en jongeren groeien veilig en gezond op en ontwikkelen zich tot zelfredzame inwoners

Om veilig en gezond te kunnen ontwikkelen tot een zelfredzame inwoner is een goede basis belangrijk. Die stevige basis wordt in de eerste plaats gelegd door de ouders en/of verzorgers. Zij hebben daarvoor voldoende opvoedvaardigheden nodig en moeten een veilig thuis kunnen bieden. Naarmate het kind ouder wordt, bouwen onder andere de opvang, school, sportclubs, vrienden en vakantiebaantjes mee aan de basis. De ruimte die kinderen krijgen om de eigen talenten te benutten en te ontplooien bepaalt in belangrijke mate hun kansen om volledig en volwaardig mee te kunnen draaien in de maatschappij en daar een bijdrage aan te kunnen leveren.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel staan de kosten van dit beleidsveld:

Bedragen x €1.000
Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022
Lasten 12.016 12.465 12.716 13.739 14.109 13.958
Baten 50 54 2 2 2 2
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -11.967 -12.411 -12.714 -13.737 -14.107 -13.957
Toevoegingen en onttrekkingen Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022
Onttrekkingen 72 0 0 0 0 0
Mutaties reserves 72 0 0 0 0 0

Kengetallen Jeugd

Kengetal Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019

Aantal unieke cliënten dat gebruik maakt van een maatwerkvoorziening Jeugdwet (2e half jaar)

1.465

1.050*

1.400

Gemiddeld aantal indicaties per cliënt

1,59 N.v.t. 1,5

Gemiddelde wachttijd JGGZ Q4 (specialistisch)

8 weken N.v.t. 7 weken

Gemiddelde tijd tussen contact met consulent en ondersteuningsplan (bron: GWS)

21,9 dagen N.v.t. 20 dagen

% met een positieve gedragsverbetering door hulp (bron: CEO Jeugd)

76% 75% 80%
% uitval en voortijdig afgesloten trajecten (lokaal) 11% 10% 8%

* In deze raming was geen rekening gehouden met de toename van de jeugdhulp in 2016 en 2017 en de correctie van de aantallen cliënten. Deze correctie is toegelicht in paragraaf 2.5 van de jaarrapportage sociaal domein 2017 (T18.01114)

Beleidsveld Participatie

Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Financieel zelfredzame, betrokken volwassenen die geen beroep hoeven te doen op de gemeente

Inwoners die in aanmerking komen voor een uitkering bieden we ondersteuning met als doel om ze zo snel mogelijk weer zelfredzaam te laten zijn. De inwoners met een korte afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden we snel naar werk. De inwoners met een lange afstand tot de arbeidsmarkt bieden we ondersteuning gericht op maatschappelijke participatie. Afhankelijk van de vraag kan dit gericht zijn op maatschappelijk participatie vanuit de Wmo of begeleiding naar re-integratie vanuit de Participatiewet.

Wij hebben op 31 december 2019 maximaal 615 lopende bijstandsuitkeringen.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel staan de kosten van dit beleidsveld:

Bedragen x €1.000
Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022
Lasten 13.397 15.013 14.407 14.415 14.431 14.425
Baten 8.264 9.637 9.464 9.464 9.465 9.467
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -5.132 -5.376 -4.943 -4.951 -4.966 -4.958
Toevoegingen en onttrekkingen Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022
Onttrekkingen 0 91 0 0 0 0
Mutaties reserves 0 91 0 0 0 0

Kengetallen Participatie

Kengetal Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019

Aantal unieke cliënten dat gebruik maakt van een voorziening i.h.k.v. de Participatiewet (2e half jaar)

854 N.v.t. 860

Aantal lopende bijstandsuitkeringen op 31 december

597 630 615

% inwoners met een bijstandsuitkering

2,1% 2,1% 2,0%

Aantal kandidaten dat is uitgestroomd naar betaald werk

74 80 110

Aantal formele en informele schuldhulptrajecten

311 N.v.t. 340

Gebruik JCF, JSF en Stichting Leergeld

1.177 N.v.t. 1.700

Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning

Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Zelfredzame, betrokken en vitale inwoners

We willen dat volwassenen financieel onafhankelijk zijn, voor zichzelf kunnen zorgen en investeren in hun eigen netwerken en in de samenleving. Voor ouderen willen wij dat zij zo zelfstandig als mogelijk functioneren, wonen en participeren.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel staan de kosten van dit beleidsveld:

Bedragen x €1.000
Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022
Lasten 8.019 8.738 8.401 8.390 8.303 8.295
Baten 407 635 330 325 345 339
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -7.612 -8.104 -8.071 -8.065 -7.958 -7.956
Toevoegingen en onttrekkingen Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022
Toevoegingen 13 13 13 13 13 13
Onttrekkingen 325 4 5 1 0 74
Mutaties reserves 312 -9 -8 -13 -13 61

Kengetallen Maatschappelijke ondersteuning

Kengetal Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019

Aantal unieke cliënten (jeugd, volwassenen en ouderen) dat gebruik maakt van een maatwerkvoorziening Wmo (2e half jaar)

1.735 1.600 1.800

Gemiddeld aantal indicaties per cliënt (jeugd, volwassenen en ouderen)

1,76 N.v.t. 1,7

Tevredenheid kwaliteit ondersteuning (bron: CEO)

83% 82% 85%
% door hulp een betere kwaliteit van leven heeft (bron: CEO) 74% 75% 78%
Publicatiedatum: 01-11-2018

Inhoud