Programma 6: Lansingerland ontwikkelt

Inhoud

Beoogd maatschappelijk effect

Ook in een groeiend Lansingerland blijft het goed wonen, werken, ondernemen en recreëren

Wat mag het kosten?

In onderstaande tabel staan de baten en lasten van het gehele programma.

Bedragen x €1.000
Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022
Lasten 10.434 11.965 12.199 11.544 10.792 10.872
Baten 9.282 6.045 3.774 3.774 3.774 3.474
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -1.152 -5.920 -8.425 -7.770 -7.018 -7.398
Toevoegingen en onttrekkingen Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022
Toevoegingen 80 41 374 374 374 374
Onttrekkingen 195 772 1.097 609 319 501
Mutaties reserves 115 732 722 235 -56 127

Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld

Monumenten: € 85.000 lagere lasten

In de zomerrapportage 2018 vroegen we incidenteel voor 2018 budget aan voor waardestellingsrapporten voor 36 gemeentelijke monumenten. Zo voorzien we in een concreet en actueel toetsingskader voor aanvragen voor monumentactiviteiten.

Leges bouwvergunningen: 950.000 lager dan 2018 maar wel hoger dan oorspronkelijke raming 2019

De oorspronkelijke meerjarenbegroting 2018-20121 ging uit van een legesinkomstenraming van € 1.600.000. Voor 2018 is de verwachting in de Zomerrapportage 2018 bijgesteld naar € 3.450.000. Ook de komende jaren verwachten we door de sterk aangetrokken bouwmarkt meer legesinkomsten te ontvangen dan de oorspronkelijke raming, in 2019 ramen we 2,5 miljoen aan inkomsten. Dit is € 950.000 lager dan de bijgestelde raming voor 2018, maar wel hoger dan de eerdere raming voor 2019 van €1,6 miljoen.

Asbestsanering met bestuursdwang in 2018: 200.000 lagere baten en lasten

In de zomerrapportage 2018 is een post van € 200.000 is opgenomen om asbestverspreiding te saneren na een brand in 2018. We passen last onder dwangsom toe, wat inhoudt dat we deze kosten verhalen op de eigenaar. In 2019 is dit niet opgenomen.

Dienstverlening omgevingsvergunningen: € 210.000 hogere lasten

In de begroting vragen we € 210.000 om de toegenomen werkdruk door een stijging in het aantal aanvragen omgevingsvergunningen aan te kunnen. Daarnaast kunnen we hiermee het speerpunt uit het collegeprogramma verwezenlijken om bij het vergunningenproces de dienstverlening te vergroten en doorlooptijd te versnellen. Omdat we deze post meenamen bij het opstellen van de legesbegroting 2019 en kostendekkendheid, verwerkten we deze reeds in de begroting.

Verschillen met betrekking tot gebeurtenissen in 2018

  • Bij structuur en bestemmingsplannen zien we een daling van de lasten met € 135.000 in verband met incidentele lasten in 2018.
  • Op het budget mobiliteitsplan zien we een daling van de lasten met € 73.000 in verband met incidentele lasten in 2018
  • De verschillen in de budgetten voor onderhoud vanuit het MJOP kunnen per pand jaarlijks erg verschillen. De werkzaamheden worden per pand gebundeld en voeren deze in een keer uit.
  • De daling van de baten op het budget Sociaal culturele accommodaties wordt veroorzaakt door € 800.000 aan incidentele verkopen in 2018
  • De daling van de baten op het budget Verhuur Notaris Kruytstraat wordt veroorzaakt door € 225.000 aan incidentele verkopen in 2018
  • Op de reserves in programma 6 zien we een mutatie op de onttrekkingen en toevoegingen. Dit heeft deels te maken met een incidentele onttrekking in 2018 van € 700.000. Voor 2019 ev. geldt dat er een bijstelling is geweest in de onttrekking voor het groot onderhoud gebouwen vanuit het MJOP. De mutatie met betrekking tot de toevoeging wordt veroorzaakt dat vastgoed vanaf 2019 onder programma 6 valt en dus hier ook de toevoeging wordt begroot.

Loonprognose, kapitaallasten en overige mutaties € 352.000 lagere lasten

In vergelijking met vorig jaar zijn de kosten van de loonprognose verhoogd. Deze stijging wordt grotendeels verklaard door een stijging in de pensioenpremies en verschillende sociale lasten. Verder heeft de wijziging van het omslagrentepercentage (van 0,9% naar 0,45%) en een verschuiving van de investeringen geleid tot een daling van de lasten op de doorbelasting kapitaallasten.

Beleidsveld Ruimtelijke ordening

Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Ruimtelijke ontwikkelingen die bij dragen aan goed wonen, ondernemen, werken en recreëren

Het faciliteren en scheppen van randvoorwaarden voor ontwikkeling op het gebied van wonen, werken, recreëren en infrastructuur.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel staan de kosten van dit beleidsveld:

Bedragen x €1.000
Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022
Lasten 4.372 5.454 5.865 5.847 5.368 5.315
Baten 8.168 3.904 2.719 2.719 2.719 2.419
Geraamde totaal saldo van baten en lasten 3.795 -1.550 -3.146 -3.128 -2.649 -2.896
Toevoegingen en onttrekkingen Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022
Toevoegingen 80 41 41 41 41 41
Onttrekkingen 100 698 62 123 38 29
Mutaties reserves 20 657 21 82 -3 -12

Kengetallen Ruimtelijke ordening

Kengetal Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019

Aantal sociale woningen (vanaf 2019)

N.v.t. N.v.t.

Ca. 130 (eigen grondexploitaties) en 100 (particuliere initiatieven) in de periode 2019-2022

Aantal starterswoningen

13 Circa 100

Ca. 180 in de periode 2019-2022

Aantal gehuisveste statushouders (taakstelling)

124 85

PM (vaststelling 1e helft 2019)

Aantal nieuwbouwwoningen

334

260 (bijgesteld via MPG 2018 en Zomerrapportage 2018)

Gemiddeld ca. 400-500 per jaar

% aanvragen voor omgevingsvergunning binnen wettelijke termijn afgehandeld

100%

98%

98%

Aantal aanvragen

556

650

600

Aantal handhavingszaken

47

50

50

Aantal handhavingszaken uitmondend in last onder dwangsom, resp. last onder bestuursdwang

4, resp. 1

10, resp. 1

10, resp. 1

Beleidsveld Infrastructuur en mobiliteit

Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

De inwoners van Lansingerland kunnen zich op een snelle, adequate en veilige manier verplaatsen
Fietsers moeten zich zeker voelen op onze wegen en fietspaden. OV-gebruikers reizen gemakkelijk met betrouwbare en snelle OV-lijnen van en naar goede knooppunten. Automobilisten kunnen rekenen op een vlotte doorstroming en voldoende parkeerplaatsen.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel staan de kosten van dit beleidsveld:

Bedragen x €1.000
Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022
Lasten 767 1.075 888 883 883 882
Baten 31 15 12 12 12 12
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -736 -1.060 -876 -871 -871 -870
Toevoegingen en onttrekkingen Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022
Onttrekkingen 0 74 0 0 0 0
Mutaties reserves 0 74 0 0 0 0

Kengetallen Infrastructuur en mobiliteit

Kengetal Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019

Klanten-rapportcijfer busvervoer Rotterdam e.o. (RET)

7,7 N.b. 7,8

Verkeersslachtoffers

69 95 0 vermijdbare ongevallen

Aantal Ov-reizigers

14.065 (metrostations Lansingerland + busreizigers lijnen 170-173-174)

14.000

15.000

Beleidsveld Economische ontwikkeling

Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Een economisch succesvolle gemeente met een aantrekkelijk ondernemersklimaat

Een aantrekkelijk ondernemersklimaat in Lansingerland trekt nieuwe bedrijven aan, zorgt ervoor dat gevestigde bedrijven behouden blijven en faciliteert de lokale economie om vitale, levendige en aantrekkelijke kernen te stimuleren.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel staan de kosten van dit beleidsveld:

Bedragen x €1.000
Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022
Lasten 679 682 644 644 637 628
Baten 217 252 234 234 234 234

Kengetallen Economische ontwikkeling

Kengetal Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019

Aantal bedrijven

3.000 3.050 3.100

Vloeroppervlak winkels

79.771

77.500 80.000

Aantal verkochte kavels op bedrijventerrein

15 6 6

Bezettingsgraad markt

95% 95% 95%

Aantal parkmanagementorganisaties

6 6 6

Aantal bijeenkomsten met bedrijfsleven

3 3 3
Aantal Bedrijven InvesteringsZones (BIZ) N.v.t. 2 3

Beleidsveld Duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Een duurzamer Lansingerland

Wij zetten in op de energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie. Onze duurzaamheidsvisie ‘Lansingerland Duurzaam’ dient als uitgangspunt voor nieuw te ontwikkelen routekaarten en activiteiten binnen het programma duurzaamheid.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel staan de kosten van dit beleidsveld:

Bedragen x €1.000
Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022
Lasten 182 880 885 886 869 869
Baten 0 18 0 0 0 0
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -182 -862 -885 -886 -869 -869
Toevoegingen en onttrekkingen Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022
Onttrekkingen 70 0 0 0 0 0
Mutaties reserves 70 0 0 0 0 0

Kengetallen Duurzaamheid

We hebben eind 2018 een nulmeting en een monitorsysteem. Vanaf 2019 kunnen we jaarlijks kengetallen opleveren.

Beleidsveld Vastgoedbeleid

Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Gemeentelijk vastgoed zetten we in om onze maatschappelijke doelstellingen te realiseren

We zetten ons gemeentelijk vastgoed zo efficiënt mogelijk in met als doel gewenste voorzieningen te huisvesten. We streven naar een zo goed mogelijk financieel en sociaal rendement en een duurzaam en veilig beheer.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel staan de kosten van dit beleidsveld:

Bedragen x €1.000
Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022
Lasten 4.433 3.873 3.916 3.285 3.034 3.178
Baten 867 1.855 809 809 809 809
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -3.566 -2.018 -3.108 -2.476 -2.225 -2.369
Toevoegingen en onttrekkingen Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022
Toevoegingen 0 0 334 334 334 334
Onttrekkingen 25 0 1.035 486 281 473
Mutaties reserves 25 0 701 153 -53 139

Kengetallen Vastgoedbeleid

Kengetal Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019
Aantal verkochte panden 3 2 (bijgesteld op basis van actuele inzichten) 2
Publicatiedatum: 01-11-2018

Inhoud